Bamž: Solidarita njeparujomna

Montag, 10. Januar 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Tradicionalne silwesterske modlenje w Romskej Pětrowej cyrkwi je dekan kardinalneho kolegija Giovanni Battista Re swjećił. Bamž Franciskus drje bě přitomny a je tež sam prě­dował, ale strowotniskich přičin dla je nadawk cyłeje ceremonije kardinalej přepo­dał. W swojim prědowanju bamž wu­zbě­hny, zo koronapandemija „začuće zamylenosće po cyłym swěće zesylnja“.

Zetkanje Taizé w Rostocku

Hamburg/Turin (B/SN). Rozsud za kóždolětne zetkanje na proze do noweho lěta­ je kónc decembra Taizéske ekume­niske zhromadźenstwo mnichow wozjewiło. Prěni raz njebudźe městnosć žana europska metropola. „Tak je region wokoło Rostocka wulka šansa“, praji farar Bad Doberana Albrecht Jax, kiž bě město Rostock namjetował. Dale wón wuzběhny, zo budu křesćenjo a njekřesćenjo z cyłeje woko­liny zapřijeći, tež městne sportowe towarstwa, wohnjowe wobory, zwjazki ludoweje solidarity atd. Zaměr zetkanja je ze­znajomić so z cyrkwinskej situaciju hosćićelskeho regiona a zeznać hosćićelske swójby.

Nowe partnerstwo nabožinow

Bamža poćežuje spad porodow

Montag, 03. Januar 2022 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Druhi hodowny swjaty dźeń, swjateje swójby, je při składnosći tradicionalneho modlenja Jandźelknjeza na Pětrowym naměsće w Romje bamž Franciskus wobžarował: „Wjele mandźelstwow nochce žane abo jenož jedne dźěćo měć. To je tragedija.“ Nimo toho wobroći so bamž z listom na mandźelstwa po cyłym swěće, w kotrymž po­twjerdźi, zo trjebaja dźěći wěstotu, kotraž jim pomha dowěru k swojim staršim měć. Pontifeks pokaza zrozumjenje za přiwótřene połoženje swójbow w času pandemije a přeje sej, zo wostanje swójba „městnosć schadźowanja a zrozumjenja“. Loni w měrcu pod nawodom Vatikanskeho swójbneho zarjada zahajene lěto „Amoris-laetitia“ (lěto swójby) na swětowym zetkanju swójbow z bamžom w juniju w Romje zakónča.

K smjerći arcybiskopa

Nowa generalna sekretarka

Montag, 27. Dezember 2021 geschrieben von:

Fulda (B/SN). Němski ewangelski cyrkwinski dźeń (DEKT) je 45lětnu durinsku superintendentku Kristin Jahn za nowu generalnu sekretarku wuzwolił. Wona nastupi zastojnstwo klětu w februaru a naslěduje Juliju Helmke, kotraž je so 1. oktobra do słužby Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Hannovera wró­ćiła. „Kristin Jahn rozumi z rěčnje sylnymi poselstwami a z hłubokim zmysłom wutroby ludźi wotewrěć a změny nastorčić. Wona přeswědča ze swojim jasnym wustupowanjom a zasadźenjom za demokratiju“, wuzběhny prezident DEKT Thomas de Maizière.

Krejny dźiw dožiwili

Maja noweho sekretara

Montag, 20. Dezember 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Amtěrowaceho generalneho sekretara Ekumeniskeje rady cyr­kwjow (ÖRK) Ioana Saucu je bamž Franciskus na priwatnej awdiency přijał. Běše to nastupny wopyt rumunsko-ortodoksneho měšnika, kiž je 1. apryla naslědnistwo norwegskeho lutherskeho teologi Olava Fykse Tveita přewzał. Wón dósta wšitke prawa a cyłkownu zamołwitosć generalneho sekretara, zo by dźěło jako hłowny jednaćel ÖRK dale wjesć móhł. Pandemije dla njebě dotal móžno, jeho na hłownej zhromadźiznje oficialnje wuzwolić. Ekumeniskej cyrkwinskej radźe přisłuša 349 cyrkwjow.

Lětsa Boži narodk z Peruwa

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus dźa­kuje so lětsa za Boži narodk, kotryž pochadźa z Andow w Peruwje, a za božodźěsćowy štom ze sewjeroitalskeho Trentina. Mjeztym so na nim hižo lampki swěća. Na priwatnej awdiency wón peruskej dele­gaciji zwurazni: „Jězus je na swět přišoł, so mały sčinił, zo bychmy jeho při­wzać a něžnosć Božu přijimać móhli.“ Hody dótkatej so žiwjenje Boha a čło­wjekow. „Prošu njedajće nam kumštne komercielne hody swjećić“, bě próstwa hłowy katolskeje cyrkwje.

Wobchad z ćěkancami šwikał

Montag, 13. Dezember 2021 geschrieben von:

Berlin (B/SN). Na swojim njedawnym wopyće na kupje Cypern je bamž Franciskus před „ćežkej chorosću“ warnował, jeli so na tragedije ćěkancow zwučimy. Tale chorosć so z antibiotikami lěkować njehodźi. „To je wójna“ a su „stawizny njewólnistwa“, wón skoržeše. Jasne słowa bamža k wobchadej Europy z ćěkancami sej čłonojo Mjezynarodneho Auschwitzskeho komiteja chwala, kaž jeho eksekutiwny zastupowacy prezident Christoph Heubner wobkrući.

Ćežki dóńt křesćanow

Zbrašenych njediskriminować

Montag, 06. Dezember 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Do swětoweho dnja zbrašenych 3. decembra je so bamž Fran­ciskus w zjawnym lisće raznje přećiwo wuzamknjenju zbrašenych wuprajił. Tež cyrkej nima prawo, jich wot sakramentow wuzamknyć. Swjate pismo to wobkruća: „Swójska kiprosć njeje žadyn zadźěwk, z ewangelijom žiwy być a jón dale posrědkować.“ Kóždy křćeny čłowjek móže bjez wumjezowanja a diskrimi­nacije rjec: „Ja sym cyrkej!“ To praji ­Awi Mello z vatikanskeho zarjada za lajkow, swójbu a žiwjenje. Mjezynarodny dźeń ludźi ze zbrašenjemi su Zjednoćene narody jako wopominanski a akciski dźeń wuzwolili, zo bychu so za dostojnosć, prawa a derjeměće zbrašenych ­zasadźeli.

Bamž namołwja k stražliwosći

Njewšědny puć měšnistwa šoł

Montag, 29. November 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Bamž Jan Pawoł II. (1920–2005) je před 25 lětami prěnju awto­biografiju w nowšim času wozjewił. Jeho předchadnicy běchu skerje encykliki, wuwučowanske spisy abo prědowanja wozjewjeli. Jan Pawoł II. bě medijam jara přichileny. Hižo 1994 wozjewi wón wo­se­bitu knihu w formje interviewa k aktualnym prašenjam wo cyrkwi. Składnostnje złoteho měšniskeho jubileja wuda tež knihu wo swojim njewšědnje wotměnjawym puću měšnistwa. Kóžde lěto 22. oktobra wopominamy Jana Pawoła II., kiž bě dlěje hač 26 lět hłowa katol­skeje cyr­kwje a bu jeničce dźewjeć lět po swojej smjerći swjatoprajeny.

Antiksku baziliku wuhrjebali

Bjez změnow cyrkej zwrěšći

Montag, 22. November 2021 geschrieben von:

Köln (B/SN). Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, Limburgski biskop Georg Bätzing, zastupuje jasne cyrkwino-politiske měnjenje nastupajo rólu žónskich w cyrkwi, celibat a wujasnjenje seksualneho znjewužiwanja. „Hdyž my ničo njezměnimy, potom nas změnja. Hižo lětdźesatki dalewuwiće tradicijow stagněruje, dźeń a wjac křesćanow cyrkej wopušća a měšniski dorost dale a bóle pobrachuje. Trjebamy radikalnu změnu perspektiwy“, rjekny biskop Bätzing katolskej powěsćerni kna.

Za wjetšu transparencu

Cyrkej ma zamołwitosć přewzać

Montag, 15. November 2021 geschrieben von:

Paris/Lourdes (B/SN). Předsyda Francoskeje biskopskeje konferency Eric de Moulins-Beaufort je institucionalnu zamołwitosć cyrkwje za seksualne znjewužiwanje małolětnych na nazymskej konferency w Lourdesu přiznał a „systemisku dimensiju w globalnym konteksće“ wuzběhnył. Wosebita studija je wot lěta 1950 něhdźe 216 000 woporow wumocowanja přez měšnikow a rjadnikow wujewiła. W tym zwisku bu hač do 3 200 potencielnych skućićelow zwěsćenych. Hdyž do statistiki tež lajkow a sobudźěłaćerjow w cyrkwinskich zarjadnišćach, šulach, wosadach a katechezach zapřijimaja, trochuje studija samo 330 000 woporow znjewužiwanja.

Wjace žónskich we Vatikanje

Politiska wola pobrachuje

Montag, 08. November 2021 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Kardinalny statny sekretar Vatikana Pietro Parolin, kotryž na­wjeduje delegaciju swjateho stoła, napominaše na swětowej klimowej konfe­rency w šotiskim Glasgowje wobdźělnikow zetkanja z nimale 200 krajow, zo drje su srědki za škit klimy tu, ale kulturu bro­jenja měli nuznje přewinyć. „Měr, přiměrjenosć a wobchowanje stwórby Božeje su tři hromadźe słušace temy, kotrež­ nimamy rozdźělnje a jednotliwje wobjednawać“, Parolin potwjerdźi.

Ćěmnu zańdźenosć wobdźěłać

Anzeige