Zhromadne, ale wobmjezowane zwučowanja

Dienstag, 04. August 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Serbske lajske chóry wróća so dalokož móžno probowej rutinje. Wšitke ćělesa wusměrjeja zwučo­wanja po poručenjach, kotrež bě Sakski chórowy zwjazk spočatk junija zestajał. Tam rěka, zo dyrbja spěwarki a spěwarjo mjezsobny wotstawk znajmjeńša dweju metrow dodźeržeć. Wotměwaja-li so proby nutřka, smědźa wone maksimalnje třištwórć hodźiny trać, potom dyrbja rumnosć 15 mjeńšin dołho přewětrić. Wobdźělnikam, kotřiž maja so do lisćiny přitomnosće zapisać, ma nimo toho desinfekciski srědk k rukomaj być. Ručež njespěwaja, trjebaja škitny nahubnik. Wo přidatnych naprawach rozsudźeja cyłki po swójskim dobrozdaću.

Na statok zaso žiwjenje zaćahnyło

Montag, 03. August 2020 geschrieben von:

Wšudźe je kriza koronawirusa dla minjene měsacy zjawne žiwjenje womjel­knyć dała. Nětko so wone poněčim nawró­ća. Tež na Rownjanskim Njepilic statoku burske žiwjenje a serbske nałožki zaso wotućeja.

Rowno (JoS/SN). Dołhi čas je na Rownjanskim Njepilic statoku ćicho było. „Ale nětko chcemy so pomału zaso wróćo přizjewić a pokazać, zo tu hišće smy“, praji minjeny pjatk předsyda spěchowanskeho towarstwa Manfred Nikel, jako witaše hosći na tradicionalny lětni swjedźeń. „Naše poslednje zarjadowanja běchu w januaru swinjorězanje a w februaru pjerjodrěće a camprowanje. Na to wobmjezowachmy so mjez druhim na to, bróžnju za kubłanske zaměry dwu­rěčnje wuhotować. Krizowe wobmjezowanja njejsu wjace dowolili.“

Njeličomne gratulacije přijimał

Montag, 03. August 2020 geschrieben von:
Sydomdźesaćiny swjećeše wčera w Konjecach w kruhu swójbnych a přećelow rjemjesl­nik Jurij Čórlich. Jara wjele gratulantow je jemu zbožo wupřało – samo hižo na Ralbičanskich rańšich kemšach. Nimo skutkowanja jako samostatny awtowy zamkar – wjednistwo swojeho zawoda je mjeztym synej dale dał – je Jurij Čórlich tež znaty jako wjelelětny radźićel Ralbičanskeje a pozdźišo gmejny Ralbicy­-Róžant, podpě­­raćel Konječanskeho blidotenisoweho towarstwa kaž tež jako spěwar mu­skeho­ chóra Delany, hdźež hižo wot meje lěta 1977 prěni tenor zesylnja. Tuž su jemu wčera Delenjo tohorunja „Sławu“ zanjesli a so na swjedźenju zhromadnje z pře­wodom hudźbnikow wo dobru naladu starali. Foto: Rafael Ledźbor

Pawk po puću

Mittwoch, 29. Juli 2020 geschrieben von:

Flensburg (SN/pdź). Jedyn z hłownych nadawkow młodźinskeho towarstwa Pawk je wobstajna wuměna z tamnymi europskimi mjeńšinami. K tomu přinošuja prawidłowne zetkanja a zhromadne akcije. Tak su tež tučasnje zaso delegacije Němcow z Danskeje, Danow z Němskeje a Serbow zhromadnje po puću, a to na płachtaku kołowokoło danskich kupow w Baltiskim morju. Skupina młodostnych startowaše póndźelu w Flensburgu. Mjez nimi je tež 18lětna Helena Hejduškec z Hory.

„Jako přeprošenje dóstach so na jónkrótnej wuprawje wobdźělić, njetrjebach dołho rozmyslować, hač je přiwozmu“, lětuša maturantka rozprawja. „To je fantastiska móžnosć, nowych přećelow zeznać­ a dyrdomdej dožiwić.“ Płachta­kowanje njeje dźě jenož wočerstwjenje, ale zdobom wužadanje. Tak je městno na čołmje wobmjezowane a kóždy dyrbi při rjedźenju, warjenju a płachtakowanskich manewrach sobu pomhać. „To skruća zhromadnosć mjez wobdźělnikami. A připódla wězo tež wjele nawuknješ, wo płachtakowanju a wo swojich sobu­čłowjekach“, Helena Hejduškec wuswětla. Zajutřišim, pjatk, so młodostni zaso do Flensburga wróća.

Woprawnjeny dźak

Montag, 27. Juli 2020 geschrieben von:
Lědma někajki cyłk ludźi móže na tak dołhe­ stawizny zhladować kaž katolske bratstwo swjateho Bosćana. Tohodla je derje, zo wone swojej 600. róčnicy wose­bitu wustajeńcu wěnuje. A prawje wjele zajimcow měło sej ju wobhladać, přetož štož su Pětr Suchi, Tadej Šiman, Ludwig Zahrodnik a dalši sobuwojowarjo hro­madźe znjesli, je zawěrno wobhladanjahódne. Tam móžeš sej mjenujcy wuwě­domić, kak hłuboko zakorjenjene česćowanje swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je. Wo tym njeswědčitej jenož procesion na patronatnym dnju abo hłowna zhromadźizna. Wočiwidniša je wulka ličba modlerskich stołpow, postawow, kapałkow a dalšich formow. Zo je wěriwi zwjetša z wjele pjenjezami wu­dźeržuja, je wšeje česće hódne. Tohodla je předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank wčera k wotewrjenju z prawom na to skedźbnił a so mějićelam za jich angažement dźakował. Marian Wjeńka

Wotbłyšćuje wulki pokład

Montag, 27. Juli 2020 geschrieben von:

Wustajeńcu wo česćowanju swj. Bosćana wotewrěli

Chrósćicy (SN/MWj). Lětuša 600. róčnica wobstaća katolskeho bratstwa swjateho Bosćana je na wčerawšej njedźeli dalši wjeršk dožiwiła. W Chróšćanskim Hór­nikowym domje wotewrěchu wobšěrnu a zajimawu wustajeńcu wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe. W zhromadnym dźěle Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM), wosady a bratstwa znosychu mnozy angažowani wjele najwšelakorišich fotow a dokumentow, kotrež pokazuja na 24 płachtach, tak mje­nowanych rollupach. Něhdźe 80 zajimcow je sej wčera přehladku wobhladało. Mjez druhim witaše předsyda TCM Jurij Špitank Budyskeho krajneho radu Michaela Hariga (CDU) a abatisu klóštra Marijineje hwězdy Gabrielu Hesse. Skupina wosadnych dujerjow je wotewrjenje swjatočnje wobrubiła.

Hotuja so na lěto župow 2021

Donnerstag, 23. Juli 2020 geschrieben von:

Wojerecy (pi/SN). Serbja we Wojerecach maja hižo prěnje konkretne ideje, kak klětuše lěto župow wuhotować. To je wuslědk wčerawšeho wuradźowanja předsydstwa župy „Handrij Zejler“ w bróžni tamnišeho Domowinskeho domu. Wo namjetach za lěto Kocora a Zejlerja chcedźa so nazymu dorozumić.

Před sto lětami, 1921, běchu we Wojerowskej radnej pincy wjacore Domowinske župy załožili. „Tohodla měli oficialne spominanje w starym měsće zahajić, a wottam měł swjedźenski ćah do noweho města ćahnyć“, rěka w zdźělence župy. Za centralne swjatočne zarjadowanje Domowiny namjetuje župa Wojerowsku Łuži­sku halu, hdźež je třěšny zwjazk hižo lěta 2012 swoju stotu róčnicu wobstaća swjećił. Dalši namjet župy je, swjedźeń na Łužiskim naměsće wotměć.

Wo přinoškach za lěto Zejlerja a Kocora 2022 chce župa nazymu z čłonskimi towarstwami wuradźować. Předsydstwo přiwza tak namjet regionalneje rěčnicy Sonje Hrjehorjoweje. Dale su so wčera dojednali na termin za přichodnu hłownu a wólbnu zhromadźiznu župy, kotruž přewjedu klětu 5. februara.

Wulkotna zhromadnosć duši tyje

Montag, 20. Juli 2020 geschrieben von:

Hodźij (KřK/SN). Z kěrlušom „Pój, wu­tro­ba, a wjesel so!“ zahaji so srjedowny spěwny wječork na Hodźijskim kantoraće. 21 zajimcow w starobje 14 do 84 lět bě přeprošenje tamnišeje Bjesady a jeje nawody dr. Gerata Krawca z Delnjeho Wunjowa sćěhowało, mjez nimi hosćo Rakečanskeje Bjesady. Po tym zo je dr. Krawc wšitkich wutrobnje witał a Ochranowske hesło dnja k rozmyslowanju podał, so přitomni w kole skrótka mjez sobu předstajichu. Na to z wulkim wjeselom ludowe spěwy zanošowachu. Pod přewodom gitary a pišćałki ewangelscy a katolscy wěriwi kaž tež njewěriwi přećel­jo znate serbske štučki spěwachu, wot Domčka lubeho přez Hanku syrotu a Přeco ty chodźiš hač k Ptačim ćaham. Sčasami klinčeše, kaž by tam dwu- abo třihłósny chór swój program předstajił. Jednotne měnjenje na kóncu rěkaše: „Za nas­ je tele spěwanje podawk, na kotryž njezabudźemy. Bychmy so rady husćišo zetkawać chcyli.“

Maja priwatny rozhłós za trěbny

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Po wjacore měsacy trajacej přestawce zetkachu so Drježdźanscy Serbja wutoru k swojemu stajnemu blidu w Drježdźanskim hosćencu „The Red Rooster“ (Čerwjeny honač). Přichodnje chcedźa Serbske blido w rytmusu dweju měsacow wotměwać.

Drježdźany (SN/MiR). Kaž ze słowow předsydki Drježdźanskeho towarstwa Stup dale Jadwigi Pjacec wuchadźa, běchu so Serbja w sakskej stolicy za zetkanjom žedźili. „Dźewjeć wosobow je nětko přišło“, wona na naprašowanje SN rjekny, „a wšitcy začuwachu, zo bě to najwjetši čas. Na tajkich wječorkach so wobstejace styki mjez Drježdźanskimi Serbami jenož njeskrućeja, ale zdobom so tež nowe zwiski wuwiwaja.“ Wothłós na Serbske blido přiběra. Bohužel pak dyrbjachu tónkróć mnozy druhich terminow dla wotprajić. Dalši běchu so korony dla zamołwili. „Hewak zwě­sćamy, zo so dale a wjac nowych zajimcow krutemu zdónkej přidruža“, Jadwiga Pjacec zwurazni.

Wótčincow wopominać

Dienstag, 07. Juli 2020 geschrieben von:

Budyšin (kl/SN). Přichodne předewzaća a projekty rozjimachu čłonojo předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ na swojim wčerawšim posedźenju. Župa chce planowanu kubłansku jězbu w septem­brje do bliskeje wokoliny do směra na Wóspork a Hrodźišćo přewjesć. Wuklinčeć ma zarjadowanje za čłonow župy w Njechornju ze serbskim programom.

Podpěrać chcedźa čłonojo župneho předsydstwa serbski wječor, kotryž ma so w awgusće na zahrodźe SLA w Budy­šinje wotměć.

Runje tak stej serbske kulturne lěto w Liberecu a tamniše towarstwo SAL za Bu­dysku župu zajimawej. K wotewrjenju wustajeńcy w nowembrje chcedźa zmóžnić, zo sej čłonojo tam dojědu.

Za jubileje klětu a w lěće 2022, kotrež je zdobom lěto Zejlerja a Smolerja, zbě­rachu přitomni prěnje ideje. Woni maja za hódne, Michała Rostoka a Jana Mučinka na přikład z přednoškom wopominać.

Motiwator Lucian Kaulfürst rozprawješe wo swojim skutkowanju. Podpěrać budźe wón młode swójby w Malešecach při zwoprawdźenju projekta, z kotrymž su we wubědźowanju „Čiń sobu!“ dobyli.

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha