Tež Patokec bróžnju a burski muzej wopytali

wutora, 29. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wopyt burskeho muzeja Cižankec swójby na Horach bě jedna ze stacijow wčera wšeje ekskursije čłonow Serbskeho kulturneho turizma. Foto: Ulrike Herzger Wopyt burskeho muzeja Cižankec swójby na Horach bě jedna ze stacijow wčera wšeje ekskursije čłonow Serbskeho kulturneho turizma. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (pbr/SN). „Serbske poskitki we Wo­jerecach a wokolinje“, pod tymle hesłom přeprosy towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) wčera swojich čłonow a přećelow na lětušu ekskursiju. Wojerowska měšćanska wodźerka Cornelia Schnippa witaše tuž rano 30 wobdźělnikow před Wojerowskim hrodom. Hłowny zaměr towarstwa je, zo so na polu turizma skutkowacy a dalši na dnjowej wuprawje mjez sobu zeznaja a nowe styki nawjazaja. Kóžde lěto je to druhi region, hdźež sej zastupjerjo kulturnych informacijow a muzejow kaž tež nawodźa turi­stiskich cyłkow a towarstwow, kaž Rownjanskeho Njepilic dwora, zajimawe městnosće wobhladuja.

Po wodźenju po starym měsće zało­žichu wulětnikarjo do Wjacsławkec drastoweho domu. Werner Bejma hosćom stawizny domu rozłoži a pokaza na to, zo móža sej zajimcy w nim serbsku drastu wupožčić a kupić a tam jich wo rozdźělach drasty informuja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND