Krótkopowěsće (02.11.23)

štwórtk, 02. nowembera 2023 spisane wot:

Wožiwjenje wuwostało

Budyšin. W oktobrje bě we wuchodnej Sakskej 19 452 bjezdźěłnych, 111 mjenje hač w septembrje. Kaž Budyska wotnožka Zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informuje, je lětsa we winowcu typiske nazymske wožiwjenje na tudyšich dźěłowych wikach wuwostało. Firmy su mjenje swobodnych dźěłowych městnow přizjewili. Zdobom móhło mjenje bjezdźěłnych nowe dźěło nastupić.

Ze serbskimaj kěrlušomaj

Drježdźany/Budyšin. Ewangelska cyrkej w Němskej přihotuje nowe spěwarske. Za sakski regionalny dźěl planuja tuchwilu jedyn abo dwaj serbskej kěrlušej, kaž Markus Leidenberger, krajny cyrkwinski hudźbny direktor Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje, na naprašowanje zdźěli. To ma tež za cyłu Saksku wěsty wuznam, rjekny Jan Malink, serbski superintendent na wuměnku. Namjety zapodać je hišće móžne.

Z nowym předsydu

Chcedźa sej wěžu wobchować

srjeda, 01. nowembera 2023 spisane wot:

Wjesna rada kritizuje njedokładnu informaciju wo přetwarje gratownje

Šćeńca (AK/SN). W lěće 1926 natwarjena hadźicowa wěža wohnjoweje wobory w Šćeńcy je poslednja historiska zajimawostka we wsy. W zwisku z přetwarom gratownje pak ma so wěža spotorhać. Přećiwo tomu so wobydlerjo spjećuja. 75 ludźi je lisćinu hižo podpisało. „Njemóžemy sćěhować, što so tule stawa. 7. awgusta je wjesna rada wo doskónčnym spotorhanju wěže zhoniła“, rjekny wjesny radźićel Maik Wieder minjeny tydźeń na posedźenju gmejnskeje rady. „Hižo w lěće 2016, na swjedźenju 90 lět wohnjoweje wobory, bu přetwar gratownje nastorčeny“, rjekny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „Hadźicowa wěža hižo žanu funkciju njeměješe. Z toho časa su so planowarjo, wohnjowa wobora a zarjadnistwo wjackróć zetkali. Wot lěta 2019 njebě wěža ­hižo do planowanja zapřijata.“

Ludźo domy wopušćić dyrbjeli

srjeda, 01. nowembera 2023 spisane wot:

Namakana bomba w Šunowje je tež susodne Konjecy potrjechiła

Konjecy/Šunow (SN/MiR). Hižo dočasa, prjedy hač bě oficialna informacija dóšła, wědźachu Šunowčenjo a Konječenjo, zo bu na Kurjatec ležownosći w Šunowje bomba namakana. Wšako maja wobydlerjo wobeju wsow zhromadnu whatsapp-skupinu. A po njej je mějićel ležownosće w směrje do Tradowa informaciju šěrił, zo bu při twarskich dźěłach rozbuchadło namakane. Tež Martina Čornakowa, kotraž w Konječanskim młynje bydli, bě po tutym puću wo bombje zhoniła. „Smy z toho wuchadźeli, zo njejsmy z připowědźeneje ewakuacije potrjecheni. Na kóncu pak dyrbjachmy přiwšěm swoje domske wopušćić.“ Wona dojědźe sej z mandźelskim a synom do Tradowa přiwuznym. „Smy dyrbjeli zastojnikam rjec, dokal so podamy.“ Ći, kotřiž njeběchu priwatny schow nadešli, zaměstnichu so w Ralbičanskej sportowni. Předewzaćel Štefan Čornak bě po puću z wulěta domoj. „Jako sym wo ewakuěrowanju słyšał, sym třom swójbam ze Šunowa azyl poskićił. Jedna swójba ze štyrjomi dźěćimi je poskitk přiwzała, druzy njeběchu doma“, tak wón powěda.

Z nowym nawodu a dirigentom

srjeda, 01. nowembera 2023 spisane wot:

Budyšan Alexander Herrmann nawjeduje a diriguje wotnětka orchester ­„Łužiska brunica z.t.“. Minjenu sobotu je wón z debitowym koncertom we Wojerowskej Łužiskej hali přeswědčił.

Wojerecy (JoS/SN). 48lětny powołanski hudźbnik nawjeduje tež dale młodźinski dujerski orchester Budyšin a skutkuje na polu hudźbneje pedagogiki. Kontakt k Wojerowskemu ćělesu nasta, jako je Herrmann na klarineće a saksofonje hudźo wupomhał.

Rjany nazymski napohlad, ale ze zrudnym pozadkom, skići so při kolesowanskej šćežce z Wudworja do Pančic-Kukowa. Tam so dźiwje wino po zdźěla rozpadanych twarjenjach bywšeje kobłarnje pleće a so nimo jěducemu tuchwilu w krasnych barbach prezentuje. Foto: Feliks Haza

Łužiscy ratarjo su so dźensa ze swojimi traktorami z Budyšina do Drježdźan podali, zo bychu před sakskim ratarskim ministerstwom demonstrowali. Burja su roznjemdrjeni, dokelž nochce Sakska kompjuterowych problemow dla ratarske spěchowanske srědki na zwučene wašnje hač do kónca lěta wupłaćić. Foto: Steffen Unger

Krótkopowěsće (01.11.23)

srjeda, 01. nowembera 2023 spisane wot:

Žadanje zwjazkowych krajow

Berlin. We wobłuku nastorčeneje reformy mjenoweho prawa w Němskej je Zwjazkowa rada stejišćo zapodała. Wona žada sej hladajo na splahej přiměrjenu formu swójbneho mjena, nowe rjadowanja na wosoby wobmjezować, kotrež maja hišće subjektiwny zwisk k tutomu rěčnemu a kulturnemu rumej. Tajke formy su předewšěm w słowjanskich krajach a w serbskich tradicijach z wašnjom.

Nakładnistwowe myto 2024

Drježdźany. Faza požadanja za Sakske nakładnistwowe myto 2024 je so dźensa zahajiła. Dźěło nakładnikow prěni raz w štyrjoch kategorijach počesća. Hač do 11. nowembra móža so sakske nakładnistwa w kategorijach „program nakładnistwa“, „poćahi při tworjenju hódnotow“, „přistup k wuhotowanju a produkciji“ a „widźomnosć stejnišća nakładnistwow a knihow Sakska“ požadać. W poslednjej kiwatej wosebitej myće.

Rudne horiny w srjedźišću

Natykliwe hriby na koži

póndźela, 30. oktobera 2023 spisane wot:

Nic jenož na wsach, ale tež w městach maja mnozy domjacy skót. Něchtóžkuli nimo toho drobny skót plahuje. Wšitcy so wo strowotu swojich dwu- abo štyrinohatych lubuškow prócuja. K tomu ­přinošować chce naša serija z pokiwami z weterinarneje mediciny. (18)

Na škot do Radworja

póndźela, 30. oktobera 2023 spisane wot:

Radwor. Serbscy seniorojo su zaso na škotowy turněr přeprošeni, zdźěli Měrćin Nowak z Lubija. Přichodne koło serbskich škotowarjow wotměje so jutře, 31. oktobra, w Radworskej „Zelenej hałžce“. Wot 14 hodź. je tam wšitko za kartyplacarjow spřihotowane. Nowačcy su kaž přeco wutrobnje witani. Wšako je zetkanje na to wusměrjene měć wjeselo a dobru zhromadnosć pěstować. W nowembru pokročuja swój turněr w Ko­zarcach.

Wobornicy w telewizy

Budyšin. Budyska powołanska wohnjowa wobora je 2. a 23. nowembra w 21.15 hodź. w doku-seriji „112 – Feuerwehr im Einsatz“ na DMAX widźeć. Hižo poł lěta wužiwaja wobornicy na wubranych zasadźenjach kamery na swojim ćěle, tak mjenowane bodycams, a filmuja što dožiwjeja, zdokonjeja a nazhonjeja. Zdobom wotměwaja so rozmołwy z wobornikami a wone wotedadźa komentary. Budyska wohnjowa wobora je w Němskaj jedna z najstaršich. Wona bu 27. julija 1780 jako dobrowólna załožena.

Nowotwar čakarnje

Policija (30.10.23)

póndźela, 30. oktobera 2023 spisane wot:

Wandalojo po puću byli

Niska. W nocy na pjatk su w Niskej wandalojo na wjacorych dróhach, kaž na Mužakowskej, Budyskej a Rothenburgskej, zachadźeli. Policiji je cyłkownje 21 wozjewjenjow wo móranjach dóšło. Wěcna škoda wučinja po prěnich trochowanjach něhdźe 18 850 eurow. Potrjechene su mjez druhim radnica, krajnoradny zarjad, nakupowanske wiki, mnohe jězdźidła, bydlenske domy a murje kaž tež wobchadne znamjenja. Skućićeljo wužiwachu čornu, čerwjenu kaž tež žołtu ­barbu a zawostajichu zdźěla přećiwo wustawje so měrjace symbole abo napisy. Decernat statny škit so z padami zaběra.

HSSL23

nowostki LND