Bohužel bjez bantoweje reje

póndźela, 25. apryla 2022 spisane wot:

W Stróži pola Hućiny so znowa němsko-serbske wiki přirody wotměli

Stróža (CS/SN). 19. němsko-serbske nalětnje wiki přirody na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži (Wartha) móžachu so předwčerawšim bjez koronowych wobmjezowanjow wotměć. Něhdźe 4 600 wopytowarjow je po wšěm zdaću jenož na to čakało, ze swójbu po wikach dundać, sej rostliny za balkon a zahrodu wobstarać, regionalne chłóšćenki woptać a znatych zetkać. Při słónčnym wjedrje běchu prěni hosćo hižo do wotewrjenja přišli a chwalachu sej dobru organizaciju, kotraž je kóždemužkuli stresej a wšej hektice zadźěwała. Wikowarjo njeposkićowachu jenož najwšelakoriše rostliny, ale tež drastu kaž tež drjewowe a keramiske wudźěłki. Tež Ludowe nakładnistwo Domowina bě z knižnym blidom zastupjene. Mnozy so za literarne dźěła a wobrazowe zwjazki zajimowachu. Dale sy přihladować móhł, kak so kosa klepa, korby pletu a powjazy nastawaja. Kwis drje njebě cyle lochki, za to pak kiwachu za prawe wotmołwy rjane myta.

Oldtimery zynčeli a rželi

póndźela, 25. apryla 2022 spisane wot:

Bóšicy (SN/MiR). Nadměru wulki bě wothłós na kónctydźensku jězbu dwu- a štyritaktowych oldtimerow po třiróžku mjez Bóšicami a Wětrowom. Wjace hač 1 500 wopytowarjow, kaž běchu organizatorojo wočakowali, je sej wobhladało jězbu 80 motorskich kaž tež tajkich z přiwozom, kotrež jězdźachu, haj samo smalachu, po dróhach, kotrež Wětrow, Bóšicy a Nowe Bóšicy zwjazuja. Wobdźělnicy běchu z cyłeje Němskeje a ze susodneje Čěskeje do Łužicy přijěli.

W Radworju su wčera dopołdnja na serbskich kemšach cyłkownje dwanaće dźěći wosady k blidu Božemu přistupili a prěni ­raz sakrament wołtarja přijimali. Mjez nimi bě šěsć holcow w družčej drasće (na wobrazu). Dalše wosom dźěći dósta sakrament na němskich kemšach. W Ralbicach je dohromady 30 dźěći k prěnjemu swjatemu woprawjenju šło, z nich sydom holcow w družčej drasće. Foto: Bosćij Handrik

Njespjelnjena nadźija

póndźela, 25. apryla 2022 spisane wot:
Krasne nalětnje wjedro, syły ludźi a spokojni wuhotowarjo a wikowarjo: 19. nalětnje wiki přirody na arealu zarjadnistwa Biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty běchu hotowy wuspěch. Jako prawy wopokazał je so nowy zachod přez parkowanišćo. Na pózdnim dopołdnju sahaše tam rynk zdźěla jara wusko stejacych před kasowymaj budkomaj skoro hač na wjesnu dróhu. Mnozy z tajkim nawalom ličili njejsu. Hakle popołdnjo bě wolóženje přinjesło. Při wšej radosći nad wuspěšnymi wikami so jedna wěcka radźiła njeje. Bantowa reja najmłódšich akterow dyrbješe wupadnyć. To je njezwje­selacy wuskutk koronapandemije, dokelž njebě žaneje składnosće reju z dźěćimi sčasom nazwučować. A běše-li do wikow hišće škrička nadźije, w Serbach zarunanje wobstarać móc, na kóncu njeje so tale próca wudaniła. Kak hłuboko korona dale do našeho žiwjenja zasahnje, to přikład bantoweje reje wuwědomja. Tajku zawěsće klětu znowa dožiwimy. Axel Arlt

Krótkopowěsće (25.04.22)

póndźela, 25. apryla 2022 spisane wot:

Schuster zastojnstwo nastupił

Drježdźany. Armin Schuster je dźensa zastojnstwo sakskeho ministra nutřkowneho nastupił a powołanske wopismo z ruki ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (wobaj CDU) dóstał. Wón chce w swojim skutkowanju komunalnej politice wulku wažnosć přicpěwać. 60lětny naslědnik minjeny pjatk pušćeneho Rolanda Wöllera je dotal zwjazkowy zarjad za škit ludnosće a katastrofowu pomoc nawjedował.

Incidenca znowa woteběrała

Budyšin. Přez kónc tydźenja je incidenca w Hornjej Łužicy wobstajnje woteběrała. Roberta Kochowy institut je dźensa za Budyski wokrjes ličbu 481,2 a za Zhorjelski 368,8 podał. Wčera a dźensa njeje RKI za wobaj wokrjesaj žane dalše zwěsćene natyknjenja wozjewił. Wokrjes Zhorjelc informowaše pjatk wo 295 ­infekcijach, mjez nimi bě 31 dźěći, a smjertnym­ padźe wot 11. apryla.

Ukrainske knihi zawěsćić

Policija (22.04.22)

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:

Z předešćnikom biłoj

Wojerecy. We Wojerowskej kupnicy chcyštaj 36lětny muž a 34lětna žona předwčerawšim twory w hódnoće 50 eurow pokradnyć a schowaštaj je w dźěćacym wozyčku. Přistajeny pak to pytny a jeju narěča. Na to započeštaj skućićelej nakupowanske korbiki do při­stajeneho mjetać a jeho z předešćnikom biještaj. Skónčnje so personalej tola poradźi, podhladneju zadźeržeć a přiwołanym policistam přepodać.

Wjele temow w planje

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:
Smochćicy (SN/MWj). Wjace hač 70 zarjadowanjow wo nabožnych, kulturnych, ekologiskich a politiskich temach planuja za přichodne měsacy w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena. Tole wu­chadźa z nalětnjeho a lětnjeho programa kubłanišća, kotryž su nětko wozjewili. Tak su předwidźane dny za dźědow a wowki z wnučkami, filmowe rozpominanske dny, kurs wotpinanja a kónc tydźenja za single. Nowej w programje stej seminar za fotografiju w meji a kurs warjenja a woptawanja piwa kónc junija. Wjerškaj budźetej zhromadny seminar z katolskej akademiju Berlinskeho arcybiskopstwa wot 1. do 3. septembra a swójbny swjedźeń 10. julija składnostnje 30. róčnicy kubłanišća. 16. meje wotměje so Smochčanski forum pod hesłom „Je Bismarck pomnika hódny?“ z Budyskim wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom a stawiznarjom Friedrichom Pollackom ze Serbskeho instituta. Smochčanski hudźbny swjedźeń „Čěske nocy“ z baletom, chórom a orchestrom Serbskeho ludoweho ansambla wotměje so 1. a 2. julija z čěskimi wuměłcami.

Čorny Chołmc (AK/SN). Blisko farskeho hata w Čornym Chołmcu je w minjenych měsacach nowe hrajkanišćo „Rapakowe hnězdo“ z wjele fantaziju nastało. Tole zdźěli nowinska rěčnica města Wojerecy Corinna Stumpf. „Dokelž bu dotalne hrajkanišćo intensiwnje wužiwane a dokelž stej čas a wjedro swoje slědy zawostajiłoj, dyrbjachmy staru připrawu nuznje ponowić“, wona rozłoži. „Město Wojerecy a Čornochołmčanska wjesna zhromadnosć stej wusko hromadźe dźěłałoj a hrajkanišćo nowym žadanjam wotpowědujo wuhotowałoj.“

Městno wopřijima nětko wjacore hrajkanske elementy za dźěći hač do staroby dwanaće lět. Nastało je tohorunja beachvolleyballowe hrajnišćo. Jako hłowna tema noweho hrajkanišća słuži dwanaće rapakow z baje wo Krabaće. Dźěći wu­hladaja je na wšelakich městnach na hrajkanišću, na přikład jako dekoratiwnu figuru na wjeršku nastroja abo na jednej z mnohich drjewjanych žerdźow. Dotalne nastroje su po dokładnym přepruwowanju ponowili a zaso do hrajkanišća zatwarili.

Zahaja předpředań

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:

Budyšin. Za lětuše 26. Budyske lětnje dźiwadło započnje so jutře, sobotu, w 11 hodź. předpředań zastupnych lisćikow při dźiwadłowej kasy na Seminarskej. Hižo krótko do toho pokazaja prěnje sceniske a hudźbne zaćišće z hry „Sherlock Holmes a Budyska bestija“. Předstajenja pokazaja wot 23. junija hač do 31. julija stajnje wot srjedy hač do njedźele. Přeco wutoru wječor wotměja so w tym času Budyske filmowe nocy.

Dialogowe pućowanje

Njebjelčicy. Drježdźanske towarstwo Kultur aktiv, towarstwo Kamjenjak kaž tež akterojo z regiona a Njebjelčanskeje gmejny přeprošuja jutře, sobotu, na dialogowe pućowanje pod hesłom „Łamki a mosty“ do Njebjelčic. Započatk budźe w 15 hodź. na parkowanišću při gmejnskim centrumje. Čara powjedźe k Miłočanskej žabje, k Miłočanskej skale a skónči so w Miłoćicach pola Neumannec. Tam poskićuja zakuski, film a móžnosće k rozmołwje.

Na adresu njezabyć!

Mali wopytowarjo w gratowni

pjatk, 22. apryla 2022 spisane wot:
Dwanaće dźěći je sej srjedu gratownju Chróšćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory wobhladało a sej dźěło wobornikow rozkłasć dało. Hromadźe z kameradami zwučowachu mali hosćo wšelake suki, kak ze centralu w słužbje rěčiš a zhonichu kak je awto wohnjoweje wobory natwarjene. W přichodnych tydźenjach je předwidźane prawidłownje słužby za zajimcow za dźěćacu a młodźinsku wohnjowu woboru ­poskićeć, praji nawoda gmejnskeje wohnjoweje wobory Měrćin Jakšt. Tak spěšnje kaž móžno chcedźa w Chrósćicach nowu gratownju twarić a sej nowe awto za wohnjowu woboru wobstarać. Foto: Feliks Haza

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND