Bamž chudych wopytał

Dienstag, 14. Juli 2015 geschrieben von:

Južna Amerika (B/SN). W Ekuadorje, na prěnjej staciji swojeho pućowanja, je so bamž Franciskus z tamnišim prezidentom Raphaelom Correa zetkał. Tón prošeše swjateho wótca wo podpěru w boju přećiwo chudobje a swojeje hospodarskeje politiki. Opozicija a škitarjo wobswěta wočakowachu wot njeho jasne steji­šćo k swobodźe měnjenja a ke škitej dešćoweho lěsa.

W Boliwiskej metropoli Santa Cruz de la­ Sierra swjećeše bamž z třomi milionami wěriwych Božu mšu pod hołym njebjom. Wěnował je so tež wuwołanym jastwam Palmasola, hdźež žiwori 5 300 jatych. W Paraguayskim Asunciónje zetka so z najchudšimi wobydlerjemi měšćanskeho dźěla, kotryž steješe njedawno hišće pod wodu.

Na wulkej Božej mši w parku Nu-Guazu běchu mjez třomi milionami putnikow 300 000 z Argentinskeje. Před woł­­ta­rjom běše wosebity sektor za zastupjerjow narodnych mjeńšin a indianskich ludowych skupin rezerwowany. Jich prošeše wo wodaće za njeskutki zašłosće, kotrež bě jim katolska cyrkej načiniła.

Zrěčenje wotzamknyli

Bamž wo wodaće prosył

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je italskich protestantow wo wodaće prosył. „Ze stron katolskeje cyrkwje prošu was wo wodaće za njekřesćanske, haj samo nječłowjeske zadźerženje, kajkež smy my wam napřećo w zašłosći pokazali“, rjekny wón na njedawnym wopyće waldensenskeje cyrkwje w Turinje. Wón je jara dźakowny, zo su poćahi mjez katolikami a waldensenskimi křesćanami mjeztym z respektom a miłosću wupjelnjene. To wuprudźa nadźiju na „połnu a widźomnu jednotu“ mjez křesćanami.

Starosći so wo wobswět

Vatikan (B/SN). Jako prěni bamž w stawiznach cyrkwje wěnuje Franciskus ency­kliku „Laudam si“ (Wo starosći zhro­mad­neho domu) wobswětej. Z wótrymi słowami šwika wón na 220 stronach niča­ce sćěhi kapitalizma a namołwja k wurunanemu žiwjenskemu stilej. Přez „njezamołwitu přetrjebu přirody“ přez čłowjeka maja wosebje chudźi we wuwićowych krajach negatiwne slědy toho njesć. Politikarjam bamž wumjetuje, zo su w prašenjach wobswěta zaprajili. Wón namołwja „kóždeho čłowjeka, kiž na tutym planeće bydli, zo by so wzdał nadměrneho konsuma.“

Gotiski wołtar so nawróćił

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). Hrodowa cyrkej w Lipsku-Lützschenje je po 160 lětach swój gotiski Marijanski wołtar wróćo dóstała. Na swjatočnej Božej słužbje 28. junija mó­žachu dospołnje restawrowany wołtar zaso wužiwać. Wječor do toho přednošowaše farar Stefan Ziegelschmidt na temu „Što nas ewangelskich wěriwych Marija stara?“ Zwuporjedźeć 500 lět stary wołtar bě móžno dźakowano mnohim pjenježnym daram a spěchowanskim srědkam. Ma­rijanski wołtar z Lützscheny bě najskerje w druhej połojcy 15. lětstotka nastał a ste­ješe wot lěta 1947 w Lipšćanskim historiskim muzeju.

Zhromadnje za ćěkancow

Rumunske dźěći najzbožowniše

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (B/SN). Při naprašowanju 53 000 wosom- do dwanaćelětnych dźěći w 15 krajach podachu rumunske dźěći na skali hač do dźesać dypkow derje­mě­ća najwyšu hódnotu 9,5, kaž rěka w studiji Frankfurtskeje uniwersity Children’s world. Na druhim a třećim městnje ska­le derje­mě­ća steja dźěći Kolumbiskeje (9,3) a Israela (9,2). Němska leži w delnjej połojcy ze srjedź­nej hódnotu 8,6.

Wjeršk G 7 překwapił

Garmisch-Partenkirchen (B/SN). Před­syda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Heinrich Bedford-Strohm je wot wuslědkow wješkoweho zetkanja G 7 wulce překwapjeny. „Wosebje nastupajo škit klimy­ su statni a knježerstwowi še­fojo jasne znamjenja sadźili. Wažna kročel tež je, zo chcedźa staty G 7 hač do lěta 2030 na 500 000 ludźom pomhać, zo njebychu wjace hłód tradali“, rjekny Bedford-Strohm. Za to trěbne pak su krute při­prajenja. K tomu tež słuša, zo so wuwi­ćowa pomoc skónčnje na 0,7 procentow z nutřkokrajneho bruttoprodukta zwyši.

Žadaja sej kónc namocy

Katyrny so zetkaja

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Torgau (B/SN). Sakske město Torgau pyta po cyłej Němskej za žónskimi z před­mjenom Katyrna. Wone maja so po přeću měšćanskeho zarjadnistwa zetkać na 6. dnju Katyrny w tutym měsće re­nesansy. 4. julija dopomina so ze swje­dźenjom na skutkowanje Katyrny z Bora (1499–1552), mandźelskeje reformatora Martina Luthera. Katyrny dóstanu tón dźeń wodźenje po měsće a swobodny zastup do wustajency „Luther a wjerchojo“.

Storča na hranicy

Berlin (B/SN). Přiběraceje ličby ćěkancow dla wołaja tafle w Němskej alarm. Trje­ba­ja wjace žiwidłow a pjenježnych darow, „hewak tafle a čestnohamtscy sobudźěłaćerjo na swoje hranicy storča“, rjekny předsyda Zwjazka Němske tafle Jochen Brühl. Tuchwilu pyta wjace hač 100 000 ćěkancow pomoc při tafli.

Modlić so za islamski swět

Za čłowjeske prawa

Dienstag, 09. Juni 2015 geschrieben von:

Berlin (B/SN). W němskej zwjazkowej CDU konstituowana dźěłowa skupina „přesćěhanje křesćanow“ je dźěl fachoweho wuběrka za wonkownu, wěstotnu a wuwićowu politiku kaž tež za čłowjeske prawa strony. Gremijej z 25 ludźimi přisłušeja zastupjerjo zwjazkoweje a krajneje CDU a eksperća na polu diskriminacije. Wón ma informować wo situaciji wohroženych a přesćěhanych křesćanow.

Partnerske cyrkwje wopytali

Hannover (B/SN). Delegacija rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej je so w Brazilskej a Argentinskej wo partnerskich cyrkwjach informowała. Fenomen rosćaceje sekularizacije na swěće dožiwjeja tež cyrkwje Južneje Ameriki, rjekny ewan­gelska biskopka za wukraj Petra Bosse-Huber w Hannoveru. Delegaciju nawjedowaše sakski biskop Jochen Bohl.

Znamjo ekumeny

Castro bamža zetkał

Dienstag, 02. Juni 2015 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Statny prezident Kuby Raul Castro je so we Vatikanje z bamžom Franciskusom zetkał. Rozmołwa traješe hodźinu, štož je njewšědne. „Sym so swjatemu Wótcej za jeho přinošk k přibliženju Kuby a Zjednoćenych statow Ameriki dźakował“, Castro na kóncu rje­kny. Dalšej temje běštej dwudnjowski wopyt Kuby bamža w septembrje a ćežke połoženje cyrkwje w kraju samym.

Syn měšnika wuswjećeny

Hamburg (B/SN). Syna katolskeho fararja su kónc meje w Hamburgu na měš­nika wuswjećili. Jeho nan, skutkowacy hač do lěta 2000 jako ewangelski farar, je hromadźe ze swójbu ke katolskej cyrkwi přestupił. Studowaše na to katolsku teologiju a bu štyri lěta pozdźišo na měšnika wuswjećeny. Zmóžniła bě tónle přestup dušepastyrja wuwzaćna dowolnosć (dispens) bamža. Ewangelski farar bě w tym času woženjeny a měješe tři dźěći. Hinak je jeho syn nětkole jako katolski duchowny winowaty, po celibaće žiwy być.

Na woprawdźitosć reagować

Wo roztorhanym swěće

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). Ze swojej hru „Anders, als du glaubst“ wo židach, muslimach, křesćanach a wo roztorhanym swěće předstaji so 29. meje w 19.30 hodź. Berlinska skupina Companie w Lipšćanskej Lutherowej cyrkwi. Přinošk k dialogej nabožinow měri so wosebje na młodostnych. Po předstajenju chcedźa so zastupjerjo wšelakich wěrywuznaćow kaž tež politikarjo z publikumom rozmołwjeć.

Přećiwo eksportej bróni

Bremen (B/SN). Składnostnje 70. róčnicy kónca wójny je cyrkwinski społnomócnjeny za prašenja měra Renke Brahms namołwjał, spjećować so eksportej bróni a wojerskemu rozrisanju konfliktow. „Wšitke nazhonjenja runje minjenych sto lět stawiznow nam pokazuja, zo namóc přećiwnu namóc wuskutkuje“, warnowaše społnomócnjeny za prašenja měra Ewangelskeje cyrkwje w Němskej na wopomnjenskej Božej słužbje w Bremenje. „Namóc a wójna eskalěrujetej we wěčnym čertowym kruhu, hdyž so brónje do wšeho swěta předawaja a so při rozdźělenju hižo kontrolować njehodźa.“ Tež tam, hdźež so z najlěpšim wotpohladom škit ludźi zaruča, su wuspěchi jeno skromne, rjekny nawjedowacy teologa z Bremena.

Pomha konflikty wottwarjeć

Dienstag, 19. Mai 2015 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Vatikan chce swoju rólu jako posrědkowar w mjezynarodnych konfliktach wutwarić. Vatikanski wonkowny minister arcybiskop Paul Gallagher rjekny, zo rozmysluja wo zarjado­wanju wotrjada za mjezynarodnu mediaciju. Katolska cyrkej ze swojej syću diplomatiskich kontaktow njese tu wulku zamołwitosć, rjekny Gallagher.

Politikarjo za socialnu pomoc

Kandidaća pomjenowani

Dienstag, 12. Mai 2015 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). K wólbam noweho ewangelskeho krajneho biskopa w Sakskej nastupja štyrjo kandidaća. Cyrkwinske wjednistwo a synoda nominowaštej jednu žónsku a třoch muži. Naslědnika krajneho biskopa Jochena Bohla, kiž poda so kónc awgusta na wotpočink, na wosebitej synodźe kónc meje wuzwola. Kandiduja Drježdźanska fararka Margrit Klatte (47), wyši krajny cyrkwinski rada Dietrich Bauer (55) a farar Carsten Rentzing (47) z Markneukirchena. Nimo toho namjetowaše synoda krajneho fararja za młodźinu Tobiasa Bilza (50), kiž bě so za to powabił.

„Katolski wid na Luthera“

Anzeige