Policija (16.09.19)

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Dźěl twarjenja so sypnył

Biskopicy. Krótko do 17 hodź. su woby­dlerjo w Biskopicach na Karl-Liebknechtowej dróze wohnjowu woboru zazwo­nili. Tam bě so dźěl prózdny stejaceho twarjenja sypnył a na chódnik padnył. 26 kameradow bě na městnje a z pomocu přistajenych Biskopičanskeho twarskeho dwora a městnosć zawěsćichu.

Wandalojo zachadźeli

Budyšin. Budyšenjo njewědźachu sej sobotu rano rady a wołachu policiju. Na Budyskim dźiwadłowym naměsće někotři hewrjekachu a piwowe bleše wo zemju mjetachu. Samo měšćanske rjedźenje dyrbješe wupomhać.

Předpředań zahajena

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN). Serbska kapała CON-TAKT swjeći 5. oktobra w Chróšćanskej „Jednoće“ swoje dźesaćlětne wobstaće. Přez wječor nazymskich rejow za wšitke generacije powjedźe braška Handrij Krječmar z Dubrjenka. Připowědźili su so spěwarjo, kotřiž chcedźa wot 19 hodź. superhity serbskeho rozhłosa zanjesć. Dźensa so předpředań zastupnych lisćikow za sydom eurow pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka a w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji zahaji.

Gmejna pyta rjedźerku

Wotrow (SN). We Wotrowskej starej šuli maja wjetšu rumnosć, w kotrejž so najwšelakoriše zjawne kaž tež swójbne zarjadowanja wotměwaja. Zamołwita za wobłuk domu ze sanitarnymi připrawami je gmejna Pančicy-Kukow. Komuna pyta někoho, kotryž by so wo rjedźenje starał a ludźom, kotřiž chcedźa tam swjećić, kluč přepodał. Za to je małe pjenježne narunanje předwidźane. Zajimcy móža so na gmejnskim zarjedźe w Pančicach-Kukowje přizjewić.

Wobchadne wobmjezowanja

Jedyn z wjerškow na Ralbičanskim babylěću budźe sobotu wječor w něhdźe dwuhodźinskim programje wustup skupiny „Rockowe­ brody“. Wjeselić móža so přihladowarjo zbliska a zdaloka nimo znatych coverowanych spěwow tež na cyle nowy serbski­ hit, kotryž su sej „brodačojo“ po přikładźe karnewala za swjedźeń wumyslili. Foto: SN/Maćij Bulank

Na jedyn zaměr so dojednać

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Jako poslednja we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je so wčera wječor w Róžeńće lětsa w meji nowowu­zwolena gmejnska rada Ralbicy-Róžant skonstituowała.

Při twarnišćach často błyskaja

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

W Lejnje prawidłownje přespěšnych šoferow lepja

Budyšin (SN/mwe). Nimo stacionarnych błyskačow kaž w Chelnje abo Ćisku su přistajeni a specialisća Budyskeho krajnoradneho zarjada po puću, zo bychu z wosebje wuhotowanym awtom tež na wsach prawidłownje spěšnosć kontrolowali. To so tež wudani, dokelž mnozy wodźerjo awtow do „paslow“ zajědu, a krajnoradny zarjad ma z toho wob lěto tójšto přidatnych dochodow. Mnozy šoferojo pak na tym dwěluja, hač přeco na prawym městnje błyskaja, hdźež hrozy pěškam a kolesowarjam woprawdźe tež strach wobchada dla. W Starej Cyhelnicy na přikład steješe mobilny błyskač 29. julija dopołdnja při wosebje zarjadowanym twarnišću za kładźenje syće. Hdźež je hewak spěšnosć 50 kilometrow na hodźinu dowolena, bě wona tam wěsty čas na 30 km/h wobmjezowana.

Krótkopowěsće (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Zettwitz Zhorjelc wopušći

Zhorjelc. Decernentka Zhorjelskeho wokrjesa Heike Zettwitz budźe nowa społnomócnjena wokrjesa Dubja-Sprjewja. Předwčerawšim je ju tamniši wo­krjesny sejmik ze 44 ze 46 móžnych hłosow wuzwolił. Nowe zastojnstwo chce wona w nowembru nastupić. W Zhorjelskim wokrjesu nawjedowaše Zettwitz wobswětowy, twarski, lěsniski a wokrjesny wuwićowy zarjad kaž tež zarjadnistwo za nadróžny wobchad a porjad.

Wjesnjanostow witali

Radwor. Na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“ přewjedźechu dźensa kóždolětne posedźenje přirady energijoweho zastaraćela Enso a Drježdźanskeho zastaraćela Drewag. Wjesnjanosta Wincenc Baberška móžeše měšćanostow a wjesnjanostow ze wšeje wuchodneje Sakskeje witać. Na spočatku rozłoži Tomaš Rječka přitomnym Radworske centralne tepjenje.

Filmy zapodać

Policija (13.09.19)

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Pod wliwom medikamentow jěła

Budyšin. Starosćiwi wobydlerjo informowachu dźensa w nocy policiju, zo běchu na awtodróze pola Hornjeho Wujězda njewobswětleny Opel z Budyskim čisłom wobkedźbowali. Tam jědźeše awto ze směra Drježdźan do Zhorjelca w kwaklatej liniji. Patrulja awtodróhoweje policije zwěsći na to 63lětnu wodźerku Corsy, kotraž bě sylne medikamenty brała.

W měsće do awtow kopałoj

Wojerecy. Předwčerawšim wječor staj mužej w starobje 27 a 28 lět w starym měsće Wojerec randalěrowałoj. Na Hasy Clary Zetkin kopaštaj do wotstajenych awtow, mjetaštaj bleški na nje a pjerještaj samo ze železnym rjećazom do nich. Patrulja Wojerowskeho policajskeho rewěra wza jeju sobu na rewěr. Wěcna škoda wučinja dohromady něhdźe 20 000 eurow.

Škoda nětko wjesny předstejićel

pjatk, 13. septembera 2019 spisane wot:

Wotrow (SN). Na swojim konstituowacym posedźenju wutworichu we Wotrowje srjedu nowu wjesnu radu. Wjesny předstejićel je nětko Tobias Škoda, jeho naměstnik Marcel Rjeda. Kaž wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) zdźěli, dotalny Wotrowski wjesny předstejićel Měrko Pohonč a jeho naměstnik Stefan Weclich gremijej hižo njepřisłušataj. Dojednali běchu so na to we wzajomnej přezjednosći.

Šulerska wustajeńca na hrodźe

Wojerecy (SN). „Kuzło zelow“ rěka wustajeńca šulerskich dźěłow, kotraž je hač do 22. septembra w foyeru Wojerowskeho hrodu přistupna. We wobłuku projektoweho tydźenja bě so 13 holcow a hólcow w starobje sydom do jědnaće lět hromadźe z Wojerowskim młodźinskim domom „Ossi“ a Wojerowskim měšćanskim muzejom zelam wěnowało. Kotre zela na łužiskich łukach rostu, to a tójšto wjace zajimcy we wustajeńcy zhonja.

Centrum seniorow wita hosći

Wjelk borana po wsy ćěrił a morił

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Krajny rada Harig a wjesnjanosta Kreuz žadataj sej wótriše naprawy

Budyšin (SN/mwe). „Takle dale njeńdźe“, rěka w nadpismje nowinskeje zdźělenki Budyskeho krajnoradneho zarjada, kotruž je nam Tobias Schilling, fachowy referent krajneho rady Michaela Hariga, wčera sposrědkował. Po aktualnym wjelčim nadpadźe w Žuricach žadataj sej Harig a Markus Kreuz (wobaj CDU), wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow, razniše zapřimnjenje přećiwo wjelkej. Wuchadźišćo jeju postupowanja je, zo je wjelk minjenu sobotu rano w šesćich wulkeho borana z pastwišća přez Žuricy ćěrił, njeposrědnje pódla wjesneje dróhi morił a tam hač do połojcy zežrał. Hišće w 6.45 hodź. je wobydler rubježne zwěrjo při bliskim kamjentnym nasypje wobkedźbował, prjedy hač so wone do směra na Rušicy zhubi. Z wotškódnjenjom za grawoćiwje zakusaneho borana jeho plahowar ličić njetrjeba, dokelž njebě minimalny škit zawěsćeny. „Najebać to njemóžemy akceptować, zo wjelk wosrjedź sydlišća skoćo zakusa a scyła spłóšiwy njeje“, Michael Harig wuswětla.

Chcedźa z Njebjelčanskej pěstowarnju wabić

štwórtk, 12. septembera 2019 spisane wot:

Filmowy team z Lipska je wčera w Njebjelčicach zapopadnył wobrazy za imageowy pask. Ćežišćo filmowcow běchu wosebitosće architektury tamnišeje pěstowarnje.­

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND