Adwentny a hodowny čas so z wulkimi kročelemi bliži: To je wot dźensnišeho na Budyskim Hłownym torhošću před radnicu widźomne. Z pomocu krana su tam dopołdnja 14 metrow wysoki šmrěk stajili. Přichodne dny chcedźa jón z 80 Ochranowskimi hwězdami wupyšić. K zahajenju 636. Wjacławskich wikow 29. nowembra budu wone zaswěćene. Foto: SN/Hanka Šěnec

Błóta wuměłču inspiruja

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Nakupowanska nóc w Budyšinje tež ze serbskimi poskitkami

Budyšin (CS/SN). Nakupowanska nóc Romantica­ je lětsa znowa tysacy zajimcow pod hesłom „błyšć w bajkowym lěsu“ do sprjewineho města zwabiła. Tež serbske institucije su so wobdźělili. Serbski ludowy ansambl přeprošowaše z čitanjom Olafa Haisa wo worakawstwach Maksa a Morica, Budyski Serbski muzej poskići wodźeni po wustajeńcy „Sorbian Street Style“.

Z nimale hodźinskim programom předstaji so na žurli Serbskeho domu delnjołužiski chór Łužyca z Choćebuza na nazymskim koncerće něhdźe 50 zajimcam. Pod nawodom Lubiny Žurec-Pukačoweje zaklinčachu hornjo- a delnjoserbske kaž tež pěsnje našich słowjanskich susodow mjez druhim z Pólskeje, Čěskeje, Ukrainy a Chorwatskeje. Spěwali su samo w starosłowjanšćinje.

Najzašo za štyri lěta započnu

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy wojuje dale wo bjezbarjerny přistup za zbrašenych na tamniše dwórnišćo. To po­twjerdźi Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) tele dny měšćanskej radźe. „Němska železnica je mjeztym předplanowanje za polěpšenje poměrow za zbrašenych na dwórnišću we Wojerowskim starym měsće do nadawka dała“, rozłoži wón radźićelam w aktualnej informaciji. „Ze stron žele­znicy su hižo srjedźodobnje 3,5 milionow eurow za to zaplanowali.“

Krótkopowěsće (04.11.19)

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Hłowne myto Litawčanej

Lipsk. Filmowy festiwal DOK Lipsk je zakónčeny. Na wčerawšej swjatočnej gali wuznamjenichu dohromady 24 produkcijow z mytami w hódnoće 82 000 eurow. „Złoty hołb“ za najlěpšu mjezynarodnu dokumentaciju přiznachu litawskemu filmowcej Audriusej Mickevičiusej a jeho paskej „Exemplary Behaviour“. Najlěpša wuchodoeuropska produkcija je „The Wind“ Michała Bielawskeho z Pólskeje.

Sakska FDP z nowym předsydu

Neukieritzsch. Frank Müller-Rosentritt z Kamjenicy je nowy předsyda FDP Sakskeje. 37lětny zapósłanc zwjazkoweho sejma a dotalny krajny městopředsyda strony bu sobotu na krajnym zjězdźe liberalnych w Neukieritzschu z 75,6 procentami do zastojnstwa wuzwoleny. Wón naslěduje Holgera Zastrowa, kiž bě dezastrozneho wuslědka při wólbach krajneho sejma po 20 lětach wotstupił.

Maja originelnu biblioteku

Policija (04.11.19)

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Do twarjenja firmy so zadobyli

Njeswačidło. W nocy na njedźelu su so njeznaći na wobhrodźenu płoninu a do twarjenja firmy při Njeswačanskej tankowni namócnje zadobyli. Kaž policija zdźěla, běchu skućićeljo w běrowach firmy wšitko za móžnej rubiznu přepytali a přeborkali kaž tež wšitke kasy a špinty zwočinjeli. Při tym načinichu škodu ně­hdźe tysac eurow. Spakosćili pak su po zdźělenju zastojnikow jenož dotal hišće njeznate mnóstwo cigaretow. Kriminalna policija pad přepytuje.

Benedikt Dyrlich w rozmołwje

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Stróža. Serbski spisowaćel a publicist Benedikt Dyrlich předstaji zajutřišim, srjedu, 6. nowembra, w 19 hodź. w Stróžanskim (Wartha) Domje tysac hatow prěni dźěl swojeje němskorěčneje knihi „Doma we wućekach“. W njej wopisuje swój njelochki žiwjenski puć a swoje skutkowanje w NDR. Po tym maja wšitcy składnosć z awtorom so rozmołwjeć.

Dalši žarowanski kruh

Chrósćicy. Žarowanskaj přewodźerjej Regina­ Krawcowa ze Smječkec a Tomaš Pěčka ze Sernjan poskićataj zhromadnje z dr. Ludmilu Lajderowej z Drježdźan po lońšim zazběhu dalši serbski žarowanski kruh. Prěnje zetkanje budźe štwórtk, 7. nowembra, w 17 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Dalši termin je tři njedźele pozdźišo. Předwidźane je, zo so žarowanski kruh hač do spočatka apryla wosom­ króć zetka. Zajimcy měli so pod telefonowym čisłom 01 74 / 7 01 94 87 přizjewić.

Zawod rozšěrja

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Meblowy zawod Maja w Brěžkach smědźa rozšěrić. Za to je Kulowska měšćanska rada srjedu zelenu swěcu dała. Jednohłósnje bě wona trěbnu 6. změnu wobtwarjenskeho plana za Brěžčanske přemysłownišćo wobzamknyła. Tak móže Maja nětko swój zawod wo 4,9 hektarow rozšěrić.

Brěžčanska meblowa twornja trjeba płoninu za swój přichodny wonkowny skład. „Tak pomjeńšimy ličbu transportow a zdobom poćežowanje dróhow wulkich a ćežkich Lkw-jow dla“, rozłoži nawoda twarskeho zarjada Stephen Rachel. Na płoninje móža tohorunja twarjenja za produkciju a skład nastać. „Z wulkej hordosću nas napjelnja, zo mamy ze zawodom Maja sylny hospodarski faktor w Brěžčanskim přemysłowym parku“, wuswětli Stephen Rachel a potwjerdźi „smy hordźi, zo mamy tajkeho wulkeho dźěłodawarja tu na městnje. Ze zawodom Maja hižo wjacore lěta spomóžnje hromadźe dźěłamy.“

Twornja Maja přewozmje planowanske kóšty za zdźěłanje noweho wobtwarjenskeho plana. Tak nima město Kulow žanežkuli wudawki w naležnosći. Nětko chcedźa nošerjow zjawnych zajimow a wobydlerjow do planowanja zapřijeć.

Do reformaciskeho dnja móžachu Wojerowčenjo srjedu wječor hudźbnu wosebitostku dožiwić: Před Łužiskej halu předstajichu dujerjo Šlesko-hornjołužiskeho cyrkwinskeho­ kruha serenadu. Tak přiwabichu tójšto ludźi na Łužiske naměsto, a někotři zdźěla sobu spěwachu. Foto: Gernot Menzel

W Chrósćicach su srjedu nowy gmejnski a kulturny centrum w bywšej srjedźnej šuli z dnjom wotewrjenych duri zajimowanym wobydlerjam pokazali a jón zdobom zjawnosći přepodali. Po tym zo bě wosadny farar Měrćin Deleńk dom poswjećił a Chróšćanske šulske dźěći swój program předstajili, móžachu sej zajimcy rumnosće wobhladać. Foto: Feliks Haza

Dale a wjac spěwatych kołpjow

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

Štóž so z kedźbliwymaj wočomaj podłu łužiskich hatow wuchodźuje, je tam zawěsće hižo spěwateho kołpja ze žołtym pyskom wuhladał. Kołpje, kotrež hewak znajemy, maja oranžowy pysk. Spěwate kołpje swojemu mjenu woprawdźe wotpowěduja. Hdyž leća, hdyž so wohrožene čuja abo hdyž prosće na rěpikowych polach steja, wone wótře spěwaja. W lehnjenskim času wot apryla pak skerje mjelča, a wot srjedź meje móžemy kołpje a jich młodźata wobkedźbować.

Mjenowana družina ptakow pochadźa poprawom ze Skandinawiskeje. W Hamburgu běchu prěnje spěwate kołpje hižo 1970 wuhladali. Dwanaće lět pozdźišo zwěsćichu tajke Schleswigsko-Holsteinskej a wot lěta 1995 tež w Błótach. Pola Kamjenca su so prěni raz w lěće 1998 młodźata spěwateho kołpja wulahnyli a so w haće blisko Koslowa derje schowali. Prěnje wideja tychle rjanych ptakow z młodźatami nahrawach před šěsć lětami při Kamjentnym haće mjez Smječkecami a Róžantom. Dale a bóle so spěwate kołpje po łužiskich hatach wupřestrěwaja a domoródnu družinu horbatych kołpjow wutłóčeja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND