Planuja prěni serbski poetryslam

pjatk, 03. septembera 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Serbski ludowy ansambl chce w nowej hrajnej dobje z wjacorymi nowosćemi publikum na swoje zarjadowanja wabić. Zdobom chce swoje zhromadne dźěło ze serbskimi institu­cijemi zesylnić. Tohodla wuhotuje SLA zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina 6. nowembra w Lejnje 1. serbski poetryslam. Składnostnje prezentacije 9. wudaća knihi „Paternoster“ je předwidźane, zo młodźi serbscy pi­sacy swoje teksty zjawnosći přednjesu a hudźbnicy ansambla prezentaciju ze swojej live-improwizowanej hudźbu wobrubja. „Zjawne předstajenje swójskich tekstow wužaduje sej tójšto zmužitosće wot pisacych samych a hišće wjace, hdyž hudźbnicy jich přednoški z improwi­­zowanej live-hudźbu přewodźeja“, wujasni intendant SLA Tomaš Kreibich-Nawka na wutornej nowinarskej konferency k za­zběhej noweje hrajneje doby w Budyšinje. „Wězo sej wotběh ze sobuskutko­wacymi dorěčimy. Prěnje rozmołwy smy hižo měli.“ Kaž intendant rozłoži, chce ansambl zhromadny rjad z LND prawi­dłownje wospjetować, planowane su štyri razy wob lěto.

Fotowa přehladka powěda wo žonach w Kamerunje

pjatk, 03. septembera 2021 spisane wot:

Korzym (SN/at). Młoda pygmejska mać je zadwělowana. Wona přisłuša etniskej mjeńšinje we wuchodnym Kamerunje, kotraž sydli w dešćowym lěsu. Dokelž tam wukrajne koncerny štomy trjebja, wuhnachu Pygmejow a zasydlichu jich blisko dróhow w pomocnych kwartěrach bjez wody, swěcy abo šulow a bjez pjenjez. W tajkej bědźe žona synka ćěši. Hnujace to foto we wustajeńcy „Kamerun z wočemi tysac žonow“, kotruž su wčera we wobłuku Łužiskeho festiwala w Korzymskej galeriji Flox wotewrěli.

Přehladka je pokłonjenje před sylnosću afriskich žonow a zarjaduje so do pró­cowanjow Hornjeje Łužicy wo partnerstwo z Afriku, předewšěm z jeje žonami. Widźeć su horde, njelochki wšědny dźeń zmištrowace wosobiny. Kaž iniciator prof. Matthias Theodor Vogt ze Zhorjelskeho Instituta za kulturnu infrastrukturu Sakskeje na wčerawšim wote­wrjenju wuzběhny, steja Kamerunjenjo nastupajo zajim za cuzu rěč němčinu a za naš kraj w Africe na třećim městnje. Tuž měli tamnišim žonam přichileni być.

Hudźbnu chłóšćenku natoča

štwórtk, 02. septembera 2021 spisane wot:
Po lětomaj přińdźe oratorij „Hrodźišćo“ Madleny Nasticcyneje, Měrćina Weclicha a Malty Rogackeho znowa na jewišćo. Pod wuměłstwowym nawodom Friedemanna Böhme zwučuje tele dny nimale 80 bywšich a nětčišich čłonow chóra 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej měšćanskej hali „Króna“ za kónctydźenskej před­stajeni. Nimo chóra brigady tež orchester SLA, band Malty Rogackeho, rejwarki a rejwa­rjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor a Jaroslav Pukač ze swojej fujaru­ sobu skutkuja. Pozadk předstajenja oratorija je, zo chce SLA předstajeni sobotu,­ 4. septembra w 19.30 hodź. a njedźelu, 5. septembra, w 16 hodź. w Budyskej „Krónje“ natočić a jako cejdejku wudać. Foto: Hanka Šěnec

Z mjeńšimi formatami won na wsy

štwórtk, 02. septembera 2021 spisane wot:

Wuměłcy Serbskeho ludoweho ansambla chcedźa so wědomje ludej přibližić a so sylnišo na serbske a dwurěčne wsy podawać, zo bychu ludźi lěpje docpěli.

Budyšin (SN/JaW). 15 premjerow a z nich štyri prapremjery planuje Serbski ludowy ansambl w nowej hrajnej dobje 2021/2022. To zdźěli nowy intendant Tomaš­ Kreibich-Nawka wčera w Budyšinje žurnalistam na nowinarskej konferency w bašće SLA.

„Jako nowy nawoda najprjedy chcu, zo zaso měr do domu zaćehnje. Trjebamy zawodnu klimu, w kotrejž so wšitke sobudźěłaćerki a wšitcy sobudźěłaćerjo derje čuja, štož budźe wulke wužadanje“, zwurazni Kreibich-Nawka, prašany za předstawami a wizijemi do přichoda. Te wšak wón tež ma, nochcyše pak so přejara wo swojich zaměrach wuprajić. Wšako wón hakle měsac ansambl nawjeduje. „Na kóždy pad chcu, zo so SLA zaso sylnišo ludej zbliži. Docpěć chcu to z mjeńšimi wuměłstwowymi formatami, kotrež móžemy tež na wsach pokazować. Chcemy wšak zaso bóle ludźi docpěć, kotřiž­ so hewak njebychu do Budyšina na předstajenje SLA podali. Skrućić chcu tak tež zwisk k stajnemu publikumej.“

Wjele wuspěcha

štwórtk, 02. septembera 2021 spisane wot:
Nowy intendant Serbskeho ludoweho ansam­bla Tomaš Kreibich-Nawka chce z mjeńšimi formatami ludźi na wsy docpěć. Wosebje jemu wo to dźe zwisk k ludnosći zaso wutworić a skrućić. Tak znajmjeńša je wón to wčera na nowinarskej konferency k zazběhej noweje hrajneje doby ansambla připowědźił. A mam mysličku za jara­ dobru. Hdyž ludźo k SLA njepřińdu, dyrbi wón k nim hić. Dobre wuspěchi žněje ansambl kóžde lěto z ptačokwasnym programom abo z předstajenjemi z lajskimi chórami, kaž bě to oratorij Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“ 2019 w Chrósćicach a Drježdźanach. Móžu sej derje předstajić, zo ludźo poskitk přiwozmu. Wšako sym hižo časćišo słyšał, zo bychu sej rady programy SLA wobhladali, ale tón na wsach zrědka wustupuje. Tuž nětko rěka pospytać a wobkedźbować. A štó wě, snano nastanje tež tak nowy rjad předstajenjow. Přeju nowemu wjednistwu ansambla wjele wuspěcha při pospyće. Janek Wowčer

Film předstajeny

srjeda, 01. septembera 2021 spisane wot:

Praha (SN/MiR). W Praskim běrowje Swobodneho stata Sakskeje su póndźelu wječor na Małej stronje čěskeje stolicy filmowy projekt „Kak klinči domizna?“ předstajili. Čłon předsydstwa Towarstwa přećelow Serbow Ondřej Šrámek je přitomnych, mjez kotrymiž bě sakska statna ministerka za kulturu Barbara Klepsch (CDU), do Serbskeho seminara witał, rozłožejo jim historiski pozadk­ twarjenja kaž tež zwiski Čěskeje z Łužiskimi Serbami. Zarjadowanje wotmě so w koopera­ciji z akciju „So geht sächsisch“.

Wosebite wudaće V Łužiskeho almanacha su njedawno po tradiciji na zarjadowanju w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle předstajili. Wot dźensnišeho je edicija nětko w mnohich łužiskich kniharnjach na předań.

Aktualne wudaće je najnapjećišim te­mam­ němskich powójnskich stawiznow wěnowane. Titl rěka „40 lět NDR a 30 lět jednota Němskeje“. Na jedne měł při­chileny čitar/měła přichilena čitarka při lekturje přeco dźiwać: Wšitke lěta Němskeje demokratiskeje republiki (NDR) su tež jako doba zymneje wójny do stawi­znow zašli. Němska bě najwažniša hra­ni­ca konkurowaceju swětoweju systemow. Třiceći lět jednoty Němskeje su w dopominanju Łužičanow jeno zdźěla jako wuspěšne stawizny prezentne. A to najebać inwesticije we wobjimje miliardow hriwnow/eurow. To wujasnjeja teksty najwšelakorišich swědkow časa, kaž na přikład tón Norberta Schnabela.

Kapała Nordstern je minjenu sobotu w Kulowskej sportowni koncertowała. Špatnych wjedrowych prognozow dla běchu koncert z torhošća přepołožili. Mjeztym zo so młódši publikum před jewišćom zabawješe a z kapału napřemo skakaše, su starše semestry skerje na kromje wostali. Byrnjež koncert derje wopytany był, bě dosć městna za wěstotny wotstawk. Foto: Gernot Menzel

Dešć, błóto a wulkotna nalada

srjeda, 01. septembera 2021 spisane wot:

Nuknica (rze/SN). Dohromady dźewjeć hudźbnych skupin kaž tež wosebitaj hosćej­-hercaj su wočiwidnje wuhłód­njeny publikum minjeny kónc tydźenja na 22. Nuckstock-openairu w Nuknicy za­horili. Po kóždym wustupje žadachu sej wopytowarjo přidawk. Najlěpši wothłós žněještaj minjeny pjatk jendźelsko-francosko-italsko-němska band Etienne Pelosoff z njewšědnej kombinaciju jazza a black metala a sobotu z Porynsko-Westfalskeje pochadźaca death metal pěsto­waca kapała Evoked.

Miłoćicy (UM/SN). Na 15. mjezynarodnej rězbarskej dźěłarničce w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamje­nju, kotruž su wčera zakónčili, běštaj so mjez druhim młodaj wuměłcaj ze sewjerneje Němskeje wobdźěliłoj. Jeju twórba žně­ješe wosebite připóznaće.

Zadźiwanje bě wulke, jako wopy­to­wa­rjo wčerawšeje finisaže rězbarskeje dźěłarnički zhonichu, zo staj Rosalie Buchtal a Julian Nogli z Flensburga. Z drjewa bě­štaj wona družku narězbariłoj a wukonještaj z błóckom a hamorom runje­ hi­šće­ poslednje dźěła na swojej twórbje, kotraž je tež w detailach chětro dokład­nje zdźěłana. „To drje staj so intensiwnje z motiwom rozestajałoj. Je hnydom widźeć, što waju twórba předstaja. Wuběrne to dźěło!“ Tak a podobnje zwuraznichu mnozy wopytowarjo wuměłcomaj swoje připóznaće.

nawěšk