Policija (30.09.22)

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Kolesowarka policista biła

Budyšin. Na Budyskej Tuchorskej dróze je 71lětna kolesowarka srjedu popołdnju policista nadběhowała. Zastojnicy su podawk z bodycam dokumentowali. Seniorka běše zastojnikam napadnyła, dokelž njeje so prawje zadźeržała. Na to běchu žonu narěčeli. Jej pak pobrachowaše dowidźenje, zo nima wužiwać chódnik za pěškow ale dróhu, je-li kolesujo po puću. Dale njeje chcyła swoju identitu po­dać. Zastojnicy jej na to zakazachu z kolesom dale na chódniku jěć. Tomu pak so žona wobaraše a swoje koleso policistam do nohow suwaše a do nich borkaše. Jednomu policistej biješe žona z ruku mjezwoči. Zastojnik njebu při tutej akciji zranjeny. Policisća zhotowichu pokutnu informaciju nadběha na zastojnika dla. Nětko so tudyša kriminalna słužba z tutym padom zaběra. Do přepytowanja maja so natočenja na bodycam zapřijeć.

Štomy połne jabłukow wisali

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:
Lětsa jeničce w Miłoćicach hałuzy jabłučinow połne krasnych płodow njewisachu. Tak je towarstwo „Miłočanska žaba“, kotrež bě sej hižo wjackróć mobilnu sadowu prasu ze Šćijency (Steinitz) do wsy skazało, jabłuka na brěčku tłóčiła. Tónle poskitk jenož wjesnjenjo njepřijimaja, ale tež wobydlerjo wokolnych wsow, kotřiž sad sobu přiwjezechu. Mjez nimi je tež Njebjelčanska pěstowarnja. Dohromady su Miłočenjo wjace hač połsta centnarjow jabłukow na słódnu brěčku předźěłali a ju hnydom ­zaso sobu domoj brali. Foto: Hubertus Šwejda

Na leću zwona byli

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:
Hižo dlěš čas chce Němčanska kapałska wosada nowy zwón do swojeje kapałki za­twarić. Loni w oktobrje su tam z rumowanjom zwóńcy prěnje twarske dźěła zahajili. To su mužojo a młodostni z gmejny zdokonjeli. Lětsa w awgusće bu špundowanje pod zwonom hłubšo kładźeny. Wosebitu podpěru za to je Grofic blidarnja poskićiła. Mjeztym stara so předewzaće z Heidenauwa wo instalaciju a dodawanje noweho zwona. Njedawno poby skupina Němčanskich muži w nižozemskim měsće Asten, jako su tam nowy zwón leli. Nažel njeje financowanje projekta hišće zaručene. Ze zwyšenjom płaćizny za bronzu, kotruž jako material za zwón wužiwaja, hišće něštožkuli pjenjez pobrachuje. Zamołwići předsydstwa kapałskeje wosady pak su optimistiscy, zo tute nazběraja. Cyłkownje pobrachuje hišće 12 000 eurow. Foto: EKD

Wódny muž na pućowanju

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Wodowe Hendrichecy. Serbske šulske towarstwo přeprošuje serbske dźěći a swójby, bydlace w Hornjej a Delnjej Łužicy, na zhromadny kónc tydźenja. Tón wotměwa so 21. do 24. oktobra w dźěćacym wočerstwjenišću Querxenland we Wodowych Hendrichecach. Lětsa steji zetkanje pod hesłom „Wódny muž na pućowanju“. Přinošk na swójbu z połnym zastaranjom wučinja 240 eurow. Přizjewjenja su hač do 14. oktobra 2022 pod mejlowej adresu móžne. Dalše informacije za zajimcow steja na webstronje SŠT.

Dalše šćěpjenje bórze móžne

Budyšin. Wot 4. oktobra budźe móžno so ze šćěpiwom šćěpić dać, kotrež je na wšelake omikron-warianty koronawirusa přiměrjene. Za to poskićeja šćěpiwo předewzaća BionNTech/Pfizer. Zo bychu čakanske časy pomjeńšili, su šćěpjenja jeno z předchadźacym terminowym dojednanjom přez onlinowy portal móžne, kaž Němski Čerwjeny křiž tele dny zdźěli. Rjadowanje płaći za wšitke prěnje, druhe abo dalše šćěpjenja. Terminy hodźa so knihować pod .

Třinarodny fachowy forum

Kupanje a parkowanje klětu dróše

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Sulšecy (AK/SN). Hač do kónca tohole ­lěta město Kulow jako komuna swoje zličbowanki bjez nadhódnotoweho dawka wupisuje. „To budźe klětu hinak. Po postajenjach zakonjedawarja smy wi­nowaći wobrot wupokazać. Za nas płaća potom samsne předewzaćelske kajkosće kaž za priwatnych wukonowych přede­wzaćelow“, rozjasnjowaše komornik Mathias Kockert wutoru na posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady w Sulšecach. Na to reagujo změni město Kulow swoje wustawki wo wosebitym wuži­wanju, wohnjowobornych kóštach, wu­žiwanju sportowych připrawow, wikowe wustawki, kaž tež za lěsnu kupjel a dale tež te za postajenje parkowanskich popłatkow. Wobzamknjenja, kotrymž radźićeljo přihłosowachu, měrja so přede­wšěm na lěsnu kupjel, štož rěka, zo dyrbja za jeje wužiwanje zastupny pjenjez snadnje zwyšić. „Hižo mnohe lěta su ­zastupne płaćizny stabilne. Tuž móžemy zwyšenje zastu­pować“, tak Mathias ­Kockert. Město tam z ponowjenjom suwadła wulku inwesticiju realizuje. „A na te wašnje wobchowamy dobry standard“, tak komornik wuswětluje.

Dźěłaja na dokumentaciji

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Wudwor (SN/MiR). Serbski folklorny ansambl Wudwor změje kónc tohole lěta nowe předsydstwo. Po tym, zo je předsyda towarstwa Syman Handrik zastojnstwo swojemu naměstnikej Ambrožej Handrikej dowěrił, ma so nowy předsyda a z tym cyłe nawodne mustwo ansambla wolić. „Sym zwólniwy, jako předsyda kandidować“, rjekny Ambrož Handrik, kiž je we wobłuku přihotow a přewjedźenja lětušeho jubilejneho swjedźenja Wudworčanow w Hórkach hłownu zamołwitosć njesł. Tónle swjatk ma wobsah čłonskeje a wólbneje zhromadźizny ke kóncej tohole lěta być.

Energetisce sej radźić dać

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Zarjadniski zwjazk chce z wodźacej rólu energiju lutować

Pančicy-Kukow (JK/SN). Tučasna napjata situacija nastupajo płaćizny za energiju nuzuje komuny, pytać za móžnosćemi, energiju lutować abo alternatiwy na­makać. Wuwzaty njeje tež zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, kotryž ma samo na sebi winowatosć, čłonske gmejny na móžne potenciale lutowanja skedźbnić.

Wo tutej temje su čłonojo zwjazkoweje zhromadźizny na swojim minjenym posedźenju wuradźowali. Čłonske gmejny su swoje předstawy za lutowanje mjenowali. Do nich słuša na přikład wobmjezowanje nadróžneho wobswětlenja. Dalši namjet běše, zo so w sportowych halach abo tež zarjadnišćach přichodnje hižo scyła abo hižo w dotalnej měrje ­njetepi. To pak na dołhu chwilu dosahać njebudźe.

Balon nad Róžeńčanskej swjatnicu zrědka wuhladaš. Njedawno, rano zahe, mějachmy tam tajku składnosć. Kaž so pozdźišo wukopa, jědźeše w balonje młody molerski mišter Patrick Dittrich z Róžanta ze swojimi sobudźěłaćerjemi. Jězba z balonom słušeše po jeho wuprajenju k skrućenju a sylnjenju młodeho mustwa molerskeje firmy. Zo so runje nad Róžantom zjewichu, zaležeše tež na startowym městnje w bjezposrědnej bliskosći. Jězba skónči so po tradiciji z křćeńcu na čestneho sobu­jěduceho balona z wotpowědnym zemjanskim titulom. Foto: Jan Kral

Krótkopowěsće (30.09.22)

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Jednohłósnje předsydstwo wolili

Budyšin. Towarstwo Přećeljo Smolerjec kniharnje je na swojej wčerawšej hłownej a wólbnej zhromadźiznje dr. Francej Šěnej znowa nawjednistwo zjednoćenstwa dowěriło. Za jeho naměstnicu wuzwolichu Měranu Cušcynu. Dalšej čłonaj předsydstwa staj Marka Maćijowa a Měrćin Wjenk. Róža Domašcyna bě so wospjetneje kandidatury wzdała. Wólby wotměchu so jednohłósnje.

Přichod je wobnowjomna energija

Choćebuz/Lipsk. Po předstawach koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) dyrbi we Łužicy najwjetši centrum za wobnowjomne energije nastać. Z wukonom sydom gigawattow móhli něhdźe štyri milionow domjacnosćow z „ekologiskej“ milinu zastarać, informowaše wčera nawoda předsydstwa LEAG Thorsten Kramer na wuchodoněmskim energijowym forumje w Lipsku.

Štwórta sakska „Slawiniada“

Ryby z Kupoweho hata

štwórtk, 29. septembera 2022 spisane wot:

Radwor. Radworske Kupowe zjednoćenstwo z.t. přeprošuje na łójenje rybow z Kupoweho hata. Tule sobotu, 1. oktobra, móža sej zajimcy při haće čerstwu a kurjenu rybu kupić abo na městnje tež hnydom zjěsć. Dale poskićuja wšelake jědźe z gulašoweje kanony. W srjedźišću podawka pak steja dźěći, kotrež dožiwja jón ze wšěmi zmysłami. Wažne je, zo ­maja wone drastu sobu, zo móža so po po­trjebje předrasćić. Zarjadowanje wotměwa so we wobłuku Łužiskich rybjacych tydźenjow. Dalše informacije pod .

Na film do Chrósćic

Chrósćicy. W Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ móža sej zajimcy wutoru, 4. oktobra, we 18 hodź. filmy ­na temu „Krabat“ wobhladać, zdźěli Chróšćanski gmejnski zarjad. Zarjado­wanje wotměje so w zwisku z Kraba­towym tydźenjom. Zajimcy su na bjezpłatny poskitk přeprošeni.

Myška w Lessingowym měsće

nawěšk

nowostki LND