Sej serbski swět wotkryli

Donnerstag, 19. August 2021 geschrieben von:

W Čornym Chołmcu je była składnosć pokazać, što wšitko wědźa a móža

Čorny Chołmc (SN/MiR). Drježdźanske towarstwo Stup dale bě minjenu njedźelu na wosebitym wulěće. Sydom swójbow je so podało do Čorneho Chołmca. „Nam je wažne wotewrěć našim dźěćom šěroki wid na serbsku rěč a kulturu“, zwurazni předsydka towarstwa Jadwiga Pjacec, „a za to skićeja nam městnosće a zarjadowanja we Łužicy dobru móžnosć.“ Zabawny dźeń wotmě so w ramiku zarjadowanja Budyskeho wokrjesa „Kuturny bus“, kiž bě tónkróć wosebje we Wojerowskich kónčinach po puću. Jedna stacija bě Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu. Dźěći, jich starši kaž tež wowki a dźědojo pak njejsu sej tam jeničce do­jěli, zo bychu so po zarjadnišću rozhla­dowali, woni su přebytk aktiwnje sobu wuhotowali.

Prócuja so wo wjace serbskosće

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:

Stróža (SN/JaW). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty ze swojim sy­dłom w Stróži (Wartha) a třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina chcetej so zhromadnje wo wjace serbskosće w rezerwaće postarać. To je wuslědk njedawneho zetkanja zastupnikow wobeju stronow w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Serbskosć widźomniša

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:
Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty, Budyska Domowinska župa a Stróžanske towarstwo Radiška chcedźa swoje zhromadne dźěło hišće bóle intensiwizować a serbskosć skrućić. To je dobry signal, předewšěm za Malešanski region. Wšitcy třo partnerojo drje hižo dlěje hromadźe na dalewuwiwanju serbskosće w regionje dźěłaja, ale dotal bě to skerje w zakrytym. Přiwšěm pak je skutkowanje wuspěšne, to njeměł nichtó prěč. Dobre přikłady za tajke dobre zhromadne dźěło su mjez druhim serbske swójbne popoł­dnja w Stróžanskim Domje tysac hatow a tež, zo su w tamnišej stajnej wustajeńcy napisy přewažnje dwurěčne němsko-serbske. Hladajo do přichoda je spomóžne, zo su so nětko na konkretne nadawki dojednali, z kotrymiž bywa serbskosć dale a widźomniša a snano tež „zaso“ samozrozumliwa. Zawěsće su w naležnosći tež nowe dźěłowe městna rěčnych motiwatorow wulka pomoc a podpěra, předewšěm při zrodźenju nowych idejow. Janek Wowčer

Tež w dowolowym času so Spalowscy Domowinjenjo zetkawaja. Po tym zo su w juliju hłownu zhromadźiznu Domowiny wuhód­noćili, podachu so předwčerawšim na wulět z konjacym zapřahom do Dubrjenskeho bahna. Tři hodźiny dołho jich tam Pětr Wrobl z Kulowca (naprawo) ze swojej kuču po bahnu wjezeše a jim přirodne wosebitosće rozłoži. Foto: Lubina Dučmanowa

W Kamjenskim sakralnym muzeju, Haninej cyrkwi, su wčera wječor pućowansku wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe wotewrěli. Nawodnica Lessingoweho muzej dr. Sylke Kaufmann wodźeše zajimcow po přehladce. Nasta­ła bě wustajeńca składnostnje 600. róčnicy bratstwa swjateho Bosćana. Foto: Feliks Haza

Před 30 lětami wutworichu we Łazu ­Załožbu za serbski lud. Tamniše spěchowanske towarstwo Dom Zejlerja a Smo­lerja dopomina nětko z wosebitej taflu na wusahowacy dypk w serbskich stawiznach.

Łaz (AK/SN). Połnje wobsadźena bě Łazowska ewangelska cyrkej, jako tam 19. oktobra 1991 zastupjerjo Zwjazkoweje republiki Němskeje, Sakskeje a Braniborskeje wukaz ­a zhromadne wozjewjenje wo nastaću Załožby za serbski lud podpisachu. „To bě wažny a zdobom jara hnujacy dźeń“, dopomina so předsyda Łazowskeho ­spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider. Angela Merkel (CDU), tehdy zwjazkowa ministerka za žony a młodźinu, tehdyši sakski minis­terski prezident Kurt Biedenkopf (CDU) a te­hdyši braniborski ministerski pre­zident Manfred Stolpe (SPD) so słowa ­jimachu a pod­šmórnychu, Serbow při zachowanju a wuwiwanju rěče, kultury a tradicijow podpěrać.

Rěčnik ma nowy běrow

Donnerstag, 05. August 2021 geschrieben von:
Nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman ma wot spočatka awgusta swoje dźěłowe městno we Wojerecach. W zwisku z aktualnymi personelnymi změnami su so w Domowinskim zarjedźe za tule rumnostnu změnu rozsudźili. Na ličbje w Budyšinje zaměstnjenych dźěłowych městnow zarjada so ničo njezměni, dokelž je so tam nowa referentka za naležnosće kubłanja a spěchowanja dorosta přidružiła. Běžne wothłosowanje nadawkow po digitalnym puću po słowach Braumana derje funguje. Tuchwilu přewjeduja stajnje póndźelu „zazběh do tydźenja“ z widejowej konferencu přistajenych z cyłeje Łužicy. K tomu přińdu nětko zaso wuradźowanja na zwučene wašnje. Foto: Franciska Grajcarekec

Wuda knihu k wuwiću sportoweho towarstwa

Mittwoch, 04. August 2021 geschrieben von:

Na wopyće pola Bronjana Achima Buše

Z woknom swojeho dźěłoweho běrowa doma w Bronju hlada sydomdźesaćlětny Achim Buša na łuki a lěsk Radworskeje dźiwinoweje zahrody. „Tiergarten“, bě něhdyši baron swój čas tutón blečk w swojim wulkim parku mjenował. Tam wutworichu sej Radworčenjo po Druhej swětowej wójnje swoje sportnišćo, kotrež słužeše potom sławnemu, po cyłej Hornjej Łužicy znatemu koparskemu mustwu Slawija Radwor, a hač do dźensnišeho nětčišemu Sportowemu towarstwu 1922 Radwor z.t.

Francoska Serbowka akty digitalizuje

Mittwoch, 04. August 2021 geschrieben von:
21lětna Felicia Touvenot tuchwilu w zarjedźe Domowiny akty digitalizuje. W Francoskej blisko města Nancy bydlaca Serbowka nětko wšědnje na prěnim poschodźe Budyskeho Serbskeho domu papjerjane podłožki třěšneho zwjazka do digitalneje doby wjedźe. Rěčnje njeje to za absolwentku studija komunikacije a mjezynarodneho marketinga žadyn problem, wšako wona běžnje serbuje. Tež Felicia je dwurěčna, ale serbsko-francoska. Pochad jeje maćerje – rodźeneje Šołćic z Konjec – ju z Łužicu zwjazuje, serbšćina je jeje maćeršćina. A připódla móže wona nětko tež swoje znajomosće němčiny dale polěpšeć, wosebje pak so na kóždu składnosć serbskeje rozmołwy wjeseli. Foto: Marcel Brauman

Ludźo jara šćedriwje darowali

Donnerstag, 29. Juli 2021 geschrieben von:

Na Morawje so za serbsku pomocnu akciju dźakuja

Pisany serbsko-słowjanski podawk ze so­cialnym pozadkom dožiwi nimale 300 wopytowarjow minjenu njedźelu na dworje Chróšćanskeje fary. Wjacore serbske kulturne cyłki su jich ze swojimi poskićenjemi zawjeselili. Bě to beneficny koncert, na kotrymž zběrachu pjenjezy we wobłuku pomocneje akcije Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) „Łuži­ca pomha“.

Anzeige