Awto bamža nětko relikwija

Freitag, 04. Dezember 2020 geschrieben von:

Swjedźenske lěto na česć Jana Pawoła II. koronapandemije dla wupadnyło

Waršawa. Nachilace so lěto 2020 drje katolskej cyrkwi Pólskeje w najlěpšim pomjatku njewostanje. Poprawom měješe wone wjeršk dotalneho cyrkwinskeho žiwjenja być. Składnostnje 100. posmjertnych narodnin Karola Wojtyły, Jana Pawoła II., chcyše cyrkej cyłe lěto sław­nemu pólskemu bamžej wěnować. Po cyłym kraju běchu zarjadowanja a swjatočnosće na jeho česć planowane. Koronakrizy dla pak z toho ničo njebu.

Tola tež hewak njeje tele lěto za pólsku cyrkej zwjeselace. Pady pedofilnych duchownych hač do najwyšich kruhow ludźi faktisce cyły čas zaběraja. W tym zwisku so tež stajnje zaso prašeja, hač njeje Jan Pawoł II. woprawdźe ničo wo seksualnym znjewužiwanju młodostnych a dźěći přez duchownych wědźał.

Babiš namołwja ludźi k disciplinje

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Andrej Babiš namołwja wobydlerjow k disciplinje hladajo na wolóženja, kotrež wot dźensnišeho w susodnym kraju płaća. „Sym wolóženjow dla trochu nerwozny“, rjekny wón telewizijnemu sćelakej Nova. „Tłóčmy palcy a budźmy woprawdźe disciplinowani.“ Wjacori fachowcy wšak su mjeztym swoje wobmyslenja wuprajili. Biologa Jaroslav Flegr warnowaše samo před „třećej žołmu“ ­koronainfekcijow.

W Čěskej su wotnětka wšitke hosćency, korčmy a kupnicy zaso wote­wrjene. Wšě za žiwjenje njewažne wobchody běchu minjene šěsć tydźenjow zawrjene. Ličba kupcow pak je na wosobu na 15 kwadratnych metrow předawanskeje płoniny wobmjezowana. Dźiwadła a kina wostanu dale zawrjene.

Čěska ze swojimi 10,7 milionami wobydlerjow měješe hakle njedawno sobu najwyšu kwotu infekcijow po wšej Europje. Mjeztym je so połoženje polěpšiło. Wčera běchu hišće 5 176 natyknjenjow w běhu 24 hodźin zwěsćili.

Starosće čěsko-serbskeho časopisa

Donnerstag, 03. Dezember 2020 geschrieben von:

Do Budyšina dóšło je lětuše hakle štwórte čisło časopisa Česko-lužický věstník. Zamołwita redaktorka Eliška Oberhelová pisa, zo so korona na wudawanje wokolnika a cyłkownje na dźěławosć Towarstwa přećelow Serbow chětro špatnje wuskutkuje. W Praskim Serbskim seminarje so tuchwilu zarjadowanja wotměć njehodźa. W rumnosćach pak su wustajeńcu ilustracijow k zběrce basnjow Jurja Łušćanskeho „Čerwjeń brěškow“ wote­wrěli. Milan Hrabal, Zuzana Bláhová-Sklenařová a Radek Čermák su so z přełožkom wo bórzomny druhi rozšěrjeny nakład zběrki basnjow rodźeneho Njebjelčana postarali.

W Čěskej dalše wolóženja

Mittwoch, 02. Dezember 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z Prahi

Po minjenym, skerje napjatym tydźenju – ličby nowonatyknjenych z koronawirusom drje dale spadowachu, srjedź tydźenja pak stagněrowachu – wozjewi čěske knježerstwo njedźelu připołdnju dalše wolóženja. Wot jutřišeho so Češa do normalneho žiwjenja nawróćeja. Knježerstwo je rozsudźiło, zo smědźa wot štwórtka wšitke wobchody a hosćency zaso wotewrjene być, tež posłužby budu k dispoziciji. Za wobchody drje dale płaći, zo dyrbja ludźo škitny nahubnik wužiwać a wokoło sebje 15 kwadratnych metrow městna měć. Wšitcy wobchodnicy, a to nic jeno ći ze žiwidłami, smědźa tuž swojich kupcow znowa posłužować. Dalša zwjeselaca powěsć za přetrjebarjow wězo je, zo móža nětko w adwentnym času zaso njedźelu nakupować hić. Hosćencarjam je so tohorunja hoberski kamjeń z wutroby walił. Tež woni móža wot jutřišeho swojich hosći wšědnje hač do 22 hodź. witać. Dyrbja pak z mjenje hosćimi ličić, tež w jich lokalach płaća mjenujcy dale postajenja hygieny a wěstotny wotstawk.

Bydlenja dla so mnozy starosća

Mittwoch, 02. Dezember 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). W Čěskej so kóždy wosmy dorosćeny boji, zo budźe w přichodnych dwanaće měsacach swojeho bydlenja so dyrbjeć wzdać. Tele zwěsćenje ­wujewja přepytowanje wo přistupnosći (erschwinglich) bydlenjow, kotrehož wuslědki su zastupnicy Čěskeje Caritas a katolskeje cyrkwje tele dny wozjewili. Přepytowanje je za wobě instituciji w septembru přewjedła agentura MEDIAN, při čimž je so mjez 1 019 wobydlerjemi staršich hač 18 lět wobhonjała. „Wo bydlenje so bojeć je jedyn z najhóršich strachow. Čłowjek dźě liči z tym, zo zhubi swoje doma. W ludźoch zbudźa to začuće wohroženja“, zwuraznja direktor Čěskeje Caritas Lukaš Curylo. Jeno štyri procenty ludźi su přeswědčeni, zo maja swoje bydlenje wěste. Dwanaće procentow wšak so boji, zo budźeja z pjenježneje nuzy w sćěhu koronawirusoweje pandemije w přichodnych dwanaće měsacach dyrbjeć přećahnyć a za někajkim tuńšim bydlenjom hladać. Třo z dźesać woprašanych maja strach, zo budźe jim na stare dny ćežko, namakać přihódne bydlenje. Samo cyła połojca so boji, zo njebudźe swojim dźěćom móc kmane bydlenje wobstarać.

Činy za potrěbnych – a za dźěći

Montag, 30. November 2020 geschrieben von:

POTRĚBNYM je čěska ludnosć tež lětsa we wobchodach zaso cyrobizny darować móhła. Tónkróć je kónctydźenska zběrka 440 tonow tworow wunjesła, štož je dotal najwjace. Darili su wobydlerjo 396 tonow žiwidłow a 44 tonow hygieniskich artiklow. To publikuje powěsćernja čtk. Njedźiwajcy nimoměry naročnych hygieniskich wuměnjenjow koronapandemije dla su zběrku we wšěch 603 wobchodach bjez problemow přewjedli, zdźěleja jeje organizatorojo. Po jich měnjenju bywa zběrka w přitomnosći hišće wažniša hač w minjenych lětach, dokelž je koronawirusoweje pandemije dla mnóstwo wosobow w ćežkej žiwjenskej situaciji chětro přibyło. Jeno w septembru a oktobru je jich ličba wo 40 procentow zrostła. Mjez nowymi cyrobiznoweje pomocy potrěbnymi su předewšěm ludźo, kiž su pandemije dla wo dźěło přišli a tajcy z niskej zasłužbu. Praksa darowanja je tohorunja na postajene naprawy přećiwo koronawirusej dźiwać dyrbjała.

Prezident w Tatrach njewitany

Freitag, 27. November 2020 geschrieben von:

Hosćency a hotele w Pólskej přez hody dale zawrjene – sněhakowanje móžne

Waršawa. Pólska debatuje dale wo zadźerženju ministerskeho prezidenta Mateusza Morawieckeho při wothłosowanju wo etaće Europskeje unije 16. nowembra. Morawiecki bě zhromadnje z madźarskim ministerskim prezidentom Viktorom Orbanom weto zapołožił, dokelž chce EU wupłaćenje srědkow jednotliwym statam na dodźerženje prawostatnosće wjazać. Z wetom je wšón etat EU blokowany, kotryž wobsahuje tež 750 miliardow eurow za přewinjenje koronapandemije po wšej Europje.

