Mišter swěta we wohnjostroju

Donnerstag, 30. Januar 2020 geschrieben von:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

We wjacorych słowakskich městach njejsu tónkróć silwester wohnjostroje byli, z kotrymiž ludźo po zwučenym wašnju stare lěto praskajo a błyskotajo do stawiznow přewodźeja. Spektakla su so ze solidarnosće z Prešovom wzdali, hdźež bě krótko do hód pjeć ludźi žiwjenje přisadźiło,­ jako rozbuchny zemski płun w dwanaćeposchodowym platowym domskim. Powostanki twarjenja su mjeztym zrumowane, štož je specialna čěska firma wobstarała.

Apropos wohnjostroje – wo nje stara so hižo 27 lět tež předewzaće z Dubnicy nad Váhom, słušace skupinje profesionelnych fachowcow. A wone njezmóžnjeja praskotace atrakcije jenož w našim kraju, ale zawěrno po cyłym swěće. Jeho produkty a elektriske palidła njewužiwaja pak w mnohich metropolach jeničce za to, nowe lěto witać. Wone „wobrubjeja“ tohorunja swětowe mišterstwa a samo olympiske hry.

Miliardy za ćahi

Mittwoch, 29. Januar 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Čěska železnica wobnowi přichodne lěta swoje wagony. Najwjetše předewzaće České dráhy (ČD), nałoži hač do lěta 2025 za nowe ćahi 40 miliardow krónow. Za dodawki pasažěrskich wagonow a lokomotiwow wupisaja mjezynarodne wubědźowanje. Nakupić wotmysla ČD 120 regionalnych ćahow, hač do 180 dalokowobchadnych wagonow za spěšnosć 230 km/h a hač do 65 lokomotiwow.

RegioJet disponuje ze 26 lokomotiwami a 170 zrekonstruowanymi wozami rumunskeje marki Astra a k tomu z dalšimi staršimi wobnowjenymi wukrajnymi wagonami. Za modernizaciju swojeho železniskeho wobstatka zasadźa w přichodnych třoch lětach přibližnje tři miliardy krónow. Hišće lětsa přewozmje předewzaće wot Bombardiera 15 wjacesystemowych lokomotiwow.

Leo Express ma najmłódši park wagonow. Jeho flotila wobsteji z pjeć ćahow Stadler, kotrež w dalokowobchadźe jězdźa.

Štwórta firma Alston chce swojim 15 ćaham na lokalnych čarach lětsa tři ćahi Sirius chinskeho producenta CRRC přidać. Wšitke nowe wozy změja zwjetša na městnje wobrazowku a internet.

Dwělomny zakoń schwaleny

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:
Waršawa (dpa/SN). Pólski parlament je dwělomny zakoń wo disciplinowanju sudnikow schwalił. Při rozsudźe wčera wječor je knježaca narodnokonserwatiwna strona PiS z wjetšinu w sejmje, prěnjej komorje parlamenta, wotum senata přehłosowała. Druha komora parlamenta, w kotrejž knježi opozicija, bě zakoń do toho wotpokazała. Zakoń hrozy sudnikam z pjenježnej pokutu, z wotstopnjowanjom a samo z pušćenjom, hdyž kompetencu abo legalitu druheho sudnika abo sudniskeho gremija do prašenja stajeja.­ Nimo toho je sudnikam zakazane politisce aktiwni być. Komisija EU a prawniscy fachowcy Europskeje rady na zakoń přewšo kritisce reaguja, hrožo Pólskej z konsekwencami.

Medije poboku prezidenta

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:

Andrzej Duda wuzběhuje w narěči pólskich rjekow za čas holocausta

Waršawa. Rozsud pólskeho statneho prezidenta Andrzeja Dudy, njewobdźělić so na swjatočnosćach k 75. róčnicy wuswobodźenja němskeho zaničowanskeho lěhwa Auschwitz, na kotrež spominaja w israelskim wopomnišću Yad Va­shem, a holocaust scyła stej dale wusahowacej temje w pólskich medijach. Přezjedne sej su, zo bě rozsud Dudy prawy­ radšo doma wostać, hač jenož narěčam druhich statnikow připosłuchać dyrbjeć. Duda bě so wo to prócował, wčera w Israelu tohorunja rěčeć směć. Wšako je Pólska z třomi milionami morjenych Židow a cyłkownje šěsć milionami morjenych wobydlerjow kraj, kotryž bě w Druhej swětowej wójnje najbóle ćerpjeł. Organizatorojo w Yad Vashemje pak próstwu Dudy wotpokazachu.

Cyła chěža połna instrumentow

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:

MONARCHIJU njejsu w Čěskej hižo někotre generacije dožiwili. Njedźiwajcy toho „monarchistiski duch“ w susodnym kraju donětka njeje zašoł. A zastupnicy monarchistiskeje zmyslenosće so ani njechowaja – cyle nawopak, woni zjawnje wustupuja. W stolicy Praze bě so wóndano dobrych sto ludźi zhromadźiło za zaměrom, žadać sej znowazawjedźenje kralowstwa, štož je po jich přeswědčenju najlěpša ze wšěch móžnych statnych formow. Z Wjacławskeho naměsta ćehnjechu woni z dujerskej hudźbu a ludowe spěwy zanošujo na Hradčany. Sobu njesli su transparenty z monarchiju chwalacymi hesłami az podobiznu kejžora Franca Józefa I. Pokazowachu chorhoj awstriskeho kejžorstwa kaž tež chorhoje krajow króny. Ducy na hród hdys a hdys pozastachu, zo bychu z přewodom dwaceći hudźbnikow sylneho dujerskeho orchestra awstrisku kejžorsku hymnu spěwali. Spodźiwnemu pochodej su mnozy turisća ze zajimom přihladowali, a tón a tamny z nich sej monarchistiske počinanje ze smartfonom jako dopomnjenku z fotom zapopadny.

Woidke: Dźiw normality

Donnerstag, 23. Januar 2020 geschrieben von:
Waršawa (dpa/SN). Prezident Zwjazkoweje rady Dietmar Woidke je na swojej prěnjej wukrajnej jězbje w zastojnstwje we Waršawje přećelstwo mjez Němskej a Pólskej jako „dźiw normality“ wuzbě­hnył. „Měli to přeco hišće jako wulki dar wobhladować, zo su Polacy nam napřećo hladajo na stawizniski pozadk wotewrjeni, zo su nam Němcam ruku poskićili“, rjekny politikar SPD a braniborski mi­nisterski prezident wčera po rozmołwje z prezidentom pólskeho senata Toma­szom Grodzkim. Zdobom Woidke namołwješe spřećiwjeć so tendencam, kotrež chcyli stawizny přepisać. Ruski prezident Wladimir Putin tuchwilu spyta stawizny hinak wukłasć, Woidke po rozmołwje z wjacorymi pólskimi politikarjemi kritizowaše. Putin je Pólskej njedawno antisemitizm wumjetował a winu na wudyrjenju Druheje swětoweje wójny dał, dokelž bě kraj pječa z Hitlerom hromadźe dźěłał. „Druha swětowa wójna njeje z Pólskeje wuchadźała, ale z Němskeje. Dyrbimy k tomu stać, što su Němcy Polakam, dalšim ludam a wosebje Židam načinili“, Woidke wuzběhny.

ANO dale sylne

Dienstag, 21. Januar 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Bychu-li w Čěskej nětko parlamentne wólby byli, by dźewjeć stron do njeho zaćahnyło. Tajku konstelaciju na politiskej scenje wuswědča najnowše naprašowanje přez agenturu STEM. Wěsće dobyło by znowa hibanje njespokojnych ANO premiera Andreja Babiša, dokelž by so za nje 33,6 procentow wolerjow wuprajiło, dypk wšak to mjenje hač w nowembru. Z jenakimi 12,5 procentami přihłosowanja slěduja ODS kaž tež Piraća, wobě stronje ze snadnym přidobytkom. Ze 7,1 procenta na 8,2 procentaj zlěze KSČM, z čimž so komunisća na štwórte městno polěpšeja. ČSSD wostawa jako pjata na 6,4 procentach. „Pola małych stron je situacija wahanja a přesłapjenja wolerjow dla njewěsta, tak zo su změny mjenje bóle připadne“, ma agentura STEM za to. Tónkróć su TOP 09, KDÚ/ČSL a STAN móhli barjeru pjeć procentow přeskočić a sej tak zaćah do delnjeje komory zawěsćić. Prěnjej dwě mjenowanej stronje stej na hłosach přibyłoj, STAN pak spadny ze 7,2 na 5,5 procentow. SPD předewzaćela Tomija Okamury zjědźe z 9,1 procenta na 5,6 procentow. Svobodovcy dóstachu 1,8 procentow, Zeleni dyrbja so dale z chuduškim jednym procentom spokojić.

