Gmejna chce so na dochodach wobdźělić

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Sewjernje Šibojskeho jězora, hdźež hižo wjacore milinowe wětrniki steja, ma wulka fotowoltaiska připrawa nastać. K tomu je so předwčerawšim Łazowska gmejnska rada wuznała. Jeje čłonojo su nastajenju twarskeho plana „Solarny park Šiboj“ jednohłósnje přihłosowali. Planowanska kónčina wupřestrěwa so na wuchodźe hač k Małej Sprjewi, na sewjeru hač k lěsej, na zapadźe hač ke gmejnskej hranicy a na juhu hač k wo­krjesnej dróze K 9218.

„Mějićel chce płoninu wobhospodarjeć“, rozłoži Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). „Z twarskim planom stanje so to legitimne. Za cyły zarjadniski proces wotzamknjemy zrěčenje, zo gmejnje žane wudawki nje­nastanu.“ Wobsedźer płoniny je firma z Regensburga. Wona chce dalšu energiju z wobnowjomnych žórłow wudobywać. Za to ma so wobswětowe pruwo­wanje přewjesć, kotrež budźe wažny wobstatk posudka, hač smědźa projekt po planje zwoprawdźić. Regensburgske předewzaće ma to runje tak zapłaćić kaž wšitke zarjadniske a wotkrywanske kóšty, wuzběhny twarski nawoda gmejny Wolfgang Tietze.

Krótkopowěsće (23.04.20)

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Hladarnja dale sylnje potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Ličba inficěrowanych z koronawirusom je wčera w Budyskim wokrjesu z jědnaće nowonatyknjenymi na 340 rozrostła. Dźewjeć z nich su w Radebergskej hladarni zwěsćili. W Zhorjelskim wokrjesu je ze sydom nowoinfekcijemi 250 padow koronawirusa. Šěsć tajkich registrowachu w zwisku z Nišćanskej pěstowarnju.

Casnik ma noweho šefredaktora

Choćebuz. Dr. Viktor Zakar budźe wot 1. meje šefredaktor Noweho Casnika, kaž LND zdźěla. Wón přewozmje zastojnstwo najprjedy hač do kónca lěta wot Gregora Wieczoreka, kiž redakciju kónc měsaca na swójske přeće wopušći. Dr. Zakar bě wot 2013 do 2015 šefredaktor kulturneho časopisa Rozhlad a skutkowaše po tym w RCW. Klětu LND šefredaktorstwo znowa wobsadźi.

„Lotka a Sophia“ myto dobyłoj

Policija (23.04.20)

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Žadnostce pokradnyli

Miłkecy. Kaž policija hakle nětko zdźěli, su njeznaći w nocy wot ćicheje soboty na jutrownu njedźelu w Miłkečanskim parku w Radworskej gmejnje ćežke sudobjo a terakotabarbnu šklu za kwětki pokradnyli. Sudobjo ma přeměr 45 centimetrow a je 50 centimetrow wysoke. Jedna so wo z ruku zhotowjeny unikat, na kotrymž su žorawje w rohodźi widźeć. Rubizna je něhdźe 110 eurow hódna. Policija prosy nětko wo pomoc wobydlerjow. Štóž móže informacije wo padu­stwje podać abo štóž wě, hdźe kwětkowej sudobjo a škla stej, njech zazwoni na Budyski policajski rewěr pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60 abo na kóždy druhi policajski běrow.

Pjenjezy darja towarstwu

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin. Ralbičanscy młodostni wokoło Dennyja Gloxyna, kotřiž dóstachu we wobłuku wubědźowanja Serbski poskitk tydźenja w syći (SPTWS) myto 100 eurow, chcedźa pjenjezy za dobry skutk pře­wostajić. Rozsudźili su so za Drježdźanske towarstwo Sternenkinder, kotrež ­poskića žarowansku pomoc a pohrjeby za dźěći, kotrež su w maćernym žiwoće zemrěli.

Dyrbja štomy pušćeć

Połpica. W Dubjanskim lěsu da Němska zwjazkowa załožba za wobswět wot spočatka tydźenja we wjetšim wobjimje štomy pušćeć. Potrjechene su lěsy při wo­krjesnych pućach wokoło Połpicy, a to do směra na Lemišow, Lichań a Nowu Wjes. Štomy hižo wěsće dosć njesteja, čehoždla móhli nimojěduce awta a kolesowarjow wo­hrozyć. Dyrbja je tuž pušćeć.

Tójšto přeńdźenjow zwěsćili

Budyšin. W běhu jednoho měsaca je policija w Budyskim wokrjesu wjace hač 600 přeńdźenjow přećiwo postajenjam korony dla zwěsćiła. Něhdźe połojca sta so na terenje Budyskeho policajskeho rewěra. Dwurěčne gmejny su lědma po­trjechene, kaž Zhorjelska direkcija zdźěla. Jeje statistika pak njerozeznawa mjez městami a wjesnej kónčinu.

Wuknyć wostudu znjesć

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:

Wuskutki koronapandemije na psychoterapeutiske hojenje

Lěkarjo a terapeuća wojuja přećiwo schorjenjam a bracham ludźi, tuchwilu bědźa so wosebje z koronapandemiju. Milenka Rječcyna je so z psychologiskim psychoterapeutom Karlom-Heinzom Untchom rozmołwjała.

Začuwaće změny w zadźerženju ludźi, kotřiž nětko k Wam na terapiju chodźa?

K.-H. Untch: Mnohe terapije maja wažny zaměr, zo so wobdźělenje pacientow na zjawnym žiwjenju polěpši, zo ludźo zaso nakupować chodźa abo na narodniny du. Pola nich zwěsćam změny. Wšako po tuchwilnym přikazu, socialne styki wobmjezować, potrjecheni doma wostanu, kaž su to hižo do terapije činili. Wukaz postupowanje při hojenju direktnje wobwliwuje. Wšako su potrjecheni nuzowani to činić, čehoždla na terapiju chodźa. Jim domabyće njetyje.

Maće mjez pacientami tež tajkich, kotřiž maja koronu za zapřisahanstwo (Verschwörung)?

Radwor (SN/MkWj). Madeleine Rentsch je nowa Radworska wjesnjanostka. Gmejnscy radźićeljo su 43lětnu z Łupoje na swojim wčerawšim posedźenju spřisahali a ju tak do zastojnstwa zapokazali. Runočasnje je so dotalny wjesnjanosta Wincenc Baberška po 27 lětach w zastojnstwje rozžohnował. Wón dźakowaše so w tym zwisku sobudźěłaćerjam gmejnskeho zarjadnistwa za wjelelětne dobre zhromadne dźěło kaž tež zastupowacemu wjesnjanosće Pětrej Klimanej, kiž je wčera nowu wjesnjanostku spřisahał.

Madeleine Rentsch bě při wólbach wjesnjanosty 9. februara za Minakałskich domizniskich přećelow nastupiła a so hnydom w prěnim wólbnym přeběhu z wjace hač 55 procentami hłosow wolerjow jasnje přesadźiła.

Hałzy sami spalić

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:
Ně, ja njetrjebam nastajnosći do někajkich twarskich wikowanišćow jězdźić. A dokelž je Budyska měšćanska biblioteka začinjena, sej mjeztym knihi tež online wupožčuju a je na tajkej „desce“ čitam. Tohodla mje koronowe wobmjezowanja zašłych tydźenjow resp. tuchwilne ani tak jara njemyla. Zo pak naše wurězane hałzy na hromadźe za chodojtypalenje lětsa wotbyć móc njebudu, žno je za mnje mały problem. Tónle róžk na swojej zahrodźe bych přichodne dny rady wurjedźił, ­a mnozy druzy pola sebje zawěsće tež. Znajmjeńša na zwučene wašnje to tónkróć njepóńdźe. Nó haj, da sej zaso raz mały lěhwowy woheń zamiškrimy a hałzy sami spalimy. Na terenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je to na zbožo bjez wulkeho přizjewjenja móžno, a to nic jenož kónc apryla, ale cyłe lěto. Sym pak hižo nětko wćipny, kelko tajkich małych wohenjow 30. haperleje tu abo tam dožiwimy. Marian Wjeńka

Zarjadnistwje dale dźěłatej

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:

Krizowy modus w Slepom a Kulowje trjechi wšitke wobłuki

Slepo/Kulow (AK/SN). Z wobmjezowanjemi a sćerpnosću komuny swoje ­zarjadniske dźěło dale zaručeja, kaž Slepjanski wjesnjanosta ­Reinhard Bork (njestronjan) a Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU) podšmórnjetaj. We woběmaj komunomaj je zarjadnistwo tuchwilu za wopytowarjow njepřistupne, byrnjež so tam dale wo naležnosće ludźi ­starali. „Zarjadniske dźěło wobstarujemy z trěbnej fachowej kompetencu a njezměnjenym elanom“, praji Markus Posch. „Dalokož móžno, rjadujemy ­naležnosće wobydlerjow po póstowym puću abo digitalnje.“

Lětsa žane chodojty a žane meje

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:

Mjez najwšelakorišimi zarjadowanjemi, kotrež so lětsa z woporom koronapandemije stanu, je nětko tež chodojtypalenje. Mjez Žuricami, Šunowom, ­Jaworu a Prawoćicami runje tak žane meje stajeć njesmědźa.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Kló­šterskej wodźe so lětsa žane zjawne chodojtypalenje njewotměje. Na to su so wčera předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška a pjeć wjesnjanostow dojednali. Dołho běchu so wobydlerjo nadźijeli, zo móža woblubowany nałožk tola hišće na někajke wašnje přewjesć, a přede­wšěm swoje hałzy po nalětnim wurězanju na jednore wašnje wotbyć. „Nimo chodojtypalenja lětsa tež žane mejestajenje njebudźe“, praji Měrko ­Domaška na naprašowanje Serbskich Nowin.

Nadźiju mějachu hač do kónca tohorunja w Kulowje, Rakecach, Radworju a druhdźe. Tež tam su z rozsudom dołho čakali, ale tam je nětko runje tak wšitko wotprajene. W Njeswačidle běchu porno tomu hižo spočatk apryla rozsudźili, zo žane chodojty njepala. Hodźijske centralne chodojtypalenje z programom je tohorunja wotprajene.

Prěnje škitne srědki wudźěleli

srjeda, 22. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MWj). Změnjene postajenja wokoło koronoweje pandemije sej tež wot městow a gmejnow nastajnosći nowe rozsudy žadaja. Tak su sobudźěłaćerjo města Budyšina předwčerawšim prěnje škitne maski za starownju na Budyskim Židowje, za Dźěłaćerske dobroćelstwo (AWO) a za mobilnu słužbu maltezow spřihotowali. Wčera su škitne srědki Budyskej wohnjowej woborje přepodali.

Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, zo přizjewjernja jězdźidłow w Budyšinje a Kamjencu zaso dźěła, techniskich přičin trochu pozdźišo tež ta we Wojerecach. Nimo awtowych domow móža tam tež přiwatne wosoby swoje naležnosće zaso rjadować dać. Zo bychu čakanskim časam a njetrjebawšim kontaktam zadźěwali, proša wo to, terminy jeničce e-mailnje pod adresu dojednać. Dyrbjało-li k wjele naprašowanjam dóńć, chcedźa z wosebi­- tymi wotewrjenskimi časami krótkodobnje na to reagować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND