Pomoc nadal njeparujomna

Donnerstag, 17. Dezember 2015 geschrieben von:

Kamjenc (IŠ/SN). Spomóžnu wočer­stwjensku akciju za 21 dźěći a dwě přewodnicy, pochadźace z Buda-Košeljowskeho regiona, kaž tež za 20 na diabetes schorjenych dźěći a pjeć přewodnicow z regiona wokoło Minska je Kamjenska iniciatiwa Dźěći z Černobyla lětsa přewjedła. Na te wašnje dźěćom zmóžnichu, so w strowym wobswěće nowych mocow nasrěbać respektiwnje ze swojej chorosću prawje wobchadźeć nawuknyć. Tole běše jenož móžno dźakowano wulkomyslnym pjenježnym a wěcnym daram firmow, wosadow, institucijow a priwatnych wosobow, kiž su po swojich mocach akciju podpěrali. Za to so towarstwo wutrobnje dźakuje, zdźěli jeho předsydka Christina Zickler.

Zhromadnje poprjančki pjekli

Mittwoch, 16. Dezember 2015 geschrieben von:
Skupinku čitarjow je sej minjeny pjatk přeprosyła redakcija Płomjenja do Chróšćanskeje „Jednoty“, zo bychu zhromadnje z dźěćimi ćěkancow adwentničku swjećili. Po lóštnym­ předstajenskim kole ze socialnej pedagogowku Sophiju Delanec wu­kałachu wobdźělnicy poprjančki, kotrež su po pječenju wězo tež hišće spodobnje wo­zdebili. W mjezyčasu wobhladachu sej krótki hodowny trikowy film a eksklu­ziwne předstajenje rejwarkow dorostoweje skupiny Serbskeho ludoweho ansambla, Łužičanki. Foto: Pětr Šołta

Serbske, němske a łaćonske hodowne spěwy je wčera Chróšćanski cyrkwinski chór z dirigentku Bernadet Hencynej (2. wotprawa) w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana zanjesł. K tomu poda dušepastyr chorownje Vincenc Böhmer (naprawo) meditaciske mysle. Z tym je chór staru tradiciju dale wjedł, kotruž pěstowaše hižo we Worklečanskej chorowni. Foto: Feliks Haza

Za mnohe dźěći prěnje zetkanje z hodami

Dienstag, 08. Dezember 2015 geschrieben von:

Budyšin (SK/SN). Mjezynarodna atmosfera knježeše zawčerawšim na adwentničce w Budyskim Serbskim domje. Pjaty raz wotmě so wot Mjezynarodneho europskeho kluba, towarstwa Majak a Budyskeje tafle přihotowane dohodowne zarjadowanje za dźěći wosebiteho razu.

Žurla bě z wjace hač sto dźěćimi a swójbami kopata połna. Zapósłanc krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) a předsydka towarstwa Majak Natalja Deis witaštaj tež hosći z třoch domow za požadarjow­ azyla kaž tohorunja něm­ske­ a serbske dźěći z Budyšina.

Dźiwadłowa skupina Majak předstaji pod režiserom Götzom Schweighöferom hru „Pod jednym pokrywom“. Tež serbsce rěčacy rumpodich měješe za kóžde dźěćo mały dar ze słódkosćemi. Nimo toho­ wobradźi šćedriwa loterija „Kóždy los dobudźe“ prawu dohodownu napjatosć. Mnozy darićeljo z wobydlerstwa, młodźinska wohnjowa wobora Dobruša/Huska a kupnica Wuchod Torstena Funki běchu k njej přinošowali.

Z wutrobu na prawym městnje

Montag, 07. Dezember 2015 geschrieben von:

Wojerecy (UH/SN). Za nadpřerězny čestnohamtski angažement su minjeny pjatk we Wojerecach tamnišu ambulantnu hospicnu słužbu z Čestnej jehłu Güntera Petersa wuznamjenili. Lětsa njejsu so za jednotliwu wosobinu rozsudźili, ale na namjet frakcije CDU měšćanskeje rady za Wojerowsku ambulantnu hospicnu słužbu a tak prěni raz za organizaciju. Sabine Mischner, Lydia Tietz a Jolante Wörfel běchu prěni iniciatorojo, kotřiž so tomule nadawkej wěnowachu. Wažni partnerojo su dźensa domjacy lěkarjo a Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny.

Wjace městna za wobšěrny poskitk wobchoda

Montag, 07. Dezember 2015 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). We wobchodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje su sobotu nowe rumnosće požohnowali a za wužiwanje přepodali. Tole bě sobu wjeršk noweje formy adwentnych wikow. Tajke je wobchod tež hižo minjene lěta přewjedł, tónraz su je na klóštersku bróžnju rozšěrili.

W powjetšenych rumnosćach ma klóšterski wobchod nětko wjace městna, swój wobšěrny sortiment předstajić. „Dotal bě tu chětro połne. Nětko je za naš poskitk wjace městna, tak zo móže sej tule tež mać z dźěćacym wozyčkom abo starši čłowjek z rolatorom wšitko woměrje wobhladać“, rozłoži nawodnica wobchoda Karina Čižankowa. Za to su swoju informacisku rumnosć trochu pomjeńšili a tam swój skład a mały běrow zarjadowali. Pjatk a sobotu je so tójšto zajimcow po wobchodźe rozhladowało. Nimo róžowcow, křižow, swjećatkow, protykow a dalšich nabožnych tworow poskićeja tam najwšelakoriše knihi – tež serbske – kaž tohorunja wuběrne wot klóšterskich knježnow zhotowjene likery.

Wotewrjene durje hižo pjatk

Donnerstag, 26. November 2015 geschrieben von:

Minjene lěta bě sobota do prěnjeho adwenta­ kruty termin za dźeń wote­wrjenych duri w dźěłarnjach za zbra­šenych swj. Michała w Pančicach­Kukowje. Lětsa přewjedu tónle dźeń, zwjazany z adwentnymi wikami, hižo jutře, pjatk. To ma swoju přičinu.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Z nowym nawodnistwom w dźěłarnjach za zbrašenych swj. Michała w Pančicach-Kukowje wuwiwaja tam nowe ideje. Jedna tajka je, zo swój kóždolětny dźeń wotewrjenych duri do prěnjeho adwenta sobotu njepřewjedu, ale hižo pjatk, a to wot 9 do 18 hodź. „Tak móža wopytowarjo wšědny dźeń dźěłacych kaž tež přistajenych dožiwić, štož dotal sobotu w tej měrje móžno njebě“, rozłožuje nawoda zarjadnišća Handrij Ošika. Po zwučenym wašnju pak změja tež jutře w kreatiwnym wobłuku małe wiki přihotowane, na kotrymž poskića mjez druhim w dźěłarnjach nastate adwentne debjenki.

Potrjeba za sparom so měnja

Freitag, 20. November 2015 geschrieben von:

Zo čłowjek měrnje spi, njeje samozrozumliwe. Mnozy maja z tym wulke ćeže. Měrćin Weclich je so wo tym z Ralbičanskim lěkarjom Gerdom Jahnyjom rozmołwjał.

Maja mnozy ludźo problem, zo njemóža prawje spać?

Dipl.-med. G. Jahny: Wobhladawši sej ličbu pacientow w swojej praksy, ma ně- hdźe dwaceći procentow z nich problem, zo hubjenje spja. Tole su w rěčnej hodźinje wospjet tež narěčeli. To rěka, zo njemóža nóc prawje přespać, zo překrótko spja, zo njemóža sej prawje wusnyć. Njeje to přeco chorosć. Přičiny toho maja so wuslědźić, štož je často hižo w rozmołwje z domjacym lěkarjom móžno. Při tym na přikład zwěsćam, zo su symptomy po zdaću falowaceho spara swojoraznosć ćěła, kotrež praji: „Wjace spara nje- trjebam.“

Što je normalny spar?

Dipl.-med. G. Jahny: Normalny spar – štož dołhodobnje pod tym zrozumiš – je, zo so do łoža lehnješ, zo sy sej po 20 do 30 mjeńšinach wusnył a zo rano zwjetša w samsnym času wotućiš. Wot toho je tójšto wotchilenjow móžnych. Hač su to chorobne přičiny abo nic, hodźi so při přepytowanju často jednorje wujasnić.

Kelko spara čłowjek trjeba?

Bjezdomni z akcijemi na so skedźbnili

Montag, 16. November 2015 geschrieben von:

Berlin. W zwjazkowej stolicy wotmě so minjeny tydźeń třidnjowska akcija pod hesłom „Solidarita město konkurency – rozsudźeni jednać přećiwo bjezdomnosći a chudobje“. Demonstraciju organizowało bě Zwjazkowe dźěłowe zjednoćenstwo pomocy bjezdomnym.

Něhdźe 900 wobdźělnikow z cyłeje Němskeje na zarjadowanje přichwata, zo bychu přednoškam připosłuchali, diskutowali a w dźěłowych skupinach za wupućemi pytali. Bjezdomni steja w towaršnosći zwjetša w pozadku a nimaja žanu lobby. Nětko je problem hišće wjetši, wšako z tysacami ćěkancow jich šansy runjewon njestupaja, přebytk abo bydlenje namakać a tak resocializaciju docpěć. Tohodla bě zarjadowarjam wažne, na to pokazać, zo su z ćěkancami solidarni a nimaja jich za konkurentow.

Ličba bjezdomnych lěto wob lěto spochi přiběra. Fachowcy trochuja, zo budźe w Němskej w lěće 2018 hač do poł miliona ludźi bjezdomnych, loni běchu na 338 000 zličili. Kóždy z nich pak ma prawo na swójske bydlenje, dokelž je to čłowječe prawo.

Dny běchu napjelnjene z wjele informacijemi, nowymi idejemi, předewzaćemi a planami do přichoda.

Wjesnjenjo ćěkancow zeznali

Montag, 09. November 2015 geschrieben von:

Při kofeju wo žiwjenskim dóńće sobuwobydlerjow zhonili

Njeswačidło (LR/SN). Pod hesłom „Chcemy so zeznać“ přeprosy sobotu druhi raz skupina podpěraćelow ćěkancow, kotřiž su w Holešowskim motelu zaměstnjeni, wšitkich zajimcow na zhromadny kofej na Njeswačanskej farje. Katharina Elina hosći jendźelsce a němsce postrowi. Při kofeju rozprawjachu „cuzy“ wo swojim žiwjenju. Powědachu wo tym, po kotrym puću su Němsku docpěli a čehodla su nětko pola nas. ­Njeswačenjo so jara dźiwachu, kak derje někotři hižo němčinu wobknježa. Běše pak tež wusłyšeć, zo maja někotři ćěkancy přeće, po skónčenju wójny so zaso ­domoj wróćić. W Holešowje čuja so wokomiknje jara wosamoćeni. Njedawno bě gmejna ­rumnosće na knježim dworje přewostajiła, zo móhli podpěraćeljo ćěkancow tam nahromadźene drasty a meble wotstajić.

Anzeige