Bukečan ma ruce połnej dźěła

štwórtk, 11. julija 2024 spisane wot:
Runje w prózdninskim času wabi naša rjana łužiska krajina južnje Budyšina na pućowanje. Po puću z Mješic do Pomorc zetkaš w tutych dnjach w Bukecach snano tež Gottfrieda Pietscha při zahrodniskim dźěle. Zeleny płót, kotryž jeho ležownosć wobdawa, bujnje rosće, nic naposledk bohatych zliwkow w poslednich tydźenjach dla. Ze swojimi elektriskimi nožicami ma ruce połnej dźěła, zo by zelenu pychu žiweho płotu zaso přikrótšił. Při tym wšak dźiwa wón na w kerčinje hnězdźace ptački abo insekty, kotrež su tu swój domicil namakali. Foto: SN/Bojan Benić

Wulke škody po njewjedrach

štwórtk, 11. julija 2024 spisane wot:

Budyšin/Choćebuz (SN). Krótkich ale mócnych wčerawšich njewjedrow dla su wohnjowi wobornicy w Budyskim wo­krjesu dohromady 60 króć po puću byli. Orkanojte wětřiki a sylne spadki, zdźěla jako krupy, su wulke škody zawostajili. Pincy su so powodźili, štomy so powróćichu a při tym zdźěla awta wobškodźichu. W Drjewnicy (Großdrebnitz) pola Biskopic mějachu krupy wulkosć hač do šěsć centimetrow w přerězku. Wone rozbichu mjez druhim škleńcy rostlinarnje kaž tež škleńcy mnohich awtow a zawostajichu deformacije na karoserijach.

W Choćebuskej centrali wohnjoweje wobory mějachu wčera dohromady 40 padow, w kotrychž běchu wobornicy njewjedra dla hač do połnocy po puću. Woni dyrbjachu předewšěm spowróćene štomy a wotłamane hałuzy wotstronić. W Hózni pola Złeho Komorowa we wokrjesu Hornje Błóta-Łužica je ranžěrowanska lokomotiwa z powróćenym štomom na železniskej čarje kolidowała. Wodźer lokomotiwy so při tym zranił njeje. W Nowej Niwje (Neu-Zauche) pola Lubnjowa je błysk třoch ludźi trjechił. Jednu wosobu z nich su zranjenjow dla do chorownje dowjezli.

Dale a husćišo widźimy na kromje wsow nastajene figuriny z wulkich słomjanych walčkow. Zwjetša powědaja wone wo po­dawku, kotryž so we wsy wotměwaše. Tak skedźbnjeja z tajkimaj postawomaj Koslowčenjo na prěnje naspomnjenje wsy před 650 lětami. Ze směra Njeswačidło wita muž w němskej rěči do wsy, ze směra Sernjany pak žona w serbskej rěči. Foto: Feliks Haza

Pólne mjezy – zabyte płoniny

štwórtk, 11. julija 2024 spisane wot:
Pólne mjezy su „zabyte płoniny“, kotrež so ratarsce njewobdźěłaja. Hdys a hdys w lěću pak wuhladaš wosebite awta, kaž tu po puću do Chasowa, z kotrymiž so gmejny wo posyčenje trawy na tutych płoninach postaraja. Foto: SN/Bojan Benić

Krótkopowěsće (11.07.24)

štwórtk, 11. julija 2024 spisane wot:

Zakoń wo delnjoněmčinje płaći

Podstupim. Zakoń wo delnjoněmčinje je wčera w Braniborskej płaćiwosće nabył. Prěni raz bě zwjazkowy kraj w Němskej zakoń wo škiće a spěchowanju regionalneje rěče delnjoněmčiny wobzamknył. Tamnišu delnjoněmsku rěčnu skupinu kaž tež rěčnu kónčinu w kraju definuja, zo bychu na přikład dwurěčne abo jednorěčne delnjoněmske popisanja zmóžnili.

Za wulki projekt znowa wabili

Brüssel. Delegacija komunalneho zwjazkarstwa Łužiski kruh je hromadźe z načolnymi komunalnymi politikarjemi a zastupjerjemi hospodarstwa wčera w Brüsselu znowa po požadanju Łužicy jako přichodny modelowy region za wjace inwesticijow za zelenu energiju a mjenje běrokratije „Net-Zero-Valley“ jednała. Łužičenjo tłóča na zwoprawdźenje projekta.

Dalši dopokaz teorije relatiwity

Policija (11.07.24)

štwórtk, 11. julija 2024 spisane wot:

Diesel a připowěšak pokradnyli

Dźěžnikecy. Njeznaći skućićeljo su póndźelu 800 litrow diesela a připowěšak z ležownosće w Dźěžnikecach pokradnyli. ­P­aduši su so na areal firmy podali a najprjedy wotstajene nakładne awto pře­parkowali. Awtowe klučiki za nje běchu w transporteru na ležownosći namakali. Potom su z kolesowym nakładowakom tank z něhdźe 300 litrami diesela na připowěšak połožili a sej na susodnu le­žownosć dojěli. Z tam wotstajeneho nakładneho awta napjelnichu dieselowy tank z dalšimi 500 litrami diesela. Cyłkowna škoda wučinja něhdźe 7 000 ­eurow. Kriminalny technikar je slědy zawěsćił. Zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra su pad wosebje ćežkeho pa­dustwa dla sudnistwu přepodali.

Pytaja kralownu žonopa

štwórtk, 11. julija 2024 spisane wot:

Budyšin. Žonop a Budyšin – to prosće hromadźe słuša! Za Tydźenje žonopa, kotrež so lětsa wot 6. awgusta do 1. septembra wotměwaja, pyta město Budyšin kralownu žonopa. Hač dosrjedź awgusta njech so zajimowane žony w starobje wot 18 lět pola měšćanskeho zarjada wo čestne zastojnstwo přizjewja. Kotru požadarku na kóncu „krónuja“, rozsudźi wosebita jury. Kralowna žo­nopa wustupi na wosebitych zarjadowanjach w měsće. W krónowanskej ceremoniji dóstanje wona ekstra zhotowjeny šat z modoweho studija e.elle, w ručnym dźěle zhotowjeny diadem kaž tež wušiwanu šerpu. „Doba zastojnstwa“ kralowny traje dwě lěće.

Hudźbna dźěłarnička

Wjesela so nad podpěru

srjeda, 10. julija 2024 spisane wot:

Wulke a mjeńše muzeje, domizniske stwy a njewšědne wustajenišća zbližuja zajimcam zajimawostki najwšelakorišeho razu. Z lětušej lětnjej seriju někotre z nich kaž tež takrjec za kulisami skutkowacych akterow předstajamy. (1)

Serb abo zajimc, ručež na internetnu stronu Sakskeho muzeja za ludowe wuměłstwo w Drježdźanach hlada, so dźiwa. Digitalneho wopytowarja překwapi wid na figuriny w serbskich narodnych drastach. Su to mjez druhim drasta z Wojerowskeje kónčiny kaž tež z Njeswačidła. Wustajene figuriny su jenož mólički ­wuběr wjace hač 300 objektow, kotrež so w archiwach muzeja chowaja. Su to mjez druhim pohladnicy, debjene jutrowne jejka kaž tež wušiwanki. Štóž chce so nadrobnje informować, móže to na internetnej stronje muzeja z podaćom konkretnych zapřijećow, kaž mjena městow, wsow a wosobow.

Na 650ćiny do Wětrowa

srjeda, 10. julija 2024 spisane wot:

Přewšo krótkodobnje wozjewi Sebastian Meißner termin, kotryž je za Bóšičansku gmejnu lětsa dosć wažny. 20. junija hižo woswjeći Wětrow 650. lětny jubilej prěnjeho naspomnjenja wsy.

Wětrow (SN/MiR). A to chcedźa woby­dlerjo woswjećić. Tuž mnozy při přihotach pomhaja. Hłowny zamołwity pak je nawoda młodźinskeho kluba Meißner sam. Wšako chce tež młodźinski klub swój jubilej swjećić, mjenujcy 25ćiny załoženja. „Přejemy sej, zo bychu ­woprawdźe zaso młodostni do kluba chodźili“, praji nowinski rěčnik přede­wzaća Mercedes-Benz w Stuttgarće, „tuchwilu zetka so tu skerje, starši semester‘, su to swójby a ludźo po wjetšinje nad 30 lětami.“

Nawodnica Doma zetkanja we Wojerecach Madlen Krenz, je něhdy jako jedyn-euro-jobber tam skutkować započała. Wot lěta 2011 wona zarjadnišćo nawjeduje. Zhromadnje ze swojim teamom chce tuchwilu drěmace klankodźiwadło wožiwić a nadźija so na mnohich podpěraćelow. Foto: Silke Richter

nowostki LND