Za projekty dotal chwile njebyło

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Slepo (AK/SN). We wobłuku komunalnych projektow za strukturnu změnu njejsu gmejny Łaz, Slepo, Trjebin a Sprjewiny Doł ze žanym předewzaćom za­stu­pjene, kotrež je regionalny přewodźacy wuběrk za Łužiski rewěr poručił spě­chować. Runje wone gmejny běchu a su wot brunicowych jamow a jich sćěhow wosebje potrjechene.

Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) ma diferencowany wid na rozsudy přewodźaceho wuběrka. Wón pak zdobom wobkruća, čehodla w gmejnje dotal hišće žane swójske projekty njepředleža. „Mamy tuchwilu ruce połnej dźěła, zo bychmy njezeskutkownjene inwesticije zwoprawdźili resp. nastorčili, kotrež wurostu ze swój čas planowaneho wužiwa­nja wulkeho dźěla našeho gmejnskeho teritorija za hórnistwo. Bojimy so, zo so tu znowa do špatneho połoženja dósta­njemy.“

Prašenje woprawnjene

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:
Zo móhli komuny swoje najwšelakoriše nadawki zmištrować, wudźeržuja města a gmejny komunalne twarske zawody abo twarske dwory, kaž je často mjenuja. Dołhož jich sobudźěłaćerjo swoje nadawki porjadnje zmištruja, potajkim trawu ­syku, gulije rjedźa, zymsku słužbu wukonjeja a wjele dalšeho, je wšo w porjadku. Ručež pak raz něšto njefunguje, je hara wulka. To móžeš tež zrozumić, wšako ­jedna so wo dawki wobydlerjow, kotrež ­za wudźeržowanje twarskeho zawoda, za trěbnu techniku a nic na kóncu za mzdy sobudźěłaćerjow wužiwaja. W Njeswači­dle chcedźa nětko dźěło, struktury a wukonitosć swojeho twarskeho zawoda přepruwować dać. Přewulke běchu wušparanja, hač zo móhli prosće tak dale činić kaž dotal. A ničo dźě tak dobre njeje, zo njemóžeš to lěpje činić. Ale hač dyrbja za to pjenjezy z komunalneje pawšale wužiwać, mam tež ja za jara dwělomne. Po mojim mě­njenju hodźeli so tele pjenjezy wužitnišo zasadźeć. Marian Wjeńka

Originelne ideje a kreatiwita witane

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Někotražkuli komuna ma swoje ćežko wužiwajomne twarjenja. Jedne tajke je w Běłej Wodźe tamniše dwórnišćo, kotrež wot lěta 2000 prózdne steji. To chcedźa nětko změnć.

Běła Woda (AK/SN). Swoje dwórnišćo chce město Běła Woda w jeho historiskej formje a napohledźe zachować. Nětko pyta ideje, kak hodźało so wone wobsahowje wužiwać. Minjeny pjatk ­zahajene idejowe wubědźowanje ma so po słowach zamołwiteho za hospodarske spěchowanje města Thorstena Rennhaka w dwěmaj krokomaj přewjesć. 3. awgusta maja wobdźělnicy swoje ideje předstajić. 3. septembra ma wužiwanska koncepcija předležeć. Kónc septembra móhli potom snano planować započeć.

Twarski zawod je palnišćo

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Rozdźělne měnjenja k rozrisanju problema dale wobsteja

Njeswačidło (JK/SN). Hižo dlěši čas zaběra so Njeswačanska gmejnska rada ze swojim twarskim zawodom a jeho přichodom. Mjeztym tež wobydlerjo na wukonitosći za gmejnu njeparujomneho posłužboweho wotrjada dwěluja. Na njezjawnym posedźenju gmejnskeje rady w juniju běchu někotři radźićeljo a wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) ideju zrodźili, twarski zawod wot njewotwisneje poradźowaceje firmy posudźować dać. Z toho nadźijeja so pokiwow a nastorkow k trěbnemu nowemu, wosebje pak wukonitemu wusměrjenju komunalneho předewzaća.

Zahaja „lěto župow“

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:
Wojerecy. Składnostnje 100. róčnicy załoženja župow zahaji Domowina sobotu, 17. julija, w 15 hodź. na Wojerowskim torhošću „lěto župow“. We wobłuku małeho swjedźenskeho zarjadowanja wotkryja při radnicy wopomnjensku taflu. Po witanju ze stron wyšeho měšćanosty Torstena Rubana-Zeha (SPD) porěči dr. Annett Brězanec, stawiznarka a archiwarka w Serbskim kulturnym archiwje Budyskeho Serbskeho instituta wo róli župow wot časa jich załoženja. Tomu přizamknje so krótka narěč předsydy Domowiny Dawida Statnika z wuhladom na dalšu regionalizaciju skutkownosće narodneje organizacije. Wo kulturne ­wobrubjenje postaraja so skupina „Jank a Hanka“ kaž tež dźěći z Ćišćanskeje pěstowarnje. Zajimcy su wutrobnje witani.

Krótkopowěsće (14.07.21)

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Žane dalše natyknjenja

Budyšin/Zhorjelc. Nastupajo staw infekcijow z koronawirusom njeje so ani w Budyskim ani w Zhorjelskim wokrjesu porno wčerawšemu ničo změniło. No­wo­natyknjenja njejsu žane zwěsćili. Incidencna hódnota wučinja po Roberta Kocho­wym instituće 0,0 za wokrjes Zhorjelc resp. 2,3 za Budyšin. We woběmaj wokrjesomaj tuchwilu dohromady jenož hišće třoch pacientow stacionarnje lě­kuja.

Krawcowy „Statok“ w němčinje

Budyšin. Na předań je w Ludowym nakład­nistwje Domowina wušła kniha Křesćana Krawca „Was wir in uns tragen – Sorbische Lebenswege“. Publikacija je něm­ska wersija tohorunja wot LND wuda­teje zběrki portretow „Sej statok stajili“ z wosebitym kapitlom wo Chróšćan zběžku. Awtor sam bě so wo přełožk swojeje knihi postarał.

Alimenty nachwilnje stat zaruna

Praha. Płaćenje alimentow za mało­lětnych nastupajo zličeja w Čěskej republice tučasnje 120 000 dołžnikow. Wot započatka julija je pak móžno tele pjenjezy wot stata zarunane dóstawać. Maksimalnje jedna so wo měsačnje 3 000 krónow na dwě lěće. Wupłaćenu sumu sej stat potom wot dołžnikow wróćo žada.

Policija (14.07.21)

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Dwaj po wšěm zdaću wjele piłoj

Wojerecy. Přewjele alkohola pił bě předwčerawšim wječor 76lětny muž we Wojerecach. Wón swoje koleso hižo pod kontrolu njeměješe, zajědźe přez žiwy płót a skónčnje do wosoboweho awta. Test móžny njebě, policija zdźěli. 35lětny swědk, kiž swoje wobkedźbowanja poli­ciji zdźěli, pak bě tohorunja natutkany. Pola njeho naměrichu 1,72 promilow.

W partnerskim měsće koncertowali

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Po dołhej koronowej nanuzowanej přestawce zwučowanjow a wustupow je chór Budyšin minjenu sobotu w Budyskim partnerskim měsće Jelenjej Górje we wobłuku tamnišeho rjadu koncertnych sobotow spodobny wječor wuhotował. Mjez druhim zaklinčachu serbske štučki kaž „Z wuhladkom“ z pjera Jana Bulanka, „Moluj mi, moluj“ Bjarnata Krawca a „Chwalena budź fijałka“ Korle Awgusta Kocora. Wosebje słyšenjahódne běchu jendźelska twórba „The Gift to be simple“, Baldassary Donatijowe „Wenn wir hinauszieh’n“, ale tež „Aká si mi krásna“ w słowakskej rěči. Dramaturgisce přemysleny stopnjowaše so koncert hač k pólskim pěsnjam k sobuspěwanju, štož publikum dźakownje přiwza. Spěw chóra bu sčasami wot wioliny a bongow přewodźany, štož přewza Reinhard Simmgen. Wulkotnje zanjese Sylwija Jancyna „Tule statok zboža stajić“. Tež znata „Lubka Lilija“ baritona Michała Jancy njeje pobrachowała.

Swjedźenje njejsu nihdźe zapisane

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často pak maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Šunowsku Fabriksku hospodu. (1)

„We Fabrikskej hospodźe wjesołe je žiwjenje.“ Takle započina so rady zanošowany spěw, kotrehož tekst bě Jurij Šěn 1983 składnostnje slěborneho kwasa Marje a Jana Wowčerkec ze Šunowa spisał. Wonaj dźě staj štyri lětdźesatki dołho tamniši hosćenc wjedłoj.

Dialog na městnje njemóžeš zarunać

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Digitalizacija mnohich žiwjenskich wobłu­kow wotkrywa nowe nazhonjenja, móžnosće a perspektiwy. „Wona je nam­ wažna šćežka, nic pak złoty puć do přichoda. Móžemy bjeze wšeho wu­zwolić“, podšmórny sociologa dr. Christian Papsdorf z TU Kamjenicy na forumje „Digitalny přichod“ w Běłej Wodźe.

Běła Woda (AK/SN). Zarjadowanje mi­njeny štwórtk w měsće škleńčerjow słuša do rjadu „Kontrowersnje na městnje – fakty, tezy, argumenty“. Sakska krajna centrala za politiske kubłanje bě hromadźe z ludowej uniwersitu Třikrajowy róžk a ze sociokulturnym centrumom Telux diskusiju přihotowała, kotraž wotmě so lětsa prěni raz jako prezencne zarjadowanje.

nawěšk

nowostki LND