Za pomniki so přizjewić

Mittwoch, 18. August 2021 geschrieben von:

Budyšin. Po lońšej přestawce wotměje so 12. septembra w Budyšinje zaso dźeń wotewrjeneho pomnika. Nimo znatych twarjenjow steja tež zaso někotre dotal hišće njepřistupne objekty na lisćinje. Koronapandemije dla su za někotre městna přizjewjenja trěbne. To potrjechi pišćeletwarsku firmu Eule, hdźež změja w 14 a w 16 hodź. wodźenje za stajnje 20 wosobow. Pjeć wodźenjow za stajnje 20 wosobow přewjedu w baroknym domje Při Mjasowych jětkach a na Tuchorskim kěrchowje změja dwě wodźeni za stajnje 25 ludźi. Za wšitke wodźenja su trěbne přizjewjenja e-mailnje pod bau­.

Nachwilnje zawrjena

Pančicy-Kukow. Dokelž kupnicu Netto w Pančicach-Kukowje přetwarja a powjetša, tam wot wčerawšeho Zelnakec pje­kar­nja hižo swoje pječwa předawać njemóže. Tohodla poskićuja chlěb, całty, tykanc a wšitko druhe hač dosrjedź oktobra w swojej předawarni napřećo klóštrej.

Do srjedźowěka pohladać

Dienstag, 17. August 2021 geschrieben von:

Budyšin. Najwšelakoriše prózdninske poskitki změja hač do kónca awgusta w Budyskim Serbskim muzeju. Štwórtk, 19. awgusta, póńdźe wot 10 hodź. wo Milčanow a słowjanski srjedźowěk. Da­loko sahace stawizny wjedu wobdźělnikow do zažneho srjedźowěka – do časa zasydlenja Milčanow a Łužičanow. Kotre žiwjenske poměry knježachu, kak a čehodla twarjachu hrodźišća a što je k tomu wjedło, zo su Serbja dźensa narodna mjeńšina, su stołpy wodźenja. Zajimcy wobhladaja sej zawostanki słowjanskich prjedownikow a zamysla so z praktiskimi přikładami do tuteje časoweje doby. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 2 70 87 00 abo e-mailnje pod .

Předawaja kartki za pop-operu

Poslednja składnosć

Freitag, 13. August 2021 geschrieben von:

Budyšin. Hnydom dwě wustajeńcy w Muzeju Budyšin stej jenož hišće hač do njedźele, 15. awgusta, widźeć. Stej to kabinetna přehladka mólbow Ulriki Mětškoweje a wosebita wustajeńca z twórbami Almut-Sophije Zielonka składnostnje jeje 55. narodnin. Přichodna wosebita wustajeńca w Muzeju Budyšin wěnuje so wot 18. septembra kopororytwarjej a nakładnikej Johannej Georgej Schreiberej (1676–1750).

Wuměłcam přez ramjo hladać

Miłoćicy. Mjeztym hižo 15. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička při Miłočanskej skale wotměje so wot 16. do 29. awgusta. W tym času móža zajimcy 15 wuměłcam z Čěskeje, Armenskeje, Awstriskeje, Bołharskeje, Pólskeje a Němskeje při dźěle přez ramjo hladać. Šulskim rjadownjam poskićeja hač do kónca oktobra połdrahodźinske darmotne wodźenja. Přizjewjenja su móžne pod www.steinleicht.de. Wosebitej wjerškaj budźetej sobotu, 28. awgusta, hudźbny wječor a nazajtra finisaža.

Zaso regularnje wotewrjenej

Do pochowanskeho lěsa

Mittwoch, 11. August 2021 geschrieben von:
Kamjenc. Wodźenje po Kamjenskim pochowanskim lěsu poskića zajutřišim, pjatk, w 17 hodź. Zajimcam rozłoža koncept pochowanskeho lěsa a budu na prašenja kołowokoło pochowanja w přirodźe wotmołwjeć. Zajimcy zetkaja so při informaciskej tafli na parkowanišću při Lückersdorfskim puću.

Wustajeńca dale pućuje

Dienstag, 10. August 2021 geschrieben von:

Kamjenc. Loni nastatu wustajeńcu wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe wotewru jutře, srjedu, w 19 hodź. w Kamjenskej Haninej cyrkwi. Nawodnica Lessingoweho muzeja dr. Sylke Kaufmann wopytowarjow po přehladce powjedźe.

Na swjedźenišću maja wodu

Němcy. Na iniciatiwu wjesneho a młodźinskeho kluba ma wjesne swjedźenišćo w Němcach nětko swójski přizamk za wodu. Hłubokotwarske dźěła za 70 metrow dołhu rołu je twarski zawod ze wsy přewzał. Sobudźěłaćer Wojerowskich zastaranskich zawodow je wšitko přizamknył. Nowy hydrant słuži zdobom za rjedźenje wodowoda.

