Na Wotrowske hrodźišćo pućowali

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:
Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy je wospjet přeprosył na pućowanje po Wotrowskim hrodźišću. Najebać horce wjedro je tójšto ludźi poskitk wužiwało a sej wot ­fachwoče Jasmin Kaiser wo archeologiskich stawiznach městnosće rozprawjeć dało. Mjez pućowacymi běchu tež wjacori serbscy zajimcy kaž Kühnec swójba ze Smjerdźaceje. Jako Troja Łužicy pomjenowana twjerdźizna leži w dolinje Klóšterskeje wody. Fachowcy maja ju za 3 000 lět staru a za přewšo impozantny pomnik w Hornjej Łužicy. Nimo tajkich pućowanjow přewjeduje Kamjenski muzej tam tež dźěłarnički za šulerjow. Foto: Feliks Haza

Wobydlerjo z dźěłom gmejny njespokojom

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/JaW). Wjacori wobydlerjo Njebjelčanskeje gmejny su njespokojom z dźěłom komuny. To wujewi zašłe wuradźowanje tamnišeje gmejnskeje rady minjeny štwórtk. Tak nječujetaj so na přikład Kralec mandźelskaj ze Serbskich Pazlic chutnje branaj. „Hižo wot 19. junija 2019, potajkim dwě lěće, čakamoj na wotmołwu nastupajo próstwu wo twar pódlanskeho domu“, porokowaše Jana Kralowa. Nimo rozestajenjow nastupajo jich ležownosć a terminow, na kotrež Kralec mandźelskaj njeběštaj, kaž měnitaj, prawje přeprošenaj, kaž tež zdźěłanje fotow wo jich ležownosći, wo čimž ani informowanaj njeběštaj, njeje so dotal ničo wulce stało. „Smój njespokojom a čujemoj so njesłyšanaj“, Kralowa zwurazni.

Chorownju chcedźa přetwarić

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:

Kamjensku chorownju maltezow dyrbja přetwarić. Hižo lětsa nazymu chcedźa za to trěbne dźěła zahajić. Wčera přepoda sakska statna ministerka za strowotnistwo Petra Köpping (SPD) zdźělenku wo spěchowanskich srědkach.

Kamjenc (BG/SN). Do chorownje maltezow swj. Jana w Kamjencu chcedźa 5,3 miliony eurow inwestować. Tam knježeše wčera wulke wjeselo, jako Petra Köpping šek ze spěchowanskej sumu 3,8 milionow eurow přepoda. Maltezojo sami přinošuja 1,5 mio. eurow. Z něhdyšeho wotrjada za radiologiju ma moderna přijimarnja jako centrala nuzoweho zastaranja nastać. Chorownja a kasowolěkarski zwjazk (KV) budźetej centralnu městnosć w přichodźe zhromadnje wobhospodarjeć. Předležacy podrys je zakład za přetwar chorownje. „K twarskim strukturam słušeja přichodnje centralne prěnje posudźowanje, šokowa rumnosć, dwanaće lěkowanskich městnow, wjacore lěkowanske rumnosće za KV kaž tež čakarnje.

Krótkopowěsće (22.06.21)

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:

Nowa referentka wuzwolena

Budyšin. Madlenka Di Sarno budźe naslěd­nica Wernera Sroki w funkciji re­ferenta za naležnosće třěšneho zwjazka w Domowinskim zarjedźe. 35lětnu z Berlina, kotraž je wjetšinje znata pod holčim mjenom Kowarjec, je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjenu sobotu wuzwoliło. Werner Sroka poda so kónc julija na wuměnk, kaž bu na hłownej zhromadźiznje w Slepom wozjewjene.

Incidenca pod pjeć

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim kaž tež Zhorjelskim wokrjesu wčera žane nowe natyknjenja z koronawirusom wozjewili njejsu. Zhorjelski krajnoradny zarjad pak wudospołni kónctydźensku statistiku, po kotrejž mějachu dohromady šěsć infek­cijow. Tajke z dopokazanej delta­wariantu běchu tam wčera tři wjac. RKI je dźensa incidencu 4,0 za Budyski a 4,4 za Zhorjelski wokrjes podał.

Myto za Tsitsi Dangarembga

Policija (22.06.21)

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:

Pod wliwom drogow jěł

Wojerecy. Hnydom wjackrótnu přičinu mějachu zastojnicy policije, mužej njeprawe postupowanje porokować. Njedźelu rano by 37lětny we Wojerecach ze swojim bydlenskim mobilom nimale do policajskeho awta zajěł. Z Budyskeje aleje přijěwši njebě wón předjězbu na křižowa- nišću Grodkowska šoseja wobkedźbował. Kaž zastojnicy zwěsćichu, steješe šofer pod wliwom drogow, test na alkohol pokaza 0,3 promile a muž bě bjez jězbneje dowolnosće po puću. Wodźerja caravana dowjeze policija na to k wotewzaću kreje, wotewza jemu awtowy klučik a přizjewi jeho wohroženja wobchada a wodźenja wozydła bjez jězbneje dowolnosće dla.

Socialne poradźowanje

wutora, 22. junija 2021 spisane wot:
Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwcy a prawiznik Hajko Kozel poskići štwórtk, 24. junija, socialne poradźowanje. Wot 15 do 17 hodź. móža sej zajimcy we woby­dlerskim běrowje na Budyskej Šulerskej 10 po radu dóńć. Ćežišća poradźowanja su aktualne dźěło a socialnoprawniske wuskutki na koronapandemiju kaž tež domjace hladanje za čas korony. Dalše su problemy ze zarjadami nastupajo Hartz IV kaž tež podpěra w zwisku z předpisami korony dla. Bjezpłatne poradźowanje je móžne w němskej a serbskej kaž tež w kóždej dalšej rěči. Přizjewjenja pod telefonowym čisłom 035932 /363 727

Kołowokoło wjesnjanosty

póndźela, 21. junija 2021 spisane wot:

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy wotnětka w małej seriji. Naš awtor je bywši wjelelětny předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (3)

Wjesnjanosta je prěni reprezentant gmejny a dominowaca wosoba w komunalnym žiwjenju. To z toho wuchadźa, dokelž su wobydlerjo jeho direktnje wo­lili. Štóž chce so wobhonić wo prawach, winowatosćach a nadawkach wjesnjanosty, móže wšitko trěbne zhonić ze Sakskeho gmejnskeho porjada – takrjec „zakład­neho zakonja“ za komunalnu ru­ninu. Nadawki su jara mnohostronske, popra­wom pak přewažnje njespektakularne. Jedyn aspekt pak je hódny sej jón bliže wobhladać: mjenujcy poćah mjez wjesnjanostu a gmejnskej radu.

Pustawy při kuchinskim woknje

póndźela, 21. junija 2021 spisane wot:
Njewšědnych hosći ma Nadine Müller (20) w Choćebuzu tuchwilu na wonkownej desce kuchinskeho wokna. Tam hnězdźa pustawy (Turmfalken). Cyłkownje sydom młodźatow je so wulahnyło, štož je po měnjenju fachowcow njewšědne. Pustawy běchu hižo loni na samsnym městnje mjez kwětkami hnězdźili. Jedne z třoch młodźatow pak padny dele. Po dorěčenju ze škitarjemi zwěrjatow je sej Nadine Müller mjeztym sama kašćik za hnězdźenje twariła a z powjazami přiwjazała. Wužiwanje kuchnje je ptačkow dla trochu wobmjezowane, dwě kóčce njesmětej do njeje přińć. K małym pustawam ma Nadine Müller dosć dobry poměr. Foto: Michael Helbig

Etata dla nimale k eklatej dóšło

póndźela, 21. junija 2021 spisane wot:

Njebjelčicy (SN/JaW). Nimale z eklatom je so zašłe wuradźowanje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady minjeny štwórtk w tamnišim gmejnskim centrumje zakónčiło. Přičina su rozestajenja w gremiju nastupajo lětuši hospodarski plan.

Prěnju konsekwencu komuna skostnjenych frontow w swójskich rjadach dla hižo ma. Ke kóncej posedźenja Frank Domš připowědźi, zastojnstwo złožić. Za přičinu mjenowaše wón njeakceptabelne mjezsobne wobchadźenje radźićelow. „Njewidźu za sebje hižo wjace móžnosć, gmejnje pomhać a dale dźěłać.“

W Dobrošicach křiž poswjećili

póndźela, 21. junija 2021 spisane wot:
Chróšćanski wosadny farar Měrćin Deleńk je zašłu sobotu w Dobrošicach poswjećił swjaty křiž pola Kneblec/Kubicec. Mnozy wjesnjenjo běchu so na nyšporu wob­dźělili. Foto: Feliks Haza

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND