Zapósłane (26.11.21)

Freitag, 26. November 2021 geschrieben von:

Benjamin Hrjehor z Wiena reaguje na mysle Jana Bogusza w rubrice SN „Mój wid“ ze 16. nowembra:

Kelko surowosće w tychle słowach tči! Štóž hladajo na situaciju při pólsko-běłoruskej hranicy w abstraktnych politiskich zapřijećach rěči, tón dospołnje ignoruje, zo so wo čłowjekow jedna. Tu njeńdźe wo politiske znamjenja abo wo wobrazy w medijach. Tu dźe wo ludźi w smjertnym straše. Jich ćerpjenje złahodnić, ale zdobom wo čłowjeskich prawach rěčeć je najperwersniši retoriski salto, kajkiž je mi w tym zwisku dotal pod woči přišoł. Šwarny to kreatiwny wukon, hladajo na to, zo Jan Bogusz ze swojim stejišćom hewak prosće knježacym politikarjam po hubje rěči.

Zapósłane (24.11.21)

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Měrko Šołta z Budyšina wupraja so na­stu­pajo rozprawnistwo wo jubilejnym koncerće Serbskeho muskeho chóra Delany „Pjeć lětdźesatkow wjesela a radosće nad spěwom (wudaće SN z 11. nowembra, str. 3):

W rozprawje steji, zo zanošowaše chór „parličku Kocora ‚Šerjenje‘ we wobdźě­łanju Měrka Šołty“. To njetrjechi. Prawje je, zo sym z chórowych zešiwkow zezběrał serbske ludowe spěwy, je znowa wudał a Delanam přewostajił. Tele spěwy wobdźěła Korla Awgust Kocor za prěni stajny serbski muski chór, ně­hdyšu Chróšćan „Jednotu“ (1872–1936). Tohorunja darmo přewostajich Delanam před nimale dwaceći lětami wote mnje zestajany klawěrny wućah „Wěnca Kocorowych spěwow“, (nic „Hórskich spěwow“, kaž w přinošku rěka). Te bě Jurij Pilk wubrał­ a za orchester wobdźěłał, kiž wudach­ a nakładowach a kotrež buchu hakle we wobłuku Kocoroweho sympo­zija 1994 po sydomdźesat lětach serbskej zjawnosći znowa spřistupnjene.

Zapósłane (11.11.21)

Donnerstag, 11. November 2021 geschrieben von:

Cyril Pjech z Berlina wěnuje so politice w cyrkwi a piše:

W rubrice Cyrkej a swět w póndźelnym wudaću Serbskich Nowin prěnja a poslednja powěsć na chětro zajimawe wašnje korespondujetej. Prěnja powěsć z nadpismom „Politiska wola pobra­chuje“ rozprawja wo tym, što je kardinalny statny sekretar Pietro Parolin na swětowej klimowej konferency w Glasgowje prajił. Vatikan je stat, a Parolin je tam jako zastupnik tohole politiskeho subjekta był. Wězo móžeš nětko rjec, zo je to po­litikar prajił a nic cyrkej. Ale čehodla ­trjeba cyrkej politisku instituciju kaž stat Vatikana?

Poslednja powěsć rubriki nima nadpismo, ale tam na spočatku tež w tołstych pismikach steji: Fararka dr. Stefanie Schardien so praša, hač njeměła so cyrkej politiki wzdać. Přihłosuju tomu, štož wona po tym praji, ale nic prěnjej ­sadźe, dokelž je skoro wšitko, štož so w zjawnosći čini, politika.

