Budyšin (UM/SN). Je to snano na kon­troli při zastupje a na prezency policije we wokolinje zaležało? Znajmjeńša je so wčera wječor zboha homogeny publikum do Serbskeho domu podał, zo by wjace wo knize „Mjez Saksami“ zhonił. Wudawaćelej Heike Kleffner a Matthias Meisner, Andrea Hübler z poradźowarnje woporow RAA, telewizijny žurnalist Arndt Ginzel, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Valentin Lippmann (Zeleni) kaž tež čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Marcel Brauman takrjec jako hosćićel su swój wid na aktualne problemy w swobodnym staće a wosebje w Budyšinje rozłožili.

Prosće makulatura

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:
Tři tydźenje do Dnja Saksow w Lubiju dóstaštej jeničkej přizjewjenej serbskej lajskej ćělesy wotprajenje. W Budyskim Serbskim domje mjenowachu tele postupwanje samo skandal. Krótkodobne „wuprošenje“ mam za njeprofesionalne. Wšako dyrbjachu so ćělesa hač do kónca februara přizjewić. Tole stej Serbski folklorny ansambl Slepo a Serbski muski­ chór Delany tež činiłoj. Zo su jeju čło­nojo zludani scyła njezadźiwa. Zarjadowarjo wšak prawdźepodobnje hižo wot měrca wědźa, kelko towarstwow je přizjewjenych! Nimo toho pokazuje postupowanje, zo Serbow w Lubiju, štož wšak je hnydom wokoło róžka, nimaja zańč. Hewak bychu za jeničkej přizjewjenej serbskej lajskej cyłkaj městno měli. Zamołwjenje města Lubija, zo njeměri so to přećiwo Serbam a serbskim cyłkam, mam tuž prosće za makulaturu. Tuchwilny wobraz Lubija pokazuje zjawnosći něšto cyle hinaše. Janek Wowčer

Młodźinski dujerski orchester z čěskeje Leśnicy, Chróšćanskeje partnerskeje gmejny, je w tymle tydźenju w Chrósćicach probowe lěhwo přewjedł. Hudźbnicy w starobje dźesać do 22 lět zahraja jutře, sobotu, pod nawodom swojeho dirigenta Klaudiusza Lisonja­ we Wochožanskim parku błudźenkow a njedźelu w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje. Foto: Feliks Haza

Zajimcy do skały přeprošeni

pjatk, 18. awgusta 2017 spisane wot:

Lětuša 11. mjezynarodna dźěłarnička w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju je přihotowana. Na njej chce so jědnaće wuměłcow ze wšelakich krajow­ wobdźělić.

Miłoćicy (SN/MiR). Krótkodobnje mějachu čłonojo towarstwa Kamjenjak lisćinu lětušich wuměłcow za 11. mjezynarodnu rězbarsku dźěłarničku změnić. Wšako bě jedyn, kiž bě so runja druhim nalěto wo wobdźělenje prócował, swoje připrajenje cofnył. Wjacorych zajimcow dla pak njeje to žadyn problem. Towarstwo je tuž dal­šemu kandidatej składnosć dało so wobdźělić. Nětko přijědźe na dźěłarničku, kotraž so póndźelu w Miłočanskej skale „Při Krabatowym kamjenju“ zahaji, jědnaće wuměłcow z třoch krajow. Mjez nimi budu tři žony. Sedmjo Němcy, třo Češa a Italčan chcedźa skału ze swójskej twórbu wobohaćić.­ Pjećo chcedźa skulpturu z drjewa tworić, runje telko z kamjenja a jedyn z metala.

Wustaja fota wo pusćinje Wadi Rum

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:
W Kamjenskej słodarni je nětko hač do 29. oktobra přistupna wustajeńca foto­grafijow Wolfganga Wittchena. Před dźewjeć lětami je sej Kamjenski fotograf skalne město Petra a pusćinu Wadi Rum w Jordaniskej wotkrył. Jězbu bě wón tehdy při wubědźowanju­ dobył. Wot dźensnišeho pokazuje Wittchen w Kamjencu mały wuběr­ z něhdźe tysac krasnych fotow we wulkim formaće pod hesłom „Hra z bar­bami w pěsku pusćiny“. Foto: SN/Maćij Bulank

Wjesne žiwjenje w mólbach zwobrazniła

štwórtk, 17. awgusta 2017 spisane wot:

Irmgard Kulejowa, jedna z najwuznamnišich serbskich ludowych wuměłčow, swjeći dźensa w Bukowje pola Grodka 90. narodniny.

Rodźena 17. awgusta 1927 w Berlinje wopytowaše wona často swoju wowku w jeje Bukowskim domje při jězoru. Tam słušeštej serbska rěč a kultura k wšědnemu dnjej. Po tym zo bě so 1938 ze swojej maćerju doskónčnje do Bukowa přesy­dliła, ju jeje tehdyši wučer za serbstwo zahori.

Čas žiwjenja je Irmgard Kulejowa w swojich njeličomnych mólbach serbske wjesne žiwjenje a wosebje ludźi zwobrazniła a tak za přichodne generacije zwěčniła. Wo jeje žiwjenskim skutku eksistuja­ mjeztym film, kniha, hoberski muzealny skład a njeličomne nowinske publikacije. Wobdźěliła je so na wšěch Festiwalach serbskeje kultury a 1986 na Dnjach ludoweje kultury Choćebuskeho wobwoda w Berlinje. Po politiskim přewróće móžeše wuměłča w Spěchowanskim kruhu za serbsku ludowu kulturu a we Łužiskim domizniskim towarstwje dalše akcenty serbskeje ludoweje kultury sadźeć.

Hotuja so na tři prapremjery

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:

Serbski ludowy ansambl přihotuje za nowu­ hrajnu dobu mnohe wjerški. Změja 16 premjerow, mjez kotrymiž su tři prapremjery a znowa nastudowane abo wobdźěłane produkcije.

Budyšin (SN/MiR). 180 předstajenjow steji hižo nětko na planje Serbskeho ludoweho ansambla w hrajnej dobje 2017/2018. „Zwonka łužiskeho regiona budźe 27, mjez druhim w Bayerskej a Badensko-Württembergskej a samo w Šwicarskej“, rjekny jednaćelka SLA Diana Wagnerec wčera na nowinarskej konferency w Röhrscheidtowej bašće. Zašłe lěta bě SLA přewažnje w regionje prezentny. Minjenu sezonu mějachu 120 předstajenjow, 17 z nich zwonka Łužicy. „Mjeztym pak dale a wjac partnerow, z kotrymiž smy mnohe lěta w zwisku, so zaso přizjewja z próstwu, jim předstajenja poskićić“, rozłoži Diana Wagnerowa, „tuž budźemy zaso časćišo po puću.“

Dwaj bokaj medalje

srjeda, 16. awgusta 2017 spisane wot:
„Čas konsolidowanja je wotzamknjeny.“ Tole rjekny wolóžena jednaćelka Serbskeho ludoweho ansambla Diana Wagnerec wčera na nowinarskej konferency w Budyšinje. Što pak to za serbske profesio­nelne ćěleso přichodnje rěka? Móža nětko z połnymaj rukomaj brać a dawać? Ně! Dyrbja z tym wuńć, štož maja. Njedó­stanu wjace pjenjez, a wobstatk personala so njepowjetši. Přiwšěm změja w nowej hrajnej dobje štyrjoch elewow, po dwěmaj w baleće a chórje. Škoda, zo mjez nimi njeje jenički Serb abo Serbowka. Při tym maja ansamblowcy spjelnić swój nadawk, być na jewišću prezentni a zajimy Serbow w tu- a wukraju tež přichodnje šěrić. Tónle spagat na wysokim niwowje wuměłstwo z wo wjele mjenje personalom hač před lětami zmištrować jich dale a bóle wu­žaduje. A to je druhi bok medalje, kotryž su žurnalistam na wčerawšej rozmołwje zbližili. Milenka Rječcyna

„Ow miły swjaty wječorje“

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Meja hromadźe z chórom Bratrowstwa a ze solistami koncertowała

Radwor (CRM/SN). Serbski spěw a dobra bjesada wabitej kóždolětnje Radworčanow a hosći na koncert před tamnišej Starej cyrkwičku. Zo by wočakowanjam wotpowědował, nałožuje chór Meja ze swojim dirigentom Pětrom Cyžom wjele prócy. Tak wotmě so tež sobotu wječor zaso kedźbyhódny koncert.

Mnohorěčna lyrika na hrodźe słyšeć była

póndźela, 14. awgusta 2017 spisane wot:

Wojerecy (bn/SN). „Dźakuju so za hodźinku wuknjenja a sonjenja. Běše wjeselo, wam připosłuchać.“ Z tymile słowami zakónči předsyda Wojerowskeho wuměłstwoweho towarstwa Martin Schmidt pjatk wječor Dźeń poezije a swobodneho słowa. Po rańšim zarjadowanju ze šulerjemi 10. a 11. lětnika na gymnaziju Johanneum­ (SN rozprawjachu) a po wuprawje wobdźělenych awtorow a basnikow do Čorneho Chołmca kaž tež po rozmołwje w zetkanišću Brigitty Reimann wuklinča zarjadowanje z čitanjom před něhdźe dwaceći zajimcami na žurli Wo­jerowskeho hrodu.

Cyłkownje dźewjeć spisowaćelow předstaji swoje basnje serbskeho awantgardista Jurja Chěžki, kotremuž bě zarjadowanje składnostnje jeho stoćin wěnowane. Dorothea Šołćina a Tomasz Nawka z Budyšina recitowaštaj dwurěčnje serbsce a němsce. Hdys a hdys słyšachu hosćo k tomu čěske přebasnjenje Milana Hrabala, kiž swójskej twórbje w swojej maćeršćinje a serbsce přednjese.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND