Policija (06.07.20)

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Woheń deski dla wudyrił

Wojerecy. Tołste mróčele pokazowachu sobotu popołdnju na to, zo so w bydlenju na Wojerowskej Salomona Bohuchwała Frencelowej pali. Na městnje zwěsćichu wohnjowi wobornicy, zo ležeše drjewjana deska na kachlach, kotrež bě po zdaću njewotpohladnje zaswěćiło. Na zbožo so nichtó njezrani. Na hašenju wobdźělene běchu wobory Wojerecy-stare město, Němcy, Wojerecy-nowe město/Kinajcht a Ćisk kaž tež wuchowanska słužba maltezow. Dohromady 36 kameradow bě zasadźenych.

Třěcha bróžnje so paliła

Ptačecy. Hižo w nocy na sobotu w jednej dyrbješe wohnjowa wobora palacu třěchu bróžnje w Ptačecach hašeć. W bróžni běchu dźěłowe graty za pólne dźěła składowane. Na zbožo njejsu płomjenja na pódlanske domy přeskočili. Přiwšěm bě wulkeje horcoty dla k wobškodźenju pódlanskeho kónctydźenskeho domskeho dóšło. Wěcnu škodu trochuja na wjacore tysacy eurow. Fachowcy nětko přičiny wohenja přepytuja.

Zarjad zaso wotewrjeny

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Budyšin. Budyski krajnoradny zarjad ­je zaso bjez terminoweho dorěčenja přistupny. Wuwzaće wobsteji dale za při­zwolenje dowolnosće za wodźenje awta na wšitkich třoch stejnišćach w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach. Tam je so dojednanje terminow jako wuspěšne wopokazało.

Změrca so prašeć

Wojerecy. Změrcowska městnosć za wobydlerjow města Wojerec budźe při­chodny króć zaso jutře, 7. julija, přistupna. W starej radnicy na Torhosću 1 w stwě 124 móža sej wobydlerjo wot 16 do 17.30 hodź. ­po radu přińć. Zajimcy ­móža so nimo toho pod telefonowym čisłom 03571/ 45 71 78, ale tež pisomnje na změrca wobroćić.

Lubij (AK/SN). Wot měrca Zhorjelski wokrjes na korona­pandemiju ofensiwnje a wobhladniwje reaguje. To je krajny rada Bernd Lange (CDU) na minjenym posedźenju wokrjesneho sejmika w Lubijskej wikowej hali potwjerdźił. „Smy cyłkownje za to zamołwići, toho běch sej wědomy. Jasne struktury naprawow wot měrca a pomjenowanje zamołwitych su nam při tym jara pomhali“, Bernd Lange rozłoži. „Smy swoje mocy zesylnili a za­měrnje zasadźili.“

Jara derje su ludźo wobydlerski telefon přiwzali. Tam bě sčasami hač do 36 sobudźěłaćerjow zasdźenych. Woni přijimachu cyłkownje 20 000 telefonatow, 83 procentow z toho je wobdźěłanych. „Nichtó njetrjebaše dołho na wotmołwu čakać“, krajny rada wróćo zhladujo rjekny. Dźakowano wobhladniwemu wobchadźenju z pandemiju móža chorownje nětko planowane operacije přewjesć.

Łužiski jězorinowy klinikum we Wojerecach ma noweho nawodu nuzoweje přijimarnje. Šeflěkar, Serb Cyril Hančik, je tam srjedu­ dźěłać započał. Radworčan je do toho w Běłowodźanskej wokrjesnej chorowni skutkował. Cyril Hančik, kiž je zdobom ­paliatiwny a intensiwny medicinar, je fachowy lěkar za anesteziju a ma ­fachowu wědu jako nawodny nuzowy lěkar. We Wojerowskej nuzowej přijimarni staraja so wob lěto wo něhdźe 25 000 pacientow. Foto: LSK/Gernot Schweitzer

Wotměja „bulwar stare město“

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Wojerowski měšćanski zarjad začuwa dobru rezonancu na iniciatiwu „Bulwar stare město“. Wo tym swědči rozprawa Dietmara Wolfa na njedawnym posedźenju měšćanskeje rady.

Wojerecy (AK/SN). Lětuši Wojerowski „bulwar stare město“ jako iniciatiwa cityjoweho managementa, cyłka Přichod města z.t. a domjacych rjemjeslnikow a přemysłownikow, je derje zaběžał. To potwjerdźi Dietmar Wolf, nawoda fachoweho wobłuka twarstwo, na njedawnym posedźenju měšćanskeje rady.

Wot 4. junija hač do 22. awgusta tam akciju znowa wotměja. Wokoło torhošća, Cyrkwinskeje a Měroweje maja meble, přeprošace z napisami w němskej a serbskej rěči k posydnjenju. Sudobja z kwětkami wšitko wobrubjeja. Schneiderec frizerski salon zawjesela z přibrjóžnej baru. Rěznistwo Sinapius je piwowu zahrodu wotewrěło. Po wječorach wabi lounge. „Chcemy, zo wobydlerjo hasy a naměsto takrjec nazhonja a dožiwja“, Dietmar Wolf rozjasni.

Wo myto so prócować

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Habrachćicy-Nowe Jěžercy (SN). Załožba Chěža ze stołom wupisa lětsa wospjet myta za ludźi, kotřiž so za tajke domy angažuja. 7 000 eurow móže załožba za to nałožić. Pjenjezy přewostajitej jej mjeztym dwanaty króć Lutowarnja Hornja Łužica-Delnja Šleska a Budyska wokrjesna lutowarnja.

Wo pjenježne myto prócować móža so zajimcy z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje. Wšojedne při tym je, w kotrym kraju jich chěža steji, abo hač su so za zachowanje tajkich zasadźeli. Wšitcy su přeprošeni so na wubědźowanju wobdźělić. Požadać móža so wobsedźerjo, kotřiž su z wulkej prócu swój dom pod měritkami pomnikoškita saněrowali. Namołwjene su tež wosoby a towarstwa, kotrež so za zdźerženje chěžow ze stołom angažuja.

Kónc zapodaća próstwow je 8. julij. Trěbne podłožki namakaja zajimcy na internetnej stronje www.stiftung-umgebindehaus.de.

Po tym zo je přiwzaće próstwow zakónčene, budźe je fachowa jury pruwować. Hakle po tym fachowa rada dobyćerjow postaji. Swjatočne přepodaće mytow budźe 13. septembra w muzeju „Alte Mangel“ w Habrachćicach-Nowych Jěžercach (Ebersbach-Neugersdorf).

Mjeńše korektury hišće trěbne

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Zajimy Njebjelčanskeje gmejny w regionalnym planowanju wobkedźbowane

Pěskecy (JK/SN/JaW). Po rotaciskim planje wotmě Njebjelčanska gmejnska rada swoje wčerawše posedźenje w Pěskecach. Tak skića wjesnjanam móžnosć, so konkretnje na swojich zastupjerjow wobroćić móc. Zajim Pěskečanow wšak njebě přewulki, tak zo wostachu radźićeljo wčera skerje mjez sobu.

Sakska spěchuje wutwar dróhi

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Budyšink (SN). Wokrjes Budyšin je dóstał připrajenje, zo budźe wutwar dróhi přez Budyšink (Kleinbautzen) spěchowany, a to we wobjimje 2,4 milionow eurow. Suma wotpowěduje 80 procentam wšěch kóštow. Srědki přewostaji wokrjesej sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad, zo móhł komunalnu infrastrukturu polěpšić.

Twarski staw wokrjesneje dróhi je jara špatny a wutwar nuznje trěbny. Wotrězk je 1,6 kilometrow dołhi, započina so při mosće nad awtodróhu A 4 a kónči ­na započatku Přiwćic (Preititz). Jězdnja budźe šěsć metrow šěroka, chódnik połdra metra šěroki. Zwonka wsy budźe ­dróha 6,50 metrow a nabočna čara meter šě­roka.

Z nowotwarom chcedźa haru w sydlišću jasnje pomjeńšić. Tež woda z jězdnje ma potom lěpje wotběžeć, štož zaso wjetšej wobchadnej wěstoće słuži. Naprawu financuje Sakska z dawkowych srědkow na zakładźe wobzamknjeneho etata.

Syno w kólni so paliło

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:
15 wohnjowych wobornikow z Hórkow, Chrósćic a Nuknicy bu wčera palaceho so syna w Hórčanskej kólni wołanych. Po połdra hodźinje mějachu płomjenja zhašane, kaž Chróšćanski wobornik na naprašowanje zdźěli. Wobćežne zasadźenje přiwšěm bě. Wšako dyrbjachu walčki syna zwućahać, štož pak so jim poradźi. Kólnja drje so dospołnje wotpaliła njeje, ale njehodźi so hižo wužiwać. Foto: Beno Hojer

Krótkopowěsće (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Třicećo hišće w karantenje

Budyšin/Zhorjelc. Tuchwilu njeje w Budyskim wokrjesu nichtó wjace z koronawirusom inficěrowany. Wot měrca 2020 je strowotniski zarjad cyłkownje 501 natyknjenje zwěsćił. 2 948 wosobow dyrbješe do karanteny, aktualnje je jich hišće 30. W Zhorjelskim wokrjesu registruja hišće jeničku infekciju, wot při­kazaneje karanteny tam wokomiknje nichtó potrjecheny njeje.

Pomniki lětsa njepřistupne

Budyšin. Zarjadnistwo města Budyšina je zdźěliło, zo 13. septembra planowany dźeń wotewrjeneho pomnika lětsa wupadnje. Twarska měšćanostka Juliane Naumann (njestronjanka) „ćežki rozsud“ wobžaruje, kotryž pak je hladajo „na wěstotu a strowotu wobdźělnikow“ trěbny. „Přiwšěm smy optimistiscy, zo móžemy zarjadowanje klětu zaso wuhotować.“

Bjezdomni móža wostać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND