Poručeja prawidłowne šćěpjenje

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tak wěnuje so student mediciny Pětr Dźisławk w nowej seriji znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu bliže rozłožował (3).

Pěšcy maja rozdźělne zajimy

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Přirada za měšćanske wuwiće Budyskeje měšćanskeje rady so na swojim zašłym posedźenju na zhromadne stejišćo k strategiji pěškoweho wobchada w měsće dojednać njemóžeše. Tuž dyrbja so na přichodnym posedźenju znowa z tym zaběrać.

Zakład diskusije bě naćisk wobchadneje strategije za pěškow, kiž bě René Pessier z Drježdźanskeho předewzaća Mobilitätswerk předstajił. W naćisku wón zwěsći, zo maja wobydlerjo nutřkowneho města, trochu zdalenišich štwórćow a wsow wokoło města rozdźělne naroki na wobchad pěškow. W nutřkownym měsće steji skerje kwalita chódnikow w srjedźišću, mjeztym zo dźe na wsach wo prašenje, hač tam scyła chódnik maja.

Naprašowanje je wunjesło, zo je 60 procentow wobydlerjow ze situaciju ­pěškow spokojom. Přiwšěm maja woni tójšto žadanjow, što měło so polěpšić. Tak měł so podźěl pěškow zwyšić a runočasnje jich začuće wěstoty polěpšić. We wjesnej kónčinje přeja sej porno tomu chódniki na woběmaj bokomaj puća.

Lipa z hosćimi koncertowała

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:

Pančicy-Kukow (FK/SN). Tójšto wěriwych wuži sobotu wječor składnosć, na předwječoru prěnjeho adwenta w derje pjelnjenej klóšterskej cyrkwi w Pančicach-Kukowje z duchownym impulsom čas přihota na hody zahajić. Chór Lipa bě hromadźe z Markleebergskimi wokalistami na wosebity hudźbny nyšpor přeprosył.

Serbske ćěleso pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje zahaji jón z kěrlušom „Přińdź, wšitkich ludow Zbóžniko“, na čož farar Tomaš Dawidowski přitomnych wutrobnje dwurěčnje powita. Sćěhowachu dalše spěwane modlitwy, kotrež Lipa před wołtarjom swjatnicy zanošowaše. Mjez druhim znošowaše so antifona „Rosujće njebjesa na zemju dele“ po sakralnym rumje, přisłušne wjerše zaspěwaštej sotře Diana Měrćinkowa a Sofija Nukowa. Wosrjedź tutoho bloka wozjewi duchowny tež ewangelij, kotryž bě tójšto připosłucharjam jasny spočatk adwentneho časa. Pod tutym zaćišćom spěwachu wšitcy zhromadnje z Wosadnika „Přihotuj so, luba duša“.

Zhromadnje su minjenu sobotu w Chrósćicach adwentny čas witali. Wjesnjenjo zetkachu so nawječor na nawsy, hdźež zaswěćichu adwentnu girlandu. K tomu zahra skupina dujerskich hercow adwentne pěsnje a kěrluše. Při tym sej wobydlerjo pražene kołbaski a horce wino słodźeć dachu. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (28.11.22)

póndźela, 28. nowembera 2022 spisane wot:

Awtorske zetkanje w Friziskej

Ljouwert. Lubina Hajduk-Veljkovićowa je serbska wobdźělnica na hišće hač do wutory trajacym zetkanju awtorow dźiwadłowych hrow w mjeńšinowych rěčach we wobłuku mjezynarodneho projekta „Phōnē – mjeńšinowym rěčam hłós dać“ w Ljouwerće (Leeuwarden). Ze zeńdźenjom „ma so proces pisanja hrow oficialnje zahajić“, kotrež chce cyłkownje wosom jewišćow w hrajnej dobje 2023/2024 prezentować.

Kulturnu fabriku wuznamjenili

Wojerecy. Lětuša lawreatka Myta Reginy Hildebrand je Wojerowska Kulturna fabrika. Wona „wuznamjeni so za spěchowanje idejow a projektow w zwisku z towaršnostnej zamołwitosću a za konstruktiwne rozestajenje z wobstajnje měnjacymi so wužadanjemi we Wojerecach“, we wopodstatnjenju rěka.

Z dźewjeć kandidatami

Nowa sirena ludźi warnuje

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

Technisku nowostku 8. decembra prěni raz wupruwuja

Lejno (SN/MWj). Swójsku wohnjowu woboru drje w Lejnje w gmejnje Pančicy-Kukow nimaja. A tola maja we wsy nětko nowu sirenu. Kaž Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady w Lejnjanskim Kubicec hosćencu informowaše, njebudu ze sirenu wohnjowych wobornikow alarmować, ale wobydlerjow w katastrofowym padźe.

Natwarić móžachu ju dźakowano ­spěchowanskemu programej Zwjazka. Techniska připrawa płaći něhdźe 20 000 eurow. Z toho dyrbješe gmejna jeničce 3 000 eurow ze swójskeje kasy zapłaćić. Připrawjena je sirena na 16 metrow wysokim sćežoru. Hdyž wona zaruje, ma to tež w Zejicach a Časecach słyšeć być. Prěni raz wupruwować budu ju na cyłoněmskim warnowanskim dnju 8. decembra. Potom zasłyša wobydlerjo w 11 hodź. pjeć sekundow trajace sirenowe zwuki, přetorhnjene wot runje tak dołhich ­přestawkow. To ma jednu mjeńšinu trać. W 11.45 hodź. budźe trajny zwuk słyšeć, štož woznamjenja kónc warnowanja.

SKI přidatnje wotewrjena

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin. Na adwentnych sobotach budźe Serbska kulturna informacija přidatnje wot 10 do 15 hodź. wotewrjena a skića kóždu sobotu wosebite zarjadowanja. Tak přewjedu tam jutře dźěłarničku debjenja hodownych kulow. Na dalšich sobotach zhotowjeja tykački, podadźa so na slědy Serbow w Budyšinje a zhotowjeja šćěpjelowe taflički z wosobinskimi motiwami. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03591 42105.

Wuhotuja adwentne wiki

Ćisk. Zhromadne adwentne wiki wuhotuja Ćišćanske towarstwa jutře, sobotu, wot 14 do 19 hodź. na tamnišej nawsy. Wohnjowi wobornicy staraja so wo lěhwowy woheń a dźěćace towarstwo organizuje pječenje chlěba na kiju. Młodźina poskićuje pražene kołbaski, kulturne towarstwo pak plincy, kofej a tykanc. Horce wino dóstanu wopytowarjo při stejnišću rejwanskeje skupiny. Na Ćišćanskim ­statoku předawaja plećene, drjewowe a keramiske wudźěłki kaž tež tajke z Rudnych horin. W 17.30 hodź. wočakuja rumpodicha, z kotrymž chcedźa sej zhromadnje zaspěwać.

Spěwaja do adwenta

Policija (25.11.22)

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

Do awta so zadobyli

Kamjenc. Row swojich přiwuznych je předwčerawšim popołdnju žona na po­hrjebnišću při Kinsporskej dróze w Kamjencu wopytała. W tym času zado­bychu so njeznaći do jeje wosoboweho awta typa Peugeot a pokradnychu ručnu tobołku. W njej bě nimale 600 eurow. ­Nimo toho načinichu paduši něhdźe 500 eurow wěcneje škody.

Prěni adwenta potajne časy

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

Chrósćicy. W Chrósćicach je mjeztym z tradiciju, zo wjesne towarstwo Domi­zna na předwječoru prěnjeho adwenta ­na nawsy ze zelenych hałužkow zwity adwentny wobłuk staji, kiž so z adwentnej hwězdu w přichodnych tydźenjach frinkoli. K tomu poskićuja jutře, sobotu, wot 17 hodź. na nawsy před putniskej hospodu praženu kołbasku a horce wino. Dźěći su na to w 17.30 hodź. do Chróšćanskeje putniskeje hospody prošene. Tam móža na serbsku bajku słuchać, ­kotruž ćeta Monika jim čita.

Pod hesłom „Potajne časy“ přednošuje potom w 19.45 hodź. wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho muzeja Andrea Pawlikowa w putniskej hospodźe. Wona zaběra so ze serbskimi nałožkami na kóncu lěta a předstaji znate nałožki w trochu hinašim swětle. Mjez druhim wotmołwi na prašeni što chowa so za postawu swj. Borbory a što je w dwanaće nocach dowolene a što nic?

Towarstwo prosy wo podpěru

pjatk, 25. nowembera 2022 spisane wot:

Drježdźany (SN). Čłonojo a čłonki towarstwa „Stup dale“ wojuja tučasnje wo zachowanje Serbskeje dźěćaceje dnjoweje skupiny w Drježdźanach. Wo tym informuje čłon towarstwa Christoph Cyž. Krótkodobnje je nošer pěstowarnje wotskočił. Z pomocu crowdfundingoweje ­akcije hromadźi towarstwo „Stup dale“ pjenjezy, z kotrymiž měła so w přichodźe podruž pěstowarnje financować. „Wotmysł je, přichodnemu nošerjej dźěl pjenježnych winowatosćow wotewzać. Tak njewobsteji riziko, zo měł měsac wob měsac ze swójskeje móšnje pěstowarnju podpěrać, ale jeničce z pomocu finan­cielnych srědkow města Drježdźany“, Christoph Cyž rozłoži.

Tučasnje wjedu rozmołwy z móžnym nošerjom, kiž chce přichodny tydźeń dalši wažny rozsud w tutym prašenju tworić. Tohodla chcedźa hač do kónca tydźenja najwjetši dźěl planowaneje sumy 10 000 eurow nazběrane měć. To měł jasny pozitiwny signal być, zo so w Drježdźanach něšto hiba a zo so „Stup dale“ prócuje, financnu situaciju pěstowarnje polěpšić a přichodneho nošerja z tym wolóžić. Štóž chce akciju towarstwa podpěrać, móže to přez slědowacy link činić: .

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND