Seniorojo škotuja

Freitag, 24. Juni 2022 geschrieben von:
Nowoslicy. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 28. junija, w 14 hodź. w Nowosličanskim kulturnym domje. Nowačkojo su tam radlubje witani. Kaž organizator Měrćin Nowak dale zdźěli, tradicionalny wulět škotowarjow z partnerami lětsa njebudźe. Dalši škotowy turněr přewjedu 26. julija w Lejnjanskim hosćencu.

Wječor na rybarskim dworje

Donnerstag, 23. Juni 2022 geschrieben von:

Mały Holešow. Njeswačanska přirodoškitna stacija přeprošuje pjatk, 24. junija, w 21 hodź. na rybarski dwór w Małym Holešowje. Na dnju swj. Jana chcedźa stare wašnje Janskeho wohenja z wosebitym dožiwjenjom knižneho čitanja zwjazać. Róža Domašcyna čita powědki a bajki z dwurěčneje kónčiny ze swojeje knihi „Der Hase im Ärmel“. Zastup płaći pjeć eurow. Přizjewjenja přijimuja e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 035933/ 300 77.

Poskića přidatne ćahi

Zhorjelc (SN). Za Łužiski cyrkwinski dźeń wot 24. do 26. junija w Zhorjelcu je wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska přidatne ćahi a wagony skazał, zo móhli sej zajimcy přijomnišo ze zjawnymi wobchadnymi srědkami do hosćićelskeho města dojěć. Wosebje do koncertow a po nich kaž tež do kemšow a po nich su přidatne jězby předwidźane. Wone pojědu po čarach wot Drježdźan přez Budyšin do Zhorjelca (RB 60), wot Wojerec do Zhorjelca (RB 64) kaž tež wot Běłeje Wody a Choćebuza do Zhorjelca (RB 65). Tež parna lokomotiwa sobotu a njedźelu do Zhorjelca pojědźe. Wšitke jězbne plany nadeńdu zajimcy pod .

Ze wšědneho dnja fararja

Mittwoch, 22. Juni 2022 geschrieben von:
Budyšin. Dźeniki fararja Bogumiła Šwjele (1897–1945) steja w srjedźišću knižneho předstajenja z přełožerku a wudawaćelku Annett Brězanec jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Šwjela słuša jako redaktor, rěčewědnik a sobuzałožer Domowiny k najwuznamnišim wosobinam serbskich stawiznow. Nimo swojeho wobšěrneho skutkowanja je zapisował nimale poł lětstotka serbsko-němski wšědny dźeń a podawki tehdyšeho časa. Při tym skići tohorunja dohlady do swojeho powołanskeho a priwatneho žiwjenja. Wšitcy zajimcy su jutře na knižne předstajenje wutrobnje přeprošeni.

Dalekubłanje z Witkom

Dienstag, 21. Juni 2022 geschrieben von:

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přeprošuje kubłarki a kubłarjow na dalekubłanje k temje „Spěwaj z Witkom – nowe serbske dźěćace spěwy“. W minjenych lětach su w časopisu „Lutki“ tójšto nowych serbskich dźěćacych spěwow za předšulsku starobu wozjewjeli. Wuběr z nich chcedźa na zhromadnym popołdnju pod nawodom Leńki Thomasoweje nazwučować. K tomu poskića wotpowědne playbacki, nahrawane a wobdźěłane wot Symana Hejduški. Dalekubłanje wotměje so póndźelu, 4. julija, wot 15 do 16.30 hodź. w sydarni RCW w Budyšinje. Zajimče a zajimcy njech so hač do 24. junija pod telefonowym čisłom 03591 550400 abo z e-mejlku pod přizjewja. Wobdźělenje płaći na wosobu dźesać eurow, popłatk na městnje zběraja.

Dopominaja na Kocora

Łaz. Komponist, koncertny organizator a reformowy pedagoga Korla Awgust Kocor (1822– 1904) steji w srjedźišću přednoška pjatk, 24. junija, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja. Spěchowanske towarstwo domu na wječork přeprošuje. Referent budźe Sieghard Kozel ze Stróže. Zastup płaći tři eura na wosobu.

Postaja historiski měznik

Pokiwy k wólbam

Montag, 20. Juni 2022 geschrieben von:

Budyšin. W zwisku z druhim přechodom wólbow krajneho rady w Budyskim wo­krjesu 3. julija krajnoradny zarjad na slědowace skedźbnja. Štóž je 12. junija z listom wolił, njetrjeba podłožki znowa skazać, ale je awtomatisce připósłane dóstanje. Chcedźa-li potrjecheni we wólbnym lokalu wolić, móža to jenož z připósłanym wólbnym lisćikom činić. Štóž je prěni raz w lokalu wolił, móže hač do 1. julija podłožki za wólby z listom skazać. Wólbne zdźělenki za druhe wólby znowa njerozesćelu. Město toho wužiwaja hižo připósłane zdźělenki. Štóž je hižo nima, móže tež z personalnym wupo­kazom wolić hić.

Dźěłarnička w muzeju

Budyšin. Sobotu, dnja 25. junija, wotměje so wot 10 do 16 hodź. dźěłarnička „Wolij na płatnje“ z wuměłču Maju Nagelowej w Budyskim Serbskim muzeju. Předzna­jomosće njejsu trěbne, material w muzeju maja. Zajimcy njech přizjewja so telefonisce pod 03591 2708700 abo z mejlku pod .

W jězoru so njekupać

Freitag, 17. Juni 2022 geschrieben von:

Grodk. Kupanje w Grodkowskim spjatym jězoru je wotnětka zakazane. Wotpowědne postajenje je wokrjes Sprjewja- Nysa wudał. Kaž su při přepytowanju wody zwěsćili, su so tak mjenowane módre algi nadměru rozšěrili. Kontakt z nimi móže pola čłowjeka runje tak kaž pola domjaceho skotu, na přikład pola psa, strowotniske problemy wuskutkować.

Ze wšědneho dnja fararja

Budyšin. Dźeniki fararja Bogumiła Šwjele (1897–1945) steja w srjedźišću knižneho předstajenja z přełožerku a wudawaćelku Annett Brězanec štwórtk, 23. junija, w 19 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Šwjela słuša jako redaktor, rěčewědnik a sobuzałožer Domowiny k najwuznamnišim wosobinam serbskich stawiznow. Nimo swojeho wobšěrneho skutkowanja je zapisował nimale poł lětstotka serbsko-němski wšědny dźeń a podawki tehdyšeho časa. Při tym skići tohorunja dohlady do swojeho powołanskeho a priwatneho žiwjenja.

Předstaja wubědźowanje

Donnerstag, 16. Juni 2022 geschrieben von:

Wojerecy. Sakski fonds „Čiń sobu“ podpěruje we wšelakich regionach ideje, kotrež towaršnostnu zhromadnosć zesylnja, žiwjenske wuměnjenja polěpša a regionalnemu wuwiću w Swobodnym staće Sakskej přinošuja. Zo móhli prawje wjele idejow zwoprawdźić, je nětko składnosć, wubědźowanje Simul+ we wobłuku informaciskeho zarjadowanja lěpje zeznać. Krajny kuratorij za wjesnu kónčinu přeprošuje tuž zajimcow póndźelu, 20. junija, w 17 hodź. na Wojerowsku dźěćacu a młodźinsku farmu. Nimo projektoweho nawody wubědźowanja ­Simul+ Christopha Biele steja wopytowarjam dalši fachowcy za prašenja k dispoziciji. Přizjewjenje trěbne njeje.

Na židowskich slědach

Smochćicy. Ze židowskimi korjenjemi a stawiznami w Hornjej Łužicy zaběra so přednošk póndźelu, 20. junija, w 19.30 hodź. w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. Markus Bauer ze spěchowanskeho kruha Zhorjelskeje synagogi poda dohlad do žiwjenja a skutkowanja Židow a Židowkow na wšelakich městnach regiona. Zarjadowanje wotměje so we wobłuku rjada „Dźěłowy kruh zetkanje ze Židowstwom.“ Přizjewjenje trěbne njeje.

W kubłanišćach SŠT dźěłać

Mittwoch, 15. Juni 2022 geschrieben von:

Budyšin. Serbske šulske towarstwo poskići młodostnym wot 15 lět, kotřiž maja zajim na dźěle jako kubłarka/kubłar, prózdninske dźěło w swojich kubłanišćach w Hornjej a Delnjej Łužicy. Zajimcy njech so z krótkim požadanjom pod­ přizjewja.

Wo wuznamnych wosobinach

Budyšin. Na wosebite wodźenje přeprošuje Muzej Budyšin sobotu, 18. junija, w 15 hodź. Muzeologa Hagen Schulz powjedźe wobdźělnikow po slědach wu­zna­mnych wosobinow města, po kotrychž buchu hasy pomjenowane. Z wutwarom wuchodneho a zapadneho dźěla města w 19. lětstotku nastachu nowe puće, kotrež po wuznamnych wosobinach pomjenowachu, mjez druhim po wyšim měšćanosće Käubleru a mějićelom ćišćernje Weigangu. Po Druhej swětowej wójnje dachu někotre mjena politiskich přičin dla změnić. Po politiskim přewróće 1989 někotre mjena znowa změnichu. Wobdźělenje na wodźenju płaći 3,50 eurow.

Maja swobodne městna

Kokoš w srjedźišću

Dienstag, 14. Juni 2022 geschrieben von:

Stróža. Mjeztym dwě lěće so zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjo­łužiska hola a haty prócuje, na swojim teritoriju zaso zasydlić saksku kokoš, kotraž je wot wotemrěća wohrožena. Wo dotalnych wuspěchach projekta informuja na zjawnym zarjadowanju pjatk, 17. junija, wot 14 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Zajimcy su wutrobnje witani.

Ideje wobydlerjow prašane

Chrósćicy. Gmejna Chrósćicy nastaji tučasnje wuwićowy koncept za cyłu gmejnu. Při wudźěłanju idejow za přichod su wobydlerjo wšitkich wsow wutrobnje přeprošeni sobu skutkować. Wobydlerjo, kotřiž so za sobudźěło zajimuja, so njech hač do 27. junija na Chróšćanskej gmejnje pod telefonowym čisłom 035796/ 96 210 abo z mejlku na přizjewja.

Poradźuje darmotnje

Montag, 13. Juni 2022 geschrieben von:

Budyšin. Prawiznik a wokrjesny radźićel Lěwicy Hajko Kozel poskići jutře, wutoru, wot 15 do 17 hodź. dalši raz darmotne socialne poradźowanje. Wone hodźi so tohorunja w ruskej a ukrainskej rěči přewjesć a wotměje so we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej w Budyšinje. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 035932/ 363727.

Radźićeljo wuradźuja

Pančicy-Kukow. Leaderowa wuwićowa strategija budźe jedna z temow přichodneho posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow jutře, wutoru, w 19 hodź. we Wotrowskej starej šuli. Dale změja radźićeljo wjacore twarske naležnosće na blidźe. Mjez druhim póńdźe wo nowotwar pawiljona a a hrajkanišća na terenje bywšeho hosćenca w Pančicach.

Wokoło pomnika rjedźić

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow a dalši zajimcy su přeprošeni pomhać při rjedźenju wokoło pomnika Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju. Dźěłowe zasadźenje wotměje so jutře, 14. junija, wot 17 hodź. Wobdźělnicy ­njech přinjesu sej kmany grat sobu. Kóžda pomocliwa ruka je witana.

Anzeige