Mjezynarodne wurisanje dobył

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:
Armagh (SN/JaW). Serbski organist Johan­nes Krahl z Dobranec je wčera ­mje­zynarodne pišćelowe wurisanje Nor­thern Ireland International Organ Competition w sewjeroirskim městačku Armagh dobył. Mjez cyłkownje 13 wobdźělnikami bě Krahl jedyn z dweju Němcow, kaž z wozjewjenja na internetnej stronje wuhotowarja wuchadźa. Na pišćelach w Armaghskej St. Patrick’s Cathedral je wón jurorow ze swojej hru přeswědčił a přesadźi so tak přećiwo konkurency, mjez druhim z Italskeje, Chiny, Francoskeje, Šwicarskeje a Jendźelskeje. Johannes Krahl, kiž je na Budyskim Serbskim gymnaziju maturował a hižo w mnohich cyrkwjach Hornjeje Łužicy koncertował, wubědźi sej pjenježne myto 1 500 puntow (něhdźe 1 650 eurow) a wjacore wustupy na sławnych městnosćach swěta. Kaž zarjadowarjo mjezynarodneho wurisanja dale zdźěleja, smě ­Johannes Krahl w St. Thomas Church na Fifth Avenue w New Yorku, w sławnej Westminster Abbey w Londonje, w Stockholmskej katedrali, w Cambridgeskim King’s College a w St. Michael’s Church w irskim Dún Laoghaire koncertować.

Na Grodkowskim domizniskim swjedźenju bě kónc tydźenja po dlěšej přestawce zaso raz serbska kultura zastupjena. Tak ­wustupi tam sobotu dujerska kapała Horjany, kotraž připosłucharjow ze serbskimi, němskimi a čěskimi štučkami zawjeseli. Hudźbnicy z Chrósćic a wokoliny wobdźělichu so tohorunja na swjedźenskim ćahu po měsće. Dale wuhladachu wopytowarjo čłonow Choćebuskeje rejwanskeje skupiny Stara lubosć. Z njej bě tohorunja delnjołužiska swjedźenska narodna drasta na je­wišću prezentna. Foto: Martina Arlt/Jost Schmidtchen

Kwasny ćah na swjedźenju

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:
Swjedźenski ćah po měsće bě wčera jedyn z wjerškow 65. rybarskeho swjedźenja w Picnju. Něhdźe 500 sobuskutkowacych ze šulow, pěstowarnjow, towarstwow a předewzaćow pokaza 60 wobrazow ze stawiznow Picnjanskich rybarjow. Mjez druhim widźeć bě serbski kwasny ćah z Mosta. Zahajili běchu swjedźeń pjatk z tradicionalnym rybyłójenjom, z čimž tam swoje rybowe žně zahajichu. Nimo toho zapokazachu Jenifer Fiebow do zastojnstwa jako Picnjanska hatowa nyksowka, kotraž město Picnjo přichodnej dwě lěće w zjawnosći prezentuje. Sobotny wjeršk bě rybarske ­kałanje na Čertowskim haće. Foto: Michael Helbig

Wo knihach a kniharni (10.08.18)

pjatk, 10. awgusta 2018 spisane wot:

Přichodny tydźeń wuńdźe w Ludowym na­kładnistwje Domowina nowa kniha basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha. Je to prěni dźěl wobšěrneje awtobiografiskeje twórby z titlom „Doma we wućekach“, w kotrejž rysuje Dyrlich z putacymi wurězkami z dźenikowych zapiskow, listow a pojednanjow mězniki a etapy swojeho žiwjenja kaž tež wobstejnosće w kraju, wosebje w Serbach.

Prěni dźěl dwudźělneje twórby wobjednawa lěta 1964 do 1989. Hač jako student teologije a filozofije w Erfurće, jako hladar chorych w Kamjenicy, jako student dźiwadłowych wědomosćow w Lipsku, jako dramaturg při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje abo jako talentowany młody basnik, husto dyrbješe Dyrlich njesměrnje wojować, zo móhł po swo­jim puću dale kročić, dokelž jemu kamjenje do puća walachu. Čitar zhoni, kak wobćežne za awtora bě, po złoženju studija w Erfurće zdobyć nowu powołansku perspektiwu. Zhoni tež, kak wobchadźeše serbske nakładnistwo z młodym awtorom, kiž po swojim, nic po „zwučenym“ wašnju basnješe.

JANKAHANKA z přestawku

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Woblubowana a wuspěšna serbska popowa skupina JANKAHANKA chce swoje skutkowanje „w dotalnej formje na najprjedy raz njewobmjezowany čas na lód połožić“, kaž spěwar a gitarist kapały Józef Brězan na naprašowanje zdźěli. Nastupajo přičiny za přestawku pak wzda so kóždehožkuli komentara. Hač a na kotre wašnje jednotliwi instrumentalisća sami abo zhromadnje dale hudźa, tuchwilu jasne njeje.

Lětni serial SN7. dźěl

Dźensniše „małe jewišćo“ zda so na prěni napohlad trochu zwonka našeho lětnjeho rjadu stać. Röhrscheidtowa bašta dźě je předewšěm jako alternatiwne hrajnišćo Serbskeho ludoweho ansambla znata. Nimo toho je tam nětko tež pokładnja domu zaměstnjena. W lěće 1496 jako dźěl Budyskeho měšćanskeho wob­twjerdźenja dotwarjena wěža słužeše w swojich dołho trajacych stawiznach mjez druhim jako składźišćo suknjernje, jako korčma a jako sydło towarstwa Schlaraffia Budissa. Wot lěta 1952 bě tam hłowny kostimowy fundus SLA. Po sa­něrowanju su baštu před třomi lětami w dźensnišej formje wotewrěli.

SN zaso online

Internetne strony Serbskich Nowin njeběchu dlěši čas přistupne. Přičina bě ćežki techniski zmylk, kotryž lokalizować bě chětro wobćežne, zdźěli wčera poskićer inter­netnych posłužbow. Tohodla je po­rjedźenje tež dwaj dnjej trało. Mjeztym su SN-online zaso bjez problemow přistupne a wšitke wudaća Serbskich Nowin abonentam w archiwje předleža. SN

Uta Brězanec při Starej wodarni

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:
W nadawku telewizijneho sćelaka MDR produkuje entertainowa firma Saxonia tuchwi­lu wusyłanje „Šlagry mojeje domizny – Hornja Łužica“. Mjez starami šlagroweje sceny, kotrychž w Žitawje, Oybinje, Ochranowje, Njeswačidle a Kumwałdźe filmuja­, je tež Uta Brězanec. Spěw „Što by było, hdyž?“ z njej su hakle minjenu njedźe­­lu při Budyskej Starej wodarni natočili. Za hišće rjeńše wobrazy zasadźi­chu kameru z truta (Drohne). Wusyłanje, kotrež Ross Antony tež z najwše­lakorišimi infor­macijemi wo Budyšinje a Hornjej Łužicy moderěruje, móža sej zajimcy pjatk, 24. awgusta, w 20.15 hodź. na MDR wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Přichodne pruwowanje

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Wuznamny awtor pjero dale wótři – mjez druhim na nowym polu

Dźensa swjeći Křesćan Krawc wosomdźesaćiny. Rodźeny Lemišowčan słuša k najwuznamnišim a najproduktiwnišim serbskim spisowaćelam našeho časa. Dokładny wid na stawizniske a towaršnostne podawizny, zrozumliwa, často dokumentariska rěč a wuraznje serbski fokus jeho twórby wuznamjenjeja. „Moje sujety budu přeco w Serbach jednać a změja stajnje serbski poćah jako jadro powědanja“, awtor rozłožuje. Jubilej jemu „docyła wažny njeje, na žiwjenskich problemach dźě tón ničo njezměni. Čuju so trochu kaž před abiturnym pruwowanjom. A scyła: Dyrbiš za swjedźeń telko organizować a hosćom stajnje prawu wotmołwu dać. Što chceš tež hewak w Hrubjelčicach činić? Do Sprjewje skočić? Snano to tuchwilu ani tajka špatna ideja njeje ...“ Přiwšěm je tajka ličba, tajki datum, přeco tež woblubowana přiležnosć, so jubilara prašeć, kak wróćo zhladujo wažne stołpy swojeho žiwjenja posudźuje. „Hdyž čłowjek rjec njemóže: ‚Kajki hłupak sym tehdy był‘, njetrjebaš docyła z tym započeć. Sy-li stajnje prawje měł, je to najwostudliše.

Wopomnjeni Hanki Šěrcec

wutora, 07. awgusta 2018 spisane wot:

Hanka Šěrcec, literarnje tež jako „Židowka Hana“ znata, by lětsa 100. narodniny swjećiła. Składnostnje toho zarja­duja wjacori hosćićeljo spomnjeni na wopor nacionalsocializma w Budyšinje a Hórkach.

Budyšin/Hórki (SN). Dźens za tydźeń wuhotuje krajne dźěłowe zjednoćenstwo Serbska Lěwica zjawny spominanski wječor­ w Budyskim Tespis-centrumje. Wosebitaj hosćej budźetaj tam prěni direktor załožby Nowa synagoga Berlin – Centrum Judaicum dr. Hermann Simon a wuznamny serbski spisowaćel Jurij Koch. Wědomostnik wobswětli žiwjenje Hanki Šěrcec a towaršnostne wobstejnosće jeje časa ze stawizniskeho wida, Jurij Koch čita ze swojeho powědančka „Židowka Hana“, kotrež bě 1963 spisał.

Dźeń pozdźišo zarjaduja župa „Michał Hórnik“, Hórčanske wjesne towarstwo Při skale, Chróšćanska wosada a Jěwa-Marija Elic wopomnjenje w Hórkach. Popołdnišu spominansku swjatočnosć při ródnym domje Hanki Šěrcec wobrubi chór 1. serbskeje kulturneje brigady. Wje­čor­nu Božu mšu w Chrósćicach budu spěwarki a spěwarjo Serbskeho gymnazija Budyšin tohorunja přewodźeć.

nawěšk

nowostki LND