Syn Szydło měšnistwo złožił

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Chětro njepřijomny podawk za bywšu pólsku premierku a za knježerstwo

Waršawa. Pólska knježaca narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) ma přiběracy problem ze swojej wodźacej zastupjerku. Něhdyša ministerska prezidentka a dźensniša zapósłanča PiS w Europskim parlamenće Beata Szydło steji we wizěrje medijow, štož je jej a knježacej stronje jara njepřijomne.

Wo energiji wuradźowali

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Praha (ČŽ/K/SN). Ministerscy prezidenća krajow Visegrádskeje štyrki (V4) wotměchu wčera w Praze wjeršk. Andrej Babiš (Čěska), Mateusz Morawiecki (Pólska), Peter Pelegrini (Słowakska) a Viktor Orbán­ (Madźarska) wuradźowachu w Narodnym muzeju wo zhromadnym dźěle we wikowanju, wo přichodźe Europskeje unije, wo jeje rozšěrjenju a wo migraciji. Čěski premier Babiš na nowinarskej konferency rjekny, wšitke wobdźělene kraje měnja, zo so prašenja migracije njehodźa z kwotami rozrisać. Reforma migraciskeho systema dyrbi być wuslědk prócowanja wšěch statow zhromadźenstwa.

Po tym zo bě so kruhej premierow V4 awstriski zwjazkowy kancler Sebastian Kurz přidružił, su prašenja energetiki hłowny předmjet jednanjow byli. W tym nastupanju mjez krajemi V4 a Awstriskej njeje konsensa. Čěska, Słowakska a Madźarska spěchuja jadrowu energiju, Awstriska sadźa porno tomu na přirodne a wobnowjomne žórła. Kurz na nowinarskej konferency praji: „Awstriskej je wažne pjenjezy z europskich fondsow njewužiwać za jadrowu energiju, ale za wobnowjomne žórła.“

Škodu derje předawali

Donnerstag, 16. Januar 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). Mladoboleslavski awto­twarc Škoda je loni woteběrarjam po cyłym swěće 1,4 miliony wozydłow dodawał. To je 0,9 procentow mjenje hač lěto do toho, hdyž bě to 1,5 milionow. Za hłownu přičinu mjeńšeje ličby ma předewzaće wobmjezowaniše wiki w Chinje a Indiskej. Do Chiny dźěše 282 000 awtow, štož je minus 17,5 proc. Na najwjetšich europskich wikach, němskich, je předań porno tomu wo 8,5 proc. přibyła a 191 200 jězdźidłow wučinjała. Tradicionelnje najbóle požadany model bě Octavia; wotbytk 363 700 wozow woznamjenja k lětu 2018 přiwšěm spad wo 6,3 procenty. Na druhim městnje wob­lubo­wanosće slědowaše Fabia ze 172 800 předatymi awtami – k předchadźacemu lětu bě to minus 9,5 procentow. Porno tomu je pola modelow SUV, Kodiaq, Karoq a Kamiq kaž tohorunja pola najnowšeje marki Scala wotbytk zdźěla nahladnje rozrostł. „Njewěstosć na swětowych wikach, wuchadźaca z ćežkeho geopolitiskeho połoženja a hospodarskich wuměnjenjow, wobradźi nam loni rjad wužadanjow. Při wšěm je Škoda dale stabilny kurs dźeržała“, rjekny nawoda předsydstwa přede­wzaća Bernhard Maier.

słowo lěta 2020

Anzeige