Kaleidoskop kulturow ze serbskimaj dypkomaj

póndźela, 24. junija 2019 spisane wot:

Wrócław (SN/bn). „Kalejdoskop kultur“ rěka dwudnjowski festiwal, z kotrymž chce jón zarjadowaca załožba samsneho mjena swojim wustawkam wotpowědnje interkulturny dialog šěrić. Wosebite će­žišćo swjedźenja twori kultura narodnych mjeńšin kaž tež migrantow. Wčera a předwčerawšim wotměchu festiwal mjeztym 12. raz we Wrócławju. Znowa wužiwachu tysacy zajimcow składnosć, hudźbne koncerty, sceniske předstajenja a čitanja po cyłym měsće wopytać, ku­linariske speciality woptać a na dźěłarničkach so wobdźělić. Programy wuho­towało je wjace hač dwaceći skupinow resp. solistow, pochadźacych mjez druhim z Běłoruskeje, Grjekskeje, Indiskeje, Armenskeje a Ukrainy.

Lětuša molerska dźěłarnička Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu pod nawodom Maje Nageloweje wjedźeše wuměł­cow, mjez kotrymiž běchu třo prěni króć pódla, do Njechornja. Inspirowali su jich zahroda a ležownosć Domu Měrćina Nowaka-Njechorńskeho, wjes a wokolina. Mjez druhim wukmanichu so wobdźělnicy w portretowanju. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wo knihach a kniharni (21.06.19)

pjatk, 21. junija 2019 spisane wot:

Znajeće Astrid Lindgren a jeje powě­dančko „Pippi Langstrumpf“ abo Selmu Lagerlöf? Wona je awtorka stawiznički wo małym Nilsu Holgerssonu a jeho dyr­dom­deju z dźiwimi husami. Su wam „Wicki­ a sylni mužojo“ – wikingojo z pjera Runera Jonssona – znaći?

Wuwučowanska dokumentacija

štwórtk, 20. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Maćica Serbska a Towarstwo za staru serbsku ludowu kul­turu stej na zhromadnje zarjadowanym informaciskim wječoru dokumentaciju wo awtentiskich serbskich rejach předstajiłoj. Wčera w Budyskim Serbskim domje prezentowany, tuchwilu hišće nje­titulowany film je wuslědk wjelelětneho slědźenskeho kaž tež kreatiwneho dźěła předsydy Maćičneje sekcije hudźba Měrka Šołty, bywšeho rejwarja a choreogra­fa Serbskeho ludoweho ansambla Jana Domaški a filmowca Rajnera Nagela. Dohromady dźewjeć zajimcow tworješe facho­wy publikum.

Budyšin (SN/MiR). Jan Lorenc dawa symbolam starych Słowjanow rum na koš­lach, kotrež je za muži wuwił. Z projektom „mój serbski puć“ doby wón 3. myto wubědźowanja SORBIAN STREET STYLE. Łužiska krajina zdawa so na kolekciji Christiany Dögel a Alexandera Gaertnera špihelować. 2. městno je myto za jeju prezentaciju „KATJA“. Lea Kelm přeswědči z nowymi aspektami při wužiwanju hižo trjebanych materialijow, kotrež je do wulkeje palety drasty zapletła. Projekt „choćebuska“, z kotrymž je wubědźo­wa­nje dobyła, dopomina wona na něhdyšu šwalču delnjoserbskeje metropole. Wčera dopołdnja su młodźi designerojo wo myće zhonili. „Šiju tuchwilu wšědnje hač do 18 hodźin na swojich naćiskach. Wša­ko­ su wone tema mojeho bachelorskeho dźěła“, praji Jan Lorenc, student na Wysokej šuli za wuměłstwo Burg Giebichenstein w Halle. „Nas je projekt wot wšeho spočatka zahorił“, rjekny wotrjadnik za komunikaciju z předewzaćemi z Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin Andreas Wanitzek.

Wćipni na kartu

srjeda, 19. junija 2019 spisane wot:

Wochozy (AP/SN). Park błudźenkow we Wo­chozach bě cil lětušeho zeńdźenja dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća sekcije ludowěda/muzejownistwo Maćicy Serbskeje.

Nowa wustajeńca we wopytowarskim centrumje wo serbskich stawiznach Wochožanskeje kónčiny njebě jenička přičina póndźelneho zetkanja. Muzejownicy běchu tež wćipni na nowy projekt to­warstwa Serbski kulturny turizm. Wone wuwiwa mjenujcy kartu „Ducy po serbskej Łužicy“, z kotrejž chce „tež za serbske muzeje, rjemjesło a tradicije wabić“, Ines Kunzendorf rozłoži a připowědźi, zo ma karta hišće lětsa wuńć. Přitomni skedźbnichu na wažnosć runohódneho nało­žowanja serbšćiny – tež hladajo na słowjanskich susodow, kiž so přiběrajcy za łu­žisku jězorinu zajimuja –, a zdobom na šansy, kiž z ideje zhromadneho wa­bjenja wurostuja.

Dołha nóc wědomosćow putała

srjeda, 19. junija 2019 spisane wot:

Drježdźany (mla/SN). 17. króć swjećachu w sakskej stolicy a přisłušnych měšćanskich dźělach minjeny pjatk Dołhu nóc wědomosćow. Wjace hač 650 zarjadowanjow na 17 wědomostnych stacijach je sej tež tójšto Serbow z města a zajimcow z Hornjeje Łužicy wobhladało. Wšako chcychu so wo aktualnych slědźenskich wuslědkach, projektach a kubłanskich poskitkach popularnych wědomosćow Drježdźanskeje Science Community wobhonić.

Wšelake fakulty Techniskeje uniwersity Drježdźany předstajichu na přikład najnowše inowatiwne twarske maćizny, alternatiwne móžnosće zmilinjenja a chemijowu fabriku přichoda. Wosebje dźěćom so při najwšelakorišich pospytach w laborje woči błyšćachu a jich starši so njemało dźiwachu, kak móža sej ze sadu a zeleniny sami bateriju twarić. Fachowcy­ Fraunhoferskeho instituta rozłožichu eksperiment, zo móžeš tež z wopłóčkow milinu wudobywać.

Chcedźa Łužiski festiwal rozšěrić

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN/bn). We wobłuku zhromadneho kabinetneho posedźenja Sakskeje a Braniborskeje stej so wobě knježerstwje dźens tydźenja we Wojerecach za to wuprajiłoj, kónc měrca prěni raz wuhotowany Łužiski festiwal (Serbske Nowiny rozprawjachu) jako mjezy a sparty pře­sahowacy wjeršk etablěrować. Festiwal hodźał so zhromadnje z akte­rami regiona, kotřiž měli zdobom jeho nošerjo być, dale wuwiwać, rěka w minjeny pjatk wozjewjenej nowinskej zdźě­len­ce braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) a sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo (SMWK).

Korzym (CS/SN/bn). Budyšin, Koporcy, Lubij, Nowe Jěžercy (Neugersdorf), Nowosólc-Hródk­ (Neusalza-Spremberg) a Korzym běchu stacije lětušeje čary wuměłstwoweho busa KunstBus.

Hižo šesty raz zwjazachu busy městnosće Hornjeje Łužicy, hdźež móžachu wopytowarjo minjeny kónc tydźenja hudźbu, dźiwadło a tworjace wuměłstwo na zdźěla njewšědnych městnach dožiwić. Tak koncertowaštaj na přikład spěwarka Jasmin Hoppe z Rostocka a Drježdźanski pianist Sebastian Paul na Koporskim hrodźe. Mjez druhim přednjeseštaj wonaj ariju z twórby Wolfganga Amadeusa Mozarta „Mitridate re di Ponto“ a wujimk z operety Freda Raymonda „Módra maska“. Nimo toho poskićeše etablissement wobsedźacy Sebastian Flämig wodźenja po bywšim ryćerskim kuble kaž tež po hrodowym parku. Při busowym zastanišću w Koporcach witaše resp. rozžohnowaše smyčkowy kwartet Lubijskeje hudźbneje šule při- a wotjěducych hosći.

Luksusowy problem?

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
Wulki, mjezynarodny festiwal we Łužicy – a lědma štó wo nim wě. Nalěto prezentowany program bu po wšěm zdaću we wulkim chwatku zestajany a – wjetši to problem – tak krótkodobnje připowědźeny, zo – hišće wjetši problem – potencielni wopytowarjo wjele wjace njewědźachu hač to, zo najskerje bórze něhdźežkuli něšto budźe. A byrnjež kónc měrca woprawdźe wuběrni wuměłcy na wysokim niwowje wustupili, pobrachowaše mjenu „Łužiski festiwal“ wotpowědny regionalny raz. Zo organizatorojo nětko z tudyšimi kulturnikami za zhromadnymi konceptami pytaja, je tuž runje tak chwalobne kaž trěbne, zo by so wjeršk tu zakótwił a poněčim wuwiwał. To swój čas traje, wuměnjenja pak su hladajo na dosć šćedriwy budget runjewon luksuriozne. Njech sumu mudrje a předewšěm za wuměłstwo nałoža. Konsekwentniše a „klasiske puće“ wobkedźbowace zjawnostne dźěło pak tež škodźało njeby. Bosćan Nawka

nawěšk

nowostki LND