Wšitko budźe moderne

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Wojerowska měšćanska rada wuznawa so za to, digitalny pakt zwoprawdźić. Nětko chcedźa moderne tafle, tablety a kompjutery za kubłanišća wšitkich šulskich družin wobstarać.

Wojerecy (AK/SN). Wojerowske zakładne a nowa wyša šula kaž tež wšitke štyri gymnazije maja přichodnje z načasnej digitalnej techniku na najnowšim stawje wuhotowane być. Na to je so měšćanska rada na swojim posedźenju minjeny tydźeń dojednała. Jednohłósnje su radźićeljo wobzamknyli, digitalny pakt z přizwolenjom planowanych a přidatnych srědkow za lěto 2020 zwoprawdźić. Město Wojerecy ma za to hač do lěta 2024 ně­hdźe 1,475 milionow eurow k dispoziciji. „W zwisku z twarom noweje wyšeje kaž tež z dopóznaćow wo zwěsćenju potrjeby na zakładnych šulach a gymnazijach, ­budu na zakładźe trochowanja kóštow srědki 1,675 milionow eurow trěbne. To je do předłohi za wothłosowanje zapi­sane. Dale w dokumenće steji, zo ma so nimo inwesticijow za interaktiwne tafle, tablety a kompjutery jako wuměnjenje tež digitalne splećenje přez syć spěchować.

Wjesne towarstwo załožene

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:
Dalše kulturne zjednoćenstwo skutkuje wot minjeneho štwórtka w Delanach. W Ralbicach su wjacori entuziasća wjesne towarstwo załožili. Jeho zaměr je pěstować nałožki, wosebje serbske, a wobohaćić wjesne žiwjenje ze wšelakimi zarjadowanjemi. Za předsydu wuzwolili su sej čłonojo Křesćana Jancu (2. wotprawa), jeho naměstnik je Joachim Měrćink (1. wotlěwa.) Dale do předsydstwa słušeja Dominik Knop, Nicole Pilcowa a Chrystof Wowčerk (wotlěwa). Cyłkownje 26 wjesnjanow je so na zhromadźiznje wobdźěliło, a wšitcy tež hnydom nowemu cyłkej přistupichu. ­Dalši zajimcy a čłonojo su witani. Foto: Maik Brězan

Wobchadźenje z kosu rozłožił

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:
Klaus-Dieter Müller z Uhsmannsdorfa pola Rózborka je zajimcam zańdźenu sobotu w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje wobchadźenje z kosu rozłožił. W běhu něhdźe štyrjoch hodźin sposrědkowa jim teoriju wo tym, kak móža kosu klepać, kak maja sej ju na swoju wulkosć nastajić a kak ju dźeržeć. Po tym podachu so wšitcy na łu­ku při Krabatowej dožiwjenskej šćežce za młynom. Na kóncu wobdźělnicy zhoni­chu, kak maja kosu hladać a reparować. 23 wobdźělnikam přidružichu so zas a zaso wopytowarjo Krabatoweho młyna, zo bychu so sami w rjemjesle wuspytali abo swójske nazhonjenja dale dali. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (30.06.20)

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Krajnu wustajeńcu podlěša

Drježdźany/Zwickau. 4. krajna wustajeńca „Boom – 500 lět industrijna kul­tura w Sakskej“ budźe wot 11. julija hač do kónca lěta přistupna. Wot financneho wuběrka krajneho sejma wobkrućeny pomocny paket za kulturu a turizm wobsahuje tež přidatne srědki za přehladku. Z 1,35 milionami eurow wjace je nětko dohromady 18,08 milionow za saksku krajnu wustajeńcu k dispoziciji.

Přihłosowanje a kritika

Drježdźany. Sakscy rjemjeslnicy zni­ženje wobrotoweho dawka, kotrež ma so tónle tydźeń wobzamknyć, witaja, ale tež kritizuja. Zniženje móhło w zawodach wjace nadawkow a wobrota po stratach w dobje wob­mjezowanjow korony dla wuskutkować, rěka z foruma rjemjesl­nikow w Drježdźanach. Ze zni­ženjom zwjazanu běrokratiju pak maja porno tomu za kapku połona.

Woheń w historiskej piwarni

Policija (30.06.20)

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Awto pod balkonom zatłusnjene

Kamjenc. Nuzowi pomocnicy a wohnjowi wobornicy dyrbjachu wčera wječor napoł sedmich na Njebjelčanskej dróze mjez Kamjencom a Brěznju pomhać. Tam bě Nissan do sćěny chěže zrazył. Awto wosta pod balkonom wisajo, při čimž so jeho šofer zatłusny. Wohnjowi wobornicy jeho ćežko zranjeneho wuswobodźichu a do chorownje dowjezechu. Policija přičiny njezboža přepytuje.

Transporter so palił

Biskopicy. Minjenu nóc krótko do dwěmaj paleše so na hasy Zum Wiesengrund w Biskopicach transporter. Dwanaće dobrowólnych wohnjowych wobornikow je woheń na to zhašało.

Rozsud njepłaćiwy

wutora, 30. junija 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Na swojim njedawnym posedźenju běchu radźićeljo zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tydźenja w Pančicach-Kukowje wobzamknyli, zo ma so nowe twarjenje zwjazka serbsce a potom němsce popisać. Nětko bu znate, zo njeje rozsud płaćiwy, tež hdyž bě wothłosowanje za serbske popisanje na prěnim městnje jasne. Přičina tuchwilneho stawa je formalny zmylk, kotryž sta so w přihotach na posedźenje. Tema njesteješe mjenujcy na dnjowym porjedźe. Jedna z čłonskich gmejnow je po posedźenju wobzamknjenju znapřećiwiła. Radźićeljo maja tuž wo prašenju, hač na domske najprjedy serbske abo němske pomjenowanje napisaja, znowa wothłosować. To ma so w běhu wurjadneho zeńdźenja gremija stać.

Do bary na koncert

Budyski wokrjes z koronaamplu

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Budyski wokrjes je koronaamplu po­stajił. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, po­trjechja naprawy strowotniskeho zarja­da při rumowje jasnje wotmjezowanych srjedźišćach infekcijow přede­wšěm zwěsćeny teritorij.

Budyšin (SN/at). Na karće Roberta Kochoweho instituta (RKI) je Budyski wo­krjes runja Zhorjelskemu z běłej barbu podaty. To rěka, zo njeje tu w minjenych sydom dnjach žadyn nowy pad korony. Najebać tele wuwiće płaći wot 27. junija w Sakskej nowe škitne postajenje korony dla. Wone zawjazuje „přisłušne zarjady wotwisnje wot regionalnych infekciskich parametrow, přiwótřene naprawy postajić, z kotrymiž hodźi so wuwiće natyknjenjow wobmjezować.

W Budyskim krajnoradnym zarjedźe su na to reagowali a tak mjenowanu koronaamplu, schodźenkowy plan wokrjesa, wozjewili, kiž płaći wot kónca tydźenja.

Za „amplu“ schowa so wjaceschodźenkowe postupowanje, wot ćmowozeleneho hač do čerwjeneho je pjeć schodźenkam barba wobchadnej ampli podobnje přirjadowana. Mjenowane ličby poćahuja so na ličbu 300 000, cyłkowneho woby­dlerstwa Budyskeho wokrjesa.

Farar Dzikiewicz so rozžohnował

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:
Po wčerawšich dopołdnišich kemšach je so w Chrósćicach farar Daniel Dzikiewicz z wosadu rozžohnował. Wón nawróći so do swojeje domizny Litawskeje. Hižo po sobotnej po wje­čornej Božej mši z wosadnymi dujerjemi wotměchu z nim w Chrósćicach roz­žohnowanski swjedźeń w mjeńšim kruhu. Wosadny farar Měrćin Deleńk dźakowaše so fararjej Dzikiewiczej za nimale 10lětne skutkowanje we wosadźe. Cyrkwin­ski chór pod nawodom Michała Cyža zaspěwa jemu k wjeselu „Dona nobis pacem“. Předsyda spěwneho cyłka dr. Beno Wałda wupřa Danielej Dzikiewiczej wšit­ko­ najlěpše za jeho dalše skutkowanje. Předsydka wosadneje rady Jadwiga Nukowa přepoda jemu na wčerawšej Božej słužbje swěčkaty wobłuk. Foto: Feliks Haza

Poskitki žiwjenskeho stila dožiwili

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:
Krasne wjedro je sobotu tójšto ludźi do Großharthauskeho hrodoweho parka ­wabiło. Tam prezentowachu wiki „Lebensart“. Wopytowarjo, kotřiž běchu ze wšeho regiona, tež z krajneje stolicy, móžachu so tam wo najwšelakorišich poskitkach ­žiwjenskeho stila domjaceje a zahrodoweje kultury hač ke kulinariskim wosebitosćam wobhonić. Wiki běchu koronakrizy najprjedy raz přestorčili. Z nadrobnym konceptom hygieny a pućow pak běchu je jako jedne z prěnich wjetšich zarjadowanjow Budyskeho wokrjesa po započatku krizy organizowali. Tak smědźeše najwjace tysac ludźi runočasnje na wikach być. Foto: Steffen Unger

Maltezojo chorownje dale zawěsćeja

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Maltezojo su za dwě swojich šěsć na předań stejacych chorownjow hižo kupne zrěčenje podpisali. Wjace pak na naprašowanje Serbskich Nowin najprjedy raz zdźělić nochcychu.

Kamjenc (SN/mwe). „Za sakske chorownje po wuprajenju našeho towaršnika jednanja tuchwilu traja“, wuswětla Ste­phanie Hänsch, wjednica předewzaćelskeje komunikacije maltezow Sakskeje-Braniborskeje. Zamołwitosć za předań a z njej zwjazane konsekwency ma jeničce katolska pomocna organizacija ze swojim sydłom w Kölnje. „Nam stej ruce wjazanej a móžemy na naprašowanje medijow a dalšich jenož to rjec, štož z běrowa generalneho społnomócnjeneho Karl Prinza zu Löwensteina zhonimy“, Stephanie Hänsch praji.

Kaž z najnowšeho wozjewjenja jednaćelstwa maltezow Němskeje wuchadźa, su w minjenych měsacach intensiwne rozmołwy z potencielnymi nošerjemi wjedli. Wšako chcedźa „za kóždu městnosć a kóždy dom to najlěpše“.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND