Budyšin (CS/SN). Dwě witrinje w foyeru před čitarnju Budyskeje měšćanskeje bi­blio­teki – to je chětro mało jako hódnoćenje žiwjen­skeho dźěła wuměłče, kotraž­ tele dny swoje 80ćiny swjeći. Při­wšěm skedźbnja mała wustajeńca na wjace a móže składnosć być, so z wu­sahowacej wuměłču zaběrać, kotraž je w swojim žiwje­nju w najwšelakorišich wobłukach skutkowała.

Na swojej čitanskej turneji po cyłej Němskej pozasta z Hornjeje Łužicy pochadźacy a w Zhorjelcu bydlacy awtor Lukas Rietzschel minjenu njedźelu tež w Budyšinje. W tamnišim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle je młody spisowaćel, kotrehož debit „Mit der Faust in die Welt schlagen“ je 2018 wjele připóznaća žnjał, swoju ­nowostku „Raumfahrer“ předstajił. Tež tónle roman jedna w Hornjej Łužicy a tematizuje sćěhi towaršnostneje změny po politiskim přewróće. Mnozy zajimcy wužiwachu zawčerawšim po čitanju šansu, sej knihu wot awtora wosobinsce signować dać. Foto: Maćij Bulank

W Serbskim domje sej małe studijo zarjadowali

póndźela, 01. nowembera 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/pdź). Mnóstwo wot Serbskeho rozhłosa njewotwisnych hudźbnych produkcijow dale a bóle přiběra. Wo to postaraja so někotre serbske skupiny, kotrež su wosebje w minjenymaj lětomaj wobstajnje swójske spěwy nahrawali, produkowali a wozjewjeli. A to dale činja. Hakle kónc tydźenja je hiphopowa trójka Nowa Doba w Budyskim Serbskim domje wjacore spěwy natočiła. Za prěnju kročel k hotowemu spěwej, za nahrawanje, su nahrawanska technika a rumy z wotpowědnje dobrym zwukom trěbne. W hudźbnych studijach maš wšak optimalne wuměnjenja. Te pak su chětro dro­­he. Bjez spěchowanja sej młodźi hudźbnicy nahrawanje w profesionelnym studiju tuž zwjetša dowolić njemóža. Zo pak tajki luksus na kóždy pad trjeba njeje, hdyž resursy, kotrež w Serbach mamy, kreatiwnje kombinuješ, je skupina Nowa Doba kónc tydźenja dopokazała.

Stajnje wulka podpěra

póndźela, 01. nowembera 2021 spisane wot:
Jako loni wo tym čitach, zo Budyske SAEK-studijo rozpušća, běch šokowany. Nje­li­čomne razy sym wšak dožiwił, zo studijo, wosebje jeho nawoda Michał Cyž, techniske wuměnjenja za produkcije serbskich filmow, widejow, spěwow abo livestreamow k dispoziciji staja. Tute medije běchu a su za čas koronoweje pandemije w Serbach tak wažne kaž hišće ženje. Ćim wažniši­ tuž tež rozsud Załožby za serbski lud, Michałej Cyžej poskićić nowe dźěłowe městno a bywše rumnosće Serbskeho rozhłosa w Serbskim domje, zo by sej tam multimedialny centrum zarjadował. Zdźěla w rumnosćach drje hišće twarja, ale štóž tróšku časa, na přikład za natwar małeho studija, inwestuje, móže so tam hižo wucychnować. Bjez Michała Cyža, kiž je nam rumnosće a techniku akribisce přiho­tował, pak njebychu naše nahrawanja z Nowej Dobu móžne byli. Zaso jónu sym štwórtk a pjatk dožiwił, kak so wón za serbsku młodźinu roztorha, husto hdy hač do pózdnich hodźin. Pětr Dźisławk

Raduš (PB/SN). Z wulkim swjedźenjom su wčera w słowjanskim hrodźišću w Radušu festiwal rejwacych starych wjerow skónčili, kotryž běchu 21. oktobra za­hajili. Na nim móžachu so wobdźělnicy wo naj­rjeńše kostimy wjerow wubědźować. Při tym dźěše wo fantaziju a kreatiwnosć. Bohužel zachadźeše prěnje dny wichor „Ignatz“, tak zo so spočatnje jenož mało wobdźělnikow do hrodźišća zwaži. Zarjadowarjo mějachu ruce połne dźěła, wšitko kruće přiwjazać.

Šulska a domizniska stwa w Ptačecach wobsteji 20 lět – Serbske stawizny a narodne drasty stej w njej kruty wobstatk

Molowany portret wupjelnjuje Martinu Petschickowu w Ptačečanskej (Tätzschwitz) Šulskej a domizniskej stwě z hordosću. Wón pokazuje wowku jeje mandźelskeho jako serbsku njewjestu. Čěski moler Ludvik Kuba bě Hanu Kobalcowu z Čorneho Chołmca na jednym ze swojich pućowanjow po Łužicy 1923 molował. „Wona ma serbsku kwasnu drastu Čornochołmčanskeje wosady zhotowanu. Original mólby je na Praskim hrodźe wustajeny“, podšmórnje Martina Petschickowa, kotraž předsydari wot lěta 2011 wobstejacemu Towarstwu Šulskeje a domizniskeje stwy w Ptačecach. Z wjeselom wona zajimcow po znowa wuhotowanej hornjej rumnosći wodźi.

1948 posledni kwas z čestnym přewodźenjom we wsy

Budyšin (SN/CoR). „Wjeselu so jara, zo ma Měrana Cušcyna telko fanow!“ Z tutymi słowami witaše wčera wječor nawodnica Budyskeje Smolerjec kniharnje Annett Šołćic 25 zajimcow, kotřiž smědźachu po postajenjach pandemije předstajenje nowostki „Stop a stup“ awtorki dožiwić. Někotři pak běchu so po­darmo na puć podali. „Dale wjeselu so, zo su hnujace powědančka, kotrež smy dotal předewšěm w časopisu ,Pomhaj Bóh‘ čitać móhli, nam nětko tež w knize přistupne“, doda Šołćic. Po dwěmaj basniskimaj zběrkomaj a dźěćacej knize je to­ prěnja prozowa knižna publikacija Budyskeje spisowaćelki. Dohromady 37 tekstow je w njej zhromadźene, „zwjetša nowe“,­ kaž awtorka podšmórny. Po jeje dźaknych słowach Ludowemu nakładnistwu Domowina, lektorce Marce Maćijowej a wuhotowarce titulneho wobraza Iris Brankačkowej, poradźi so hudźbnikej Janej Cyžej přitomnych adekwatnje ze zbudźacymi klawěrnymi zynkami na literarne dožiwjenje přihotować.

Čitajće w nowym rozhledźe (29.10.21)

pjatk, 29. oktobera 2021 spisane wot:

Po tym zo buchu wobmjezowanja w zwisku z koronapandemiju z wulkeho dźěla zběhnjene, so přiběrajcy kulturne zarja­dowanja wotměwaja, štož so tež w Rozhledźe wotbłyšćuje. Tak wěnuje so Justyna Michniuk wustajeńcy Thomasa Kläbera „Wejsne wobraze – hynacej žywy byś“, kotruž­ su w Choćebuskim Serbskim mu­zeju hač do septembra pokazali a kotraž wu­zběhuje při tym dokumentarisku hódnotu fotow w Delnjej Łužicy bydlaceho fotogra­fa. Chrysta Meškankowa zaběra so z oratorijom „Hrodźišćo“. Za njón bě Měrćin­ Weclich hudźbu na teksty Ma­dle­ny Nasticcyneje spisał, za aranžement bě Malte Rogacki zamołwity. Předstajili su twórbu bywši a nětčiši čłonojo I. Serbskeje kulturneje brigady pod nawodom Friedemanna Böhme zhromadnje z orchestrom SLA a band Malte Rogackeho spočatk septembra w Budyskej „Krónje“. Meškankowa konstatuje: „Chór smě ze swojim diri­gentom tež tónraz na wulkotny wukon hordy być. A běše tohorunja zaso pytnyć,­ zo młodostnym tutón stil hudźby jara wotpowěduje.“

Wuměłstwo z korjenjow

štwórtk, 28. oktobera 2021 spisane wot:
Hižo dlěši čas steja wuschnyte dubowe korjenje w srjedźišću wuměłstwoweho two­rje­nja rězbarja Alojsa Šołty ze Žuric. Ze swojimi wudźěłkami z přirodneho materiala je hižo we wšelakich přehladkach, na přikład w Pančicach-Kukowje, Drježdźanach a Hamburgu, ludźi fascinował. Tuchwilu přihotuje 1962 w Chrósćicach rodźeny ­wukubłany blidar nowu wustajeńcu pod hesłom „Korjenje – swětło w rjadźe – swobodne kreacije z drjewa“ w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. Jutře nawječor chcedźa ju oficialnje wotewrić. Zajimcy su wutrobnje witani. Foto: SN/Hanka Šěnec

Drježdźany (SN/bn). Institut za krajinowu architekturu Techniskeje uniwersity Drježdźany wuhotuje w aktualnym semestrje wječorny rjad „Schlaglichter“, z kotrymž chce studentam a dalšim zajimcam interdisciplinarne dohlady do slědźenja a wučby swojeho wědomostneho směra podawać. Hosćićel wčera­wšeho zarjadowanja prof. dr. Marcus Köhler­ powita přitomnych a předstaji jim referentku dr. Lubinu Malinkowu, sej wot njeje zawodny postrow w serbšćinje přejo. Sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Malinkowa próstwje „rady wotpowědujo“ rjekny: „Witajće do Drježdźan! Serbski postrow tu je rjane znamjo za to, kak Mały Wjelkow nas hromadźe wjedźe“, z čimž zdobom temu swojeho přednoška narězny.

nawěšk