Prózdninska zabawa za dźěći

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Lückendorf. Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeproša šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika wot póndźele, 17. awgusta, do štwórtka, 20. awgusta, na prózdninsku zabawu do Lückendorfa w Žitawskich horinach. Lětuše hesło rěka „Prózdniny, pućowanje, Boža stwórba, dyrdomdej.“ Swójski přinošk wučinja 80 eurow. Při­zjewjenja su hač do pjatka, 17. julija, ­pod tel. čo. 035796/ 88707 a z mejlku na móžne.

Tworić w Mnišej rozwalinje

Budyšin. Serbska wuměłča Borbora Wiesnerec chce zajimcow na lětušej lětnjej akademiji Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa z.t. ke kreatiwnemu tworjenju pohonjeć. Wot 20. do 25. junija budźe dźěłarnička w rozwalinje Budyskeje Mnišeje cyrkwje. Štóž chce pódla być, trjeba wosebje dźěłansku drastu a wotpowědne nawoči. Wšako zaběraja so wobdźěleni z rězbarjenjom. Dalši wuměłcy, kotřiž sobu skutkuja, su Gabi Kell (molowanje), Edith Böhme (molowanje freskow) a Hans Kutschke (rysowanje).

Z hribami a rostlinami barbić

Wažna je dobra zhromadnosć

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne dźěło wukonjeja, wo nich pak wjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji lětsa tajke aktiwne cyłki předstajamy, dźensa Wjesnu zhromadnosć z.t. ­Nowa Wjeska (2).

Zo haja Nowowješćenjo mjeztym lět­dźesatki dobru zhromadnosć, to stajnje znowa dopokazuja. Tak běchu to hižo w 1970tych lětach přewjedźene koparske turněry, sportowe wubědźowanja a zhromadne swjedźenje w bywšej tobakowej hali prodrustwa. Tradiciju po politiskim přewróće dale hajić bě agilnej wjesnej trójce – Křesćanej Korjeńkej, Jurjej Pěčce a Měrćinej Hicce – přewšo wažne. A to wosebje tež tohodla, zo bychu tradicionalne nałožki dale pěstowali. Tež młodostni – na jich čole Stefan Hicka, Marko Pjech, Stefan Kunath a Tomaš Klimant – so zaměrnemu nadawkej z wulkim elanom wěnowachu.

Rěči runohódnje wobkedźbowanej

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Dom zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje změje dwurěčny napis. Serbšćina a němčina budźetej při tym runohódnej.

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Hnydom dwě wurjadnej posedźeni zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka bě jeho předsyda Měrko Domaška za wčera w awli Šule Ćišin­skeho zwołał. Na prěnjej dyrbjachu zastupnicy zwjazkej přisłušnych pjeć gmejnow wobzamknjenje ze zašłeho wura­dźowanja sporjadkować. Tak cofny gremij swój rozsud, na domje zarjadniskeho zwjazka dwurěčny napis tak připrawić dać, zo steji serbski nad němskim. Dyrbjachu tuž w naležnosći znowa rozsudźić, a to formalneho zmylka před­sydy zarjadniskeho zwjazka Měrka Do­maški dla. Tež gmejna Pančicy-Kukow bě spřećiwjenje zapodała. Wotpowědnje předpisam dyrbješe zhromadźizna tuž w běhu třoch tydźenjow wobzamknjenje znowa rozjimać.

W holi z wudu na wodu

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:
Wudźerska sezona při Lejnjanskim jězoru je zahajena. Wotnětka je tam oficialnje dowolene ryby łójić. Zo by popad zaručeny był, su zastupjerjo krajneho wudźerskeho zjednoćenstwa wčera w přitomnosći Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU, nalěwo) symbolisce wjacore liny do wody pušćili. Na te wašnje chcedźa wob­statk­ rybow přichodnje a prawidłownje wobchować. Wězo so nadźijeja, zo so nimo­ linow mjez druhim tež wuhorje a wijule (Muränen) w jězoru zadomjeja. Wudźerjo měli wobkedźbować, zo smědźa swój hobby jenož­ z obligatoriskim wopismom a we wosebje woznamjenjenych wobłukach pěstować. Foto: Gernot Menzel

Jasne znamjo wožiwjenja rěče

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Nowotwar Witaj-pěstowarnje „Milenka“ w Rownom wobzamknjeny

Rowno (AK/SN). Rownjanska Witaj-pěstowarnja „Milenka“ w nošerstwje gmejny Slepo dóstanje nowotwar a ma potom zdobom serbske žro wsy tworić. K tomu je so wutoru Slepjanska gmejnska rada wuznała. Z jednym hłosawzdaćom wupraji so wjetšina za nowotwar. Zo bychu wotpowědnu ležownosć kupić móhli, ma wjesnjanosta z Rownjanami jednać a so wo prawniske naprawy nowotwara starać. Kóšty za njón wučinjeja dohromady dwaj milionaj eurow. Hłowny dźěl pjenjez zwjedźe Swobodny stat Sakska a přewozmje zdobom swójski podźěl gmejny, kotraž je twarski knjez. Na financowanju wobdźěleny je tež koncern LEAG. Hač do kónca lěta 2022 ma pěstowarnja natwarjena być, a hač do toho dyrbja pjenjezy přetrjebać.

Přeće wuměłče „Irmchen“ spjelnił

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:
Grodk (FAG/SN). Ludowa wuměłča a molerka Irmgard Kulejowa je tež daloko za mjezami Grodka znata. Wona pochadźa z wotbagrowaneje wsy Bukowa. Lět­dźe­satki dołho je wuměłsce skutkowała a cyle swojoraznu, kreatiwnu rěč wuwiwała. 91lětna zemrě wona w decembru 2018 a zawostaji tehdy wobšěrny molerski fundus. Grodkowčan Hans-Joachim Zain bě z wuměłču spřećeleny. „Irmchen“, kaž ju luboznje mjenowaše, bě sej přała, zo „njech po jeje smjerći jeje twórby hišće raz w Błobošojskej muzejowej bróžni wustaja. Sym jej to slubił a přeće nětko spjelnił. Njeličomne hodźiny sym jeje wuměłske zawostajenstwo přehladował. A sym to rady činił. Nětko je zdokonjane a myslu sej, zo je prezentacija poradźena“, rjekny Zain minjenu sobotu na wernisaži wustajeńcy w Błobošojcach (Bloischdorf). Z dohromady 36 wobrazami spomina přehladka pod hesłom ­„Žiwjenje za wuměłstwo“ na „łužiski original“. K technikam, kotrež bě Irmgard Kulejowa nało­žowała, słušeja mjez druhim rysowanje z čerwjenej krydu, z wolijom, wuhlom a pastelowymi barbami. Nimo toho zhotowješe wona akwarele, linolowe rězy a grafiki.

Krótkopowěsće (09.07.20)

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Kawsu Prožym prawje rjadować

Choćebuz. Zelena liga namołwja knježerstwo Braniborskeje, „planowanja kołowokoło jamy Wjelcej-juh hišće lětsa w lěću zahajić. Wuchowanje Prožyma měło ručež móžno prawniskeje zawjazliwosće nabyć“, w zdźělence towarstwa rěka. Nimo toho měli so zamołwići intensiwnišo rekultiwowanju wěnować.

Wo wuskutkach wuradźowali

Slepo. Regionalni rěčnicy a referenća Domowiny su wčera w Slepom wura­dźowali. Ćežišćo bě strukturna změna w brunicowym regionje. „Po zakónčenju hórnistwa so lětdźesatki trajace rozestajenja wo přesydlenju skónča. Nadawk wostanje, serbsku rěč wozrodźić a kulturu pod měnjacymi wuměnjenjemi wu­wiwać“, Domowina informuje.

Suchota wobwliwuje kulturu

Policija (09.07.20)

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Woheń škodu načinił

Ptačecy. Woheń na Kóšynskej dróze w Ptačecach (Tätzschwitz) su wčera wohnjowe wobory z Wojerec, Čorneho Chołmca, Ptačec, Łutow a Kóšyna (Großkoschen) a pomocnicy ze Złeho Komorowa hašeć dyrbjeli. Po prěnim přepytowanju zajachu policisća podhladneho 30lětneho muža. Pomhał je zastojnikam při tym po­licajski pos ze Zhorjelca. Płomjenja su bróžnju a třěchu pódlanskeho domskeho wobškodźili. Wěcna škoda wučinja 60 000 eurow. Zranił so na zbožo nichtó njeje.

Dźeń pomnikow wotprajeny

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Budyšin. Město Budyšin je so dołho dlijiło, hač dźeń wotewrjeneho pomnika wotměje abo nic. Nětko pak je zarjadowanje koronapandemije dla wotprajene, dokelž njeje wěstota organizatorow ­runje tak kaž wšitkich wobdźělnikow zaručena. Měšćanostka za twarske naležnosće Julia Naumann rozsud wobkrući a hlada optimistisce na klětuši dźeń wotewrjeneho pomnika, kotryž chcedźa ­hižo nalěto planować započeć. Dźeń ma so potom po cyłej Němskej njedźelu, 12. septembra, wotměć.

Pisomnu próstwu stajić

Budyšin. Přijimarjo podpěry po socialnym zakoniku II (SGB II) dyrbja znowa pisomnje wo nju prosyć. Potrjechene su wšitke přizwolenja, kotrež so 31. awgusta abo pozdźišo kónča. Kaž Budyski krajnoradny zarjad informuje, wotpadnje wosebite rjadowanje, zo móža potrjecheni bjez próstwy podpěru dale dóstać. Nowe požadanja dyrbja woni dypkownje jobcenterej zapodać.

Naročne, ale trěbne předewzaće

srjeda, 08. julija 2020 spisane wot:

Přichod gmejny Njeswačidło tež z tym zwisuje, dźěći derje zastarać. To zwě­sćichu tamniši gmejnscy radźićeljo wčera na swojim regularnym wura­dźowanju.

Njeswačidło (JK/SN). Nětko je wěste: Gmejna Njeswačidło budźe nowu pěstowarnju twarić. To su jeje radźićeljo na wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Tuchwilu dobre wuhlady na 90procentowske spěchowanje nuznje trěbneje naprawy su jich pohnuli, po dlěšej, jara konstruktiwnej diskusiji so za naročny nadawk rozsudźić. W rozmołwje do toho dźěše wo to, hač tuchwilne dźěćace dnjowe přebywanišćo přetwarić, přitwarić abo hač njeje lěpje na hinašim stejnišću cyle nowy dom za dorost natwarić. Hladajo na platowu konstrukciju nětčišeje pěstowarnje byštej při- abo wutwar po měnjenju wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) z mnohimi rizikami nastupajo statiku a njewidźomnymi přidatnymi problemami zwjazanej byłoj.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND