Dary na hesło MORAWA

Donnerstag, 01. Juli 2021 geschrieben von:

Zejicy/Brno. Tornado na Morawje a jeho sćěhi za ludnosć pohnuwa Towarstwo Cyrila a Metoda k pomocy. Ze swojej akciju­ „Łužica pomha“ chce wone pjenjezy zběrać a je Brnjanskemu biskopstwu přepokazać. Biskopstwo je zwólniwe pjenjezy potrěbnym wosadam dale posrědkować. TCM ludźi tuž k darniwosći namołwja. Pjenjezy přepokazać móža darićeljo na konto TCM pod IBAN čisłom: DE 65 750 90 300 000 828 23 66 a pod wužiwanskim zaměrom MORAWA.

Dróha zaraćena

Mały Wjelkow. Na Nowej dróze w Małym Wjelkowje hač do 30. julija medije kładu, čehoždla je wona za wobchad zawrjena. Wobydlerjam wostanje přijězd na ležownosće dalokož móžno dowoleny. Za busowe linije płaći nětko hinaše rjadowanje. Bus njemóže tuchwilu na hłownej dróze zastać. Linija 190 jědźe tuž wot zastanišća Mały Wjelkow Wulkodubrawska direktnje na zastanišćo Budyšin Wojerowska. Analognje je to w nawopačnym směrje.

Próstwa wo podpěru

Wotewru wustajeńcu

Donnerstag, 24. Juni 2021 geschrieben von:

Budyšin. Jutře, 25. junija, wotewru w Budyskim Kamjentnym domje wustajeńcu -dieniemandsrose- Budyskeje wuměłče Heike Dittrich. Hač do 30. julija móža sej zajimcy wobhladać rysowanki a fotografije, kotrež so ze židowskimi stawiznami 20. lětstotka w Budyšinje rozestajeja. Jako zakład za swoje twórby je Dittrich wužiwała lětnej spisaj měšćanskeho muzeja z dokumentaciju židowskeho žiwjenja w měsće. Titul přehladki je ze zwjazka basnjow Paula Celana „Die Niemandsrose“. Zajimcy njech přizjewja so z mejlku na abo telefonisce pod čisłom 03591/5319972. Trěbnej stej škitny nahubnik kaž tež ­negatiwny koronatest z testowanskeho centruma, nic starši hač 24 hodźin. Druhe šćěpjenje, znajmjeńša dwě njedźeli stare, tohorunja akceptuja.

Kedźbu, serbscy škotowarjo

Lejno. Skónčnje móža seniorojo-škotowarjo zaso karty placać. Kaž Měrćin Nowak z Lubija zdźěli, zetkaja so woni wutoru, 29. junija, w 14 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K lipje“. Wobkedźbować maja so postajenja korony dla. 14. septembra chcedźa sej kartyplacarjo potom do Błótow wulećeć.

Wopomnišćo zaso přistupne

Na swjatojanske čitanje

Mittwoch, 23. Juni 2021 geschrieben von:

Horni Hajnk. Jutře, štwórtk, na swjatoh Jana w 20 hodź. wotměje so w Hornim Hajnku na zahrodźe za domom Jurja ­Brězana wosebite čitanje. Awtorojo předstaja swoje teksty z literarneje zběrki „Susodźa“, kotruž je Ingrid Juršikowa w Ludowym nakładnistwje Domowina wudała. Na zahrodźe budźe městno za něhdźe połsta zajimcow. Čitać budu Beno Budar a jeho wnučk Filip, Měrka Mětowa, Lydija Maćijowa a Měrana Cušcyna. Zajimcy, kotřiž su hižo wot 19 hodź. witani, njech sebi mały piknik sobu přinjesu. Napitki budu tam na předań.

Zaso přistupnej

Budyšin. Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki kaž tež Serbski kulturny archiw stej po tuchwilu płaćiwych zakonskich postajenjach zaso wotewrjenej. Zajimcy njech přizjewja so telefonisce pod čisłom 03591 /4972-0 abo sćelu mejlku na . Sobu přinjesć měli čitarjo dopokaz dospołneho šćěpjenja na covid-19, dopokaz wustrowjenja, nic starši hač šěsć měsacow, abo negatiwny koronatest. Wupožčenje resp. wróćenje medijow wotměwa so dale w zachodnej rumnosći Serbskeho instituta, tak zo je čitarnja jeničce za ­rešeršowe dźěło a studij literatury wu­žiwajomna.

Socialne poradźowanje

Dienstag, 22. Juni 2021 geschrieben von:
Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwcy a prawiznik Hajko Kozel poskići štwórtk, 24. junija, socialne poradźowanje. Wot 15 do 17 hodź. móža sej zajimcy we woby­dlerskim běrowje na Budyskej Šulerskej 10 po radu dóńć. Ćežišća poradźowanja su aktualne dźěło a socialnoprawniske wuskutki na koronapandemiju kaž tež domjace hladanje za čas korony. Dalše su problemy ze zarjadami nastupajo Hartz IV kaž tež podpěra w zwisku z předpisami korony dla. Bjezpłatne poradźowanje je móžne w němskej a serbskej kaž tež w kóždej dalšej rěči. Přizjewjenja pod telefonowym čisłom 035932 /363 727

Zaso płuwać hić

Freitag, 18. Juni 2021 geschrieben von:

Kamjenc. Přichodnu póndźelu, 21. junija, wotewru Kamjensku kupjel tež zaso za wopytowarjow a towarstwowy sport. Šulerjo poskitk hižo wjacore tydźenje ­zaso wužiwaja. Płuwać móža zajimcy tam zaso w zwučenych časach, nimo srjedy. Tón dźeń je kupjel stajnje za­wrjena. Sawnu wopytać njeje płaćiwych postajenjow korony dla móžno. Wosebity poskitk maja pjatk wot 9.45 do 10.45 hodź. To su předewšěm rentnarjo do hale přeprošeni. W hali pak njemóža zajimcy jeničce čary płuwać, ale móža tež wulke suwadło a dalše poskitki zabawneho razu wužiwać.

Dalše wolóženja čitarjam

Wustajenišća zaso witaja

Donnerstag, 17. Juni 2021 geschrieben von:

Kamjenc. Lessingowy kaž tež sakralny muzej a Słodarnja w Kamjencu su wotnětka zaso w znatym času wotewrjene. To zdźěli Matthias Hanke, zastupowacy nawoda Lessingoweho muzeja. W galeriji sakralneho muzeja Hanineje cyrkwje su widźeć dźěła pod hesłom „Transicija – fotografije Michaela Krusche“. Nastała je zběrka składnostnje 60. narodnin we Wojerecach rodźeneho wuměłca, kiž dźensa w Berlinje bydli a skutkuje. Motiwy za swoje fotografije je Kruscha našoł w mnohich krajach swěta – w Marokku, Kazachstanje, Južnej Africe a Patagoniskej, w Omanje, Jemenje a Israelu. Zapopadnył je tam po zdaću pozabyte městnosće. Pod titulom „Tekstury“ pokazuje wón wot čłowjeka wopušćene přebywanišća jako kolažu.

Wuměłstwo a přiroda

Na Butrowu horu kolesować

Mittwoch, 16. Juni 2021 geschrieben von:
Biskopicy. Lubowarjo kolesowanja móža so na dožiwjensku turu „wokoło Butroweje hory“ podać. Mjeztym 20. króć přeprošeja organizatorojo, mjez kotrymiž je Biskopičanska Syć za dźěło z dźěćimi a młodostnymi (KiJu), na jězbu hač k hórskej korčmje. 18. julija chcedźa kolesowanje přewjesć, wobkedźbować pak maja aktualnje płaćiwe rjadowanja kontakty a wotstawk nastupajo. Zajimcy ­njech so tuž hač do 5. julija pola KiJu pod telefonowym čisłom 03594/707 460 abo z mejlku pod . přizjewja. Na dnju zarjadowanja to hižo móžno njebudźe.

Wupisaja myta

Donnerstag, 10. Juni 2021 geschrieben von:

Budyšin. Maćica Serbska wupisa lětsa wospjet tři dorostowe myta na polu rěče, literatury, stawiznow, kulturneho slědźenja a wuměłstwa Serbow. To zdźěli předsydka Maćicy dr. Anja Pohončowa. Su to Myto Michała Hórnika za šulerjow a šulerki hornjołužiskich gymnazijow, Myto Bogumiła Šwjele za šulerjow a šulerki delnjołužiskich gymnazijow a Myto Arnošta Muki za studentow a studentki kaž tež za absolwentow a absolwentki wysokeje šule abo uniwersity w prěnim lěće po zakónčenju studija. Zajimcy móža so pod nadrobnišo wobhonić.

Čitarjo so wubědźuja

Ćahi w hinašich časach jězdźa

Mittwoch, 09. Juni 2021 geschrieben von:

Kamjenc. Twarskich dźěłow dla so jězbny plan ćahow wot zwučenych časow trochu wotchila. Hač do 26. junija su časy wšelakich wot- a přijězdow ćaha z Kamjenca do Drježdźan a wróćo kaž tež na ča­rje Kinspork–Drježdźany změnjene. W nocy płaći wosebity twarski jězbny plan. Zdźěla maja sobujěducy bus wužiwać. Kolesa móža tam jenož we wobmjezowanej ličbje sobu brać. Na linijomaj RB 34 a RB 33 proša wobkedźbować pokiwy we wobchadnych powěsćach a informacije na aktualnych jězbnych planach, pod , pod serwisowym telefonowym čisłom 03 41 / 2 31 89 82 88 abo pod .

Rjadowanje zaso změnjene

Čitarnja zaso wočinjena

Dienstag, 08. Juni 2021 geschrieben von:

Budyšin. Z negatiwnym koronatestom a z terminom hodźi so wot dźensnišeho zaso čitarnja Budyskeje měšćanskeje biblioteki wužiwać. Tam maja nimo normalnych dźěłowych městnow tež internetne a multimedijowe městna. Termin skazać móža zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 534 809.

Rozšěrjeja časy testow

Smochćicy. Testowanski centrum na koronu w Smochćicach swoje dotalne wotewrjenske časy za wopytowarjow sawrijoweho parka rozšěrja. Kubłanišćo swj. Bena nětko wšědnje, wot póndźele hač do njedźele, stajnje hač do 13 hodź. ludźi na test wita. Póndźelu započinaja hižo rano w šesćich, dalše dny w sedmich, sobotu we wosmich a njedźelu w dźewjećich. Zajimcy dyrbja so přizjewić. Terminy po­srědkuja z pomocu internetneho kalendra pod abo telefonisce pod čisłom 035935/220 (wot póndźele do pjatka wot 10 do 12 hodź.). Sobu přinjesć dyrbja zajimcy chorobnu kartku. Za negatiwny test dósta­waja woni digitalny a na papjerje wobkrućeny wuslědk. Ludźo ze symptomami schorjenja pak njeměli přińć, ale maja so hnydom na swojeho lěkarja wobroćić.

Ekskursija na hrodźišćo

Anzeige