Zrudny napohlad skići so wopytowarjej tele dny w Miłorazu pola Slepoho. Hrožaceho wotbagrowanja Wochožanskeje brunicoweje jamy dla su mnozy wobydlerjo swoju wjes hižo wopušćili a so druhdźe zasydlili. Někotři su do Trjebina přećahnyli, druzy do Slepoho, hdźež na kromje wsy tak mjenowany Nowy Miłoraz nastawa. Jednotliwcy pak su rozsudźeni w swojej starej domiznje wostać. We wuludnjenej wsy nětko bagry wšědnje na tym dźěłaja, mjeztym wuprózdnjene statoki stareje serbskeje holanskeje wsy spotorhać. Foto: Trudla Malinkowa

Krótkopowěsće (03.11.22)

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:

Kulturny potencial rozjimali

Slepo. Župa Jakub Lorenc-Zalěski je we wobłuku wčerawšeje bjesady w Slepom wo přichodźe Serbskeho kulturneho centruma diskutowała. Něhdźe 30 čłonkow a čłonow je sej potencial w swojej kón­činje wuwědomiło, wuzběhujo mjez druhim mnohe aktiwne towarstwa, dudakowy festiwal a wubědźowanje wo najlěpši warjeny twarožk lěta.

Dotal žanych dopóznaćow

Budyšin. Po palerskim nadpadźe na planowany kwartěr za ćěkancow „Sprjewiny hotel“ minjeny pjatk w Budyšinje wobšěrne přepytowanja traja. Kaž krajny kriminalny zarjad (LKA) informowaše, njeje žanych nowych dopóznaćow skućićelow nastupajo. Tuchwilu su zwěsćowarjo přičiny wohenja městnosć přepytowali a slědy zawěsćili, praji rěčnica LKA wčera na naprašowanje.

Za demokratiju a integraciju

„Trio a kumple“ zahudźa

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin. Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin a Załožba za serbski lud přeprošujetej na nazymski koncert ze skupinu „Trio a kumple“ 5. nowembra we 18 hodź., na žurlu SLA. Zastupne lisćiki za pjeć eurow budu při wječornej kasy na předań.

Filmy Nowaka-Njechorńskeho

Budyšin. We wobłuku rjadu „Łužiske dohlady“ pokazaja zajutřišim, pjatk, 4. nowembra, na žurli Serbskeho ludoweho ansambla wot 19.30 hodź. filmy, nastate po scenarijach Měrćina Nowaka-Njechorńskeho. Zastup płaći 8 resp. potuńšeny 6 eurow.

Serbske kemše w Drježdźanach

Drježdźany. Serbja w sakskej krajnej stolicy su na maćernorěčnu Božu mšu njedźelu, 6. nowembra, w 16 hodź. do cyrkwje swj. Antonija na Bünauwskej 10 w Drježdźanach-Löbtauwje přeprošeni.

Wo hladanskej swójbje

Policija (02.11.22)

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Ćežke njezbožo z motorskim

Zubornička. 51lětny bě předwčerawšim, póndźelu, dopołdnja ze swojim Renaultom na Bartskej droze w Zuborničce po puću a chcyše nalěwo do Budyskeje dróhi wotbočić. Při tym wočiwidnje na předjězbu 46lětneho motorskeho njedźiwaše, kotryž jězdźeše na Budyskej, tak zo staj wobaj do so zrazyłoj. Jězdźerja Jawy ćežko zranjeneho do chorownje dowjezechu.

Zahaja zažne wobdźělenje

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Měšćanska rada přednaćisk za plan wužiwanja ležownosćow schwaliła

Kulow (AK/SN). Město Kulow ze swojimi jědnaće wjesnymi dźělemi ćěri plan wužiwanja ležownosćow doprědka. Jednohłósnje wobzamkny měšćanska rada minjeny tydźeń schwalenje přednaćiska. Tutón budu nětko zjawnje wupołožić. Nošerjo zjawnych zajimow a wobydlerjo móža so k tomu wuprajić. „Plan wužiwanja ležownosćow ma twarske a dalše wužiwanje w komunje přihotować. Wón njetwori twarske prawo, wolóži pak naćisk wobtwarjenskich planow. Kóždy smě a je namołwjeny we wobłuku wobydlerskeho wobdźělenja přeća abo kritiku wuprajić. Za to je nětko runje prawy wokomik“, wuswětli Marina Botta ze zamołwiteho planowanskeho běrowa Haß krajinowi architekća Radeberg.

W oranžeriji Njeswačanskeho hrodoweho parka zaměstnjena kofejownja ma noweho wotnajerja. Wo hosći lokala La Romantica stara so nětko ze swojimi pomocnikami Italčan Antonio Kofone. Woseje přijomne je ambiente před kofejownju pod hoberskimi starymi štomami. Krasne wjedro minjeny kónc tydźenja je tam runjewon ke kofejpiću wabiło, štož staj tež Marina Hazyna z Dobrošic a Manfred Laduš z Wětrowa (wotlěwa) rady wužiłoj. Foto: Feliks Haza

Po tym zo bu minjenu sobotu hodowny štom na Drježdźanskim Starym torhošću postajeny, sćěhowaše wčera natwar najwjetšeje, w lěće 1997 zhotowjeneje schodźenkoweje pyramidy. Sydom sobudźěłaćerjow je wjacore hodźiny za natwar trjebało. Jutře chcedźa hišće hoberski žłobik wokoło jědliny přihotować. Přichodnu póndźelu sćěhuje potom najwjetši swěčkowy wobłuk, po kotrymž móža so ludźo wuchodźować. Foto: Jürgen Männel

Krótkopowěsće (02.11.22)

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Scholz nowu twornju wopytał

Carny Gózd. Zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) je planowany wutwar produkcije miliny w Němskej potwjerdźił. „Chcemy produkciju miliny hač do kónca lětdźesatka na 800 terawattowych hodźin wutwarić“ , wón wčera na wopyće noweje twornje za baterijowe komponenty chemijoweho koncerna BASF na stejnišću Carny Gózd wuzběhny. Předewzaće so zaměrnje na energijowej změnje wobdźěli.

Termin za Europeadu 2024 jasny

Berlin. Po europeadźe je do europeady. Časowy ramik za přichodne koparske europske mišterstwa narodnych mjeńšinow je postajeny. Wot 28. junija do 7. julija 2024 so w němsko-danskej pomjeznej kónčinje pod hesłom ,,Mjez morjomaj“ zaso do bula kopa. Serbske mustwo so znowa wobdźěli.

Snadny přirost bjezdźěłnosće

Policija (01.11.22)

wutora, 01. nowembera 2022 spisane wot:

Pjany po puću

Židźino. Zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra su wčera w rańšich hodźinach wosobowe awto typa Toyota w Židźinom kontrolowali. Při tym zwěsćichu alkoholowu wóń we wudychu 35lětneho šofera. Přewjedźeny test wujewi hódnotu 0,58 promilow, štož wjedźeše k přizjewjenju ze stron zastojnikow.

Do małotransportera so zadobyli

Budyšin. Chrobli paduši su so w času mjez minjenej sobotu a předwčerawšim připołdnju na dotal njeznate wašnje do transportera Mercedes Benz na Budyskim Třělnišću dóstali. Wozydło bě tam zawěsćene wotstajene. Mějićel njeje so wo nastatej wěcnej škodźe wuprajił. Skućićeljo su z wozydła kanister, napinanski pas, přisłušk za wozydło a dwanatk blešow piwa sobu wzali.

Wodźer motorskeho zranjeny

Sepicy. Njezbožo z wosobowym awtom typa BMW a motorskim je so njedźelu dopołdnja w Sepicach stało. Při zražce je wodźer motorskeho kontrolu zhubił a so walił. Při tym so zlochka zrani.

Na měrćinsku husycu

wutora, 01. nowembera 2022 spisane wot:

Nowoslicy. Štóž chce sej 11. nowembra měrćinsku husycu zesłodźeć dać, móže to na dnju Swjateho Měrćina wot 18 hodź. w Nowoslicach pola Dinarjec. Na bifeju poskićeja tam husycu z neplacymi kulkami, čerwjenym kaž tež pupkatym kałom. Na wosobu płaći jědź 25 eurow. Skazanki přijimuja Dinarjecy hač do 4. nowembra pod telefonowym čisłom 0172 357 09 08 abo přez mejlku pod .

Staršisko-dźěćacy kruh

Smjerdźaca. Serbske šulske towarstwo poskići sportowy kurs za nanow a maćerje ze swojimi dźěćimi, kotrež hišće žłobik njewopytuja. Poskitk wotměje so w Kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźečanskim kulturnym domje stajnje póndźelu wot 9.30 do 11 hodź. Prěni termin je 7. nowembra. Nawod změje hojenska pedagogowka a sportowa terapeutka Michaela Rabowa. Přizjewjenja přijimuja pod abo pod telefonowym čisłom 0172 7811959. Popłatk na pjeć razow wučinja 37,50 eurow.

Dźeń kina so nawróći

Budyšin. Ze sloganom „Na zbožo je wutora“ poskića Budyske kino zaso kóždu wutoru kinowy dźeń. Na tutym dnju płaći ­zastup za kóždy film a kóžde městno 6,50 eurow za dorosćenych a 5 eurow za dźěći (3D-přiražka płaći přidatnje).

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND