Jeho hudźba klinči dale w našich wutrobach

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Na hnujace wašnje su so swójbni, přećeljo, bywši kolegojo a serbska zjawnosć z Delnjeje a Hornjeje Łužicy wčera na Budyskim Tuchorju z komponistom a hudźbnym wědomostnikom Detlefom Kobjelu rozžohnowali, kiž bě 18. meje w 75. žiwjenskim lěće zemrěł.

Žarowansku swjatočnosć w štyrjoch rěčach zemrěteho – jeho delnjoserbskej maćeršćinje, hornjoserbskej a němskej dźěłowej rěči kaž tež hudźbnej jako rěči wutroby – swjećeše farar Cyril Pjech w Tuchorskej cyrkwi. W prědowanju rysowaše wón Detlefa Kobjelu jako nana serbskeje swójby, kiž je „wšitko činił, zo by­ wam lochko było“. A „jeho hudźba klinči dale w našich wutrobach“. Jeho wutroba bě doma w Delnjej Łužicy, hdźež je jako syn pjekarja wotrostł.

Nimale 150 kruchow najwšelakorišeho razu wučinja kompozitoriske tworjenje njeboćičkeho. Wone „słušeja do manifestneho wobstatka serbskeho hudźbneho tworjenja“, hódnoćeše komponist Juro Mětšk.

Drohoćinka znowa předstajena

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

SLA a chór Meja zhromadnje spěwohru „Smjertnica“ předstajiłoj

Smochćicy (CRM/SN). Poprawna prapremjera Jurja Pilkoweje lěta 1909 dokomponowaneje spěwohry „Smjertnica“ bě hakle 1965 w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje.

Serbski ludowy ansambl zwoprawdźi składnostnje lětušich 160. narodnin Pilka zhromadnje z chórom Meja a ze spěwnymi solistami wčera, njedźelu, koncertnu wersiju předstajenja najwažnišeje twórby wuznamneho serbskeho hudźbnika zašłosće. Wón spisa ju na libreto Jana Radyserba-Wjele, mjenujo ju opereta. Při rjanym lěćnym wjedrje pod hołym njebjom na dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena wopokaza so spěwohra wčera zaso jako woprawdźita drohoćinka serbskeje hudźby. Hižo z teje přičiny bě wopyt předstajenja, wotměteho we wobłuku Smochčanskeho hudźbneho swjedźenja Via regia, wosebje poručeny. Bohužel bě wopyt skerje snadny. Zwoprawdźenje naročneho projekta pod nawodom chóroweho direktora SLA Andreasa Pabsta pak wopokaza so jako kreatiwne znowawotkryće, kotrež je porědko do­žiwić.

Čorny młynk, Krabat a napjatosć

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Organizatorojo a wuměłscy nawodźa Krabatowych swjedźenskich hrow su wčera we Wojerecach wo přihotach na lě­tuši wjeršk w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje informowali.

Wojerecy (JK/SN). Proby za lětsa zahajacy so nowy cyklus, kotrehož premjera budźe 28. junija, wot srjedź apryla běža. Nimo dźewjeć powołanskich hotuje so 72 lajskich hrajerjow z Čorneho Chołmca a wokoliny na prěnje předstajenje inscenacije noweho režisera Michaela Kuhna z Choćebuza. Wón jako rodźeny Wojerowčan je so zwažił na wužadanje, po tym zo běchu loni dotalny cyklus wo Krabaće skónčili.

Kuhn wuzna, zo bě to jemu wosebity nadawk, jako jeho Siebeckec mandźelskaj prošeštaj přewzać režiju naročneho a z wulkimi wočakowanjemi zwjazaneho spektakla. Dobry start do noweho cyklusa pak je so poradźił, wo tym je přeswědčeny. Tež cyłkowny wuměłski nawod přeń­dźe lětsa do młódšeju rukow. Syn dotalneho nawody Petera Siebecki Alexander přewozmje ceptar. Senior Siebe­cke pak wostanje hromadźe z mandźelskej Doris dale w pozadku aktiwny.

Serbska fantasy

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:
Budyšin (SN). Za čitarjow wot 14 lět je w Ludowym nakładnistwje Domowina fantastiska kniha „Łójerjo sonow“ Jěwy-Marje Čornakec wušła. W srjedźišću jeje nowotwórby steja sony a žedźby, wočakowanja na přichod a prašenja za zašłosću – temy, kotrež drje dorostowacych ­čitarjow wosebje jimaja. W srjedźišću stejitaj Janik Šajatowić a Nina, wobdźělnikaj seminara, na kotrymž sony wułožuja. Tam pak pytnjetaj, zo ma Master mjenowacy so nawoda wostrózbnjace wotpohlady. Na mjezy mjez žiwjenjom a smjerću, mjez sonom a realitu pytataj wonaj za wotmołwami na swoje prašenja.

Dorost derje přihotowany

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:
Na 8. mjezynarodny festiwal dudakow kónc tydźenja w Slepom su derje přihoto­wani. Tež hudźbnicy a mali rejwarjo tamnišeho Serbskeho folklorneho ansam­bla su minjene dny hišće poslednje přihoty do wulkeho swjatka přewjedli. Wolfgang Kotisek (naprawo) ma dorost ansambla derje na festiwal přihotowany. Za Idu a Gretu­ (wotlěwa) budźe to prěni wulki wustup. Tróšku rozpjeršenej myslitej wonej hižo na wokomik, hdyž budźetej na jewišću stać a před stami přihladowarjow na swo­jich dudach hudźić. Foto: Joachim Rjela

Budyšin. Wulce zahorjeni běchu přihladowarjo na lětnim dźěćacym swjedźenju dorostoweho studija Serbskeho ludoweho ansambla Łužičanka minjenu sobotu na kopatej žurli SLA. Mali wuměłcy zawjeselichu publikum z wulkej dokonjanosću w swojich serbskich kaž tež w běłoruskich rejach. Towarstwo Milawica bě hromadźe z Łužičanku hodźinski program krasneje folklory spřihotowało. A k zakónčenju zaklinča zhromadna pěseń „Njech přec wostanje słónco“.

Dźěći z kónčiny blisko běłorusko-ukrainskeje hranicy přebywaja tuchwilu na přeprošenje Budyskeje Černobylskeje iniciatiwy na tři tydźenje w měsće. Wot lěta 1990 witaja tu hóstne swójby skupinu dźěći z 1986 wot atomoweje katastrofy w Černobylu potrjecheneho regiona na wočerstwjenje.

Dorost zdźěla na wurjadnym niwowje

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Wubědźowanje hudźbnych talentow z mytowanskim koncertom wuklinčało

Budyšin/Smochćicy (SN/bn). Towarstwo „Via Regia – hudźbne eventy“ a Serbski ludowy ansambl wuhotujetej wot pjatka do njedźele 14. Smochčanski hudźbny swjedźeń pod hołym njebjom. Pod hes­łom „Tam, hdźež tón měsačk swěći“ zaklinča na dworje Domu biskopa Bena pjatk a sobotu wječor twórby mjez druhim Jurja Winarja, Izaaka Osipowiča Du­na­jewskeho, Franza Schuberta, Andrewa Lloyda Webbera a Van Morrisona. Orchester a balet SLA pod nawodom Tassa Schille wudospołnja hudźbnicy Liberecskeho dźiwadła, solistaj budźetaj sopranistka Rahel Indermaur a tenor Mikołaj Walerych, Kristina Nerad moderěruje. Po zwučenym wašnju skónčitej so wje­čoraj z wulkim wohnjostrojom.

Samo hłuchim budu přełožować

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Tež lětsa chce Budyske NSLDź we wobłuku lětnjeho dźiwadła na dworje Hrodu z přidatnymi poskićenjemi a za­jima­wymi poskitkami wopytowarjow wabić.

Budyšin (SN/JaW). Přihoty na lětuše lětnje dźiwadło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle běža z połnej paru. Jewišćo a tribuna za přihladowarjow stejitej, tak móža dźiwadźelnicy wokoło režisera a intendanta NSLDź Lutza Hillmanna kaž planowane jutře wječor prěni raz zawěšk za dalši dźěl komedije Olsenoweje cwólby zběhnyć.

Kruch, kotryž je znowa z wjacorych sfilmowanjow wo danskej padušnej trójce­ zestajany, rěka „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. „Jedna ze zajimawosćow lětsa je, zo wěnujemy so znatej operowej scenje cwólby“, Lutz Hillmann na njedawnej nowinarskej konferency w Budyšinje rozłoži. „Tajku wosebitu scenu zwoprawdźić a na jewišću předstajić njeje tak lochko.“ Wuhotowar jewišća Mirosław Nowotny dyrbješe hłójčku chětro napinać, wšako je dalša znata poolowa scena tohorunja wobstatk hry. Swój nadawk pak je znowa derje zmištrował, měnja znajmjeńša sobudźěłaćerjo NSLDź.

Ze slěbornej jehłu počesćeny

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:
Na njedawnym wuradźowanju předsydstwa němskeje sekcije Mjezynarodneje rady za organizaciju folklornych festiwalow a ludoweje kultury (CIOFF) w Bórkowach je předsyda němskeje CIOFF a wiceprezident swětoweje organizacije Norbert Müller (nalěwo) nawodu Serbskeje rejwanskeje skupiny Smjerdźaca Gabriela Krawca ­(naprawo) ze slěbornej čestnej jehłu zwjazka wuznamjenił. Krawc dósta počesćenje „za swoje spomóžne skutkowanje na domjacej a mjezynarodnej runinje“, informuje Domowina. Zdobom Müller zdźěli, zo su Smjerdźečansku rejwansku skupinu wu­zwolili, w lěće 2020 zastupować němsku sekciju CIOFF na najwjetšim folklornym ­festiwalu swěta Folkloreada, kotryž CIOFF organizuje. Foto: Clemens Škoda

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND