Krótkopowěsće (14.07.21)

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Žane dalše natyknjenja

Budyšin/Zhorjelc. Nastupajo staw infekcijow z koronawirusom njeje so ani w Budyskim ani w Zhorjelskim wokrjesu porno wčerawšemu ničo změniło. No­wo­natyknjenja njejsu žane zwěsćili. Incidencna hódnota wučinja po Roberta Kocho­wym instituće 0,0 za wokrjes Zhorjelc resp. 2,3 za Budyšin. We woběmaj wokrjesomaj tuchwilu dohromady jenož hišće třoch pacientow stacionarnje lě­kuja.

Krawcowy „Statok“ w němčinje

Budyšin. Na předań je w Ludowym nakład­nistwje Domowina wušła kniha Křesćana Krawca „Was wir in uns tragen – Sorbische Lebenswege“. Publikacija je něm­ska wersija tohorunja wot LND wuda­teje zběrki portretow „Sej statok stajili“ z wosebitym kapitlom wo Chróšćan zběžku. Awtor sam bě so wo přełožk swojeje knihi postarał.

Alimenty nachwilnje stat zaruna

Praha. Płaćenje alimentow za mało­lětnych nastupajo zličeja w Čěskej republice tučasnje 120 000 dołžnikow. Wot započatka julija je pak móžno tele pjenjezy wot stata zarunane dóstawać. Maksimalnje jedna so wo měsačnje 3 000 krónow na dwě lěće. Wupłaćenu sumu sej stat potom wot dołžnikow wróćo žada.

Policija (14.07.21)

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Dwaj po wšěm zdaću wjele piłoj

Wojerecy. Přewjele alkohola pił bě předwčerawšim wječor 76lětny muž we Wojerecach. Wón swoje koleso hižo pod kontrolu njeměješe, zajědźe přez žiwy płót a skónčnje do wosoboweho awta. Test móžny njebě, policija zdźěli. 35lětny swědk, kiž swoje wobkedźbowanja poli­ciji zdźěli, pak bě tohorunja natutkany. Pola njeho naměrichu 1,72 promilow.

W partnerskim měsće koncertowali

srjeda, 14. julija 2021 spisane wot:

Po dołhej koronowej nanuzowanej přestawce zwučowanjow a wustupow je chór Budyšin minjenu sobotu w Budyskim partnerskim měsće Jelenjej Górje we wobłuku tamnišeho rjadu koncertnych sobotow spodobny wječor wuhotował. Mjez druhim zaklinčachu serbske štučki kaž „Z wuhladkom“ z pjera Jana Bulanka, „Moluj mi, moluj“ Bjarnata Krawca a „Chwalena budź fijałka“ Korle Awgusta Kocora. Wosebje słyšenjahódne běchu jendźelska twórba „The Gift to be simple“, Baldassary Donatijowe „Wenn wir hinauszieh’n“, ale tež „Aká si mi krásna“ w słowakskej rěči. Dramaturgisce přemysleny stopnjowaše so koncert hač k pólskim pěsnjam k sobuspěwanju, štož publikum dźakownje přiwza. Spěw chóra bu sčasami wot wioliny a bongow přewodźany, štož přewza Reinhard Simmgen. Wulkotnje zanjese Sylwija Jancyna „Tule statok zboža stajić“. Tež znata „Lubka Lilija“ baritona Michała Jancy njeje pobrachowała.

Swjedźenje njejsu nihdźe zapisane

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často pak maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Šunowsku Fabriksku hospodu. (1)

„We Fabrikskej hospodźe wjesołe je žiwjenje.“ Takle započina so rady zanošowany spěw, kotrehož tekst bě Jurij Šěn 1983 składnostnje slěborneho kwasa Marje a Jana Wowčerkec ze Šunowa spisał. Wonaj dźě staj štyri lětdźesatki dołho tamniši hosćenc wjedłoj.

Dialog na městnje njemóžeš zarunać

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Digitalizacija mnohich žiwjenskich wobłu­kow wotkrywa nowe nazhonjenja, móžnosće a perspektiwy. „Wona je nam­ wažna šćežka, nic pak złoty puć do přichoda. Móžemy bjeze wšeho wu­zwolić“, podšmórny sociologa dr. Christian Papsdorf z TU Kamjenicy na forumje „Digitalny přichod“ w Běłej Wodźe.

Běła Woda (AK/SN). Zarjadowanje mi­njeny štwórtk w měsće škleńčerjow słuša do rjadu „Kontrowersnje na městnje – fakty, tezy, argumenty“. Sakska krajna centrala za politiske kubłanje bě hromadźe z ludowej uniwersitu Třikrajowy róžk a ze sociokulturnym centrumom Telux diskusiju přihotowała, kotraž wotmě so lětsa prěni raz jako prezencne zarjadowanje.

Rjane ideje rodźili

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:
Hdyž sym něhdźe na dowolu abo hewak w cuzbje po puću, so stajnje wjeselu, hdyž widźu na rjanym blečku ławku k posydnjenju, někajku informacisku taflu, pokazowacu na zajimawostku, abo bóh wě kajke městno z małej wosebitosću. Zawěsće zeńdźe so dowolnikam z druhich kónčin runje tak, hdyž sej k nam do Łužicy dojědu. Woni wuhladaja tule přichodnje hišće tójšto wjace tajkich turistiskich městnow. A runje to bě zaměr najnowšeho idejoweho wubědźowanja towarstwa za regionalne wuwiće OHTL, kotrehož dobyćerjow su minjene dny w Kulowje wu­znamjenili. Čłowjek so dźiwa, kelko rjanych idejow so z tajkim wubědźowanjom rodźi. Wězo trjebaš za to trěbne pjenjezy. Sym pak přeswědčeny, zo su wone we wšěch mjenowanych a njemjenowanych padach derje nałožene. Ja znajmjeńša so na kolesowanski dožiwjenski swět w Sernjanach runje tak wjeselu kaž na nowe wotpočnišćo při Handrikec haće pola Worklec. Marian Wjeńka

Móhłrjec jako narunanje za čitansku nóc je Rěčny centrum WITAJ w kooperaciji z Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom ­minjeny pjatk za šulerjow 3. a 4. lětnika serbskich šulow čitanski dyrdomdej po Budyskich wěžach přewjedł. W běhu wječora wopytachu wobdźělnicy Röhrscheidtowu baštu, Mikławsku wěžu (na wobrazu) a wodowu wěžu při ruinje Mnišeje cyrkwje. Wšudźe ­zhonichu stawizniske zajimawostki a předčitachu sej mjez sobu ze swojich serbskich knihow. Mały piknik, zabawne hry a kónčny kwis su wječor skulojćili. Foto: Carmen Schumann

Ideje za lěpši turizm wuwili

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Dobyćerjo wubědźowanja na Kulowskim torhošću mytowani

Kulow (SiR/SN). Přichodnje móhła so Krabatowa stela na Kulowskim torhošću na nowy wopytowarski magnet wuwić. To zmóžnja wubědźowanje towarstwa Hornjołužiska hola a haty (OHTL). Z nim chcychu ideje zběrać, kak turistisku infrastrukturu w Leaderowej kónčinje dale wuwić a zesylnić. „Wulki wothłós je nas překwapił. Dohromady dóstachmy 22 přinoškow z cyłeho regiona, zwjetša ze stawizniskim pozadkom. Paleta idejow sahaše wot kolesowanskeho dožiwjenskeho swěta hač k wutworjenju kolesowanskich a pućowanskich šćežkow“, rozłoži předsyda OHTL Marko Kowar.

Prěnje městno wubědźi sej projekt „Bachtać ze Šadowicom“ Kulowskeho domizniskeho slědźerja Hansa-Jürgena Schrötera. Jemu kaž tež dalšim dobyćerjam su přizwolenske wopisma minjeny pjatk na Kulowskim torhošću přepodali.

Jutře zetkanišćo wotewru

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

Wětrow/Bóšicy (SN/MiR). Wjacegeneraciske zetkanišćo we Wětrowje čaka nětko na hosći. Jutře, 14. julija, w 16 hodź. móža so zajimcy prěni króć po domskim rozhladować a sej snadź hižo termin za zetkanje ze swójbnymi knihować. Wužiwać móža zetkanišćo předewšěm Wětrowčenjo a wobydlerjo dalšich wsow Bóščanskeje gmejny. Wětrowčanka Ingrid Konschakowa, kotraž ma zetkanišćo čestnohamtsce nawjedować, pak je tež dalšim ludźom poruča.

Wulce zajimawa budźe wopytowarjam biblioteka. Tydźensce srjedu, stajnje wot 16 do 18 hodź., móža sej tam wćipni čitarjo knihi wupožčić, abo tež na městnje čitać. Wšako maja w domje čitanski róžk z přijomnym konopejom. Tež za blidom sedźo móža čitać abo so bjesadować. „To wšak běše wotmysł, tele zetkanišćo wu­tworić“, wuswětla wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy). „Wobydlerjo přejachu sej městnosć, hdźež móža so zetkać a zhromadnje swjećić.“

Krótkopowěsće (13.07.21)

wutora, 13. julija 2021 spisane wot:

49 komunow bjez korony

Budyšin/Zhorjelc. W Zhorjelskim wo­krjesu je incidenca po RKI dale na nuli. Budyski wokrjes informowaše wčera wo dodatnym přizjewjenju dweju korona-natyknjenjow z minjeneho tydźenja. Incidenca po RKI je tu dźensa 2,3. Něhdźe 111 000 wosobow je prěni raz šćěpjenych, 90 000 hižo dospołnje. 49 ze 57 komunow Budyskeho wokrjesa je aktualnje bjez korony, kaž wčera rěkaše.

Šiman přiradźe dale přisłuša

Budyšin/Berlin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) přisłuša hač do klětušeho přiradźe Němsko-čěskeho rozmołwneho foruma. Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (CDU) je Serba znowa powołał. Gremij sta so w swojim nimale 25lětnym skutkowanju z krutym wobstatkom němsko-čěskich stykow. Zhromadne dźěło dale zesylnić je tež dale zaměr Šimana.

Funkcionaram režima nišu rentu

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND