Swjedźeń njebudźe, wiki budu

Mittwoch, 15. Juli 2020 geschrieben von:

Sulšecy/Njeswačidło. Lětuši wjesny swjedźeń w Sulšecach pola Kulowa dyrbja organizatorojo korony dla wotprajić. Wo tym su zarjadowarjo informowali. Swjećić chcychu poprawom wot 17. do 19. julija. Rjemjeslniske wiki 18. a 19. julija w Njeswačidle porno tomu budu. Plakaty na mnohich sćežorach we wsy a wokolinje za nje wabja.

Prěnje online-zetkanje šoferow

Budyšin. Dotal na wotpočnišću Hornja Łužica při awtodróze A 4 wotměwace so zetkanje jězdźerjow za daloke čary nětko prěni króć online přewjedu. Hłowny policajski komisar z Wysokeje šule za saksku policiju chce aktualnje informować wo wobmjezowanjach šoferam za daloke čary korony dla. Dźensa wot 18 hodź. móža so zajimcy pod https://www.polizei.sachsen.de/de/72966.htm na poskitku wobdźělić.

Chcedźa z młodostnymi rěčeć

Gymnaziasća wustajeja

Dienstag, 14. Juli 2020 geschrieben von:
Budyšin. „Korona-impresije“ rěka wustajeńca Budyskich serbskich gymnaziastow. Šulerjo wuměłskeho kursa su so minjene měsacy na wšelakore wašnje temje korona bližili. Wupłody jich kreatiwneho tworjenja budu nětko w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji widźeć. Wustajeńcu wotewru jutře, 15. julija, w 15 hodź. w přizemju Budyskeho Serbskeho domu na Póstowym naměsće. Dalše informacije pod ski.sorben.com

Spěwy z brunicowych kónčin

Montag, 13. Juli 2020 geschrieben von:

Slepo. Walburga Wałdźic předstaji z projektowym žónskim chórom sep nowowobdźěłanych spěwow z brunicowych kónčin. Pólska huslerka Izabela Kałduńska wokalne zynki na huslach přewodźa. Koncert budźe sobotu, 18. julija, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju a njedźelu, 19. julija, w 17 hodź. w Złokomorowskej Serbskej cyrkwi. Projekt spěchuja z fondsa „Čiń sobu!“.

W prózdninach na farmu

Wojerecy. Na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje přihotuja za zajimcow zabawny prózdninski program. Zarjadnišćo budźe potom wo póndźele do pjatka wot 9 do 12 hodź. a wot 14 do 17 hodź. wotewrjene. Maksimalnje 40 dźěći a młodostnych, kiž dyrbja so do toho přizjewić, móže tam přebywać. Přizjewjenje je dwaj dnjej do toho trěbne, a to telefo­nisce pod čisłom 03571/ 426339 abo ­e-mejlnje pod . Mjez druhim chcedźa tam pokład pytać, zmysły sej wotkryć, wuměłstwowe ­wudźěłki z přirodnych materialijow tworić a so zabawjeć. Hlej tež pod www.csb-miltitz.de.

Prózdninska zabawa za dźěći

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Lückendorf. Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeproša šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika wot póndźele, 17. awgusta, do štwórtka, 20. awgusta, na prózdninsku zabawu do Lückendorfa w Žitawskich horinach. Lětuše hesło rěka „Prózdniny, pućowanje, Boža stwórba, dyrdomdej.“ Swójski přinošk wučinja 80 eurow. Při­zjewjenja su hač do pjatka, 17. julija, ­pod tel. čo. 035796/ 88707 a z mejlku na móžne.

Tworić w Mnišej rozwalinje

Budyšin. Serbska wuměłča Borbora Wiesnerec chce zajimcow na lětušej lětnjej akademiji Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa z.t. ke kreatiwnemu tworjenju pohonjeć. Wot 20. do 25. junija budźe dźěłarnička w rozwalinje Budyskeje Mnišeje cyrkwje. Štóž chce pódla być, trjeba wosebje dźěłansku drastu a wotpowědne nawoči. Wšako zaběraja so wobdźěleni z rězbarjenjom. Dalši wuměłcy, kotřiž sobu skutkuja, su Gabi Kell (molowanje), Edith Böhme (molowanje freskow) a Hans Kutschke (rysowanje).

Z hribami a rostlinami barbić

Dźeń pomnikow wotprajeny

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Budyšin. Město Budyšin je so dołho dlijiło, hač dźeń wotewrjeneho pomnika wotměje abo nic. Nětko pak je zarjadowanje koronapandemije dla wotprajene, dokelž njeje wěstota organizatorow ­runje tak kaž wšitkich wobdźělnikow zaručena. Měšćanostka za twarske naležnosće Julia Naumann rozsud wobkrući a hlada optimistisce na klětuši dźeń wotewrjeneho pomnika, kotryž chcedźa ­hižo nalěto planować započeć. Dźeń ma so potom po cyłej Němskej njedźelu, 12. septembra, wotměć.

Pisomnu próstwu stajić

Budyšin. Přijimarjo podpěry po socialnym zakoniku II (SGB II) dyrbja znowa pisomnje wo nju prosyć. Potrjechene su wšitke přizwolenja, kotrež so 31. awgusta abo pozdźišo kónča. Kaž Budyski krajnoradny zarjad informuje, wotpadnje wosebite rjadowanje, zo móža potrjecheni bjez próstwy podpěru dale dóstać. Nowe požadanja dyrbja woni dypkownje jobcenterej zapodać.

Kolesowanska akcija

Mittwoch, 08. Juli 2020 geschrieben von:

Budyšin. Z kolesom so na puć podać je zaměr akcije, kotruž Budyski krajnoradny zarjad přewjeduje. Hač do 26. julija móža so sportowcy na akciji wobdźělić. Kilometry zapisaja online abo tež po GPS-datach do wosebiteje „Stadtradel“-app. Dalše informacije namakaće pod www.stadtradeln.de. Z kolesowanjom zběraja teamy kilometry za cyłkowne hódnoćenje wokrjesa w přirunanju z wobdźělnikami ze wšeho swěta.

Zaso sportować

Budyšin. Budyske sportowe towarstwo lochkoatletow Čerwjeno-běli 90 je tribunowy běh iniciěrowało. Přewjesć chcedźa jón pjatk, 10. julija, na Młynkec łuce.

Na gmejnsku radu

Dienstag, 07. Juli 2020 geschrieben von:

Hórki. Na swojim posedźenju štwórtk, 9. julija, w 19.30 hodź. ma so Chróšćanska gmejnska rada z wjacorymi twarskimi temami zaběrać. W Hórčanskej wohnjowobornej gratowni póńdźe mjez druhim wo torhanje bydlenskeho domu a wo přetwar pódlanskeho twarjenja we wsy. Wobzamknyć radźićeljo tež změja, komu přepodadźa nadawk za wuhotowanje rumnosće ručneho dźěła na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“.

Zarjad zaso wotewrjeny

Montag, 06. Juli 2020 geschrieben von:

Budyšin. Budyski krajnoradny zarjad ­je zaso bjez terminoweho dorěčenja přistupny. Wuwzaće wobsteji dale za při­zwolenje dowolnosće za wodźenje awta na wšitkich třoch stejnišćach w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach. Tam je so dojednanje terminow jako wuspěšne wopokazało.

Změrca so prašeć

Wojerecy. Změrcowska městnosć za wobydlerjow města Wojerec budźe při­chodny króć zaso jutře, 7. julija, přistupna. W starej radnicy na Torhosću 1 w stwě 124 móža sej wobydlerjo wot 16 do 17.30 hodź. ­po radu přińć. Zajimcy ­móža so nimo toho pod telefonowym čisłom 03571/ 45 71 78, ale tež pisomnje na změrca wobroćić.

Na wodźenja po muzeju

Freitag, 03. Juli 2020 geschrieben von:

Kamjenc. Muzej zapadneje Łužicy w Kamjencu přeproša w juliju a awgusće stajnje njedźelu w 11 hodź. na wodźenja. Přeprošene su swójby, kaž tež dźědojo a wowki z wnučkami. Pod wěcywu­stojnym nawodom móža sej zajimcy tak eksponaty we wosebitej wustajeńcy wo kamjentnym času kaž tež swět kamjenjow a zwěrjatow spřistupnić. Dalše swójbne wodźenja přewjeduja wutoru a pjatk, tohorunja w 11 hodź., wodźenja su do zastupneho pjenjeza zapřijate.

Jubilej bjez swjedźenja

Budyšin. Před 70 lětami, 5. julija 1950 běchu po wobzamknjenju Budyskeje měšćanskeje rady Sewjerna dróha na Hasu Dr. Marje Grólmusec přemjenowali. ­Dana Dubil, jednaćelka Němskeho dźěłarniskeho zwjazka za region, chce na přemjenowanje dopominać a wobkrućić, zo „bě prawje jednu dróhu na česć Marje Grólmusec pomjenować. Dóńt serbskeje pedagogowki a křesćansko-socialnje kaž tež politisce aktiwneje žurnalistki dyrbi wostać prezentny.“ Spjećowarka nacionalsocialistiskeho režima je 1944 w koncentraciskim lěhwje Ravensbrück zahinyła.

Posledni króć „Greta“

Molerska dźěłarnička

Donnerstag, 02. Juli 2020 geschrieben von:
Budyšin/Hórnikecy. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. přeproša na swoju tradicionalnu molersku dźěłarničku. Pod nawodom wuměłče Maje ­Nageloweje wotměje so wona wot 18. do 20. septembra w Energijowej fabrice Hórnikecy. Hesło lětušeje dźěłarnički rěka „Duch industrializacije“. Zajimcy njech přizjewja so hač do 20. awgusta pola projektoweje managerki Domowiny. Rejzku Krügerowu docpějeće pod telefonowym čisłom 03591/ 550 291 abo z mejlku na .

Anzeige