Radźićeljo so schadźuja

Radwor. Přichodne posedźenje Radworskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, srjedu, we 18.30 hodź. w jědźerni tamnišeje zakładneje a wyšeje šule. W zjawnym dźělu schadźowanja póńdźe mjez druhim wo wobstaranje nowych laptopow za wučerjow a wo dróhotwarske dźěła w Boranecach.

Přizjewjenja hišće móžne

Přewjeduja dźěłarničku

Montag, 09. August 2021 geschrieben von:
Wojerecy. Lětnju prózdninsku cirkusowu dźěłarničku přewjeduja wot dźensnišeho hač do pjatka na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Wobdźělnicy w starobje sydom do 16 lět wuknu tam ze zwěrjatami wobchadźeć, zaběraja so z akrobatiku, klawneriju a dalšimi wobłukami cirkusa. Na kóncu woni swój program staršim předstaja.

Do Dubrjenskeho bahna

Freitag, 06. August 2021 geschrieben von:

Michałki. Kulowska přirodoškitna skupina Nabu přeproša za zajutřišu njedźelu na prózdninske pućowanje po Dubrjenskim bahnje. Zajimcy zetkaja so w dźewjećich při hosćencu w Michałkach. Wobdźělenje płaći dwaj euraj za dorosćenych, dźěći smědźa darmotnje sobu hić.

Přewjedu hornčerske wiki

Hózk. Mjeztym hižo 18. raz wotměja so jutře a njedźelu w Hózku hornčerske wiki. 18 wobdźělnikow chce tam swoje twory poskićeć. Mjez nimi budu někotři, kiž su wot wšeho spočatka pódla, a dalši, kotřiž prěni raz přijědu. Wopytowarjow zastaruja z ćopłymi jědźemi kaž tež z čerstwym tykancom.

Za dźěłarničku so přizjewić

Na hłownu zhromadźiznu

Mittwoch, 04. August 2021 geschrieben von:

Konjecy. Hońtwjerske drustwo Konjecy přeproša swojich čłonow na hłownu zhromadźiznu, kotraž budźe zajutřišim, 6. awgusta, w 19.30 hodź. w Konječanskej burskej stwě. Dnjowy porjad je we wuwěškowym kašćiku wupowěsnjeny.

Za pruwowanja so přizjewić

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přewjedźe 18. septembra pruwowanja za rěčny certifikat hornjoserbšćiny A2 a B2. Informacije k pruwowanjam a zwučowanski material namakaja zajimcy pod . Přizjewjenja přijimuje RCW hač do 18. awgusta. Dalše informacije podawa Manuela­ Smolina pod telefonowym čisłom 03591/ 550 413 abo e-mailnje pod .

Kniha změje premjeru

Dienstag, 03. August 2021 geschrieben von:

Budyšin. Křesćan Krawc předstaji zajutřišim, 5. awgusta, swoju knihu „Was wir in uns tragen“ w Budyskej Smolerjec kniharni, a to nimale po zwučenym wašnju w 19 hodź. na městnje. W Ludowym nakładnistwje Domowina wušła zběrka portretow je přełožk publikacije „Sej statok stajili“ a wopřijima tohorunja re­portažu wo „Chróšćan zběžku“. Wopytowarjo měli płaćiwe postajenja hygieny wobkedźbować.

Pomhaja pěstowarni

Budyšin. Na iniciatiwu Budyskeho Lionsoweho kluba su so štyri kluby regiona k zhromadnej akciji zjednoćili pomhać wot přepławjenja potrjechenej kónčinje nad rěku Mosel. Budyski klub wobdźěli so z 5 000 eurami. Dorostowa organizacija kluba Leo Club je 2 000 eurow přinošowała. Pjenjezy su za dospołnje skóncowanu pěstowarnju w porynsko-pfalcskim Salmtalu. Dalše pjenežne dary na konto Lionsoweho kluba pod čisłom DE39 8509 0000 5091 8010 37 su rady witane.

Za čestnohamtske dźěło

Montag, 02. August 2021 geschrieben von:
Budyšin. Towarstwa a iniciatiwy Budyskeho wokrjesa móža so za swoje čestnohamtske dźěło wo srědki za wuhotowanje towarstwoweho domu, za towarstwowu drastu a podobne prócować. Zaměr je, čestnohamtske dźěło podpěrać a zaručić. Zajimcy móža próstwu na jednore wašnje online stajić. Papjerjany formular z podpismom njeje trěbny. Wo spěchowanju rozsudźi krajnoradny zarjad. Wažne je, zo so naprawa hišće w lěće 2021 zwoprawdźi. Online-formular nadeńdu zajimcy pod adresu . Tam móža so tež na­drobnišo wobhonić.

Anzeige

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o