Dr. Arnošta Mukowa zawrjena

Montag, 25. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin. Dospołneho ponowjenja kanalizacije budźe w sprjewinym měsće Dr. Arnošta Mukowa mjez Walskej a Tuchorskej wot jutřišeho dospołnje zawrjena. Wo tym informuje měšćanske zarjadnistwo w nowinskej zdźělence. Kaž tam rěka, wostanje dróha hač dosrjedź oktobra za­wrjena. Jednosměrowe rjadowanje na puću za čas twarskich dźěłow zběhnu. Z awtom na Mukowu so dóstać a ju zaso wopušćić je potom jenož hišće přez Walsku móžno. Přidatnje njebudźe wot jutřišeho hač do 16. junija tež móžno Mukowu přez Belebelowe naměsto docpěć. Toho­dla pojědu busy w tym času na busowe dwórnišćo jeničce ze směra Tuchorskeje.

Telefoniske poradźowanje

Budyšin. Hornjołužiski zwjazk Carity poskića za čas koronakrizy telefoniske poradźowanje. Tež ći, kotřiž chcedźa so prosće raz z někim rozmołwjeć, smědźa tam tohorunja zazwonić. Sobudźěłaćerjo Carity móžeće wot póndźele do pjatka wot 8 do 16 hodź. pod telefonowym čisłom 03591/ 49 82 20, ale tež pod mejlowej adresu docpěć.

Kemše dale přez internet

Freitag, 22. Mai 2020 geschrieben von:

Chrósćicy. Zajutřišim, njedźelu, 24. meje, kaž tež tydźeń na to, njedźelu, 31. meje, wusyłaja we 8.30 hodź. Božu mšu na Youtube z fararjom Gabrišom Nawku z Kulowskeje cyrkwje. Trěbny link na wotpowědny internetny kanal podawa Katolski Posoł pod www.posol.de kaž tež internetna strona Kulowskeje wosady pod www.st-mariae-himmelfahrt-wittichenau.de. W 10 hodź. wusyłaja na samsnym kanalu němske kemše z Kulowa. Tohorunja njedźelu, 24. meje, we 8.30 hodź. wusyłaja tež kemše z Ralbičanskeje cyr­kwje, ale jenož k słuchanju. Link namakaće tohorunja pod www.posol.de.

Poskićeja jědź k wotewzaću

Zaso wotewrjene

Montag, 18. Mai 2020 geschrieben von:

Stróža. Wot jutřišeje wutory, 19. meje, je Stróžanski Dom tysac hatow biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty zaso přistupny. Wo tym informuje nawodnistwo rezerwata w medijowej zdźělence. Tuchwilneje koronapandemije dla pak dyrbja wopytowarjo trěbne a płaćiwe škitne naprawy dodźeržeć. „Mjez druhim je tuž najprjedy jenož stajna wustajeńca wopytowarjam přistupna“, piše sobudźěłaćerka rezerwata Christina Schmidt. „Wjeselimy so, zo směmy zaso na prašenja dokoławokoło rezerwata wotmołwjeć. Dźiwać pak maja naši hosćo na trěbny mjezsobny wotstawk znajmjeńša połdra metra, zo noša škit za hubu a nós a sej ruce desinfikuja“, rozłožuje nawoda zarjada biosferoweho rezerwata Torsten Roch. Nimo toho smě stajnje jeno dźesać wosobow naraz do domu. Najlěpje tuž je, zo so zajimcy do wopyta w zarjadni­stwje pod telefonowym čisłom 035932/ 36 560 abo z mejlku na Tausendteichehaus. přizjewja a sej termin dojednaja. Stróžanski Dom tysac hatow je wot wutory do njedźele w času wot 9 do 17 hodź. wotewrjeny.

Wobchad budźe haćeny

Za zmylkami pytać

Freitag, 15. Mai 2020 geschrieben von:
Wětošow. Měšćanosta Wětošowa Bengt Kanzler wobydlerjow napomina na taflach ze serbskimi napisami sobu za zmylkami pytać. Kaž Kanzler piše, přisłuša Wětošow serbskemu sydlenskemu rumej, a tak su tafle dwurěčnje popisane. Wjacore pak maja zmylki. Zajimcy njech zdźěla njedostatki a zmylki na taflach měšćanskemu zarjadnistwu. Štóž najwjace namaka, dóstanje „serbske myto“.

Zahrodny festiwal njebudźe

Donnerstag, 14. Mai 2020 geschrieben von:
Rogeńc. Zahrodny festiwal „Park a hród Rogeńc“, kotryž wotměwa so hewak stajnje kónc meje, lětsa wupadnje. Přičina je koronapandemija. To zdźěli sobuorganizatorka swjatka Doreen Goethe. Přede­wšěm wona wobžaruje, zo njemóža wiki zahrodkarjam w aktualnym połoženju wulka pomoc być. „Za naše zahrodnistwa, štomownje a wikowarjow so nadźijamy, zo wšitko derje přetraja. Zhladujemy nětko na klětu a nadźijomnje na wulkotny jubilejny festiwal z mnohimi zahrodkarskimi wjeselemi“, Goethe potwjerdźi.

Wustawki za nowe ležownosće

Mittwoch, 13. Mai 2020 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Z gmejnskej radu Pančicy-Kukow zetka so dalši komunalny parlament po dlěšej přestawce koronawirusa dla. Mjez druhim chcedźa zapósłancy na jutře wječor w awli Šule Ćišinskeho roz­jimać a wobzamknyć twarske wustawki za planowane nowe ležownosće „Při srjedźnym puću“. Zaběrać chcedźa so tohorunja z planowanym přetwarom a saněrowanjom Pančičansko-Kukowskeje zakład­neje šule a ze zdźělenku přepodaća twarskich nadawkow za spotorhanje stareho hosćenca. Započatk je w 19 hodź.

Zastup do muzeja potuńšeny

Montag, 11. Mai 2020 geschrieben von:

Wojerecy. Kompjuterowy muzej Koranda Zusy (ZCOM) we Wojerecach je swoje zastupne lisćiki potuńšił, kaž na swojich internetnych stronach informuje. Jako přičinu mjenuja jeho sobudźěłaćerjo tuchwilne sylne wobmjezowanja a škitne naprawy přećiwo koronawirusej, a tajke dyrbja wězo tež tam wobkedźbować. Wunamakarjej kompjuterow Konradej Zusy, kiž bě we Wojerecach na gymnazij chodźił, wěnowany muzej ZCOM je wot wutory do njedźele w času wot 10 do 17 hodź. wočinjeny. „Hosćo pak njesmědźa škitnych naprawow korony dla hišće wšitke poskitki našeho domu wužiwać“, rěka z muzeja. Na přikład we „wunamakarskej dźěłarni“, hdźež móža so wopy­towarjo hewak bjez wobmjezowanjow sami na ličakach wuspytać, njeje to tuchwilu dowolene. Tuž je so zarjadnišćo rozsudźiło, płaćiznu zastupnych lisćikow nachwilnje znižić.

Pytaja hladanskeho nawodu

Poskićeja zaso poradźowanja

Freitag, 08. Mai 2020 geschrieben von:
Budyšin. Zarjad za bydlenski pjenjez w sprjewinym měsće je wot wčerawšeho zaso wotewrjeny. Aktualneho połoženja koronawirusa dla pak je trjeba, so tam přizjewić. Zarjad prosy tuž wšitkich, kotřiž chcedźa so poradźować dać, sej pod telefonowym čisłom 03591/534519 termin dorěčeć. Formulary za próstwy wo bydlenski pjenjez wudźěleja w Budyskim wobydlerskim serwisowym běrowje na Nutřkownej Lawskej. Tam tež wupjelnjene formulary a trěbne dokumenty zaso přijimuja.

Namjety za myto zapodać

Donnerstag, 07. Mai 2020 geschrieben von:

Budyšin. Domowinske župy a serbske towarstwa kaž tež wšitcy jednotliwcy su namołwjeni hač do 30. junija swoje namjety třěšnemu zwjazkej zapodać, kotre zasłužbne wosobiny měli lětsa z Mytom Domowiny, Mytom Domowiny za dorost a čestnym znamješkom wuznamjenić.

Z Mytom Domowiny česći třěšny zwjazk tych, kotřiž so zaměrnje a wuspěšnje za zachowanje a wozrodźenje serbskeje kultury, wosebje pak serbskeje rěče zasadźeja. Myto Domowiny za dorost spožča młodostnej/młodostnemu abo tež skupinje, kiž so na wusahowace wašnje za serbsku rěč a kulturu angažuja. Z čestnym znamješkom připózna­wa Domowina zasłužby w towarstwowym dźěle, zwoprawdźace program ­a směrnicy třěšneho zwjazka.

Mytowanski wuběrk prosy wo to, za namjet nowy formular wužiwać, kotryž je na internetnej stronje www.domowina.de/hsb/domowina/wuberki/mytowanski-wuberk/formular-za-zapodace-namjeta wozjewjeny. Wupjelnjeny dokument móža namjetowacy z mejlku referentej za kulturne naležnosće Clemensej Škodźe na abo z listom Domowinje, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin pósłać.

Dźakne kemše njebudu

Mittwoch, 06. Mai 2020 geschrieben von:
Róžant. Dźakna Boža mša, kotruž swjeća wohnjowi wobornicy gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe kóžde lěto składnostnje čestneho dnja patrona wohnjowych wobornikow swja­teho Floriana, lětsa w Róžeńčanskej ­putniskej cyrkwi njebudźe. Wo tym informowaše našu nowinu Ralbičanski wobornik a sobuorganizator kemšow Joachim Měrćink. „Po dorěčenju z Chróšćanskimi wobornikami, kotřiž běchu za wuhotowanje Božeje mšě zamołwići, a tamnišim wosadnym fararjom Měrćinom Deleńkom smy so rozsudźili, pjatk, 8. meje, planowane kemše wotprajić“, Měrćink rozłoži. Jako přičinu mjenowaše wón tuchwilu płaćiwe wobmjezowanja a postajenja koronakrizy dla.

Anzeige