Plus-busy tež w prózdninach

Montag, 10. Februar 2020 geschrieben von:
Budyšin. Po změnje jězbneho plana loni w decembru budu tak mjenowane plus-busy čarow 101, 102, 112 a 305 tež w prózdninach dale jězdźić, zdźěli wobchadny ­zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska. Z Budyšina do Wopakeje ­(Oppach), do Kamjenca a do Wjernarjec (Wehrsdorf) a z Biskopic do Drježdźan budźe tež w přichodnymaj tydźenjomaj woty­dźenja wob dźeń znajmjeńša 15 busow w hodźinskim wotstawku do kóždeho směra zasadźenych. Nowy poskitk je hižo po prěnich tydźenjach derje přiwzaty, zaměrowy zwjazk zdźěli.

Nowačkow přizjewić

Freitag, 07. Februar 2020 geschrieben von:

Budyšin. Přizjewić nowačkow 5., 6., 7. a 10. lětnika za Budyski Serbski gymnazij za šulske lěto 2020/2021 móža starši wot 24. do 28. februara, a to póndźelu, srjedu a štwórtk wot 7.30 do 16 hodź., wutoru wot 7.30 do 18 hodź. a pjatk wot 7.30 do 12 hodź. Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Ralbicy. Tež Serbska wyša šula Ralbicy přijimuje přizjewjenja šulerjow za nowy 5. lětnik wot 24. do 28. februara. Móžno budźe to póndźelu a štwórtk wot 8 do 14 hodź., wutoru wot 10 do 18 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a pjatk wot 8 do 11 hodź. Dalše terminy su po dorěčenju pod telefonowym čisłom 035796/ 96 836 móžne.

Budyšin. Přizjewjenja nowačkow do 5. lětnika za přichodne šulske lěto přijimuje tohorunja Serbska wyša šula Budyšin. Starši móža swoje dźěći wot 24. do 27. februara­ přizjewić, a to wot póndźele do srjedy stajnje wot 7.30 do 16 hodź. a štwórtk wot 7.30 do 18 hodź. Wuměnjenje za při­wzaće su předznajomosće serbšćiny. Za zapisanje trěbne su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Pokazuja nowu wustajeńcu

Wotrjady přećahnu

Donnerstag, 06. Februar 2020 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. W twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje wot jutřišeho hač do 14. februara přizjewjernja tam wobydlerjow, stawnistwo, přemysłowy zarjad a kasa do nowych rumnosćow přećahnu. Mjenowane wotrjady budu tuž w tym času zawrjene. Runočasnje móže k techniskim wobmjezowanjam w tamnych wotrjadach dóńć. Wot 18. februara wobydlerjow zaso witaja.

Za kurs so přizjewić

Smochćicy. Floristiski kurs kołowokoło nalěća přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena sobotu, 14. měrca. Mjez druhim chcedźa w tym wobłuku nalětnje kwětki do wołtarneho wupyšenja tykać. Kurs nawjeduje floristka Silvia Jonas. Zajimcy­ njech přizjewja so hač jutřišeho w Domje biskopa Bena pod telefonowym čisłom 035935/ 22 310.

Na farmje so zabawjeć

Radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 05. Februar 2020 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Dalše twarske dźěła za šulski dom w Pančicach-Kukowje budu jedna z temow posedźenja tamnišich gmejnskich radźićelow jutře, štwórtk, w 19 hodź. na Wotrowskej starej šuli. Tam chcedźa tež wo nowych na­dróžnych taflach rěčeć.

Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. zetka­ so Chróšćanska gmejnska rada w gmejnskim a kulturnym centrumje. Tam póńdźe mjez druhim wo popłatki za wužiwanje gmejnskich objektow.

Pokiwy čestnohamtskim

Chrósćicy. Domowina a Rěčny centrum WITAJ přeprošatej čestnohamtskich jednotliwcow resp. cyłki a towarstwa na informaciski wječork 7. februara we 18 hodź. do sydarnje Chróšćanskeho gmejnskeho zarjada. Na zjawnym zarjadowanju porěči zamołwita za čestnohamtske dźěło w Budyskim krajnoradnym zarjedźe Dunja Reichelt wo temje „Spěchowanja za čestnohamtskich“.

Na prózdninske dny

Porěča wo zhromadnosći

Dienstag, 04. Februar 2020 geschrieben von:

Worklecy. Spěchowanje a wuwiće wjesneje zhromadnosće we Worklečanskej gmejnje budźe tema zjawneho diskusijneho wječora štwórtk, 6. februara, w 19 hodź. na bywšim Worklečanskim hrodźe. Kaž zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a předsyda gmejnskeho zwjazka CDU Alojs Mikławšk zdźěli, póńdźe tež wo aktualne wuwića w gmejnje. Rozmołwnaj partneraj budźetaj Stephan Freiherr Spies v. Büllesheim z rjadu maltezow a Carsten Schneider, kiž chce bywšu Worklečansku kupnicu Edeka přetwarić. Wšitcy zajimcy z gmejny su wutrobnje přeprošeni.

W měsće chcedźa hudźić

Kamjenc. Mjeztym hižo 20. raz wobdźěli so město Kamjenc lětsa na mjezynarodnym swjedźenju hudźby Fête de la musique. Njedźelu, 21. junija, ma hižo wot dopołdnja na hasach, naměstach a na dworach Lessingoweho města najwšelakoriša hudźba zaklinčeć. Kapały, orchestry, chóry a solisća wustupja tón dźeń bjez honorara. Štóž ma lóšt, so na tymle swjedźenju wobdźělić, njech přizjewi so hač do kónca měrca pod telefonowym čisłom 03578/ 379 204 abo e-mailnje pod adresu .

Předstaji swoju disertaciju

Montag, 03. Februar 2020 geschrieben von:

Budyšin. Ze zajimawym aspektom sakskich stawiznow móža so wopytowarjo Budyskeho archiwneho zwjazka jutře, wutoru, rozestajeć. Wot 19 hodź. před­nošuje dr. Franziska Böhl na Hrodowskej 12 wo wuwiću swobodnomurjerjow (Freimaurer) po 1918. Sakska bě jedne srjedźišćo swobodnomurjerstwa. Nimale dwaj lětstotkaj bě tónle zwjazk dale a woblubowaniši. Nacionalsocialisća pak jón zakazachu, tež za čas NDR wón dowo­leny njebě. Dr. Böhl je so z tematiku w swojej disertaciji zaběrała.

Diskutuja wo swójbje

Smochćicy. Cyle w znamjenju swójby steji diskusijny wječor we wobłuku Smochčanskeje zymskeje akademije štwórtk, 6. februara, w 19.30 hodź. w Domje biskopa Bena. Z hosćom budźetaj mandźelska sakskeho ministerskeho prezidenta Annett Hofmann a arcybiskop dr. Heiner Koch. W srjedźišću wječora steji prašenje, kak hodźi so w pluralistiskej towaršnosći z jeje wšelakimi žiwjenskimi pućemi identita zachować a nazhonić a kak móžetej cyrkej a towaršnosć swójbu lěpje připóznawać.

Běrow nachwilnje zawrjeny

Dienstag, 28. Januar 2020 geschrieben von:

Njebjelčicy. Jutře, 29. januara, wostanje běrow Njebjelčanskeho gmejnskeho zarjadnistwa wot 8.45 do 12.30 hodź. za­wrjeny. Jako přičinu mjenuje komuna dalekubłanje­ swojich sobudźěłaćerjow a prosy wo zrozumjenje.

Jutře na „hłownu“

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju hłownu a wólbnu zhroma­dźiznu. Wona wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w rumnosći farskeje wikarije na klóšterskim dworje. Po rozprawje wo lońšim dźěle skupiny, po wólbach a wobzamknjenju noweho plana wobhladaja sej při horcym winje a kołbaskach domiznowědny film. Wšitcy čłonojo a dalši zajimcy su wutrobnje witani.

Kak amfibijam pomhać?

Dołha Boršć. W přirodoškitnej staciji wuchodneje Hornjeje Łužicy w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa (Mücka) budźe jutře, srjedu, w 19 hodź. přednošk na temu „Kak móžu domjace amfibije podpěrać?“. Wobdźělnicy dóstanu praktiske pokiwy, kak móža swój dźěl přinošować, zo bychu so žaby, krokawy a dalše tajke zwěrjata zachowali.

Přeprošeja na ptači kwas

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:

Malešecy. Dźěći Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ přeprošeja ­wšitkich zajimcow na swój ptačokwasny program. Tón předstaja braška, kwasny por a wšitke dalše dźěći njedźelu, 26. januara, wot 15 hodź. w Malešanskim hosćencu „Wódny muž“, hdźež tohorunja kofej a tykanc poskića. W 14.30 hodź. poda so kwasny ćah z pěstowarnje do hosćenca.

Narodki hišće raz widźeć

Njeswačidło. Wulkeho wothłosa dla je so wjesne kulturne a domizniske to­warstwo rozsudźiło wustajeńcu božich narodkow w Njeswačanskim domizniskim muzeju přidatnje hišće njedźelu, 26. januara, wot 13 do 17 hodź. wote­wrěć. Potom móža zajimcy tež parnicy wobdźiwać, kak dźěłaja. Domizniski muzej­ změje wot 27. januara hač do 21. měrca zymsku pře­stawku. Jeli pak ma skupina zajim muzej wopytać, je te­lefoniske naprašowanje pod 035933/ 30 179 móžne.

Seniorojo škotuja

Lejno. Přichodny serbski seniorski škot budźe wutoru, 28. januara, wot 14 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu. Wšitcy swěrni kartyplacarjo njech znowa přijědu. Tež nowačcy su lubje witani, zdźěli Měrćin Nowak, kiž nětko tele měsačne zetkanja organizuje.

Přepodadźa dwórnišćo

Mittwoch, 22. Januar 2020 geschrieben von:

Budyšin. Po nimale lětomaj twarskeho časa chcedźa pjatk, 24. januara, přetwarjene Budyske dwórnišćo za wužiwanje přepodać. Oficialne zarjadowanje za prošenych hosći započnje so w 11 hodź. Wot 13 do 16 hodź. změja wobydlerjo składnosć, sej twarjenje wobhladać. Dohro­mady je tam něhdźe110 běrowow na­stało a nimo toho rumnosće za wuradźowanja a techniku. Najwjetši dźěl stwow budu sobudźěłaćerjo Budyskeho krajnoradneho zarjada wužiwać.

Muzej prezentuje nowostce

Budyšin. Składnostnje 150. róčnicy załoženja Muzeja Budyšin wudachu tam nětko dwě publikaciji, kotrejž prezentuja jutře, štwórtk, w 11 hodź. zjawnosći. W spisu „Muzej Budyšin. Dohlady“ dźe předewšěm wo stawizny domu. Při tym steja přerjadowanja zběrkow kaž tež ně­hdźe sto wobrazow wubranych eksponatow w srjedźišću. Tamna nowostka wěnuje so bratromaj Ottej a Eduardej Weigang, kotrajž běštaj jako předewzaćelej kónc 19./spočatk 20. lětstotka hospodarski, twarski a kulturny rozmach Budyšina hłownje sobu postajałoj.

Ptačokwasny program za dźěći

Dienstag, 21. Januar 2020 geschrieben von:

Kamjenc. Serbski ludowy ansambl přeproša wšitke dźěći a dalšich zajimcow na swoje premjerne předstajenje „Zabyty ptači kwas“. Prěnjej razaj pokazaja jón jutře, srjedu, 22. januara, we 8.30 a w 10.30 hodź. na žurli Kamjenskeho hotela „Město­ Drježdźany“. Dalše předstajenje budźe pjatk, 24. januara, w 10 hodź. w Lubijskej wikowej hali.

Wo stawiznach hwězdnow

Budyšin. Štó je hwězdno Wulki wóz pomjenował? Wotmołwy na tajke a dalše prašenja wokoło hwězdow a njebja dóstanu młodźi hobbyjowi astronomojo jutře, srjedu, w Budyskej šulskej hwězdarni. Wot 19 hodź. wěnuja so tam wosebitosćam a stawiznam hwězdnow, kotrež su tuchwilu na zymskim njebju widźeć. Zastup płaći na wosobu tři eura, potuńšene dwaj euraj. Zajimcy njech so prošu pod tel. čo. 03591/ 7 60 71 26 abo z mejlku pod přizjewja. Dalše informacije pod www.sternwarte-bautzen.de

Z policistom so rozmołwjeć

Anzeige