Kompromis město skóržby

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Budyski wokrjes njeskorži přećiwo Sakskej nastupajo dźělny plan syće za powołanske šule. Wostanje tuž při tym, zo přeńdźe wukubłanje pjekarjow a frizerow z Budyskeho powo­łanskošulskeho centruma do Zhorjelca. Wjetšina wokrjesnych radźićelow je so na wčerawšim posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika přećiwo skóržbje rozsudźiła. Frakcija AfD bě namjet po­dała, w mjenowanej naležnosći skoržić.

Na posedźenju kulturneho a kubłanskeho wuběrka sejmika dnja 28. junija bě krajnoradny zarjad nadawk dóstał so wo­ kompromis starać. Kaž zastupjer kraj­neho rady Udo Wićaz wčera nowi­na­rjam rozłoži, bu tón z wokrjesom Zho­rjelc­ a z kul­tusowym ministerstwom docpěty. Wukubłanje pjekarjow hišće tři lěta w Budyšinje dale powjedu, přizje­wja-li pjekarske zawody z wokrjesa hač do 11. awgusta 16 wučomnikow-započatkarjow. Doba hodźi so wo dwě lěće podlěšić, zo móhli wšitcy, kotřiž su wukubłanje mjeztym w Budyšinje započeli, je tež tu zakónčić. Druhi dypk kompromisa před­widźi, zo mjenowane rjadowanje jenož płaći, hdyž wokrjes Budyšin njeskorži.

Wo róli CSB a kuratorija zhoniła

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Sakska turistiska ministerka Barbara Klepsch w klóšterskej zahrodźe

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Turizm we wjesnej kónčinje Sakskeje a w tym zwisku róla Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutk (CSB) a krajneho kuratorija za wjesnu kónčinu stejachu w srjedźišću dźěłoweho wopyta sakskeje ministerki za turizm Barbary Klepsch (CDU) wčera připołdnju w zežiwjenskim a zelowym centrumje klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Z njej rozmołwjachu so mjez druhim zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Patricia Wissel a Alojs Mikławšk (wobaj CDU), předsydka CSB Marja Michałkowa kaž tež jeho jednaćel Peter Neunert.

Krótkopowěsće (20.07.21)

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Dwě dalšej koronainfekciji

Budyšin/Zhorjelc. Incidenca w Hornjej Łužicy je dale w jednocyfrowym wobłuku. Roberta Kochowy institut mje­nuje dźensa za Budyski wokrjes hódnotu 2,7, a za Zhorjelski 0,8. Wobaj wokrjesaj stej wčera za dny wot minjeneho pjatka po jednym nowym natyknjenju z koro­na­­wirusom informowałoj.

Myto za Pawołsku šulu

Drježdźany/Rakecy. Rakečanska Pawołska šula słuša z projektom „přesadźenje chěže kata wot Lišeje Hory do Łuha“ w šulskim lěće 2020/2021 k lawreatam krajneho programa „PEGASUS – šule pomniki adoptuja“. Za to dóstanje myto 500 eurow. Wužadowaceho lěta a přewšo wulkeje ličby požadarjow dla je kultu­sowe ministerstwo wšitkim 27 šulam, kotrež běchu kriterije programa spjelnili, premiju płaćiło.

„Epopeja“ wróćo na Morawje

Policija (20.07.21)

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Pjenjezy mužej pokradnyłoj

Biskopicy. Za swětły dźeń staj njeznataj muž a žona w Biskopicach pjenjezy kradnyłoj. Minjeny pjatk připołdnju narěče­štaj wonaj muža na puću, hač móhł jimaj pjenjezy zaměnić. Jako wón swoju móšnju wućahny, nje­znataj za njej sahnyštaj. Na to drje so Biskopičan wotsali, pozdźišo pak pytny, zo w jeho móšni 180 eurow pobrachuje. Skućićelej staj po informacijach policije wočiwidnje z wu­kraja. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su w tymle abo podobnych padach něšto wobkedźbowali.

Park wokoło Njeswačanskeho barokneho hrodu tworješe kónc tydźenja wulkotnu kulisu wuměłskich rjemjeslniskich wikow. Mnozy wobydlerjo z blišeje a dalšeje wokoliny su składnosć wužiwali a sej poskitki korbarjow, drjeworězbarjow, hornčerjow a mno­hich dalšich rjemjeslnikow wobhladali, kaž tule Jan Macka a jeho mandźelska Marja z Chrósćic. Foto: Feliks Haza

W Ćisku slědźa za přichod

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

Na digitalnym twarnišću chcedźa nowu techniku wupruwować

Wojerecy (SiR/SN). Město Wojerecy budźe za něšto měsacow dźěl wobšěrneho slědźerskeho programa Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity. Tón zaběra so z wobłukami twarstwo, jězdźenje a lětanje z dalnowodźenymi a awtomatiskimi techniskimi systemami.

Połdra lěta trajacy Wojerowski slědźerski projekt, tak mjenowany „digiBauHoy“, chcedźa wot nazymy na pospytnej płoninje Ćišćanskeho industrijnišća přewjesć. Na­drobnosće su tele dny we Wojerecach rozłožili. Přepytować budu, kak móža twarske jězdźidła a mašiny wotdaloka posłužować a wodźić a kak hodźa so jednotliwe mašiny hromadźe z druhimi do syće zwjazać.

Pohrjebnišćo ponowjene

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:
Mułkecy (JoS/SN). Slepjanska gmejna je minjene lěta krok po kroku pohrjebnišća a kěrchowy ponowjała a jim rjeńši napohlad spožčiła. Jako poslednje su minjene dny pohrjebnišćo w Mułkecach dozhotowili. Jeničce štomy a kerki nasadźeja hakle nazymu. Wudawki za hódny posledni wotpočink zemrětych Mułkečanow wučinjeja 100 000 eurow. Wokoło pohrjebnišća sćahnychu nowy płót a natwarichu studnju, hdźež móža sej ludźo wodu za krjepjenje brać. Dale nawozychu na wšitke zelenišća nowu worštu pjeršće. Nimo toho dóstachu pućiki nowe kromy a nowu worštu kruteho pěska. Spočatnje bě jeno 70 000 eurow za ponowjenje po­hrjebnišća planowanych. Poskitki firmow pak běchu wo wjele dróše, hač wot planowarja kalkulowane.

Wiki na zbožo do wody njepadnyli

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:
Po sobotnych zliwkach w Hornjej Łužicy móžachu wčera w Rakecach tola hišće čaporowe wiki wotměć. Poskićachu tam móhłrjec wšo, štož čłowjek njetrjeba. Samo z Pólskeje bě wikowar přijěł a najwšelakoriše wudźěłki ze železa sobu přiwjezł. Sčasami běchu wiki wot wulkeje wody wohrožene. Pomocnicy wokoło wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) pak je na kóncu zmóžnichu. Tež nowe spušćadło Čornicy pola Nižeje Wsy so jako spomóžne wopokaza. Jeničce někotre łuki a zahrodki běchu přepławjene. Kritiske bě połoženje wěstu chwilu pola Ćiska, hdźež su w nocy na njedźelu alarmowanski schodźenk 3 wuwołali. Foto: Feliks Haza

Prawa gmejnskich radźićelow

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy w małej seriji. Naš ­awtor je bywši wjelelětny předsyda ­zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (7)

Gmejnska rada je čestnohamtske po­litiske zastupnistwo wobydlerstwa a hłowny organ komuny. Wona roz­sudźa wo wšěch naležnosćach gmejny, dalokož njejsu po zakonjach wěste nadawki wjesnjanosće přirjadowane. Hač su to hospodarski plan, personalne naležnosće, wobzamknjenje najwšela­korišich wustawkow, přistup k zamě­rowym abo zarjadniskim zwjazkam, pěstowarnja, šula, komunalne bydlenja a wjele dalšeho – wšitko maja gmejnscy radźićeljo na swojich zhromadźiznach wobjednać.

Nowe mjezwočo w starej domiznje

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

Pančicy-Kukow (BeW/SN). Lěkarjow je přemało. W městach drje tute wuprajenje po cyłej Němskej widźane zdźěla njepřitrjechi. Ale na wuchodźe Němskeje je tomu tak, a ludźo na wsach, kiž prócuja so wo termin pola specialista, potrjebu ćim nuznišo pytnu. W Pančičansko-Kukowskej praksy za nutřkownu a nuklearnu medicinu dr. Erharda Henki wuhladaja pacienća wot spočatka tohole lěta nowe mjezwočo, kotrež pak tójšto ludźom docyła tak njeznate njeje.

nawěšk

nowostki LND