54. Wojerowske hudźbne dny su zakónčene. Na nje dopomina zahoritosć wopytowarjow, wosebje pak powěsć, zo je lětsa wjace zajimcow poskitki dožiwiło. A wšitcy wjesela so na klětuše hudźbne dny.

Wojerecy (SiR/SN). Zarjadowarjo 54. hudźbnych dnjow we Wojerecach zličichu dohromady něhdźe 2 200 wopytowarjow. Loni bě jich 1 700. Jeničce na zakónčacym koncerće njedźelu we Łužiskej hali zhromadźi so 900 hosći.

Zběrka Šwjele

pjatk, 03. meje 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Žiwjenski skutk Bogumiła Šwjele „Pomjenowanja zahonow w Choćebuskim wokrjesu“ je tele dny jako reprint w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Publikacija wopřijima w běhu połsta lět z pólnym slědźenjom kaž tež wuhódnoćenjom pisomnych žórłow zezběrane geografiske wopřijeća.

Kniha měri so na fachowcow kaž tež na zajimowanych lajkow, wučerjow a gmejnskich radźićelow. Předsłowu originala z lěta 1958 z pjera wuznamneho slawista prof. Hansa Holma Bielfeldta je šef-redaktor Noweho Casnika Gregor Wie-czorek přidatny, aktualny zawod dodał.

Budyšin (SN/bn). Aktualna studija dr. Lubiny Malinkoweje „Zaplećenski rum Łužica. Čěsko-madźarscy eksulanća a Łužiscy Serbja. Zetkanja a poćahi we 18. lětstotku“ je spočatk apryla jako 31. čisło Małeho rjadu Serbskeho instituta wušła. Wčera bu kniha w Budyskej Smolerjec kniharni předstajena.

„Tuta publikacija je prěni zwjazk rjadu, kotryž móžemy z knižnej premjeru předstajić“, witaše dr. Susanne Hozyna z instituta něhdźe 40 hosći a připowědźi, zo „dr. Malinkowa přichodnje stawizniski wotrjad našeho instituta zesylni“.

Budyšin (SN/bn). Wuznamny serbski komponist a nošer Myta Ćišinskeho Juro Mětšk je wčera z wosebitym koncertom w Serbskim ludowym ansamblu swoje pjećašěsćdźesaćiny woswjećił. Zazběh tworješe film Romana Pernaka a Martina Zawadzkeho „Gesta – dych – kosmos“, kotryž wuměłca dokumentarisce portretuje. Titul paska słužeše zdobom jako he­sło zarjadowanja.

Slědowacy komornohudźbny program wuhotowaše renoměrowany ansambl unitedberlin pod nawodom Ericha Wagnera. W měnjacych wobsadkach předstajichu hudźbnicy twórbje Mětška „SESTETTO“ a „SYNDROM“ kaž tež „Kwartet za husle, klarinetu, tenorowy saksofon a klawěr op. 22“ Antona Weberna, jednoho z centralnych komponistow tak mjenowaneje 2. Wienskeje šule, kiž je Jura Mětška njesnadnje wobwliwował.

Młode pjero z wida fachowče

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:

Profesorka na wuměnku Lucija Hajnec dźewjećdźesatnica

Serbska wědomostnica prof. Lucija Hajnec swjeći dźensa swoje dźewjećdźesaćiny. Hladajo na tule šwarnu ličbu profesorka na wuměnku lochko zdychnywši přeradźi, zo njeje „sprawnje prajene z tym ličiła, tajku starobu docpěć. Běchu tajke a hinaše časy, druhdy bě napinace, druhdy wužadace, hdys a hdys sym na tym dwělowała, zo swoje nadawki zmištruju. Přiwšěm je tajkile jubilej něšto rjane – dołhož sy čiły a swět kołowokoło rozumiš.“ W tym nastupanju je w lěće 1929 w Zdźěri rodźena dźowka wučerja Józefa Hajny woprawdźe dosć hibićiwa – dušinje kaž tež ćělnje. Na čitanjach w Budyskej Smolerjec kniharni ju často wuhladaš. Za Maćicu Serbsku a Zwjazk serbskich wuměłcow so wona dale angažuje. Zajimowana sćěhuje wona aktualne towaršnostne a kulturne wuwiće we Łužicy a zwonka njeje, při čimž kładźe wona wosebitu kedźbnosć na serbske aspekty. Dokładnje a swěru přečita sej tudyše nowinske publikacije a słucha Serbski rozhłós. Ani póndźelne wusyłanje za młodźinu Radijo Satkula njeje jej njeznate.

Bus z hudźbu do muzeja na koncert

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:

Ćežišćo lětušeho projekta „Wuměłstwowy bus – KunstBus“ je wuchodna Hornja Łužica. Na dwěmaj čaromaj pojědźetej 15. a 16. junija jězdźidle z Budyšina do Korzymja, Neusalzy-Spremberga, Neugersdorfa, Lubija a Koporc. Cyłkownje 20 hudźbnikow w busomaj wustupja. Dalše 60 wuměłcow wuhotuje w jednotliwych stacijach programy, wopřijimace nimo hudźby literaturu, reju, wodźenja, dźěłarnički a performance.

Lubij (SN/bn). Patronka projekta, přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber, na wčerawšej nowinarskej konferency w Lubijskim Schminkec domje podšmórny, zo „smy dale na to dźiwali, stajnje nowe městnosće do čarow zapřijeć. Zaměr je a wostanje, kulturnišća ze sobu splesć. Wothłós bě loni jara dobry, mnozy wopytowarjo su so dźiwali, kelko kultury tu woprawdźe mamy, často jim scyła wědome njebě, što so takrjec před jich durjemi wšitko takle wotměwa.“

Premjera w Delnjej Łužicy

póndźela, 29. apryla 2019 spisane wot:
Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je lětušu delnjoserbsku inscenaciju „Łapanje šefa“ zawčerawšim prěni raz a wuspěšnje předstajiło. Premjeru swjećachu po zwučenym wašnju w Hochozy. Komedija z pjera Thomasa Steinke w přełožku Ingridy Hustetoweje powěda stawiznu wotwjedźenja, kotrež so dospołnje nimo kuli. Po tradiciji dźakowaše so wjesnjanosta Fryco Wojto dźiwadźelnikam Annje-Mariji Brankačkec, Janej Mikanej, Tomašej Cyžej a Istvánej Kobjeli kaž tež hóstnej režiserce Odeće Bereska a přeprosy jich hižo nětko na klětušu inscenaciju. Přihladowarjo mytowachu­ wukon NSLDź ze sylnym přikleskom. Foto: Mirosław Nowotny

W „Bjesadźe“ zhromadnje spěwali

póndźela, 29. apryla 2019 spisane wot:
Towarstwo Serbska murja je zawčerawšim w Jasčanskej „Bjesadźe“ při tamnišim sportnišću znowa spěwny wječor wuhotowało. Něhdźe 40 přewažnje młódšich ludźi je sej tam dojěło, zo by serbsku zabawu dožiwiło. Zhromadnje zaspěwachu sej serbske, čěske a pólske štučki. Teksty za nje namakachu młodostni jenož we wupołoženych spěwnikach, ale tež dźakowano internetej na swojich smartphonach. Wo instrumentalny přewod postarachu so nimo čłonow Serbskeje murje tež někotři hosćo na akordeonomaj a trompetomaj. Nimo toho přewjedźechu kwis z wot towarstwa wuwitej app. Foto: Feliks Haza

Komorow pola Rakec (SN). Wšědnje znowa čitarjam zajimawu nowinu předpołožić, to je redaktoram a swobodnym sobudźěłaćerjam naročny nadawk. Najebać to pak maja recipienća tež swoje wočakowanja a přeća wo tym, što bychu rady raz čitali. A hdźe njehodźi so lěpje wo tym rěčeć, hač we wobłuku čitarskeho wječorka? Tak bě sej Domowinska skupina Komorow-Trupin-Rakecy zastupowaceho šefredaktora Serbskich Nowin Axela Arlta pjatk wječor do Komorowa přeprosyła.

Wudospołnjene z mnohimi informacijemi z wjace hač 177lětnych stawiznow serbskeho dźenika, kotrež złožuja so na lěta 1842 w redaktorstwje Handrija Zejlerja wušłe Tydźenske Nowiny, předstaji referent skupinarjam produkciju wšědneho wudaća SN. Hnydom na spočatku so jich prašeše: „Kotre temy byšće za zajimawu nowinu namjetowali?“ Wotmołwy běchu wšelake: To, štož je w regionje wažne. Nastawacy zetkawanski centrum w Komorowje. Baćony. Skupinska předsydka Borbora Felberowa nawjaza na teksty w rubrice „Zapósłane“: „Wone njewotbłyšćuja w kóždym padźe měnjenje redakcije. Na to měła redakcija tohorunja skedźbnjeć.“

Čitajće w nowym rozhledźe (26.04.19)

pjatk, 26. apryla 2019 spisane wot:

Přichodny tydźeń wuńdźe nowe wudaće kulturneho časopisa. Wotrjadnik RCW za Delnju Łužicu Viktor Zakar rozmysluje wo wožiwjenju rěčow a zhladuje na rewitalizaciju manšćiny a wobstejace manske kubłanske móžnosće na kupje Man, kotrež skića impulsy za prócowanja wo serbšćinu.

Mejski Rozhlad wěnuje so w předpolu třikrajoweje wustajeńcy „Přechod 03“ wobšěrnje tworjacemu wuměłstwu. W interviewje rozmołwjamoj so z kuratorku a nawodnicu słowjenskeho muzeja za načasne wuměłstwo w Slovenj Gradecu Andreju Hribernik, kotraž bě na přihotach wustajeńcy wobdźělena. W dalšim přinošku zeznajeće 12 na wustajeńcy wobdźělenych wuměłcow a wuměłčow.

nawěšk

nowostki LND