Krótkopowěsće (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Sakska spěchuje kandidaturu

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za kulturu a turizm spěchuje kandidaturu Kamjenicy jako kulturna stolica Europy 2025 ze 600 000 eurami. Je-li požadanje města wuspěšne, chce Sakska dalšich něhdźe 20 milionow eurow inwestować a Kamjenicu „na wšěch politiskich runinach a wšitke ressorty knježerstwa zapřijejo“ podpěrać, zdźěla kultusowa ministerka Barbara Klepsch (CDU).

Z jubilejom přewšo spokojom

Weimar. Zarjadowanja kołowokoło lońšeho jubileja hibanja Bauhaus su po cyłym swěće statysacy zajimcow wopytali. Wosebitej wustajeńcy we Weimarje a Dessauwje přiwabištej cyłkownje wjace hač poł miliona wopytowarjow. „To je wočakowanja nad měru přetrjechiło“, rěka­ w zdźělence ekspoziciji wuhotowaceho Bauhaus-zwjazka.

Festiwal krótkofilmow zahajeny

Policija (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Ze spara wutorhnjeny

Wojerecy. Do pódlanskeho twarjenja jedno­swójbneho domu we Wojerecach su so w nocy na srjedu njeznaći zadobyli a sej twarske mašiny za wottransport přihotowali. Jako spytachu tež chěžne durje wočinić a so w bydlenskim domje rozhladować, pak činjachu haru, tak zo wobsedźer wotući a za prawym pohladny. Na to zadobywarjo ćeknychu. Sobu wzali drje ničo njejsu, přiwšěm načinichu ně­hdźe tysac eurow wěcneje škody.

Na hibićiwy projekt

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:
Budyšin. Moda, hudźba a reja w třikrajowym róžku je hesło projekta „Sceniska hudźba: hip. fancy. art“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zhromadnje z Kul­turnym centrumom Jelenia Góra kaž tež designerkomaj Andreju Tiebel-Quast a Saruh Gwiszcz přewjedu dźěłarničku. Zaměr je, ideje młodych modutwórcow z Němskeje, Pólskeje a serbskeje kultury 21. februara prezentować. Při tym chcedźa tradicionalnu a načasnu drastu z urbanymi rejwanskimi choreografijemi předstajić. Hudźbu a choreografiju nadźěłaja profesionelni wuměłcy z wobdźělnikami dźěłarnički. Ta wotměje so 17. do 23. februara w Kamjentnym do­mje.­ Zajimcy njech so spěšnje za poskitk přizjewja pod telefonowym čisłom 03591/ 5318075 abo e-mejlnje pod .

Składnostnje „Mjezynarodneho dnja nuzoweho čisła 112“ su tele dny w Choćebuskej regionalnej nuzowej centrali nowu telefonisku app za wuchowarjow předstajili. Pomocnikow móže centrala tak spěšnišo k pacientam wodźić a jim přidatne informacije dawać. Choćebuz je prěnja nuzowa centrala Braniborskeje, kotraž tajku app wužiwa. Foto: Michael Helbig

Drohotne kubło

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:
Swjate křiže, modlerske stołpy a dalše tajke wonkowne znamjenja křesćanskeje wěry na našich wsach su hač na wuwzaća w priwatnym wobsydstwje a tuž prěnjorjadnje naležnosć jich mějićelow. Cyłkownje widźane pak su wone drohotne kulturne kubło, kotrež wjele wo tu bydlacych ludźoch wuprajeja. A nic bjez přičiny wopytowarjo z druhich kónčin tole na wědomje bjeru. Tohodla mam za prawe, zo chce Chróšćanska gmejnska rada znajmjeńša wo tym informowana być, hdyž chce něchtó křiž abo stołp přestajić, zo móhli w tajkim padźe sobu poradźować. Na kóždy pad by potom někajka změna znajmjeńša dokumentowana była. Hewak dźě po lětdźesatkach a dlěje hižo nichtó njewě, komu wěsty křiž słuša abo hdźe je raz stał. Tajke změny pozdźišo wuslědźić, kaž staj to Kuringec mandźelskaj Trudla a Alfons we Wotrowje, Pančicach-Kukowje a druhdźe činiłoj, je potom smjerć ćežko. Marian Wjeńka

Prěni wotrězk saněrowanja twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je wotzamknjeny, tak zo sobudźěłaćerjo nětko­ přećahuja, kaž tule Silwija Neidhardtowa wčera z pomocu technikarja Jacka Köhlera. Wot wutory, 18. februara, naležnosće wobydlerjow w nowych rumnosćach wobdźěłaja. Foto: Feliks Haza

Škitne pasmo wotpokazuja

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Bjerwałdski jězor bě stajnje přikład za wuwiće turizma w bywšim brunicowym rewěrje. Nětko ma tam tež přirodoškit wulku rólu hrać. Z tym pak njejsu wšitcy přezjedni.

Hamor (AK/SN). Wot Sakskeje krajneje direkcije žadane centralne přirodoškitne pasmo wosrjedź Bjerwałdskeho jězora Hamorska gmejna raznje wotpokaza. „To by přećiwo wšitkim planowanjam zašłych lět było, njesteji w brunicowym planje a by naše turistiske předewzaće poćežowało“, rjekny gmejnski projektowy koordinator za jězor Roman Krautz zawčerawšim na posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady.

Gmejna ma wulke wobmyslenja přećiwo wukazej krajneje direkcije wo wódnych čarach Bjerwałdskeho jězora a prosy wo rozmołwu. Po měnjenju radźićelow měli do naćiska zapřijeć wužiwanje wódnych lětadłow, surfowanje, wodoski, marathonowe płuwanje kaž tež rybarstwo a wudźenje. W tym zwisku pokaza Roman Krautz na wužiwanske zrěčenje z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV). W nim žane škitne pasmo předwidźane njeje.

„Swójba je ćežke dźěło“

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Lětuša zymska akademija w Smochčanskim Domje biskopa Bena wotmě so tele dny pod hesłom „Identita a wjelestronskosć w swójbje, cyrkwi a towaršnosći“. Jednotliwa wosobina ma w swobodno-demokratiskej towaršnosći wjace zamołwitosće přewzać we wobłukach, w kotrychž dotalne towaršnostne mustry wjace njefunguja.

Smochćicy (CRM/SN). „Steji tuž swójba dźensa mjez jadrom swobody a nanuzowanym wjazmom?“, tele prašenje stajištej tydźenja zarjadowarjej, Drježdźansko-Mišnjanski ordinariat a tudyši kubłanski dom, na zjawnym wječoru do ruma. Žurla­ bě kopaće połna a mjez wopyto­warjemi bě tohorunja wjele serbskich zajimcow.­

Spytać wjace wliwa wukonjeć

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Dalši krok za škit kulturnych pomnikow w Chróšćanskej gmejnje

Chrósćicy (JK/SN). Hižo loni nazymu zaběraše so Chróšćanska gmejnska rada z naležnosću, kotraž njeje jenož za tamnišu gmejnu wažna, ale kotraž by tež druhe gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe potrjechić móhła. W Chrósćicach buchu we wjacorych padach swjate křiže z dotalnych městnow přestajene abo zrumowane. Gmejna je wo tym hakle zhoniła, jako bě přepozdźe. Tež hdyž so při tym wo priwatne naležnosće jednaše a křiže na priwatnych ležownosćach stejachu, su wone a mo­dlerske stołpy dźěl našeje kulturneje krajiny. Hdźež hižo njesteja, něšto pobrachuje a krajina wochudnje.

Krótkopowěsće (13.02.20)

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Přihotuja lěto župow

Wojerecy. Přihoty na lěto župow stejachu w srjedźišću wčerawšeho wuradźowanja regionalnych rěčnicow a referentow Domowiny we Wojerecach. Kaž nowinski rěčnik Marcel Brauman zdźěli, su tež praktiske přikłady skutkowanja na dobro serbskeje rěče na wjacorych kubłanišćach rozjimowali. Župje „Handrij Zejler“ přisłuša tuchwilu sydom Domowinskich skupin a 13 towarstwow.

Joseph Vilsmaier njeboh

Mnichow. Wuznamny němski režiser a kameramuž Joseph Vilsmaier je wčera 81lětny w Mnichowje zemrěł. K jeho najwuspěšnišim­ filmam słušeja mjez druhim „Stalingrad“, „Schlafes Bruder“ a „Comedian Harmonists“. W lěće 2003 bě wón sobuzałožer Němskeje filmoweje akademije, kotraž spožča myto „Lola“.

Bywši wjesnjanosta pisa bamžej

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND