Mjezy přesahowace skutkowanje

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Praha/Drježdźany (Łu/SN). W rumnosćach zastupnistwa Swobodneho stata Sakskeje w Praskim Serbskim seminarje su wutoru přehladku molerja Tomášeka Ticheho zakónčili a zdobom zahajichu tam nowu dobu kulturnych stykow a wzaj­omneho dźěła mjez sakskim běrowom a čěskimi přećelemi Serbow.

Z finisažu zakónčichu wustajeńcu mólbow Tomášeka Ticheho. „Młody čěski wuměłc zastupuje figuralne molerstwo a je ze swojim tworjenjom tež chětro wuspěšny, kaž to přehladka jeho mólbow nazornje pokazuje“, rjekny nawoda Sakskeho kontaktneho běrowa w Praze dr. David Michel. Nimo wustajeńcow w Čěskej a Němskej bě Tichy tež hižo w Londonje a Florencu swoje wuměłske wudźěłki předstajał.

Bratislava/Budyšin (SN). Wědomostnicy 13 narodnych akademijow su so njedawno w Małych Karpatach blisko Bratislavy wo wudaću dalšich zwjazkow Słowjanskeho rěčneho atlasa doruzumili. Budyski Serbski institut zastupowaštej dr. Sonja Wölkowa a Tomaš Mencl.

Mjezynarodna komisija rozjimowaše nimo wědomostnych tež wšelakore techniske prašenja nastupajo kompjuterowe wobdźěłanje rěčneho materiala. Wjacori wobdźělnicy předstajichu swoje najnowše publikacije z wobłuka slawistiskeho dialektneho slědźenja. Na projekće atlasa wobdźěleni wědomostnicy zaběraja so tuchwilu z tym zjednotnić, rjadować a kartografować wotmołwy na 3 500 prašenjow naprašnika, kotrež su slědźerjo na něhdźe 830 wuzwolenych městnach zezběrali. „To je wulki organizatoriski wukon, na kotrymž je 13 narodnych wědomostnych akademijow wobdźělene, mjez nimi tež Serbski institut“, informuje dr. Wölkowa.

Skulptury puć wobohaćeja

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:
Puć k Radušanskemu přistawej je mjeztym z někotrymi drjewjanymi skulpturami wuhotowany, kotrež jón tak wobohaćeja. Nimo wódneho muža, mórskeho worjoła a ławkami wupadacymi kaž šćuki móža ludźo tam tež hadźaceho krala wuhladać. Skulptury zhotowił je pólski wuměłc Lech Beben. Financowanje přewzał je mějićel Radušanskeho hosćenca „K Słowjanej“ Matthias Mutschke. Foto: Peter Becker

Prapremjera noweje twórby

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Rozmołwa do koncerta w Budyskej Michałskej cyrkwi

21. oktobra zaklinči w Budyskej Michałskej cyrkwi na koncerće z twórbami serbskich komponistow prěni króć tež nowy hudźbny kruch Choćebuskeho komponista Ulricha Pogody. Alfons Wićaz je so z nim rozmołwjał.

Knjez Pogoda, předstajće prošu skrótka Wašu nowu twórbu!

Z Francom po swěće nětko serbsce

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Swoju premjeru dožiwi dźensa we wobłuku čitanskeje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny kniha „Z Francom po swěće“. Rozhłosowniča Monika Gerdesowa (srjedźa), kotraž je serbskorěčnu knihu z bywšim wandrowskim Francom Čornakom z Chrósćic spisała, předstaji dźensa rano nowostku 5. lětnikej Worklečanskeje wyšeje šule „Michał­ Hórnik“. Dalši króć čitaja z knihi na lětušej 23. literarnej kermušce njedźelu, 5. nowembra, na Krawčikec žurli w Chrósćicach. Foto: Feliks Haza

Čmjele Hanje cyle blisko přišli

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Jedne z dohromady 24 předstajenjow hry Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Čmjeła Hana chce pomhać“ su tele dny dźěći pěstowarnje „Lutki“ na Horach pola Wojerec dožiwili. Z Katku Pöpelec w titulnej a jeničkej róli inscenacije holcy a hólcy spěwachu, na špundowanje dumpachu a z njej tež płakachu. Po hrě mějachu mali přihladowarjo składnosć, elewce NSLDź cyle blisko přińć a sej mjez druhim jeje kostim­ dokładnje wobhladać. Přichodnej předstajeni budźetej jutře w Pančičanskej a zajutřišim w Kulowskej pěstowarni CSB, stajnje w 9.30 hodź. Foto: Gernot Menzel

Ilustracije wustajene

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Serbska kulturna informacija LODKA w Choćebuzu je mjeztym za to znata, zo přeco zaso zajimawe wustajeńcy organizuje. 29. septembra bu znowa tajka přehladka w klubowni Choćebuskeho Serbskeho domu wotewrjena, tónraz z ilustracijemi Lubnjowskeje tworjaceje wuměłče-grafikarki Ingrid Groschke.

Wo stawje a naroku slědźenja so dorozumili

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:

Delegacija wědomostnikow Budyskeho Serbskeho instituta nawróći so w nocy na njedźelu z Lwowa. Tam běchu so na mjezynarodnym sorabistiskim seminarje filologiskeje fakulty tamnišeje uniwersity wobdźělili.

Budyšin/Lwow (JK/SN). Lětuši, mjeztym 15. seminar, na kotrymž wobdźělichu so nimo łužiskich sorabistow tež ukrainscy wědomostnicy z Lwowa a Kijewa kaž tež připóznaći sorabisća z Pólskeje a Běłoruskeje, zaběraše so z aktualnymi ćežemi sorabistiki kaž tež z perspektiwu a wuwićom sorabistiskeho slědźenja. W swojich přednoškach wěnowachu so wědomostnicy nimo rěčespytnych přepytowanjow na kulturnym a literarnym polu tež načasnym narokam digitalizacije a načasnym metodam slědźenja.

Tójšto njewědźaneho

wutora, 17. oktobera 2017 spisane wot:
Čitanske wječorki wopytać, kaž te we wobłuku čitanskje turneje Ludoweho nakładnistwa Domowiny, a cyle jednorje raz słuchać na to, što su druzy na papjeru přinjesli, so woprawdźe wudani. Tam zhoniš tójšto hišće njewědźaneho. Tak sej wčera w delnich Sulšecach, jako předstajichu tam Serbsku protyku, znowa wuwědomich, kelko serbskosće tam je, a zo po mojim měnjenju přiběra. Wulki podźěl na tym ma bjezdwěla towarstwo Bratrowstwo, kotrež je našu maćeršćinu w Kulowskim regionje stajnje pěstowało a hordosć na nju šěriło. Zajimawe tež bě zhonić, što wšitko w tamnišej pěstowarni na nohi stajeja a kak zwjazane wšitko ze serbskosću, wotpowědnymi nałožkami a přirodu je. To pak je jenož móžno, dokelž starši za tym steja a hordosć na swój lud a jich wjes wuprudźeja. Runja Pětrej Šołće namołwjam tuž Sulšečanow, ale tež wšitkich druhich: Wobchowajće sej hordosć na swoju wjes. A přidam: a tež na serbskosć. Janek Wowčer

Nadawki a potrjebu analyzuja

póndźela, 16. oktobera 2017 spisane wot:

Załožba za serbski lud zwěsća tuchwilu potrjebu za projektnymi managerami. Z toho je wotwisne, kelko městnow měli­ zarjadować.

Budyšin/Choćebuz (SN/JaW). Załožba za serbski lud ma wot julija nowych sobudźěłaćerjow w Choćebuzu a w Budyšinje. To wobkrući Serbskim Nowinam załožbowy direktor Jan Budar. 

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND