Za pjeć lět ma łódź jězdźić

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Gmejna Hamor chce projekt najebać stupace kóšty zwoprawdźić

Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor runa puć za přichodne łódźnistwo na Bjerwałdskim jězorje. K tomu wuznachu so radźićeljo na swojej njedawnej zhromadźiznje. Z wjetšinu hłosow wuprajichu so woni za zakónčace financowanje a přihłosowachu tež wotpowědnemu dojednanju wo přewzaću z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV). Předewzaće wopřijima planowanje, zwoprawdźenje a in­ženjersko-techniski přewod za tak mje­nowanu helling (při tym jedna so wo zepě­ranski twar), tři přistawne rampy, najwšelakoriše přizamki k zastaranju z milinu a pitnej wodu, wotwodźenje wopłóčkow kaž tež swěcu. „Poprawom měła cyłkowna naprawa hižo lětsa wot­zam­knjena być. Za nowy cil je nětko lěto 2024 postajene“, rozłoži projektowy ko­ordinator Hamorskeje gmejny při Bjerwałdskim jězorje Roman Krautz, kiž zastojnstwo wot lěta 2010 wukonja.

Awta zhromadnje kontrolowali

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:
Zhromadnu kontrolu nakładnych awtow a busow su němscy a čěscy policisća ty­dźenja­ na B 178 pola Wodrjeńcy (Oderwitz) přewjedli. Zhorjelska policajska direkcija bě k tomu kolegow w Liberecu a Ústíju nad Labem přeprosyła. Tak přepruwowachu něhdźe sto jězdźidłow nastupajo wěstotu transportowanych tworow, spěšnosć a techniski staw wozydłow. Nic naposledk su kontrolowali, hač maja šoferojo wšitke trěbne dokumenty při sebi. Na kromje wužichu zastojnicy zetkanje němskich a čěskich fachowcow za praktiske zwučowanje hladajo na manipulaciju digitalnych jězbnych zapisnikow. Foto: Anja Leuschner

Dajće zmijam lětać ... abo tež nic

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Čorny Chołmc (SiR/SN). Stara powěsć trjechi na čerstwe, načasne, nowe ideje, bjeztoho zo by wid na historiske wažnosće a detaile spušćiła. Dieter Klimek jako Čorny Młynk wjedźeše naležnosć předwčerawšim popołdnju na arealu Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna spěšnje na dypk: „Krabatowy młyn trjeba młodych ludźi z modernymi myslemi. Jedyn z wuslědkow tejele wuspěšneje kombinacije je na nazymskim swjedźenju widźeć.“

Chwalba słušeše předewšěm Magdalenje Schaffer. Młoda žona podpěruje wot lětušeho lěća dźěćace a młodźinske dźěło na Krabatowym młynje a je sej ze swojimi kolegami něšto cyle wosebite wumysliła, štož tam hišće njemějachu: Jězbnu­ dowolnosć dźěćom za pušćenje zmijow. Jeničce za to su kwis wuwili. Zhromadnje ze staršimi dyrbjachu dźěći njedźelu prawe wotmołwy na tam stajene prašenja namakać. Strašne milino­wody, njewjedra, přirodo- kaž tež ptakoškitne pasma hrajachu při tym runje tak wažnu rólu kaž prawy material a přisłušk za twar zmijow, štož móže při wopačnym wužiwanju k zranjenjam wjesć.

500. dźěćo so narodźiło

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN). We Wojerowskim jězorinowym klinikumje je so minjeny tydźeń 500. dźěćo lěta 2019 narodźiło. Kaž klinikum zdźěla, jedna so wo holčku Valentinu Wolski. Staršej Nicole Wolski a Michael Schädlich-Wolski wjeselitaj so jara nad swojej 3 140 gramow ćežkej a 52 centimetrow wulkej dźowčičku.

Porodna pomoc we Wojerowskim klini­­kumje je jara na swójby wusměrjena. „Žiwjenje w njej bórzomni starši a tam dźěłace baby aktiwnje sobu wuhotuja“, rozłožuje nowinski rěčnik Gernot Schweitzer. Wuskeho zhromadneho dźěła z dźěćacej a młodźinskej kliniku dla móža tež rizikowe samodruhosće a zažne porody derje a wěsće zastarować. „Prócu­jemy so tak mało kaž móžno do přirodnych wotběhow zasahować, a za­přim­njemy jenož, hdyž je nuznje trjeba“, wopisuje šeflěkar gynekologije a porodneje pomocy dr. Aiman Bachouri.

Stajnje druhu póndźelu w měsacu poski­­­ćeja we Wojerecach zajimcam informaciske wječorki. Přichodny info­wječork budźe 11. nowembra w 19 hodź.

Chór dźěći prašany

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:
Gera/Lubij (SN). Za předstajenje musi­cala „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ 28. januara 2020 w Lu­bijskej wikowej hali pytaja zarjadowarjo firmy Reset­ Production z Gery chór abo rjadowniski cyłk, kotryž rady zhromadnje hudźi, z dźěćimi w starobje šěsć do 14 lět. Wone měli mjenowany wječor w Lubiju zhromadnje z akterami musical na jewišću pokazać. Maće-li zajim, přizjewće so z mejlku pod abo telefonisce pod 03 65 / 5 48 18 30. Kaž sobudźěłaćerka Franziska Helbig zdźěla, přijimuja jenož požadanja cyłkow. Dalše informacije pod www.world­ofmusicals.de

Nimale tonu njerjada zrumowali

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:
Nimale cyłu tonu njerjada a wotpadkow su čłonojo wjacorych wudźerskich zwjazkow na sobotnej akciji „Čiste spjatnišćo“ při Budyskim spjatnym jězoru w běhu třoch hodźin nazběrali. Nimo mjeńšeho njerjada kaž blešow, tyzow abo cigaretowych zbytkow je wjac hač 90 dobrowólnych pomocnikow tójšto wobručow awtow, matracu a samo nakupowanski wozyčk a tank namakało. Podpěrał bě akciju tohorunja Krajny zarjad za rěčne zawěry. Tón da njerjad na Nadźanečansku (Nadelwitz) wotpadkowu deponiju dowjezć. Mějićel Ocean-beachbary přewostaji za akciju swój kolesowy nakładowak za hromaduwoženje wotpadkow. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (22.10.19)

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Ratarjo prostestuja

Bonn/Zhorjelc. Ratarjo z cyłeje Němskeje protestuja dźensa na wjacorych měst­nach přećiwo agrarnej politice zwjaz­koweho knježerstwa. Najwjetšu demon­straciju wočakowachu w Bonnje z 10 000 burami a 800 traktorami. W Hornjej Łužicy chcychu so z wjace hač 100 traktorami do Zhorjelca podać. Hi­banje „Krajiny zwjazuja“ kritizuje mjez druhim přiwótřenje předpisow za hnojenje.

Biskop wotstupi

Drježdźany. Wjednistwo krajneje ewangelskeje cyrkwje Sakskeje je wotstup biskopa Carstena Rentzinga akceptowało. Přičina demisije je aktualna deba­ta wo zańdźenosći Rentzinga. Mjez druhim jemu wumjetuja, zo bě jako student­ a čłon tesakowaceho zjednoćenstwa wjacore přinoški w prawicarskim časopisu publikował.

Měrowe myto fotografej

Policija (22.10.19)

wutora, 22. oktobera 2019 spisane wot:

Dźěćo lochko zranjene

Nowoslicy. Při njezbožu w Nowoslicach je so njedźelu připołdnju mały hólc zranił. Kaž policija zdźěla, bě wón ze swojim kolesom ze statoka na hłownu dróhu wujěł a chcyše do směra na Jurasec młyn dale jěć. 68lětny wodźer wosoboweho awta, kiž bě na statnej dróze S 101 do směra na Chrósćicy po puću pak njemóžeše zražce zadźěwać, byrnjež spěšnje a sylnje borzdźił. Kaž w zdźělence policije rěka, je so hólčk na zbožo jenož lochko zranił. Wěcna škoda na awće 68lětneho muža wučinja po trochowanjach zastojnikow něhdźe 400 eurow.

We Wojerowskim zwěrjencu nadźijeja so dorosta

póndźela, 21. oktobera 2019 spisane wot:

Porik chinskich leopardow we Wojerowskim zwěrjencu bydli wot minjeneho tydźenja hromadźe.

Wojerecy (SN). Chinskej leopardaj San a BaoBao bydlitej wot minjeneho štwórtka hromadźe. Wo tym informuje Wojerowski zwěrjenc w nowinskej zdźělence. Z tym je nětko, po dołhim čakanju, před wjacorymi tydźenjemi zahajene hromaduwjedźenje rubježneju kóčkow zakónčene, a to wuspěšnje. Prěni raz po přichadźe do coowa bě žónka BaoBao nětko prěnje znamjenja so porować pokazowała. „Na to smy dołho čakali. Za móžne hromaduwjedźenje wobeju leopardow je to rozsudny aspekt. Bjez tajkich znamjenjow by to jara riskantne było. Wšako móhłoj so zwěrjeći mjez sobu zranić abo samo morić“, rozłožuje coologiski nawoda zwěrjenca Eugène Bruins.

Česćownosć před dźěłom hatarjow

póndźela, 21. oktobera 2019 spisane wot:

Wułójenje rybow z Balakec hata je wo­py­towarjow zbliska a zdaloka do Złyčina přiwabiło.

Złyčin (AK/SN). Tradicionalne wułójenje rybow z wulkeho Balakec hata w Złyčinje (Litschen) je wažny přinošk k regional­nemu zwičnjenju. To podšmórny jednaćel Ringpfeilec hatarstwa Karsten Ring­pfeil na sobotnym wułójenju. Mjeztym 18. króć su tam kóždolětny spektakl wotměli. Runje tak dołho wobsteja tež łužiske rybowe tydźenje. „Na nich so wobstajnje wobdźělamy“, rjekny Karsten Ring­pfeil. „Dźe wo to, regionalne hódnoty tworić. Plahować łužiskeho karpa je jedna z najmjenje wobswět poćežowacych a najbóle znjesliwych formow plahowanja rybow po wšěm swěće.“ Přede­wšěm wułójenje pokazuje na ćežke dźěło hatarjow a rybarjow, zdobom pak tež na mnohotnosć domjacych wudźěłkow. Partnerojo kaž Tobias Kockert ze swojim ratarskim zawodom Krabatowy mlokowy swět w Koćinje, pjekar při Hórnikečanskim jězorje Willi Bleschke a pčołarjej Dennis Wutzke a Maik Hanske ze Šćeńcy (Steinitz) su hatarjow sobotu ze swojimi předawanišćemi podpěrali. Žony ze Złyčina a wokoliny běchu tykancy napjekli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND