WuprajenjeUda Wićaza raznje šwikaja

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Wuprajenja Budyskeho zastupowaceho krajneho rady Udo Wićaza (CDU) na póndźelnej demonstraciji k šćěpjenskej winowatosći strowotniskeho wobłuka wuwabja we wokrjesu, na runinje Sakskeje, ale tež Zwjazka wulku kritiku.

Budyšin (SN/BŠe). „Njeakceptujemy, zo k tomu namołwjeja prawo łamać“, wu­zbě­hny sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) po wčerawšim kabinetnym wuradźowanju nastupajo słowa Budyskeho zastupowaceho krajneho rady Uda Wićaza. „Wón ludźi nałži a jim sugeruje, zo móže sam rozsudźić, hač zakonske postajenja nałožuje abo nic“, Dulig rozłoži. „Tohodla zadźerženje Wićaza wótrje zasudźamy.“ Mjeztym je tež znate, zo ma Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) stejišćo wo swojim zastupjerju sakskej krajnej direkciji zapodać.

Wčera je Udo Wićaz wozjewił, zo čuje so wopak zrozumjeny. Budyski wokrjes zakoń wo škiće před infekcijemi zwoprawdźi. „Přičiny zastaranskeje wěstoty dla, kotruž dyrbimy zaručić, pak njeje z dźensnišeho wida móžno sobu­dźěła­ćerjam přistup do zarjadnišćow zakazać, a tak chcychmy jich strach pomjeńšić“, Wićaz wujasni.

Nješćěpjenym njewupowědźa

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Połoženje Wojerowskeho jězorinoweho klinikuma w času koronapandemije bě wčera jedna tema posedźenja tamnišeje měšćanskeje rady. Wone bu prěni raz jako livestream wusyłane.

Wojerecy (AK/SN). Koronowa pandemija lěkarjow a hladanske mocy we Wojerowskim jězorinowym klinikumje hižo měsacy dołho wulce poćežuje. To podšmórny wčera nawodnica hladanskeje słužby Birgit Wolthusen na posedźenju radźićelow města nad Čornym Halštrowom. Wolthusen kaž tež jednaćel klinikuma Mirko Papenfuß a šeflěkar dr. Heiko ­Sahre rozłožichu jim aktualne połoženje. „Koronapandemija je psychisce a mentalnje wulke wužadanje hladanskim mocam. Štož smy dožiwili, je naše předstawy přetrjechiło“, rjekny Birgit Wolthusen. „Naši sobudźěłaćerjo su wjele pacientow zemrěć widźeli. Druhdy samo štyrjoch do šesćoch wob dźeń. Mnozy z přistajenych wulce wo tym njerěča. Někotři chodźa na psychoterapiju, druzy poćežowanjow dla schorja.“

Serbscy seniorojo-kartyplacarjo zetkachu so wčera w Lejnje k prěnjemu škotowemu turněrej lěta 2022. Spočatnje mytowachu dobyćerjow zašłeje sezony. Jako dobyćer móžeše Křesćan Weclich, kiž docpě 20 275 dypkow, z rukow organizatora Měrćina Nowaka pokal a wěcne myto přijeć. Druhe městno je Wolfgang Kühn (18 822) wobsadźił, třeće Gerat Šmelink (18 235, wotprawa). Foto: Feliks Haza

Na jězbnu dowolnosć dlěje čakać

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Při naležnosćach ko­ło­wokoło jězbneje dowolnosće dochadźa w Budyskim krajnoradnym zarjedźe tuchwilu k dlěšim čakanskim časam. Kaž z nowinskeje zdźělenki wottam wuchadźa, wudźěleja nětko nowe terminy hakle­ za kónc meje. Wina na tym jenož njeje, zo su sobudźěłaćerjo na koronu schorjeli. Předewšěm je winowatosć k změnje starych jězbnych dowolnosćow k hotowemu nawalej na wotpowědny wotrjad krajnoradneho zarjada wjedła.

Za změnu stareje papjerjaneje jězbneje dowolnosće na nowu Europskeje unije w formje šekoweje karty płaćeše dotal 19. januar 2022 jako posledni termin za lětniki 1953 do 1958. Tónle termin su nětko na 19. julij 2022 přestorčili. Při­wšěm maja sobudźěłaćerjo wokrjesa wjele dźěła. Wot aktualnje 30 000 jězbnych dowolnosćow dyrbja hišće 10 000 wobdźěłać. Hižo nětko je wotwidźeć, zo dyrbi zarjad dwójce telko padow wob lěto wobdźěłać kaž hewak. Kaž w zdźělence dale rěka, drje to hišće hač do lěća traje. Tele połoženje wuskutkuje so tež na wšitke dalše naležnosće w zwisku z jězbnej dowolnosću. Tak traje wupisanje dowol­nosće za započatkarjow wo tójšto dlěje hač zwučene.

Podpěruja wohnjowoborny dorost

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Radwor (chz/SN). Hižo loni kónc lěta załožichu w Radworju hromadźe z Chelnjanskej wotnožku nowy dźěćacy a młodźinski wotrjad tamnišeje wohnjoweje wobory. Wulki zajim dźěći a naprašowanja staršich běchu rozsud za to pohonjeli. Tak wudatej so hnydom dwě lěpšinje. Dźěći a młodostni maja zmysłapołnu zaběru we wólnym času, a aktiwny wotrjad wobory zaruči sej dorost do přichoda.

Zo pak móhli z wukubłanjom započeć, dyrbjachu tójšto spřihotować. Třo kameradojo dyrbjachu so na wohnjowobornej šuli w Narću wukmanić a sej trěbnu dowolnosć za dźěło z dźěćimi zdobyć. Dale zarjadowachu w Radworskej gratowni wosebitu rumnosć a wobstarachu wotpowědnu škitnu drastu kaž tež nastroje za zwučowanje w „dźěćacej wulkosći“.

Planowane je, zo dźěći a młodostni dwójce wob měsac zwučuja. Wukubłanje wopřijima teoretiske jednotki, ale tež praktiske zwučowanja, kaž kładźenje hadźicow za hašenje z wodu, wuchowanje pacientow a zašlahanje puća. K tomu přińdu wubědźowanja, při kotrychž móža so z druhimi woborami měrić. Tež zhromadne wulěty su předwidźane.

Wjetše wudawki zmištrowali

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Dróhotwarski projekt na kóncu tola dróši był

Rakecy (JK/SN). Wjacore lěta je gmejna Rakecy wulki projekt, wobnowjenje Jitkowskeje dróhi, planowała a přihotowała. Loni móžachu dróhu po nimale jednym lěće twarjenja a wužadanjow za komunu a přemysłownikow podłu puća zaso­ swojemu zaměrej přepodać.

Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady informowaše wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelow a přitomnych wo kóštach nastupajo wobnowjenje dróhi. Planowała bě gmejna z wudawkami 1,2 milionow eurow, kotrež buchu z 85 pro­centami spěchowali. Objektiwnych přičin dla je za čas wobnowjenja tójšto přidatnych wudawkow k tomu přišło. Na kóncu bě to 1,9 milionow eurow. Wulka bě nadźija, zo budu tež přidatne wu­dawki kaž kompleksne wotwodźowanje dešćikoweje wody abo kroma dróhi w połnym wobjimje spěchowane.

Krótkopowěsće (26.01.22)

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

68 pacientow w chorownjach

Budyšin. W Hornjej Łužicy lěkuja korony dla tuchwilu 68 pacientow w chorownjach. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa na 321,5 w Budyskim wokrjesu a na 332,9 w Zhorjelskim postupiła. Wokrjes Budyšin informowaše wčera wo 275 natyknjenjach z koronawirusom a wo dwěmaj smjertnymaj padomaj. We wokrjesu Zhorjelcu mějachu 230 infekcijow a třoch zemrětych w zwisku z koronu.

Dalša hospodarska pomoc

Drježdźany. Sakske krajne knježerstwo je dalšim hospodarskim pomocam puć runało. Kabinet schwali wčera wot hospodarskeho ministerstwa nastorčeny program „Korona-přiražka Sakska plus“, kotryž ma za mini-přede­wzaćelow, samostatnych a swobodnje skutkowacych dźěru zatykać. Přiražku financuja z krajnych srědkow, dotal njewužiwanych z loni nalěto zahajeneho programa za krute pady.

Wjace wěriwych w Čěskej

Policija (26.01.22)

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Do hale so zadobyli

Nowa Łuka. Minjeny kónc tydźenja běchu so njeznaći do hale firmy w Nowej Łuce w gmejnje Halštrowska Hola za­dobyli. Tam pokradnychu mjez druhim chłódźenskej agregataj w cyłkownej ­hódnoće něhdźe 1 300 eurow. Nimo toho načinichu 300 eurow wěcneje škody.

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 26. januara 2022 spisane wot:

Njebjelčicy. Předstajenje koncepta kolesowanskeje šćežki podłu statneje dróhi S 100 wot Miłoćic do Kamjenca budźe jedna z temow zhromadźizny Njebjelčanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w posedźenskej rumnosći Njebjelčanskeje gmejny. Dale zaběraja so z twarskim planom přemysłownišća Při Krabatowym kamjenju a z wobstaranjom drasty za młodźinsku wohnjowu woboru.

Chrósćicy. Tež radźićeljo gmejny Chrósćicy jutře wuradźuja, a to wot 19 hodź. w kulturnym a gmejnskim centrumje. Woni maja so rozestajeć z čestno- abo hłownohamtskej dźěławosću wjesnjanosty. Dalši dypk na jich dnjowym porjedźe budźe, rozjimać wustawki wosebiteho wužiwanja w Chróšćanskej gmejnje. ­Wobě posedźeni radźićelow stej zjawnej. Zajimcy su witani.

Budyšin (SN/BŠe). Na zarjadnišća wobmjezowanu šćěpjensku winowatosć měli po słowach Budyskeho krajneho rady ­Michaela Hariga (CDU) přestorčić abo dospołnje cofnyć. „Zakonske postajenja měli jenož potom přesadźić, je-li zwoprawdźenje móžne a su-li zaměry docpějomne. Woboje pak njepřitrjechi“, Harig po-twjerdźa. W lisće sakskemu ministerskemu prezidentej Michaelej Kretschmerej (CDU) wón swoje wobmyslenja wopodstatnja a sej wot premiera žada so za změny na zwjazkowej runinje zasadźić. „To je trjeba, zo bychmy wokrjesy respektiwnje strowotniske zarjady na městnje před nuzowej situaciju zachowali, hdźež wšak maja šćěpjensku winowatosć zwoprawdźić“, krajny rada wuzběhnje.

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr