Koncert a galerija

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Njeswačidło. Prěni lětuši koncert w Njeswačanskim hrodźe wotměje so njedźelu, 15. meje, w 15 hodź. Zaklinča filmowa hudźba a šansony 1920- do 1940tych lět. Kapała „Štyri capriole“ kaž tež Njeswačanske domizniske a kulturne towarstwo wjeselitej so na mnohich wopytowarjow. W Małej galeriji wustaja Budyšan Andreas Rochor swoje mólby.

Ludowe wuměłstwo widźeć

Dešno. K mjezynarodnemu muzejowemu dnjej njedźelu, 15. meje, wotewru w 16 hodź. w Dešnjanskim domizniskim muzeju nowu wosebitu wustajeńcu. Ekspozicija „Ludowe wuměłstwo w NDR“ prezentuje wysoku kwalitu wuměłskich dźěłow a mnohe fakty k stawiznam kaž tež wuwiću wuměłskeho ludoweho tworjenja z něhdyšeho wobwoda Choćebuz. Wo hudźbne wobrubjenje stara so skupina „Drjewjanki“.

Z ratarjemi a susodami rěčeć

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Gmejna chce so do biosferoweho rezerwata zarjadować

Njeswačidło (JK/SN). Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty ma so rozšěrić. Gmejnje Radwor a Njeswačidło ­matej z tym móžnosć, so zdźěla přidružić ­teritorijej připóznateje a wosebiteje škitaneje kónčiny Hornjeje Łužicy. To přinjese komunam tójšto lěpšinow, ale wužada sej wosebje wot ratarjow wjace zamołwitosće a wyše naroki. Runje te pak wjedu tučasnje k tomu, zo njeje jednotne postupowanje widźomne, štož by polěkowało wotpohladanemu přistupej k rezerwatej.

Muzeje w jednym zjednoćene

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). „Lokalna akciska skupina kraj Sprjewje a Nysy“ (LAG) je nadawkidawar wustajeńcy „Muzejowe wukładne wokno“, zhromadneje přehladki łužiskich domizniskich stwow a muzejow. Dotal bě wona w foyeru krajnoradneho zarjada w Baršću widźeć. Do njeho pak wopytowarjo wustajeńcy dla skerje njechodźa. Tohodla poda so wustajeńca nětko na pućowanje a so z tym woprawdźitej zjawnosći prezentuje.

Hakle před měsacom su na arealu bywšeje Chróšćanskeje pěstowarnje nowe baćonjace hnězdo na sćežor připrawili. Minjene dny tam wobydlerjo baćonjacy porik wuhladachu, kotremuž so na tymle městnje wočiwidnje lubješe. Najskerje je to w Chrósćicach scyła prěni raz, zo maja we wsy baćony. Ćim bóle so nětko we wsy baćonjaceho dorosta nadźijeja. Foto: Feliks Haza

Raduš (PBe/SN). Wona hodźi so jenož ćežko wopisować, dokelž wupada stajnje hinak – wotwisnje wot toho, z kotreho směra wětřik duje. Tuta wšelakorosć, tuta potajnosć wučinja bytosć postawy, kotruž bě Lipšćanska wuměłča Nadine Prange stworiła a kotraž hodźi so optisce idealnje do Błótow. Wona steji wot najnowšeho w Radušanskej cerje (Radduscher Kahnfahrt), we wodźiznje, kotraž zwjazuje Raduš ze syću groblow w Błótach. Sta dowolnikow móže ju nětko wobdźiwać. Postawa „Melusine“ saha wjace hač tři metry z wody. Wona nasta po srjedźowěkowskej powědce, po kotrejž wostanjetej žiwjenje a lubosć stajnje wulke njedowuslědźene potajnstwo.

Krótkopowěsće (12.05.22)

štwórtk, 12. meje 2022 spisane wot:

Wojuja wo wjace mzdy

Wjazońca. Sobudźěłaćerjo předewzaća Capron we Wjazońcy wojuja wo moderne a načasne tarifowe zrěčenje. Mjeztym je zawodna tarifowa komisija swoje ža­danja nawodnistwu zawoda přepodała. Přistajeni chcedźa na přikład tarifowe zrěčenje sakskeje metaloweje a elektroindustrije w stejnišću zwoprawdźić. Prěni jednanski termin budźe 24. meje.

Wo samopostajowanju Serbow

Mladá Boleslav. Wosebita pućowanska wustajeńca Serbskeho instituta (SI) „Swoboda kiwa“ je wotnětka w statnym wo­krjesnym archiwje čěskeho města Mladá Boleslav přistupna. We wobłuku wčerawšeje wernisaže je stawiznarka SI dr. Jana Piňosová hosći po přehladce wjedła. Centralna tema wustajeńcy je „narodne prócowanje wo samopostajowanje Serbow mjez swětowymaj wójnomaj“.

Dale lochce znižene hódnoty

Za přichod su sej we Wulkodubrawskej gmejnje hišće tójšto zaměrow stajili

Tuchwilny Wulkodubrawski wjesnjanosta Lutz Mörbe (njestronjan) prócuje so wo dalšu wólbnu periodu w zastojnstwje a kandiduje k wólbam wjesnjanosty 15. meje. Mörbe pak njeje jenički, kiž so wo poziciju prócuje. Dalši je njewotwisny kandidat Hardy Glausch. Hač so dotalny wjesnjanosta Mörbe přećiwo swojemu konkurentej přesadźi, rozsudźa wobydlerjo–wolerjo. Najlěpše wabjenje za njeho jako wjesnjanostu wšak su pozitiwne wuslědki dotalneho skutkowanja, na kotrež móže wón pokazać.

Jědźernju zarjadowali

Po přestawce zaso meju mjetali

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:
Sobotu popołdnju zetkachu so wobydlerjo Spalow k mejemjetanju. Po dwulětnej přestawce pandemije dla běchu so dźěći a maćerje serbsku narodnu drastu woblekli. Hižo tydźenje do toho běchu so dźěći zetkali, zo bychu bantowu reju, „Hanamarju“ a dalše reje nawuknyli. Dokelž njebě dosć porikow młodostnych, so hólcy w šulskej starobje wo česć mejskeho krala wubědźowachu. Hač do nocy Spalowčenjo zhromadnje swjećachu a sej tež wjesele zarejowachu. Foto: Lubina Dučmanowa

Změna na čole zarjadnistwa

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:

Stefan Anders wot awgusta předsyda zarjadniskeho zwjazka

Chrósćicy (SN/MWj). Hnydom z prěnim wólbnym přechodom bě wčera w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ jasne, zo změje zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe wot spočatka awgusta noweho předsydu. Z wulkej wjetšinu je zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Stefana Andersa z Pančic-Kukowa do tohole zastojnstwa wuzwoliła. Wot 17 móžnych hłosow dósta wón 14, třo radźićeljo hłosowachu za dotalneho předsydu Měrka Domašku, kiž bě po sydomlětnym skutkowanju w tutej funkciji znowa k wólbam nastupił. Kaž Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU), kiž jako zastupowacy předsyda zarjadniskeho zwjazka wólby nawjedowaše, zdźěli, je nimo Domaški a Andersa dalša wosoba požadanje wotedała, ale přepozdźe, čehoždla je hižo wobkedźbować njemóžachu.

Policija (11.05.22)

srjeda, 11. meje 2022 spisane wot:

Wjele škody na twarnišću nastało

Wojerecy. Dwaj kranaj na twarnišću na Wojerowskej Stauffenbergowej běštej minjeny kónc tydźenja cil paduchow. Wot njeju skućićeljo wšelake kable wot­rězachu a so zhubichu. Kaž zamołwity na twarnišću policiji rozprawješe, nasta cyłkowna škoda we wobjimje pjećcyfroweje sumy. Hódnota pokradnjenych kablow wučinja porno tomu „jenož“ ně­hdźe 2 000 eurow. Wojerowscy kriminalisća pad přepytuja.

nawěšk

nowostki LND