Puć dawno hišće njezakónčeny

wutora, 12. oktobera 2021 spisane wot:

Składnostnje róčnicy załoženja towarstwa Žónska iniciatiwa Budyšin 1990 je zjed­noćenstwo film „Ja sym rady tež ja!“ produkowało. Minjeny pjatk pokazachu pask prapremjernje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe.

Budyšin (SN/bn). „Dźakuju so wšitkim, kotřiž su tónle film zmóžnili a sobu zwoprawdźili. Wšako jedna so wo kolabo­ratiwny projekt. Tónle wukon je přede­wšěm waš wukon“, rjekny režiserka Bettina Renner a wuzběhny dohromady 22 Budyšankow, kotrež so w pasku na spočatki žónskeho hibanja po politiskim přewróće w sprjewinym měsće dopo­minaja, tři lětdźesatki towarstwoweho skutkowanja reflektuja a aktualny staw runostajenja komentuja. Najwjetšej wužadani režiserce běštej, „protagonistkam pokazać, kak so rozmołwjeć, hdyž je kamera pódla, a kak z něhdźe 900 mjeńšin nahrawaneho materiala dramaturgisce skulojćeny, wobsah a emocije zwjazowacy film zhotowić“.

Filmowy festiwal lětsa hybridne zarjadowanje

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:

Choćebuz (SN/bn). Choćebuski filmowy festiwal (CFF), organizowany wot agen­tury Pool Productions, wuhotuja lětsa jako­ tak mjenowane hybridne zarjadowanje. Wot 2. do 7. nowembra pokazaja dohromady něhdźe 170 lokalnych, regionalnych a mjezynarodnych filmow na cyłkownje sydom hrajnišćach. Hač do 16. nowembra poskića nimo toho „digitalne kino“. Na zakładźe lońšich nazhonjenjow, jako pandemija festiwal z publikumom njedowoleše, chcedźa streamy we wja­corych formatach a zdźěla live internetnje prezentować.

Serbskosć jako wabjenski element

póndźela, 11. oktobera 2021 spisane wot:
Pod hesłom „Sammelsurbium – Serbske na tworach a we wabjenju“ pokazuje Choćebuski Serbski muzej we wobłuku minjeny pjatk wotewrjeneje wosebiteje wustajeńcy měnjate stawizny serbsce poznamjenjenych resp. serbskosć jako awtentisku kwalitatiwnu kajkosć wuzběhowacych produktow. To su na přikład cigary „Serbski kral“ a „Wendische Geheimratszigarre“ z časa Weimarskeje republiki, błótowske motiwy jako reklama za speciality a delikatesy „po łužiskim“ w Nižozemskej a USA kaž tež najnowše wudźěłki „Serbskeho konsuma“ a designoweho kolektiwa „Wur­lawy“. Přehladka je hač do 13. měrca 2022 přistupna. Foto: Michael Helbig

Přesadźuja łužiske wuměłstwo

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:

Załožba za wuměłstwo a kulturu w Hor­njej­ Łužicy wuhotuje přesadźowanje twórbow tudyšich a z regionom zwja­zanych tworjacych wuměłcow lětsa na Zin­zendorfskim hrodźe w Batromjecach (Berthelsdorf). Wjace hač sto mól­bow čaka tam na nowych wobsedźerjow.

Estetika pod hamorom

pjatk, 08. oktobera 2021 spisane wot:
Zo twórby swětosławnych wuměłcow we wobłuku awkcijow w Londonje, New Yorku abo Zürichu za zdźěla hoberske sumy přesadźeja, njeje potajnstwo. Bohužel su tójšto wobdźělnikam tajke bazary přede­wšěm přiležnosć, swójski prestiž stopnjować. Tamni wobhladuja twórby jako hódnotne inwesticije abo samo jako spekulaciske objekty. Tak daloko tu – bohudźak! – hišće njejsmy, byrnjež tón abo tamny wobraz, kotryž bórze w Batromjecach pod hamor přińdźe, přichodnje cyle wěsće ­wo wjele dróši był, hač budźe zbožowny nowy wobsedźer tam 23. oktobra płaćić směć resp. dyrbjeć. „Naše přesadźowanje je składnosć, sej dobre wuměłstwo za dosć snadny fenk kupić“, kaž Joachim ­Mühle zwěsći. Najwažniši impuls, so po stopjenkach wo wobraz „wubědźować“, pak měł přiwšěm estetiskeho razu być. Wuběr je nade wšo wjeloraki, za kóždy słód (a za kóždu móšeń) je něšto pódla. Zo nazběrane pjenjezy zmysłapołnje nałoža, je rjany bonus. Bosćan Nawka

BESTSELLER – wšitcy chcedźa jón měć: awtorki a awtorojo, nakładnistwa a kniharnje. Kotra kniha tutón komercielny wuspěch docpěje, wšak móžeš do jeje wuńdźenja w najlěpšim padźe wěšćić. Tola­ kelko razow dyrbi so wona scyła předa­wać, zo směła so bestseller mjenować? W Němskej smě to wot 100 000, w Čěskej wot 10 000 předatych eksemplarow. A w Serbach? Spytajmy to wuličić:

Budyšin (SN/bn). Po dołhej přestawce prezentuje so Serbski ludowy ansambl zaso raz we wukraju. We wobłuku „2. mjezy překročaceho festiwala mnohich kulturow“ chcedźa jeho rejwarki a rejwarjo 15. oktobra na žurli Stareho dźiwadła w Bolesławiecu wjacore folklorne choreografije předstajić. Planowane su nimo toho wustupy cyłkow mjez dru­him­ z Pólskeje, Madźarskeje a Słowak­skeje. Nošer festiwala je wokrjes Bole­sławiec, kotryž jón jako dźěl projekta „Mjezynarodna folklorna scena – festiwal Budyšin a Bolesławiec“ zarjaduje. Pjenjezydawar je Europska unija, spěchowaca festiwal we wobłuku małoprojektow euroregiona Nysa za program Interreg Pólska-Sakska 2014–2022. W samsnym ramiku su hižo nalěto pendant pod hesłom „Tydźeń mnohich kulturow“ w Budyšinje wuhotowali.

Srjedźowěkowski čas dožiwili

srjeda, 06. oktobera 2021 spisane wot:
Rjemjeslnicy, wojowarjo a burja su so minjeny kónc tydźenja w Dešnjanskej (Dissener) srjedźowěkowskej wsy zhromadźili, zo bychu wopytowarjam dohlad do srjedźowěkowskeho časa dali. Za wrotami „Stareho ludu“ wot meje hač do oktobra ­prawidłownje tajke zarjadowanja přewjeduja. Hosćo móža stare rjemjesła wobdźiwać a kowarjam, tkalcam abo pjekarjam při dźěle přihladować. Hudźba na historiskich instrumentach srjedźowěkowsku atmosferu wudospołnja. Tež někotři wojowarjo běchu tónkróć pódla. Njedźelu móžachu hosćo na modowej přehladce zhonić, kajke běchu so naši słowjanscy předchadnicy swój čas drasćili. Foto: Michael Helbig

Mišterski wukon hudźbnikow

srjeda, 06. oktobera 2021 spisane wot:
Organist Tomaš Žur a saksofonist Gerold Gnausch staj minjenu njedźelu nazymski rjad ­ka­tolskeje ­wosady swj. Pětra „Duchowna hudźba w měsacu róžowca“ w Budyskej tachant­skej cyrkwi zahajiłoj. Jeju program wopřiješe kompozicije z časa baroka hač k twór­bam europskeje awantgardy 20. lětstotka. Jedyn z wjerškow bě improwizacija Gnauscha na marijansku antifonu „Salve, Regina“. Wopytowarjo mjenowachu koncert „wulkotne dožiwjenje“ a chwalachu „wusahowacy wuměłski niwow­ a mištersku interpretaciju“ instrumentalistow. Foto: Werner Lindner

Hudźbnu nazymu wuspěšnje zahajili

wutora, 05. oktobera 2021 spisane wot:

Choćebuz (UL/SN). Foyer Choćebuskeho dźiwadła Piccolo bě połnje wobsadźeny, jako su wiolinistka Priscila Baggio Simeoni, gitarist Dan Baron, dujer Karl Berkel a spěwarka Lena Hauptmann předwčerawšim 47. Choćebusku hudźbnu nazymu zahajili. Program wopřiješe nimo twórbow z Južneje Ameriki, Francoskeje a Nowoseelandskeje tež wulět do hudźbnych stawiznow Němskeje demokratiskeje republiki, a to z titulom skupiny Karussell „Wie ein Fischlein unterm Eis“. Zazběh pak tworješe štučka z Łužicy: Dan Baron a Lena Hauptmann prezen­towaštaj swoju loni z Němskim popowym a rockowym mytom wuznamjenjenu kompoziciju „Tysac cowanjow“, w stilu bossa nova spisany spěw z delnjo­serbskim tekstom. Wuměłcaj běštaj pod hesłom „Serbski jazz“ projekt iniciěro­wałoj, z kotrymž chcetaj w tymle žanru „ze swójskimi wjeršemi a zynkami nowe akcenty sadźeć“.

nawěšk