Zapósłane (18.10.21)

Montag, 18. Oktober 2021 geschrieben von:

Měrko Šołta z Budyšina so słowa jima a skedźbnja na pomjenowanje:

SN nałožuja a zaměšeja wospjet po­mjenowanja nastupajo cyrkej swj. Pětra w Budyšinje (hlej Předźenak z 8. oktobra, str. 1 a SN z 11. oktobra, str. 4). Zo rěkamy jako katolikojo Pětrowej cyrkwi w Budy­šinje „tachantska“ je serbska wosebitosć a poćahuje so jenož na nju. Wot časa Jana Leisentritta bě tachant (dekan) kapitla swj. Pětra najwyša cyrkwinska awtorita Łužicy, a po nim tež kóždy jeho naslědnik, postajeny a wobkrućeny přez krajneho knjeza (čěskeho krala) a bamža. To so při­bě­rajcy pomjeńšowaše, poćahujo so na cyrkwinsko-prawnisku kompetencu ze spo­čatkom Třicećilětneje wójny a bu dale a bóle wobtřihowane, wosta pak hišće hač do kónca 18. lětstotka žórło stajnych ro­zestajenjow mjez tachantstwom a pro­testantami. Budyska měšćanska němska ewangelska wosada reklamowaše samsnu cyrkej jako swoju farsku. Zwada skónči so srjedź 19. lětstotka ze zrěčenjom mjez tachantstwom a měšćanskej radu, a prawniskim dźělenjom cyrkwje sameje.

Zapósłane (23.09.21)

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Damian Dyrlich, čłon CDU z Noweje Wjeski, piše njedźelne wólby nastupajo:

„Lětuše wólby su wažne směrodajne wólby za přichod“, čitamy w nowinach Die Zeit, FAZ a Die Welt. Tež Zeleni kaž Annalena Baerbock su to podobnje hižo prajili. Haj, zawěrno budźe wuslědk njedźelnych wólbow naš kraj a snano tež Europu sylnje formować.

K dwěmaj wobsahowymaj aspektomaj chcu so tule rady wuprajić: k hłosej na wólbnym lisćiku w Budyšinje a k wólbnym programam stron. Prěni aspekt drje wšitkich wolerjow w Budyskim wokrjesu potrjechi. Zašły raz bě sej Karsten Hilse wot AfD direktny mandat w Budyšinje zdobył a zastupuje tuž naš wokrjes w Berlinje. Bohužel je protestowy rozsud mnohich wolerjow tež w sejmje jenož protest wunjesł.

Zapósłane (20.09.21)

Montag, 20. September 2021 geschrieben von:

Bernadeta Göthowa z Wolfena wěnuje so dopisej Sonje Krječmarjoweje w SN ze 14. septembra:

„Je dopokazane, zo je šćěpjenje jenička móžnosć, ćežkemu přeběhej chorosće zadźěwać a pandemiju přewinyć.“ Wodajće – sym wćipna! Bych rady zhoniła, na kajku wědomostnu studiju so knjeni Krječmarjowa tu poćahuje?

Po słowach našeje zwjazkoweje kanclerki je pandemija resp. epidemija na­šeho kraja hakle nimo, hdyž su wšitcy šćěpjeni! Mediciniske dopokazy za to ­žane njeznaju. Čehodla dyrbi šćěpjenje ­­j e n i č k a móžnosć być so před ćežkim přeběhom škitać? Njepišu tu wo ćežko schorjenych! Pišu wo normalnej ludnosći, kotrejž je date swój imunostny system woměrje trenować a so na njón spušćeć. Što je ze strowym zežiwjenjom, z hibanjom a sportom, ze sparom a swěcu? To su někotre z regulatornych mechanizmow našeho ćěła. Wšitcy wěmy, zo je něchtóžkuli ćežko schorjeł a někotři njejsu chorosć přežiwili. Cyłkowna smjertnosć našeho wobydlerstwa pak bě po datach Zwjazkoweho statistiskeho zarjadnistwa loni druha najmjeńša minjenych 20 lět.

Zapósłane (17.09.21)

Freitag, 17. September 2021 geschrieben von:

Julian Nyča z Prěčec wupraja so k póndźelnemu wólbnemu forumej Domowiny a Serbskich Nowin:

Zo njehodźa so wšitke wotmołwy kandidat(k)ow wobmjezowaneho městna w ćišćanej nowinje dla naličić, je zrozumliwe. K wudospołnjenju pak skedźbnjam na tři konkretne dypki, w kotrychž so tuchwilny zapósłanc w zwjazkowym sejmje wot tamnych kandidat(k)ow rozeznawa.

Sprěnja chce wón najebać wuskutki na klimu jako jenički dale brunicu wudobywać, byrnjež prajił, zo nimaja so žane serbske a žane němske wjeski brunicy dla wotbagrować. Chibazo bychu so za to dalše wjeski zhubić dyrbjeli. Zo je pak dalewjedźenje tuchwilnych jamow po lěće 2038 jeničce móžno, jeli so dalše serbske wsy wotbagruja, je fakt. Zdruha bě wón jenički, kotryž při starym žadanju za dwurěčnymi taflemi při awtodróze jako prěnje na „přidatne kóšty“ mysli a nic na wysoku symbolisku hódnotu a widźomnosć našeje rěče. A střeća nima wón – zaso jako jenički – móžnosć, sej jako serbska žona serbske mjeno z prawej kóncowku tež do wupokaza zapisać směć, scyła za trěbnu. Haj, wón samo na tym dwělowaše, zo sej to scyła něchtó žada.

Zapósłane (14.09.21)

Dienstag, 14. September 2021 geschrieben von:

Sonja Krječmarjowa z Budyšina wupraja so k přinoškej Marka Wjeńki w SN z 10. septembra:

Zapósłane (13.09.21)

Montag, 13. September 2021 geschrieben von:

Jako čłon krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa „Serbske žiwjenje“ Zwjazka 90/Zelenych podawa Hagen Domaška swoje mysle k přinoškej „Zdźěla jasne wuprajenja k serbskim naležnosćam“ we wudaću SN z 8. septembra:

Serbske dźěłowe kruhi sakskich stron SPD, Lěwica a Zwjazk 90/Zeleni su nadstronski wólbny forum organizowali. Nowy Casnik, Serbske Nowiny kaž tež politiske strony internetnje su wo terminje informowali

Zaměr při tym bě, zo kandidatki a kandidaća swoje stejišćo k serbskim naležnosćam rozłožuja a rozjimaja. Jich za serbske temy sensibilizować bě dalši narok, zo bychu je dale w swojej stronje šěrili, so zeznawali a mjezsobne styki nawjazali.

Jedne ćežišćo mjez wjacorymi bě přichod politiskeho zastupnistwa serbskeho ludu. Derje je, zo maja wšitke kandidatki a wšitcy kandidaća Serbski sejm za wažneho rozmołwneho partnera. Wšako złožuje so jeho wobstaće na samsny princip kaž zwjazkowy sejm, w kotrymž chcedźa so stać ze zapósłanču abo zapósłancom: na swobodnych wólbach. To je poprawom přezjednosć w němskim staće, pječa pak nic w našim małym ludźe.

Zapósłane (08.09.21)

Mittwoch, 08. September 2021 geschrieben von:

Měrćin Krawc z Delnjeho Wunjowa přispomnja k póndźelnemu zarjadowanju wokoło 20. róčnicy Chróšćanskeho šulskeho zběžka:

Połny wočakowanjow podach so do Chrósćic na zarjadowanje, kotrež stej Domowina a Serbske šulske towarstwo ­organizowałoj. Po tym zo běchu na minjenej hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka serbskich towarstwow kubłansku awtonomiju jako nowy zaměr wuwołali, sym so nadźijał, zo prašenje, što nas zhladowanje na lěto 2001 wuči a što z toho slěduje, kotre žadanja dyrbjeli stajeć a što móžemy sami činić, w narěčach a diskusijach wažnu rólu hraja. Buch pak hórko přesłapjeny: Nimo žałosćenja dožiwjeneho dla a nimo hordosće, zo njejsu sej tónkróć raz wšitko lubić dali, wosta zarjadowanje kóždy rozmach a nastork, kotryž bych sej přał, dołžne.

Anzeige