Wužiwajće nowy poskitk

Donnerstag, 28. Mai 2020 geschrieben von:
Přełožowanska technika je k dispoziciji. Kak spěšnje budu komuny reagować, zo na přikład posedźenja gmejnskeje abo měšćanskeje rady w němskej a serbskej rěči wotměja? Dotal bě lochko wo tajkim wotpohledźe rěčeć. Wšako wšitcy wědźachu, zo trěbneje techniki zwjetša njebě. Dokelž njemóžeš sej ju darmotnje wupožčić, wšak jewi so runje tak znate prašenje financow: Z kotreho hornca je brać, hdyž w komunalnym etaće, a nětko w času koronapandemije wosebje, často pjenjezy faluja. We wobłuku tak mjenowaneho serbskeho komunalneho programa je Sakska dohromady 42 komunam w serbskim sydlenskim rumje lětsa znowa 5 000 eurow přewostajiła. Předsyda Domowiny měni, zo hodźi so z nich zdobom wupožčenje přełožowanskeje techniki zapłaćić. Pjenježny aspekt njeměł tuž w srjedźišću stać. Rozsudne je, zo komuny nowy poskitk na dobro pre­stiža našeje maćeršćiny wužiwaja. Na posedźenjach Serbskeho sejma to dawno ­samozrozumliwje činja. Axel Arlt

Nyšpor z wosebitej chłóšćenku

Montag, 25. Mai 2020 geschrieben von:
Mejski nyšpor z wosebitej chłóšćenku wotmě Towarstwo Cyrila a Metoda w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi. Pobožnosć wčera popołdnju je saksofonistka Kira Hrje­horjec z Noweje Wjeski hudźbnje wobrubiła, tu přewodźena wot Michała Donata na e-pianje. Dokelž je w swjatnicy tuchwilneje koronapandemije dla jenož městno za něšto wjac hač sto wěriwych, móžachu zajimcy nutrnosć tež před Božim domom sćěhować. Pomocnicy běchu za to zwukowu techniku před cyrkwju natwarili, tak zo bě nyšpor tež wonka derje słyšeć. Foto: Rafael Ledźbor

Dale zhromadnje

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

Radwor (SN). Nowa Radworska wjesnjanostka Madleine Rentsch chce dwurěčne popisanje na a w gmejnskim twarjenju polěpšić. Za wažne wona ma, zo měli wobydlerjo gmejny móžnosć měć, swoje naležnosće w serbskej rěči přednjesć. Rentsch pyta zwólniwu wosobu z gmejny, kotraž chcyła nadawk społnomócnjeneho/społnomócnjeneje za serbske naležnosće přewzać, zo by dźěławosć gmejny a wjesnjanostki podpěrała. To bě wona předsydźe Domowiny Dawidej Statnikej a regionalnej rěčnicy Katji Liznarjec srjedu rozkładła. Wobaj běštaj nowu wjesnjanostku wopytałoj, zo byštaj wo skutkowanju Domowiny a aktiwitach serbskich cyłkow w Radworju informowali, kaž zdźěli Domowinski zarjad. Regionalna rěčnica poskići kontakt k serwisowemu běrowej we Wojerecach, partnerej komunow wosebje při korigowanju a ponowjenju dwurěčnosće gmejnow.

Nowy termin

Dienstag, 19. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin (Łu/SN). Po dlěšej přestawce koronapandemije dla tež Maćica Serbska zaso dźěła. Najstarše nadregionalne serbske towarstwo orientuje čłonstwo na to, poprawom w měrcu předwidźanu hłownu zhromadźiznu na 26. september přesunyć. To je předsydstwo na pose­dźenju wčera w Budyšinje wobzamknyło. Po štyrilětnym turnusu tam potom znowa předsydstwo wu­zwola. Konkretnu městnosć zhromadźi­zny hišće wozjewja.

Zwjeselace je sylne wobdźělenje gymnaziastow a studentow, kotřiž su so wo Maćične myto prócowali. Spožčić chcedźa je na zhromadźiznje, a čłon dr. Robert Lorenc budźe wo němskim wudaću Mukoweje statistiki Serbow přednošować.

Wulět wupadnje

Dienstag, 19. Mai 2020 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Jutře, srjedu, planowany wulět Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow dyrbi bohužel wupadnyć. To zdźěli jeje předsyda Pětr Korjeńk. Tuchwilneje koronapandemije dla nima zmysł planowanu jězbu do Kamjenca přewjesć. W Lessingowym měsće chcychu so skupinarjo na wodźenje po měsće pod hesłom „Na serbskich slědach w Kamjencu“ podać. Hač a hdy wulět z měšćanskim wodźenjom po Kamjencu nachwataja, njeje hišće jasne.

Prawo njeranić

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Rada za serbske naležnosće Sakskeje so za to zasadźa, zo wu­tworja w nowym šulskim lěće na wyšej šuli w Ralbicach kaž tež Worklecach dwě rjadowni 5. lětnika.

Serbski sejm waži sej w tym zwisku „přiběracy zajim na městnach w serbskich šulach a wočakuje połnu podpěru ze stron zarjadow“, piše rěčnica kubłanskeho wuběrka Aneta Zahrodnikowa w zdźělence Serbskeho sejma, wšako doskónčny rozsud dotal njepředleži. Kóždežkuli wotpokazanje tohole serbskeho žadanja přez LaSuB ma ­Hajko Kozel, rěčnik wuběrka wustawa a prawo, za „jasne ranjenje prawa přez zarjady. Nimo toho by wone aktualnu imagowu kampanju sakskeho knježerstwa ,Sorbisch? Na klar.‘ dospołnje ad absurdum wjedło.“

Domowina wita stejišćo biskopow

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN). W lisće předsydźe Němskeje biskopskeje konferency Georgej Bätzingej wita předsyda Domowiny Dawid Statnik stejišćo konferency „Němscy biskopja w swětowej wójnje – Słowo ke kóncej Druheje swětoweje wójny“, w kotrymž wobžaruja, zo njejsu wójnje a fašistiskemu režimej jasnje dosć znapřeći­wili. Najebać mnohe zasłužby cyr­kwjow a angažement serbskich duchownych za zdźerženje rěče, kultury a identity swojeho ludu, je tež njedobrych nazhonjenjow Serbow z cyrkwinskej wyšnosću.

Jara zrudźace bě wupokazanje serbskich duchownych ze serbskich kónčin w času nacionalsocializma. Woni dyrbjachu samo po wójnje zdźěla lěta čakać a buchu hakle na nuzne próstwy wosadow wróćo přesadźeni. Dawid Statnik dopomina tež na zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa Andrickeho, kiž njeje jeno swojeje wěry, ale tež serbskeje identity a zwjazanosće ze słowjanskimi ludami dla swoje žiwjenje woprował.

W Domowinskich župach „Michał Hórnik“ Kamjenc, „Handrij Zejler“ Wojerecy a „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin su předsydstwa pod wuměnjenjemi koronapandemije wčera zaso dźěłać započeli a dalše skutkowanje rozjimali.

Chrósćicy (KJu/SN). Na prěnje njezjawne posedźenje po zakazu, zhromadźizny přewjesć, je so předsydstwo župy „Michał Hórnik“ wčera w Chrósćicach schadźowało. Wažny dypk bě, dźěłowy plan aktualizować. Tak župa dale planuje, wotměć nazymu projektowe dny „Jakub Bart-Ćišinski“ za serbske zakładne šule na župnym teritoriju. Runje tak so nadźija, zo smědźa skupinarjow a čłonow towarstwow w oktobrje na župnu kermušku na Smolic statoku w Hórkach witać.

Wobkrućili su wčera druhe zetkanje hotowarničow serbskeje katolskeje narodneje drasty, hdźež chcedźa na njedawno wudatych poručenjach dale dźěłać. W tym zwisku prócuje so župa wo srědki za internetnu stronu, na kotrejž budu wšitke informacije wokoło katolskeje narodneje drasty wozjewjene.

Mały jubilej njemóža lětsa swjećić

Mittwoch, 13. Mai 2020 geschrieben von:

Před dźesać lětami je Domowinska skupina Trjebin kluč za tamniši Šusterec statok dóstała. Mały jubilejny swjedźeń pak dyrbi bohužel wupadnyć.

Trjebin (JoS/SN). W „zelenym srjedźišću“ Trjebina su před dźesać lětami bydlenski dom a pěc znateho dudaka Hanza Šu­stera znowa natwarili. Dojednane bě to w „Trjebinskim zrěčenju“ z energijowym koncernom Vattenfall.

Kładźita chěža (Schrotholzhaus) ste­ješe něhdy we wjesnym dźělu Trjebina Za Goru (Hinterberg) na kromje Zwěrjenca. Twarjena bu wona před 200 lětami bjez hozdźi a cementa. Runočasnje su před lětdźesatkom bróžeń z dalšeho statoka přenjesli a rekonstruowali. Ansambl chěžow twori wot toho časa Šusterec statok­. Widźeć su tam dopomnjenki na Hanza Šustera, kiž bě jako dudak posledni zastupnik dołheje swójbneje tradicije a scyła posledni awtentiski serbski lu­dowy muzikant w Slepjanskim regionje. Nimo toho maja na statoku stare ra­tarske mašiny, w bróžni je k dopomnjeću na Trjebinsku šulu rjadowniska rumnosć zarjadowana, kajkuž tehdy tam mějachu.

Přikazany měr na Njepilic statoku

Montag, 11. Mai 2020 geschrieben von:

Wot pjerjodrěća njejsu na Rownjanskim Njepilic statoku lětsa dotal žane zarjadowanje wjac přewjedli. A wšitke tam planowane akcije su na njewěsty čas wotprajene.

Rowno (JoS/SN). Njepilic statok w Rownom njeje tuchwilu přistupny. „Mamy so dokładnje po statnych wukazach“, rozłožuje předsyda spěchowanskeho towarstwa Njepilic dwór Manfred Nikel. „Předewšěm naši starši čłonojo su zrudni. Wšako dyrbjachmy tež wšitke dalše zetkanja, kaž na přikład hladanske a wuporjedźenske narodneje drasty, wotprajić. Jim pobrachuje na kóždy pad zhromadnosć a towaršliwosć.“ Hakle, hdyž zamołwići wobmjezowanja koronawirusa dla zmjechča abo cyle zběhnu, chcedźa swoje zetkanja jako prěnje zaso wotměć. Wšako słuža wone pěstowanju nałožkow.

Anzeige

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha