Literarny dorost swjećił

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:
Naš literarny dorost swjećeše wčera wječor w Smolerjec kniharni z hosćimi premjeru noweho wudaća „Paternoster“. Luiza Šubertec, Julia Šnajderec, Pětr Dźisławk a Halina Pohončec (wotprawa) čitachu dwaceći přitomnym ze swojich powědančkow a wuwabichu někotry raz wutrobne smjeće. Pětr Thiemann, lektor knihi, gratulo­waše jim a wšěm dalšim awtorkam a awtoram k wozjewjenju a wuzběhny, zo je wo­sebitosć wosmeho „Paternostra“ humor, kiž so w tójšto twórbach jewi: „Telko wjesela při čitanju tak husto nimaš.“ Wobžarowaše pak, zo njeje wjace zajimcow na pre­mjeru přišło: „Naš dorost by sej to zawěrno zasłužił!“ Foto: SN/Maćij Bulank

Koncertny rjad dale wjedu

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Na našočasnej klasiskej komornej hudźbje wosebje zajimowanym poskićichu minjenu njedźelu popołdnju w domje Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje wužadowacy koncert, a to pjaty raz w rjedźe „Stysk za dalinu“. Je to projekt Sakskeho hudźbneho zwjazka z partnerami we Łužicy, Lipsku a Mecklenburgsko-Předpomorskej, kotryž přewjeduja w turnusu třoch lět.

Ludowědnu přehladku přerjadowali

pjatk, 12. apryla 2019 spisane wot:

Grodk (FAG/SN). Po tym zo su w Grodkowskim Delnjołužiskim holanskim muzeju minjene lěta wobłuki hrodowych stawiznow, małeje galerije a industrijnych stawiznow ponowili, so nětko tež ludowědna trajna wustajeńca w nowym outfiće prezentuje. Wot lěta 1997 je muzej na kulturnym hrodźe zaměstnjeny, a wot toho časa jón rozšěrjeja.

Zapal a zahoritosć wuprudźeli

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:

Sobuskutkowacym – profijam kaž lajkam – so předstajenje oratorija „Israelowa zrudoba a tróšt“ wulce poradźiło

Wolóženosć a hordosć nad zdokonjanym rozpřestrěwaštej so minjenu sobotu po Chróšćanskej cyrkwi, jako běchu spěwarki a spěwarjo chórow Meje, Lipa a chóra Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež solisća Romy Petrick (sopran), Britta Schwarz (alt), Jens-Uwe Mürner (tenor) a prof. Matthias Henneberg (bas) oratorij Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“ kaž tež hudźbnicy orchestrow SLA a Drježdźanskeje Sinfonietty pod cyłkownym nawodom intendantki SLA Judith Kubicec jara naročnu twórbu dokónčili.

Lejna Theurichowa wustaja w SKI

štwórtk, 11. apryla 2019 spisane wot:
„Doma a druhdźe“ rěka titl wustajeńcy z mólbami Lejny Theurichoweje (naprawo), kotruž su wčera w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wotewrěli. Přišli su mnozy swěrni wopytowarjo kulturneho srjedźišća w Serbskim domje a lubowarjo molerstwa. Z wulkim zajimom zbližichu so woni wuměłskim wupłodam nětko w Drježdźanach bydlaceje Serbowki, kotraž jako wuměnkarka zaměrnje swój hobby pěstuje. Inspiraciju čerpa z łužiskeje domizny. Bywša předsydka rady Załožby za serbski lud wustaja w SKI barbojte krajiny a motiwy z přirody w akwarelowej a wolijowej technice. Hač do 30. junija wostanje ekspozicija přistupna. Foto: SN/Hanka Šěnec

Huska (CS/SN). Filmowy režiser a producent Konrad Herrmann bě zwjeseleny a překwapjeny, jako widźeše wulku ličbu wopytowarjow na špihelowej žurli Hušćanskeho hrodu. Na filmowy wječor přichwatali su zwjetša ludźo, kotřiž běchu Němsku demokratisku republiku hišće sami jako dorosćeni dožiwili. Film, kotryž 1948 w Budyšinje rodźeny a mjeztym wjele lět w Berlinje bydlacy Konrad Herrmann předstaji, dótka so ćěmneho kapitla jeje stawiznow. „Honeckerowy trašacy plan“ wotkrywa pozadki w dalokej měrje zatajeneje woprawdźitosće: Něhdźe 85 000 wobydlerjow NDR steješe na tajnych lisćinach. Jich chcychu w padźe wójny abo katastrofow zajeć a do lěhwow tyknyć. Při tym jednaše so wo opozicionelnych, kotřiž chcychu NDR wopušćić, abo wo cyrkwinsce angažowanych. Zasłužba Herrmanna je, zo njepokazuje jenož dokładnje rešeršowane wobsahi aktow, ale zo je zamóhł potrjechenych před kameru dóstać: Tych, kiž stejachu na lisćinach, a tež tych, kotřiž su lisćiny zestajeli. Runje w poslednim padźe bě to njesměrnje ćežko, dokelž bě lědma štó zwólniwy něšto k temje rjec.

Serbski moler Jan Buk zemrě 1. jutrownika w 97. žiwjenskim lěće. W rozestajenju z dogmatiskimi nahladami wo tym, što měło serbske wuměłstwo zdokonjeć, a we wotmjezowanju wot kulturnopolitiskich předpodaćow nasta cyle swójske Bukowe tworjenje. Tak sta so wón z reprezentantom nowočasneho serbskeho wuměłstwa. Jeho wuměłski euwre přeswědči z kwalitatiwnej wurunanosću. Z bědnych prócowanjow za čas studija we Wrócławju a w Drježdźanach spočatk 1950tych lět, ze zasakłeho zakitowanja swójskich wuměłstwowych nahladow přećiwo zadźěwkam časa nastachu harmoniske kompozicije krajinow, ćišnow a aktow we wobknježenej formje.

Pokazuja jutrowne znamki a kołki

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:
Jutrowne listowe znamki, póstowe kołki a pohladnicy – w dojutrownym wjeselu su wčera w Budyskim žonopowym wobchodźe/muzeju/manufakturje na Mjasowych wikach nowu wustajeńcu wotewrěli. Wot towarstwa Budyskich zběraćelow listowych znamkow organizowana přehladka je hač do 3. meje widźeć. Nimo listowych znamkow z Němskeje a druhich krajow wustajeja tež listy, kotrež je běrow jutrowneho zajaca Němskeho pósta dźěćom wróćo pósłał. Budyski zwjazk filatelistow wobsteji mjeztym 25 lět a ma tuchwilu 39 čłonow. Kóždu prěnju njedźelu přewjeduja woni zarjadowanje, hdźež sej znamki wuměnjeja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Wšitke techniki w jednej swójbje

srjeda, 10. apryla 2019 spisane wot:

Slepo (JoS/SN). Dobra nalada knježeše minjeny kónc tydźenja mjez wopytowarjemi 22. Slepjanskich jutrownych wikow runje tak kaž mjez 35 jejkadebjerjemi a něhdźe 50 wikowarjemi z Łužicy a wot druhdźe. Nalěćo je so ze swojeje najrjeńšeje strony pokazało a mnohich ludźi do Serbskeho kulturneho centruma přiwabiło. Woni wužiwachu mjez druhim składnosć, wobhladać sej wosebitu wustajeńcu, přehladku debjenych jejkow ze zašłych wjace hač 20 lět. Najmjeńši wopytowarjo zajimowachu so skerje za ćipki, kotrež běchu so hakle krótko do toho wulahnyli.

Na žurli Serbskeho kulturneho centruma móžachu wopytowarjo debjerjam při jich filigranym dźěle přihladować a samo dožiwić, kak woni jeja štrusow abo emuwow pisanjeja. Wosebitosć stejnišća Roßbachec swójby z Choćebuza bě, zo sy tam wšitke debjenske techniki wobdźiwać móhł. Dagmar Roßbach wěnuje so wu­žrawanju a škrabanju, mandźelski Wolfgang a wnučk Bruno wob­knježitaj wóskowanje a wnučka Emma bosěrowanje. Najstarša wobdźělnica bě Uta Čižankowa z Horow, najstarši wobdźělnik Kurt Pluta z Běłeje Wody.

Płody swojeje pilnosće žnjeli

wutora, 09. apryla 2019 spisane wot:

Hudźba w žiwjenju dźěći a młodostnych wažnu rólu hraje. Tak chodźa tydźeń wob tydźeń do hudźbneje šule a wuknu na instrumenće hrać. Zo móhli swoje zamóžnosće dale wuwić, dyrbja zdobom wšědnje zwučować. Płody pilnosće móžachu talenty minjeny kónc tydźenja na krajnym wubědźowanju „Młodźina hudźi“ w Lipsku žnjeć.

Lipsk (SN/BŠe). „Wubědźowanje ,Młodźina hudźi‘ je mjez mnohimi hudźbnymi wurisanjemi něšto wosebite. Wjele wuměłcow dźě słuša k mytowanym. Tole měli sej wšitcy wuwědomić. Hudźba je wam něšto wosebite, za čož wjele časa woprujeće. Waša zahoritosć mje jara zwjesela“, zwurazni jednaćelski prezident Zwjazka wuchodoněmskich lutowarnjow dr. Michael Ermrich, podpěraćel krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“.

nawěšk

nowostki LND