Policija (27.07.20)

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Randalěrarja lepili

Wojerecy. Na Starej Berlinskej dróze we Wo­jerecach je we wčerawšich rańšich hodźinach wobydler wobkedźbował, kak něchtó busowe zastanišćo kóncuje. Nje­znaty ze wšej mocu do škleńcy kopaše a ju skónčnje rozbi. Alarmowana policija muža na to w bliskosći dosahny. Při přepytowanju blišich wobstejnosćow so wukopa, zo bě 20lětny nimo toho zachodne durje wjaceswójbneho domu wobškodźił. Načinjena wěcna škoda wučinja cyłkownje něhdźe 1 100 eurow.

Hdźež je w Pančicach-Kukowje wosrjedź wsy stary hosćenc stał, nětko hižo derje spóznawaš, kajki ma areal pozdźišo wupadać. Mjeztym tam mjenujcy pućik plestruja a zornowcowy schód twarja, kotrejž tam tež do toho běštej. Jako přichodne dyrbja cyłkowny koncept zdźěłać, kak ma so areal pozdźišo wužiwać. Jedyn dźěl toho ma hrajkanišćo być. Foto: Feliks Haza

Zesylnja zwjazanosć z jězorinu

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Nowa bydlenska štwórć nastawa tuchwilu we Wojerecach. Na Paula Ehrlichowej twarja dohromady štyri wjaceswójbne domy, kotrež pomjenuja po nowonastatych jězorach. Prěni su nětko přepodali.

Wojerecy (AK/SN). „Dom Šibojski jězor“ rěka nowotwar, do kotrehož móže wot spočatka awgusta cyłkownje wosom swójbow zaćahnyć. Wojerowska bydlenjotwarska towaršnosć jako wobsedźerka cyłkownje 10 000 kwadratnych metrow wulkeho terena inwestowaše 300 000 eurow za přizamknjenje k medijam a puće kaž tež milion eurow za twar domu a wonkownych připrawow. W běhu dźesać měsacow je Kulowska twarska firma Wobau Ottmara Jakubetza jako generalne předewzaće „Dom Šibojski jězor“ natwariła. Nětko móža prěni podružnicy zaćahnyć, praji jednaćel bydlenjotwarskeje towaršnosće Steffen Markgraf.

Nětko móža próstwy zapodać

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Wjeselo a dźakownosć na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant

Ralbicy (JK/SN). Wočakowaneho zajima wobydlerjow za jedyn z dnjowych dypkow wčerawšeho posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dla zetkachu so radźićeljo tónraz w Ralbičanskej sportowni. Jako přečita wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) mejlku, kotruž bě spočatk tydźenja z Budyskeho krajnoradneho zarjada dóstał, knježeštej wulke wjeselo a spokojnosć.

Rowno (CK/SN). Za nowu gratownju Rownjanskeje wohnjoweje wobory su njedawno zběhanku swjećili. To bě wažny krok za wuhotowanje noweho wjesneho srjedźišća. Wjes ma nětko nowu perspektiwu, po tym zo bu rozsudźene, zo njetrjeba so wuhla dla přesydlić.

Cyłkownje inwestuja něhdźe milion eurow. Slepjanska gmejna zwjedźe z toho 30 procentow ze swójskich srědkow. Předwidźane su dwě městnje za hašenskej jězdźidle, sanitarne rumnosće, předrasćernja za žony kaž tež za muži, techniski rum a běrow za nawodu wobory, kajki dotal njemějachu. Bjez dźiwa, zo je nawoda Andreas Pudel hordy. „Smy jenož mała wjesna wobora. Dyrbimy skedźbliwje jednać, wosebje tež naslědne kóšty wobhospodarjenja za gmejnu nastupajo.“ Po zwottorhanju stareje gratownje mějachu kameradojo w starej Tschemmerec pjekarni nachwilny domicil. Tež to kóšty lutuje, mjeztym zo by rozrisanje z kontejnerami wjele dróše było.

Krótkopowěsće (24.07.20)

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

SLM ma noweho jednaćela

Lipsk. Dr. Hardy Sieglitz budźe wot 1. awgusta nowy jednaćel Sakskeho krajne­ho medijoweho wustawa (SLM). „Wjeselimy so, zo nimamy z dr. Sieglitzom jenož wosebje kompetentneho partnera, ale nadźijamy so, zo dr. Sieglitz na wosebite wašnje ke konstruktiwnej komunikaciji mjez gremi­je­mi a sobu­dźěłaćerkami a sobudźěłaće­rjemi při­no­šuje“, rjekny předsyda zhromadźizny SLM Dawid Statnik.

„Denkzeit Event“ zahajeny

Drježdźany. Sakska je wubědźowanje „Denkzeit Event“ zahajiła. Za nowe a inowatiwne koncepty za zarjadowanja pod wuměnjenjemi korony přewostaji swobodny stat 1,5 milionow eurow. Najlěpše ideje chcedźa z 1 000 do 50 000 eurami mytować. Hač do 21. awgusta móža so zajimcy přizjewić.

Situacija dale napjata

Policija (24.07.20)

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Wot swójskeho awta zranjeny

Kamjenc. Njewšědne wobchadne nje­zbožo je so předwčerawšim připołdnju w Kamjencu stało. Při tym bu muž wot swójskeho jězdźidła ćežko zranjeny. Stało je so to na Dróze Wilhelma Weiße na Budyskej horje. 57lětny wodźer transportera je tam swoje jězdźidło na spadowatym puću wotstajił a něšto metrow dale šoł, dokelž měješe tam něšto wobstarać. Po někotrych mjeńšinach, tak policija rozprawja, poča so awto hibać. Wone kuleše so po skłoninje wróćo a zrazy při wotbóčce na přichodnu hasu do 57lětneho kaž tež do techniskeje připrawy wodoweho zastaranja. Muža dyrbjachu ćežko zranjeneho do chorownje dowjezć. Škoda wučinja něhdźe 1 500 eurow.

Škotowarjo so zetkaja

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Po dlěšej přestawce korony dla budźe wutoru, 28. julija, w 14 hodź. w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu přichodny škotowy turněr serbskich seniorow. Tam su tež nowačcy lubje witani. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, chcedźa sej škotowarjo wutoru, 8. septembra, wulećeć. Wuprawa powjedźe do Drježdźan, hdźež pojědu z parnikom a wobhladaja sej galeriju starych mištrow kaž tež cyrkej Našeje knjenje a swětoznaty ćah wjerchow. ­Zajimcy njech ­přizjewja so pola Alojsa Langi w Ko­njecach (tel. 035792/ 50 126) abo pola Měrćina Nowaka w Lubiju (tel. 03585/ 402 420).

Prózdniny w młynje

Nukle plahować je jim wjeselo

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­stajamy, dźensa Chróšćanske towarstwo plahowarjow nukli (6).

Klětu zhladuje Chróšćanske towarstwo plahowarjow rasowych nukli na 50. róčnicu wobstaća. Załožili běchu je za čas NDR, zo bychu jako plahowarjo kruty zakład za zachowanje čistych rasow měli. Tehdy dźě wjele ludźi na wsach za swójske zastaranje drobny skót plahowaše. Tež podpěra při přidźělenju picy bě zaručena. Čłonam towarstwa bě wažne, zo fachowcy nukle plahuja.

Krok po kroku serbšćinu wuknyć

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:

Zmužitosć słuša ke kóždemu spočatkej. „Wšo dalše slěduje. Je wažne nowotarstwo njewotpokazać, ale je wuhotować“, wopisuje Karsten Herden w Běłej Wodźe swoje wašnje žiwjenja. Na namjet Zwjazka 90/Zelenych přisłuša wón přiradźe za serb­ske naležnosće Zhorjelskeho wo­krjesneho sejmika.

Wotrostł je Herden w Radojzu (Radeweise) pola Grodka. 1986 bu jeho ródna wjes wotbagrowana. Něhdźe 200 woby­dlerjow su přesydlili. „Naša swójba drje nima serbske korjenje“, praji 40lětny, kiž je mjeztym Běłowodźan. „Tradicije a nałožki, kaž debjenje jutrownych jejkow a mejestajenje a -mjetanje, pak słušeja stajnje hižo k mojemu žiwjenju. Za mnje jako dźěćo na wsy bě to normalita.“ Jeho dźěd Heinz Koalick bě hač do lěta 1985 wjesnjanosta w Radojzu, wowka Charlotte nawjedowaše konsumowu předawarnju. Po přeću staršeju nawukny Karsten Herden po wuchodźenju šule w Grodku powołanje kachlicarja. Žiwidłowa branša pak jeho bóle wabješe. Tak sta so z kucharjom a wukubła so pozdźišo na fachoweho hospodarja. Dwě lěće nawjedowaše w Běłej Wodźe kuchnju. Wot lěta 2018 dźěła wón jako hospodarski nawoda Budyskeje hladarnje na Židowje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND