Wopyt z Okcitanskeje měli

Mittwoch, 11. Dezember 2019 geschrieben von:
Po lońšej zhromadnej akciji muskeje skupiny Přezpólni ze spěwarjemi cyłka Lo Cocut na Drježdźanskich adwentnych wikach su okcitanscy mužojo minjeny pjatk probu Přezpólnych w awli Pančičansko-Kukowskeje šule sobu dožiwili. Při zynkach dwojich husli a kontrabasa zanošowachu serbscy a okcitanscy spěwarjo wotměnjejo swoje pěsnje. Při horcym winje, dobrych pomazkach ze samopječeneho chlěba a dalšich chłóšćenkach wuwi so ze zwučowanja prawa zhromadna adwentnička. Njedźelu zwjeselichu­ mužojo z južneje Francoskeje hišće wopytowarjow Budyskich Wjacławskich wikow. Foto: Fabian Kaulfürst

Młodu generaciju za literaturu a pisanje zahorić

Mittwoch, 11. Dezember 2019 geschrieben von:

Wot lěta 1964 wobstejace Wojerowske wuměłstwowe towarstwo zhladuje na po­dawkow połne lěto. Organizowali su jeho čłonojo lětsa něhdźe 70 zarjadowanjow – čitanja, přednoški, literarne přechodźowanja, wustajeńcy, njedźelne matineje a ekskursije.

Wojerecy (AK/SN). Wažne ćežišćo běše zhromadne dźěło ze šulemi, štož ma towar­stwo za jara wažne. Za zakładne šule­ mějachu wodźenja po Zetkanišću Brigitty Reimann (1933–1973). Tam zbližichu sej šulerjo pochad, žiwjenje a tworjenje spisowaćelki, wo čimž swědča knihi­, listy, fota a dokumenty. Helene Schmidt, Angela Potowski a Annett Pohle­ wodźa wuknjacych po rumnosćach. Po tym přeprošeja jich na přechodźowanje po měsće na slědach Brigitty Reimann. Šćežka pokazuje bytostne wot­rězki jeje žiwjenja a skutkowanja we Wojerecach. „Chcemy z nowej centralnej wyšej­ šulu runje tak derje hromadźe dźěłać“­, nadźija so dołholětny předsyda wuměłstwoweho towarstwa a jeho sobuzałožer Martin Schmidt. „Wšako bě Brigitte Reimann tež w tymle pod pomnikoškitom stejacym twarjenju ze swojich twórbow čitała.“

Adwentnička ZSW zdobom rezimej

Dienstag, 10. Dezember 2019 geschrieben von:

Adwentnička Zwjazka serbskich wuměłcow (ZSW) bě towarstwu lětsa zdobom přičina, minjene lěto retrospektiwnje rozjimać a wo wuhladach na přichod sej mysle wuměnjeć. Přiwšěm bu swjedźeń wězo tež kulturnje wobrubjeny.

Budyšin (SN/bn). Po witanju něhdźe 30 hosći wčera w Budyskej Röhrscheidtowej bašće zahaji předsyda ZSW Jan Bělk wječor z powšitkownej rozprawu wo dźěławosći towarstwa w zašłych dwanaće měsacach. Mjez druhim wuzběhny wón disku­sijny rjad TracTare, w kotrehož wobłu­ku debatowachu čitarjo z awtorami aktualnych knihow na přikład Róže Domaš­cyneje, Benedikta Dyrlicha a Měrany Cušcyneje. Nimo toho naspomni lětu­šu hłownu zhromadźiznu Domowiny w Chrósćicach, na kotrejž zastupowa­štaj ZSW delegataj Juro Mětšk a Křesćan Krawc, kaž tež přihotowanski zjězd festiwala Łužica w Zhorjelcu, na kotrymž je zwjazk wuměłcow „serbske zajimy z wuspěchom zastupował“. Dalšej wjerškaj běštej Bělkej spožčenje Myta Do­mowiny čłonce ZSW Jěwje-Mari Čor­nakec a wustajeńca Měrki Pawlikoweje w Drježdźanskim ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo (SMWK).

Štó by sej to myslił?

Dienstag, 10. Dezember 2019 geschrieben von:
Areal Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu rosće a rosće. Štó by sej před lětdźesatkom myslił, zo budźe tón jónu tak wupadać? Nětko ma tam jako sedme twarjenje nastać pjekarnja, w kotrejž chcedźa w Krabatowym młynje mlětu muku předźěłać. Zamołwići wokoło Tobiasa Čižika cyle swójsku stawiznu wo Krabaće dale pletu, zwjazujo z njej hódnoty. Cyle připódla złožuja so zdobom na stare rjemjesło. Što tež hewak, wšako bě Krabat młynski! Mam za jara prawe, zo chcedźa na te wašnje dźěćom a młodostnym předewšěm česćownosć před ručnym dźěłom druhich kaž tež před žiwidłami zbližić. Wšitcy dźě wěmy, kak zdźěla woprawdźe njemudrje ze žiwi­dłami wobchadźamy. Móžemy tež nimale wšitko kóždy čas kupić. Přeju tuž přede­wzaću – a kaž towarstwo Krabatowy młyn znaju, změje tež naša maćeršćina tam swoje krute městno – wuspěch a mnohich darićelow. Janek Wowčer

Přestrjeń dale wudospołnjeja

Dienstag, 10. Dezember 2019 geschrieben von:

Na arealu Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna ma pjekarnja nastać

Čorny Chołmc (SN/JaW). Přestrjeń Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu ma dale rosć. Prěnje plany za dalše rozšěrjenje je jednaćel towarstwa Krabatowy młyn Tobias Čižik minjeny pjatk na nowinarskej konferency rozłožił.

