Hida na cuzych přiběra

Montag, 22. Juli 2019 geschrieben von:

Rom (B/SN). Berlinski socialny etikar prof. dr. Andreas Lob-Hüdepohl widźi strach před přichodom po cyłym swěće přiběrać. Na mjezynarodnej zhromadźi­znje w Romje rozprawješe wón na temu wo straše, kiž masiwnje přiběra. „Strach před cuzymi přiběra a z tym schowana a wotewrjena njepřećelskosć w towaršnosći a w cyrkwi napřećo wšemu njeznatemu“, rjekny katolski profesor sćelakej Domradio.

Potajnstwo wostanje

Vatikan (B/SN). W zwisku ze skandalom znjewužiwanja dla je Vatikan wuzběhnył wažnosć, zo njehodźi so spowědne potajnstwo wotstronić. Vatikanske sudnistwo Pönitentiarie je přećiwo wočakowanjam, zo ma cyrkej swój porjad prawa statej připodobnić. Dźeržeć so na spowědne potajnstwo njeje pak toleranca napřećo znjewužiwanju, rjekny nawoda sudnistwa, kardinal Mauro Piacenza.

Benedikt wostawa kruty

Parolin kritizuje mafiju

Montag, 15. Juli 2019 geschrieben von:

Gioia Tauro (B/SN). Kardinal Pietro Parolin, statny sekretar we Vatikanje, je italsku mafiju w Kalabriskej na swjedźenju Božeho ćěła wótrje kritizował. „Krimi­ne­l­ne a mafiozne aktiwity, wusko zwjazane z korupciju, so křesćanskemu poselstwu njesměrnje spřećiwjeja.“ Ludźo w juž­nej Italskej maja z toho hospodarske a socialne problemy. Tež cyrkej ma wulku za­moł­witosć, zo by situaciju polěp­šiła, rje­kny Parolin. Hakle loni bě bamž Franciskus składnostnje zbóžnoprajenja měšnika, kotrehož je koruptna mafija w Si­cil­skej zatřěliła, tajke mafiozne knježace struktury raznje zasudźił.

Přećiwo eksportej bróni

Berlin (B/SN). Wulke cyrkwje znowa kri­tizu­ja dowolnosće eksporta bróni kra­jam­, kotrež su wobdźělene na wójnje z Jemenom. Praksa dowolnosće je w najwjetšej měrje problematiska, praji ewangelski předsyda Zhromadneje konfe­rency cyrkej a wuwiće, prelat Martin Dutzmann. Němska je w prěnim połlěće eksport bróni w rozměrje miliardy eurow dowoliła do krajow, kiž wójnu z Jemenom podpěruja.

Pixi-knižki z bibliskej temu

Iniciatiwa załožena

Montag, 08. Juli 2019 geschrieben von:

Regensburg (B/SN). Pomocnej organi­zaciji Sea Eye a Sea Watch stej iniciatiwu „Cyrkej wuchowuje“ załožiłoj. Wonej chcetej so tak němskej cyrkwi za podpěru při wuchowanju ćěkancow na morju dźakować a angažement widźomny činić. Cyłkownje je Sea Eye lětsa 190 000 eurow wot cyrkwje dóstała. „Bjez njeje njebychu žane wuchowanske akcije móžne byli“, wuzběhny předsyda organizacije Gorden Isler. Bychu-li europske knježerstwa čłowjeske prawa runje tak chutnje brali kaž cyrkej poselstwo biblije, njebychmy trěbni byli.“ Křesćanske cyrkwje w Němskej su wažny partner pomocnymaj organizacijomaj. Ewangelska cyrkej na přikład je pytanske lětadło „Moonbird“ ze 100 000 eurami podpěrała.

Žada sej posłušnosć

Vatikan (B/SN). Bamž žada sej wot swojich diplomatow loyalnosć. Woni nimaja jeho zachribjetnje kritizować, so w blogach zwuraznić abo so do skupin zwjazać, kotrež so cyrkwi spřećiwjeja. To rje­kny swjaty wótc na posedźenju z nawodami pósłanstwow a stajnym wobkedźbowarjam Swjateho stoła.

Křesćenjo Nigera w straše

Kriza ortodoksneje cyrkwje

Montag, 01. Juli 2019 geschrieben von:

Genf (B/SN). Metropolit rusko-ortodoksneje cyrkwje Hilarion widźi swětowu orto­doksnu cyrkej w ćežkej krizy. Šćěpjenja dla winuje Hilarion ekumeniskeho patriarcha Konstantinopela ze sydłom w Istanbulu, Bartholomäusa I. Wón je swoju poziciju jako čestny nawoda swětoweho zhromadźenstwa ortodoksnych wěriwych na hrački stajił, dokelž je w janua­rje samostatnu ortodoksnu cyrkej na Ukrainje oficialnje připóznał. To je za Hilariona „ilegalne“. Rusko-ortodoksna cyrkej pak wobsteji tež na Ukrainje pod Moskowskim patriar­chatom. Z wida Ruskeje móže we wěstym kraju jenož jedna ortodoksna cyrkej eksistować, a na Ukrainje hižo tajka je – pod Moskowskim patriarchatom.

Arcybiskop w Africe był

Schorlemmer za koncil

Montag, 24. Juni 2019 geschrieben von:

Oberursel (B/SN). Ewangelski teologa a wojowar wo staćanske prawa Friedrich Schorlemmer wupraja so za swětowy koncil křesćanskich cyrkwjow. „Třiceći lět po zakónčenju ekumeniskeje zhromadźizny za sprawnosć, měr a zachowanje Božeje stwórby w NDR trjebamy nimo kreatiwneho angažementa njeličomnych młodostnych a dorosćenych, za kotrychž steji Greta Thunberg kaž z přikładom, wulki zawěrno ekumeniski koncil wšitkich mocow dobreje wole.“ To rjekny Schorlemmer w Oberurselu wuchadźacemu časopisej Public Forum. „Koncil měł so w Assisiju wotměć, zo by jasne było, zo njejedna so tu wo někajki duchowny imperializm, ale wo zasa­dźenje za sprawny a dobry swět, nic jeno za čłowjekow“, wón podšmórny.

UNO zastaruje miliony ludźi

Genf (B/SN). Swětowy zežiwjenski program Zjednoćenych narodow WFP je w měrcu nimale jědnaće milionow ludźi w Jemenje ze žiwidłami zastarał. Ženje do toho njebě organizacija UNO telko ludźom­ we wójnskim kraju pomhała.

Biskop w Sedmihródskej był

Montag, 17. Juni 2019 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Sakski ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing je mi­njeny měsac Rumunsku wopytał. W Sedmihródskej (Siebenbürgen) zetka so wón ze zastupjerjemi tamnišeje ewangel­skeje cyrkwje. Přewodźeli su jeho farar Matthias Fischer, ekumeniski referent Friedemann Oehme a Zwickauski superintendent Harald Pepel, pochadźacy ze Sedmihródskeje. Biskop Rentzing přednošowaše w Sibiuskim (Hermannstadt) teologiskim instituće na fachowu temu „Lutherski specifikum a jeho zakótwjenje w dźensnišej ekumenje“, za čož žněješe jara wulke připóznaće.

Zrěčenje ma měr sylnić

Wo jednotu wěry wojować

Dienstag, 11. Juni 2019 geschrieben von:

Würzburg (B/SN). Němski katolski biskop ekumeny Gerhard Feige je po po­hrjebje 91lětneho něhdyšeho Würzburgskeho biskopa Paula Wernera Scheele na to­ pokazał, zo bě njeboćički w swojich poćahach k reformaciskim cyrkwjam a wosebje w dialogu ze starokatolskej cyr­kwju kaž tež k orientalsko-ortodoksnym cyrkwjam do přichoda pokazowace po-srědkowanja zdokonjał. „Jeho ekumeniske skutkowanje njech je nam nadawk, w boju wo jednotu wěry njepopušćić.“

Počesća Angelu Merkel

Prěnje Bože mšě po nadpadach

Montag, 03. Juni 2019 geschrieben von:

Colombo (B/SN). Tři tydźenje po nadpadach z 258 mortwymi móžachu kato­likojo w Sri Lance Bože mšě zaso oficialnje swjećić. Kaž zjawne medije rozprawjachu, wopytachu tysacy křesćanow cyr­kwje w stolicy Colombo. Bože domy wobstražowali su wojacy z awtomatiskimi brónjemi. Mjeztym je policija wjace hač 150 podhladnych zajała – mjez druhim islamskeho duchowneho, kiž měješe zwisk z atentatnikami.

Charta na dobro ćežko chorych

Z čłowjekami njewikować

Montag, 27. Mai 2019 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Wot 8. do 11. apryla wotmě so w gmejnje Sacrofano blisko Roma mjezynarodna konferenca ze 160 wobdźělnikami, kotruž bě Vatikan organizował. Bamž Franciskus je na konferency raznje zasudźił wikowanje z čłowjekami, wosebje z dźěćimi a žonami. „Štóž so z tajkim złóstnistwom womaza, tón jenož druhim škodu njenačinja, ale tež sebi samomu“, rjekny bamž a žadaše sej wuše zhromadne dźěło cyrkwje z politiskimi a towaršnostnymi akterami w boju přećiwo wikowanju z čłowjekami. Biskopja, rjadnicy a sobudźěłaćerjo iniciatiwow za čłowjeske prawa wuradźowachu w mnohich dźěłowych skupinach.

Za nabožinsku swobodu

Vatikan (B/SN). Mjezynarodna komisija teologow Vatikana je studiju k nabožinskej swobodźe předpołožiła. W njej wona wuzběhnje, zo stej na fundamentalizmje tež liberalny stat a etiski relatiwizm sobu wina. Swětonahladna neutralita nabožinskim formam wuraza w zjawnym žiwjenju faktisce zadźěwa. To přisporja namócne a totalitarne ideologije runje tak kaž militantne formy nabožiny.

Spowědne potajnstwo

Hesło „měrliwa rewolucija“

Montag, 20. Mai 2019 geschrieben von:

Magdeburg (B/SN). Hesło „Měrliwa (r)ewolucija“ steji lětsa nad čitanskim rjadom w Magdeburgu. Při tym ma so kritisce hladać na podawki před 30 lětami, ale tež na wuwiće hač do dźensnišeho. Prěni přednošk bě 23. januara wo temje „Politiske łamki“ – štó su namrěwcy měrliweje rewolucije“. Přichodne čitanje je 19. junija „Posledni hasnje swěcu? Lóšt na jutře w cyrkwi – wužadanje a přicpěwanje?“ Přednošować budźe teologa a fyzioterapeut z Würzburga dr. Wunibald Müller. Hłowni moderatorojo rjadu su teologa a nawoda krajneje centrale za politiske kubłanje w Magdeburgu Maik Reichel, teologa a wojowar za wobydlerske prawa Frank Richter a fararka w Magdeburgu Waltraut Zachhuber.

Składuja za Notre-Dame

Anzeige