Morawiecki je tři dny po blokadźe w pólskim sejmje swoje argumenty přednjesł. „To njeje Europska unija, do kotrejež smy lěta 2004 zastupili“, wón rjekny. Europskej uniji wón w tym zwisku wobswědči, zo „nima přichod“.

Rentnarjow zboha wobdarja

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K/SN). W susodnej Čěskej dóstanu wšitcy rentnarjo bjez wuwzaća spočatk decembra – a tak přihódnje k hodam – jónkrótnu přiražku we wysokosći 5 000 krónow (dobrych 185 eurow). Wotpowědny zakoń, wot knježerstwa zapodaty a wot parlamenta z wjetšinu schwaleny, je prezident Miloš Zeman tele dny podpisał. Šćedriwy „hodowny dar“ wupłaća starobnym a inwalidnym rentnarjam a rentnarkam, wšo hromadźe ně­hdźe 2,89 milionam wosobam. Ze statneho budgeta přewostaja za to na wšěch 15 miliardow krónow. Dokelž bě Andrea Babišowe knježerstwo z ANO a ČSSD tutu wurjadnu naprawu do oktoberskich wobwodnych a senatnych wólbow namjetowało, bě opozicija wo „pokupowanju wolerjow“ rěčała. Knježerstwo je ju porno tomu z tym wusprawnjało, zo su płaćizny tworow minjene měsacy wobstajnje nahladnje stupali a zo maja tež domjacnosće rentnarjow konorowirusoweje krizy dla přidatne wudawki, na přikład za nahubniki abo desinfekciske srědki. Ministerstwo za strowotnistwo argumentuje, zo su w zašłosći přerězne mzdy a přerězne renty spadowali.

Lódzymna zaběra Čechow

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Marek Krawc rozprawja za Serbske Nowiny z čěskeje stolicy

Přeni dźeń poslednjeho tydźenja nazymnika wobradźi Čecham horco požadane wolóženja. Strowotniske zarjady registrowachu zańdźenej tydźenjej dale a mjenje nowych infekcijow korony, reprodukciska ličba dale spadowaše a napjate połoženje pandemije dla so dźeń a bóle změrowaše. Nuzowy staw drje hišće płaći – knježerstwo je so minjeny tydźeń z parlamentom dojednało, jón hač do 12. hodownika podlěšić – minjenu póndźelu pak móžachu wučerjo šulerjow 1. a 2. lětnikow skónčnje zaso w šulach witać. Dźěći dyrbja pak tež w Čěskej za čas wučby a přestawkow nahubniki wužiwać. A tež naprawy wokoło nakupowanja a zakaza domjacnosć w nocy wopušćić su změnjene. Nětko steja wobchody kupcam zaso hač do 23 hodź. k dispoziciji a tež bjez psa smědźa Češa do 23 hodź. wonka po puću być.

Bołharska haći

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:
Sofija (ČŽ/K/SN). Jednanja wo přistupje Sewjerneje Makedonskeje k Europskej uniji je Bołharska blokowała. Wonkowna ministerka Jekaterina Gečewa-Zacharjewa po zeńdźenju ministrow za europske naležnosće poziciju Bołharskeje rjekny, zo wobsteja ze susodnym krajom diferency nastupajo rěč a stawizny. Sofija bě kónc oktobra připowědźiła, zo jednanja wo přistupje zahaći, jeli Sewjerna Makedonska njepřipóznaje, zo matej jeje narodna identita kaž tež jeje rěč bołharske korjenje. Bołharska tohorunja twjerdźi, zo so w makedonskich medijach wobstajnje antibołharska kampanja wjedźe. Nic naposledk je etniska mjeńšina na bołharskim teritoriju žórło zwady. Sewjerna Makedonska deklaruje ju za makedonsku, štož Bołharska raznje wotpokazuje. Sofija měni, zo buštej makedonska narodnosć a rěč w 20. lětstotku za čas wobstaća Juhosłowjanskeje federacije wu­tworjenej a zo bě so hač do lěta 1920 wjetšina wobydlerjow tamnišeho regiona za Bołharow měła.

Anzeige