Jenož w měsće serbskej cyrkwi

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Swědki ewangelskeje serbskosće w Budyšinje a na wsach Michałskeje wosady je Trudla Malinkowa wobdźělnikam adwentnički župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera w Budyskim Serbskim domje předstajiła. Domowinjenjo słyšachu pod aspektom lětušeje 400. róčnicy tuteje ewangelskeje serbskeje wosady wo stawiznach Michałskeje cyrkwje, wo zwonach z napisami w našej maćeršćinje a wo dalšich kedźbyhódnych faktach. Tak rěčeše referentka wo tym, zo bě tehdyši němski farar Rudolf Lange 1945 na kóncu Druheje swětoweje wójny serbske paramenty w Božim domje napołožić dał, zo bychu pólske a sowjetske wójska wo tu bydlacych Słowjanach zhonilia Michałsku cyrkej njezničili. Z njej a katolskej cyrkwju Našeje lubeje knjenje je Budyšin drje jeničke město z dwěmaj serbskimaj Božimaj domomaj, Trudla Malinkowa wuwjedźe.

Skupinarjo běchu za lětušu adwentničku zhromadne spěwanje namjetowali. Bywši wučer Gerald Hapač jich tuž wčera na klawěrje přewodźeše, zo bychu na zakładźe wupołoženych tekstow zymske a dohodowne pěsnje zanošowali.

Přirada by w měsće wunošniša była

Mittwoch, 04. Dezember 2019 geschrieben von:

Po cyłej Łužicy je dr. Susanne Hozyna znata jako wědomostnica Serbskeho in­sti­tuta. Nimo slědźenskeho dźěła je skutkowanje dźěłoweho kruha za serbske nalež­nosće w Budyskej měšćanskej radźe z jeje mjenom wusko zwisuje. Dwě wólbnej periodźe běše wona jako měšćan­ska radźićelka najprjedy z mandatom zwjazkarstwa Pegasus-Budyšin direktnje a na to z mandatom CDU zdobom rěčnica tohole gremija. Byrnjež nowej měšćanskej radźe wjace njepřisłušała, je ta dr. Hozynu na swojim posedźenju minjeny tydźeń z najwjace hłosami wšitkich kan­didatow jako wěcywustojnu wobydlerku do serbskeho dźěłoweho kruha wuzwoliła. Jeje bohate nazhonjenja dźě nochcedźa parować.

Zjawnu diskusiju klětu zahaja

Dienstag, 03. Dezember 2019 geschrieben von:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wo změnje wustawkow rěčało

Budyšin (SN/JaW). Starosće serbskich hudźbutwórcow, swoje nowe twórby w online-masce Towaršnosće za prawa hudźbnych předstajenjow a mechaniskeho rozmnoženja (Gema) hižo w maćeršćinje zapodać njemóc, bě mjez druhim tema zetkanja poradźowaceho wuběrka za serbske naležnosće w zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho, kotrež přewjedźechu w nowembrje w Čornym Chołmcu. Wo tym informowaše před­syda Domowiny Dawid Statnik přitomnych na wuradźowanju jeje zwjazkoweho předsydstwa minjeny pjatk w Budyšinje.

Maja swoje žadanja za přiwzate

Dienstag, 03. Dezember 2019 geschrieben von:

Wuprajenja nastupajo serbske zajimy w koaliciskim zrěčenju CDU, Zwjazka 90/Zelenych a SPD za zhromadne sakske­ knježerstwo w dobje 2019–2024 žněja w Domowinje kaž tež w Serbskim sejmje pozitiwny wothłós.

Budyšin (SN/at). Wšitke žadanja Domowiny na přichodnych koalicionarow su wobdźělene strony do swojeho knježerstwoweho programa zapřijeli, štož organizacija jara wita. „Hódnoćimy to jako politiske připóznaće našeho dotalneho dźěła, je pak nam tež nastork, zo pokročujemy ze swojim stronsce njewotwisnym a strony přesahowacym skutkowanjom“, wu­zběhnje předsyda Dawid Statnik.

Wotměnjawy a hnujacy koncert

Dienstag, 03. Dezember 2019 geschrieben von:

Njebjelčicy (BW/SN). Tójšto wjesnjanow a zajimcow z blišeje wokoliny přichwata předwčerawšim popołdnju do Njebjelčanskeje cyrkwje, hdźež je jich tamniši cyrkwinski chór z adwentnym koncertom wokřewił. Pod nawodom Chrystofa Mikławška je dźesać muži a 17 žonow a cappella woblubowane a přewažnje serbske dohodowne pěsnje a kěrluše cunjo a přitulnje zanjesło.

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha