×

Powěsć

Failed loading XML...

Jenož woheń njehašeli

štwórtk, 23. septembera 2021 spisane wot:
Minjenu njedźelu swjećeše wohnjowa wobora w Rachlowje pod Čornobohom w Kubšiskej gmejnje 100. róčnicu wobstaća. W lěće 1921 załožichu ratarjo a rjemjeslnicy woboru, zo bychu žně a chěže zhromadnje škitali. Nimo wobory běše tež šula wjesne srjedźišćo za serbskich a němskich wobydlerjow Rachlowa. Zo bychu serbskorěčny charakter tež w přichodźe zdźerželi, je nawoda Rachlowskich wohnjowych wobornikow Jens Lehmann (na jewišću naprawo) ideju zrodźił, dwurěčne ­pućowanske tafle nastajić. Foto: Olaf Reichert

Wobhospodarjer „Wucha“ trěbny

štwórtk, 23. septembera 2021 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Oficialna kupanska sezona w Bjerwałdskim jězoru je zakónčena. Na minjenym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady wjesnjanosta Achim Junker (CDU) rjekny: „Minjenu sezonu su tysacy hosći z kraja a wukraja wólno­časne zarjadnišća w našej gmejnje wo­pytali.“ Wón dźakowaše so předewšěm čestnohamtskim zamołwitym, mjez druhim za porjad a wěstotu, wohnjowym wobornikam kaž tež čłonam Němskeho čerwjeneho křiža, staracym so wo wěstotu w a při wodźe. Sportowe čołmy mjeztym do zymskeho składu woža.

W krajinowej wuměłskej twórbje „Wucho“ su lětsa wosom wulkich zarjadowanjow wotměli. Tak běchu hosćo na přikład tež na poskićenja Łužiskeho festiwala a akademije Europskeho chóra Zhorjelc přišli. „Za dźiwadło pod hołym njebjom ze 270 městnami pytamy trajnje spušćomneho wo hospodarjerja, kiž poskići wopytowarjam a wobydlerjam atraktiwny a wobstajny program a zdobom gastronomiske zastaranje zawěsći“, wjesnjanosta Junker rjekny.

Krótkopowěsće (23.09.21)

štwórtk, 23. septembera 2021 spisane wot:

Wjetša ličba natyknjenjow

Budyšin. Ličba natyknjenjow z koronawirusom w Budyskim wokrjesu dale přiběra. Krajnoradny zarjad je wčera wo 57 informował. Runje tak stupa tu incidenca, po RKI wučinja wona dźensa 46,6 a je tuž třeći dźeń za sobu nad hódnotu 35. Za wo­krjes Zhorjelc poda RKI dźensa incidencu 26,3. Tam rozprawjachu wčera wo 25 infekcijach.

Serbski sejm Michel přijał

Njebjelčicy. Tudyša direktna kandidatka SPD za wólby zwjazkoweho sejma Ka­thrin Michel je dźensa Njebjelčicy wopytała. Z wjesnjanostu Tomašom Čornakom (CDU) rozhladowaše so wona po wsy a poby w pěstowarni. Po tym su ju čłonojo Serbskeho sejma wo idejach za kulturnu a kubłansku awtonomiju a wožiwjenju serbskeje kultury, rěče a identity informowali.

Pjenjezy za přemysło

Policija (23.09.21)

štwórtk, 23. septembera 2021 spisane wot:

Bjez jězbneje dowolnosće po puću był

Budyšin. Na Budyskej Sukelnskej je policija wutoru popołdnju 32lětneho šofera wosoboweho awta zadźeržała. Při přepruwowanju jeho datow zastojnikaj zwěsćištaj, zo bě muž bjez jězbneje dowolnosće po puću. Zdobom běše wón drogi brał a měješe w awće po zdaću kradnjene wěcy. Mjez druhim běchu to hišće ori­ginalnje zapakowane parne rjedźaki a prochsrěbaki. Nastroje policija sćaza, dowjeze wodźerja awta k wotedaću kreje a wozjewi jeho pozdatneho padustwa dla. Policija pad přepytuje.

Škotowarjo sej wulećeli

štwórtk, 23. septembera 2021 spisane wot:
Přećeljo škota, „serbscy seniorojo-škotowarjo“ su sej njedawno ze swojimi mandźelskimi, partnerami a přećelemi po tradiciji wulećeli, a to z Budyskim předewzaćom Lassak. Při najrjeńšim słónčnym wjedrje wotkrychu sej woni Błóta a Kraj šokolody Felicitas w Lěšćach (Hornow). Tójšto wědy nasrěbachu so na třihodźinskim čołmikowanju po błótowskich groblach. Na to su jim praliny a kofej w manufakturje Felicitas zesłodźeli. Zdobom zhonichu tam wo produkciji šokolody a pralinow. Při tym so jim wuswětli, zo chłóšćenje začuće zboža posrědkuje. W historiskim hosćencu „Oppott“, pomjenowanym po něhdyšej grobli, w błótowskej idylce Lědy, zesłodźa sobujěducym wobjed. Wječerjeli su wšitcy zhromadnje na dompuću w serbskim hosćencu „Dubrjenske bahno“. W małej wsy njedaloko Kulowa spodobny dźeń škotowarjow wuklinča. Měrćin Nowak

Dom kata sej wobhladać

štwórtk, 23. septembera 2021 spisane wot:

Chasow. Njedźelu, 26. septembra, wot 13 do 18 hodź. budźe při wětrniku w Chasowje dźeń wotewrjenych duri. Wětrnik drje přistupny njebudźe, wobhladać pak móža sej zajimcy historiske twarjenje, kotrež je pod zapřijećom „dom kata“ znate, a kiž bu z Lišeje Hory do Chasowa přenjesene. Na znowanatwarje wobdźěleni rjemjeslnicy na městnje wšelake rjemjesła pokzuja. Wjedźenja su tohorunja planowane. Wo zabawu a dobru naladu staraja so Chróšćanscy muzikanća. Zastup je darmotny. Přiwšěm je kóždy krošik rady widźany a witany. Wšako twar hišće dokónčeny a dozapłaćeny njeje. Čłonojo a přećeljo Njeswačanskeho domizniskeho a kulturneho towarstwa wjesela so na mnohich wopytowarjow.

Předstaja Serbsku protyku

Malešecy. Na premjeru Serbskeje protyki 2022 su wšitcy zajimcy póndźelu, 27. septembra, we 18 hodź. do hosćenca „Wódny muž“ w Malešecach přeprošeni Redaktor protyki Pětr Šołta předstaji nowostku zhromadnje z Lubinu Malinkowej, Gerlind Šubertowej a Gretu Helenu Scheffel, kotrež wurězki ze swojich přinoškow čitaja. Zastup je wot 17.30 hodź.

Předstaja nowostku w Smolerjec kniharni

srjeda, 22. septembera 2021 spisane wot:
Budyšin. „Poetik der Metamorphose. Zu den Gedichten von Róža Domašcyna“ rěka nowa w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła kniha. Nowostku předstaja jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Přitomnaj budźetaj awtor knihi prof. dr. Walter Koschmal kaž tež Róža­ Domašcyna, kotrejež lyriskemu skutkowanju so kniha wěnuje. Sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Smolerjec kniharnje a LND wjesela so na bohaty wopyt kaž tež na płódnu rozmołwu. Aktualneho połoženja koronapandemije dla je trjeba so pod 03591/577 288 abo e-mailnje na přizjewić.

Krótkopowěsće (22.09.21)

srjeda, 22. septembera 2021 spisane wot:

Zaso smjertny pad

Budyšin. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wčera wo 15 natyknjenjach z koronawirusom a wo jednym smjertnym padźe. Wot 229 schorjenych lěkuja sydom w chorowni. Incidenca tu po RKI je dźensa ze 40,9 třeći dźeń za sobu wyša hač 35. Za Zhorjelski wokrjes podawa RKI incidencu 20,4. Tež tam informowachu wčera wo 15 nowoinfekcijach.

Dźeń wotewrjenych duri njebudźe

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je lětuši dźeń wotewrjenych duri wotprajiło. Kaž w nowinskej zdźělence domu rěka, „tuchwilne połoženje tajke zarjadowanje njedowola. Wěstotne wotstawki njehodźa so za jewišćom, w magacinach a na chódbach dodźeržeć. Ćežkeje wutroby smy so tuž rozsudźili 3. oktobra planowane zarjadowanje wupadnyć dać.“

Doba zapodaća so kónči

Policija (22.09.21)

srjeda, 22. septembera 2021 spisane wot:

Šulu ewakuować dyrbjeli

Malešecy. Jako reakciju na wjacore hrožace mejlki su policisća póndźelu rano Malešansku šulu přepytali. Dotal njeznaći skućićeljo běchu šuli sobotu do toho hrožace powěsće słali. Za přepytanje zasadźichu zastojnicy na rozbuchlinu specializowaneho psa. W tym času dyrbješe 320 šulerjow dom wopušćić. Wokoło 11 hodź. přepytowarjo warnowanje zběhnychu, tak zo su dźěći a młodostni zaso do swojich rjadownjow móhli.

We Wojerecach su minjeny kónc tydźenja na namóc přećiwo ­wukrajnikam w lěće 1991 dopominali ­a zdobom kulturnej ­tydźenjej Budy­skeho wokrjesa zahajili.

Wojerecy (AK/SN). Hida cuzym napřećo a prawicarska namóc lěta 1991 we Wojerecach wostanje dźěl stawiznow města. Wona je napominanje, znamjo politiskeho postajowanja zdaloka kaž tež politiskich wuskutkow. To podšmórny direktor Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje dr. Roland Löffler w přednošku k zahajenju wopominanskeho kónca tydźenja „Wojerecy 1991: Dopomnjenki – Dohlady – Perspektiwy“, z kotrymž za­hajichu zdobom interkulturnej tydźenjej Budyskeho wokrjesa, minjeny pjatk we Wojerowskej Łužiskej hali.

Z forumami ze swědkami časa, z fo­towej wustajeńcu „Běchmy kolegojo“ a z kritiskim historiskim wobchodźenjom města wot dwórnišća k Łužiskemu naměstu kaž tež z wopominanskimi kemšemi a čitanjom dopominachu we Wojerecach na njelubozne podawki před 30 lětami. Prěni raz zetkachu so we łužiskim měsće zastupnicy wot prawicarskeje namocy w lětach 1991 do 1993 potrjechenych městow Wojerec, Rostocka, Möllna a Solingena.

nawěšk

nowostki LND