Tež Patokec bróžnju a burski muzej wopytali

wutora, 29. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wopyt burskeho muzeja Cižankec swójby na Horach bě jedna ze stacijow wčera wšeje ekskursije čłonow Serbskeho kulturneho turizma.  Foto: Ulrike Herzger Wopyt burskeho muzeja Cižankec swójby na Horach bě jedna ze stacijow wčera wšeje ekskursije čłonow Serbskeho kulturneho turizma. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (pbr/SN). „Serbske poskitki we Wo­jerecach a wokolinje“, pod tymle hesłom přeprosy towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) wčera swojich čłonow a přećelow na lětušu ekskursiju. Wojerowska měšćanska wodźerka Cornelia Schnippa witaše tuž rano 30 wobdźělnikow před Wojerowskim hrodom. Hłowny zaměr towarstwa je, zo so na polu turizma skutkowacy a dalši na dnjowej wuprawje mjez sobu zeznaja a nowe styki nawjazaja. Kóžde lěto je to druhi region, hdźež sej zastupjerjo kulturnych informacijow a muzejow kaž tež nawodźa turi­stiskich cyłkow a towarstwow, kaž Rownjanskeho Njepilic dwora, zajimawe městnosće wobhladuja.

Po wodźenju po starym měsće zało­žichu wulětnikarjo do Wjacsławkec drastoweho domu. Werner Bejma hosćom stawizny domu rozłoži a pokaza na to, zo móža sej zajimcy w nim serbsku drastu wupožčić a kupić a tam jich wo rozdźělach drasty informuja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND