Policija (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Pod wliwom medikamentow jěła

Budyšin. Starosćiwi wobydlerjo informowachu dźensa w nocy policiju, zo běchu na awtodróze pola Hornjeho Wujězda njewobswětleny Opel z Budyskim čisłom wobkedźbowali. Tam jědźeše awto ze směra Drježdźan do Zhorjelca w kwaklatej liniji. Patrulja awtodróhoweje policije zwěsći na to 63lětnu wodźerku Corsy, kotraž bě sylne medikamenty brała.

W měsće do awtow kopałoj

Wojerecy. Předwčerawšim wječor staj mužej w starobje 27 a 28 lět w starym měsće Wojerec randalěrowałoj. Na Hasy Clary Zetkin kopaštaj do wotstajenych awtow, mjetaštaj bleški na nje a pjerještaj samo ze železnym rjećazom do nich. Patrulja Wojerowskeho policajskeho rewěra wza jeju sobu na rewěr. Wěcna škoda wučinja dohromady něhdźe 20 000 eurow.

Škoda nětko wjesny předstejićel

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Wotrow (SN). Na swojim konstituowacym posedźenju wutworichu we Wotrowje srjedu nowu wjesnu radu. Wjesny předstejićel je nětko Tobias Škoda, jeho naměstnik Marcel Rjeda. Kaž wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) zdźěli, dotalny Wotrowski wjesny předstejićel Měrko Pohonč a jeho naměstnik Stefan Weclich gremijej hižo njepřisłušataj. Dojednali běchu so na to we wzajomnej přezjednosći.

Šulerska wustajeńca na hrodźe

Wojerecy (SN). „Kuzło zelow“ rěka wustajeńca šulerskich dźěłow, kotraž je hač do 22. septembra w foyeru Wojerowskeho hrodu přistupna. We wobłuku projektoweho tydźenja bě so 13 holcow a hólcow w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z Wojerowskim młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim měšćanskim muzejom zelam wěnowało. Kotre zela na łužiskich łukach rostu, to a tójšto wjace zajimcy we wustajeńcy zhonja.

Centrum seniorow wita hosći

Wjelk borana po wsy ćěrił a morił

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Krajny rada Harig a wjesnjanosta Kreuz žadataj sej wótriše naprawy

Budyšin (SN/mwe). „Takle dale njeńdźe“, rěka w nadpismje nowinskeje zdźělenki Budyskeho krajnoradneho zarjada, kotruž je nam Tobias Schilling, fachowy referent krajneho rady Michaela Hariga, wčera sposrědkował. Po aktualnym wjelčim nadpadźe w Žuricach žadataj sej Harig a Markus Kreuz (wobaj CDU), wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow, razniše zapřimnjenje přećiwo wjelkej. Wuchadźišćo jeju postupowanja je, zo je wjelk minjenu sobotu rano w šesćich wulkeho borana z pastwišća přez Žuricy ćěrił, njeposrědnje pódla wjesneje dróhi morił a tam hač do połojcy zežrał. Hišće w 6.45 hodź. je wobydler rubježne zwěrjo při bliskim kamjentnym nasypje wobkedźbował, prjedy hač so wone do směra na Rušicy zhubi. Z wotškódnjenjom za grawoćiwje zakusaneho borana jeho plahowar ličić njetrjeba, dokelž njebě minimalny škit zawěsćeny. „Najebać to njemóžemy akceptować, zo wjelk wosrjedź sydlišća skoćo zakusa a scyła spłóšiwy njeje“, Michael Harig wuswětla.

Chcedźa z Njebjelčanskej pěstowarnju wabić

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Filmowy team z Lipska je wčera w Njebjelčicach zapopadnył wobrazy za imageowy pask. Ćežišćo filmowcow běchu wosebitosće architektury tamnišeje pěstowarnje.­

Wotrowčenjo hotuja so na swój wjesny swjedźeń, kotryž tam wot jutřišeho do njedźele wječora přewjedu. Połnej ruce dźěła maja­ wosebje čłonojo młodźinskeho kluba, zo bychu za sobotny kónclětni openair wulki stan stajili, w kotrymž ma so přez cyłu­ nóc „powětr palić“. Kóžde lěto tónle Wotrowski swjedźeń syły ludźi wšitkich generacijow přiwabja. Zo bychu wopytowarjow wšitke dny prawje derje pohosćić móhli, dyrbja tež tejku a budku za praženje kołbaskow natwarić. Foto: SN/Maćij Bulank

Wobydlerjo kaž šoferojo wolóženi

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Po měsacy trajacych twarskich dźěłach a poćežowanjach hary a procha dla, hdźež su tež wulke štomy podrězali, su wobydlerjo w Němcach wolóženi: Wu­twar statneje dróhi S 95 je zakónčeny.

Němcy (SN/mwe). Dźewjeć tydźenjow prjedy hač planowane je dróha z Kulowa přez Němcy do Wojerec zaso wobjězdźomna. Z wulkim wjeselom móžachu Němčenjo a mnozy dalši kaž tež šoferojo přepodaće wulkeho projekta wčera popołdnju přez Wojerowskeho wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) sćěhować. Wšako dyrbjachu so wobydlerjo wosebje při wulkej horcoće a suchoće z prochom bědźić.

Hižo w lěće 2010 běchu z narunanskim nowotwarom mosta přez Čorny Halštrow prěni krok k wobnowjenju jara wobjězdźeneje dróhi z Kulowa do Wojerec přez Němcy činili. Hnydom po tym bě dalši wutwar dróhi planowany. Konsolidacijow hospodarskeho plana města Wojerec a dalšich ćežow dla pak dyrbjachu naprawy přeco zaso přestorčić. Hakle w lěću 2014 móžachu z nowym planowanjom dróhotwara přez Němcy započeć.

Młodostni chorym rady poboku

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:
Tež lětsa wukonjeja młodźi ludźo z Kamjenca a wokoliny w Kamjenskej chorowni swj. Jana dobrowólne socialne lěto. Dźewjeć wotchadnikow šulow budźe w hojerni maltezow w běhu lěta na wšelakich stacijach dźěłać. Někotři z nich přihotuja so we wobłuku swojeho zasadźenja na studij, dalši zajimuja so za pozdźiše powołanje w strowotnistwje abo hladanju chorych. Lea van de Ahe, Laura Raßbach, Melanie Schuster, Michelle Zelder, Tom Grundmann, Sarah Bernhardt, Nils Brückner a Karl Petschik (wotlěwa) móža so tež za wukubłanje w Kamjenskej chorowni požadać. Najprjedy pak čakaja na nich cyle nowe wužadanja. Foto: Mathias Baumann

Měšćanosta wobžaruje njewužiwanu šansu

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU) je so wčera tydźenja na posedźenju gmejnskeje rady k wuslědkej wólbow Sakskeho krajneho sejma wuprajił.

Kulow (AK/SN). Markus Posch hódnoći wuslědk wólbow krajneho sejma jako njewužiwanu šansu. Direktny kandidat CDU, Mathias Kockert z Kulowa, njeje sej při wólbach 1. septembra direktny mandat za krajny sejm zdobył. „Jako měšćanosta to jara wobžaruju, za město a za naše wjesne dźěle. Runje direktny kandidat w Drježdźanskim krajnym knježer­stwje stajnje zaso durje wotwěra“, Posch wuzběhny. W Kulowje drje bě so Kockert z 55,2 procentomaj wšěch hłosow jasnje přesadźił, w dalšich komunach wólbneho wokrjesa 54 Budyšin pak doby kandidat strony AfD Timo Schreyer. Wón bě mjez druhim w Njedźichowje 6,8 procentow hłosow wjace nažnjał hač Kockert, we Łutach 10,7 procentow wjace a we Wóslinku samo 11,0 procentow.

Krótkopowěsće (12.09.19)

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Za towarstwo Krabata hłosować

Njebjelčicy. Krabatowe towarstwo je za Myto publikuma Němskeho angažementoweho myta namjetowane. Online-wothłosowanje je so dźensa w interneće pod https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis/ zahajił. Sakske towarstwo kandiduje we wosom z 19 temowych wobłukow. Po cyłej republice, rozrjadowane po zwjazkowych krajach, wabi 617 cyłkow wo podpěranske hłosy.

Wojerowska šula pódla

Drježdźany/Wojerecy. Wyša šula „Při planetariju“ we Wojerecach je jedne z pjeć sakskich kubłanišćow, hdźež zwoprawdźeja projekt „šula a digitalna demokratija“. Jedne lěto wukmanjeja pro­fijo šulerjow, wučerjow a staršich. We workshopach posrědkuja hódnoty we wobłuku socialnych medijow, zo bychu online-diskriminaciji w formje cyber-mobbinga abo hatespeechow zadźěwali.

Kóncowku „-ová“ zachować

Policija (12.09.19)

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Bulowe saki pokradnjene

Kamjenc. Kamjenscy koparjo so njemało dźiwachu, jako zwěsćichu, zo bě jim něchtó saki, kotrež bule wotpopaduja, pokradnył. Po 60 metrach běchu wone w stadionje na Dittrichowej na wjacore sćežory přičinjene. Wěcna škoda wučinja něhdźe 6 000 eurow. Problem je, zo budu bórze nowe saki trjebać.

Podhladneho zadźerželi

Wojerecy. We Wojerecach je policija wutoru wječor při kontroli 36lětneho lepiła, kiž bě z hižo loni pokradnjenym kolesom po puću. Nimo toho měješe podhladny zakazany nóž při sebi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND