Jednore, ale wěste wašnje

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Z wobnowjenjom dróhow maja w Rakecach dobre nazhonjenja

Rakecy (JK/SN). Runja druhim gmejnam steja tež w Rakecach před wulkim wužadanjom, komunalne dróhi dale w dobrym a wužiwajomnym stawje dźeržeć abo je do tajkeho dóstać. Zo bychu to z wobmjezowanym etatom 76 000 eurow k spokojnosći wšitkich potrjechenych zdokonjeli, su sej prioritnu lisćinu nastajili. Po njej chcedźa postupować. Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady je nawodnica twarskeho zarjada gmejny Martina Nytsch hromadźe z wjesnjanostu Swenom Nowotnym (CDU) lisćinu a naprawy k wobnowjenju abo wupo­rjedźenju mjenowanych dróhow předstajiła.

Šula nimale dospołnje zhubjena

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:
Z nowym Němsko-serbskim šulskim kompleksom w Slepom je so napohlad holanskeje wsy minjene lěta hižo chětro změnił. Nětko so tež bywše šulske twarjenje poněčim minje. Z ćežkej techniku su je mjeztym spotorhali a rozwaliny wotwožeja. Dołhodobnje chcedźa teren stareje šule za jednoswójbne domy wužiwać. Štyri ­parcele móhli tam nastać. W lěće 1970 běchu Slepjansku šulu wotewrěli, loni 8. februara bě tam posledni šulski dźeń. Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (24.03.21)

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Wo dalšim postupowanju rěčałoj

Budyšin. Budyski wokrjes měješe wčera po RKI třeći dźeń za sobu incidencnu hódnotu nad sto. Krajny rada Michael Harig chcyše so ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (wobaj CDU) wo postupowanju nowych wobmjezowanjow dla dorozumić. We wokrjesu rozprawjachu wo jědnaće dalšich natyknjenjach z koronawirusom a wo dźewjeć smjertnych padach. Po RKI wučinja incidenca tu dźensa 95,7.

Křižerjo dale čakaja

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je we wobłuku nowinarskeje konferency wčera podšmórnył, zo ma „za prawe, infekcisku žołmu přez jutry złamać. Sakska je na to pokazana kaž lědma dalši kraj.“ Što to za křižerjow woznamjenja, wo tym „dyrbi so woměrje rěčeć. Njesmě pak žane zhromadźenje syłow ludźi być.“

Zwěrjo coowa „sej wupožčić“

Policija (24.03.21)

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

W awće dwělować započała

Wóslink. Najskerje w poslednim wokomiku je žona z Wóslinka minjene dny spóznała, zo su ju z tak mjenowanym wnučkowym trikom wobšudźić chcyli. Kaž policija předwčerawšim zhoni, bě Wóslinčanku minjeny štwórtk cuza žona zazwoniła, wudawajo so jako pólska wobchadna policistka. Wona powědaše, zo bě dźowka 79lětneje při wobchadnym njezbožu pólskeho staćana strašnje zraniła a zo dyrbi nětko do jastwa, jeli rentnarka za nju kawciju 70 000 eurow njezapłaći. Wona tuž wšo swoje zamóženje hromadźe pytaše, sydny so do cuzeho ­čakaceho awta, zo by sobu do Wrócławja jěła. W běhu jězby pak započa wona ­dwělować. Mjez druhim ju zadźiwa, zo šofer napadnje husto telefonuje. Jako Wóslinčanka słowo „wnučkowy trik“ naspomni, da jej šofer telefon, na kotrehož tamnym kóncu bě wona „policistka“, kotraž wša rozhorjena na nju swarješe. ­Na to šofer zwonka Wrócławja zasta a 79lětnu z awta pušći. Tam pak so žana pozdatna policistka njezjewi. Wóslinčanka na to ze swojim zamóženjom zaso ­domoj jědźeše a bě dźakowna, zo swoje pjenjezy zhubiła njeje.

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 24. měrca 2021 spisane wot:

Njebjelčicy. Přichodne zjawne posedźenje gmejnskeje rady Njebjelčic wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w tamnišim gmejnskim zarjadnistwje. Jedna z temow budźe studija, kotruž chcedźa energijowemu konceptej gmejny wotpowědnje zdźěłać. We wobłuku twarskich naležnosćow póńdźe wo twar hale za kompostěrowanje na Miłočanskim přemysłownišću. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Poradźuje po telefonje

Budyšin. Prawiznik a zapósłanc Budyskeho wokrjesneho sejmika Lěwicy Hajko Kozel poskići pjatk, 26. měrca, wot 15 do 17 hodź. darmotne socialne poradźowanje po telefonje. Předewšěm póńdźe wo aktualne dźěło- a socialnoprawniske wuskutki koronoweje pandemije. Kozel pak tohorunja na wšitke dalše prašenja wotmołwi, a to samozrozumliwje tež serbsce. Zajimcy njech zazwonja pod telefonowym čisłom 035932/ 363 727.

Wobjed skazać

Kak dale z wopłóčkami?

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:

Radźićeljo wo přichodźe zaměroweho zwjazka diskutowali

Ralbicy (JK/SN). Wokomiknje je zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe bjez jednaćela. Dotalny wotrjadnik Jan Mikel jón tuchwilu komisarisce wjedźe. Zwjazk pak trjeba po smjerći wjelelětneho jednaćela Hansa-Joachima Schöny nowe wjednistwo abo podobne zjednoćenstwo, kotrež by wjednistwo zaměroweho zwjazka přewzało. Wo tym rozmyslowali su ­čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant na swojim minjenym posedźenju.

Po něhdźe pjeć hodźinach je Budyski wokrjesny sejmik wčera we Wojerecach wokrjesne etatne wustawki 2021/2022 wobzamknył, tworjo tak zakładny konsens nastupajo srjedźodobne financne planowanje hač do lěta 2025.

Wojerecy (KD/SN). Diskusiju wo dwójnym etaće z cyłkownej sumu něhdźe jedneje miliardy eurow je frakcija AfD zahajiła. Dokelž pandemije dla dochody wo­teběraja a wudawki rozrostuja, hrozy wokrjesej hižo w lěće 2023 minus 21 000 eurow, lěto pozdźišo budźe to 16,8 milionow eurow, wuswětli frakciski předsyda Henry Nitzsche. Tele wuwiće móžetej jenož konsekwentna konsolidacija bud­geta a hnydomne pytanje ze rezerwami zadźeržeć. AfD ma za trěbne ličbu per­sonala pomjeńšić, dokelž wobydlerstwo ­na teritoriju wobstajnje woteběra. Hans-Jürgen Stöber z frakcije Lěwicy nima to za spomóžne. Wšako ličba tych ludźi přiběra, kotřiž pomoc na młodźinskim abo socialnym zarjedźe pytaja.

Syrotki za park Rogeńskeho hrodu

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:
Wokoło Rogeńskeho hrodu su wčera tradicionelnje započeli nalětnje kwětki sadźeć, na wobrazu Hanna Utermann, Eva Reichenzeller a Helene Nicolai (wotlěwa). ­Zahrodnicy, dobrowólnicy kaž tež přistajeni dźěłarnjow žiwjenskeje pomocy „Ruku w ruce“ a praktikantka chcedźa 5 500 syrotkow kołowokoło hrodu nasadźeć. ­Kwětkowe cyble za tulpy, hyacinty a carjownicy (Kaiserkronen) su hižo nazymu ­do zemje stykali. Nalětnje sadźenje rostlin při Rogeńskim parku spěchowanske ­towarstwo „Wjerch Pückler w Rogeńcu“ hižo wjele lět pjenježnje podpěruje. Foto: Michael Helbig

Runja druhim městam su w nocy na póndźelu tež w Kamjencu plakaty před radnicu połožili. Je to ćichi protest přećiwo ­hrožacemu zawrjenju šulow a pěstowarnjow pandemije dla. Na plakatach starši namołwjeja dźěćom socialne kontakty ­zmóžnić. Nimo toho stajichu tam dźěćace črije, zo bychu na poćežowace połoženje staršich skedźbnili. Foto: Lausitznews/Jens Kaczmarek

W šuli zhromadnje jejka debili

wutora, 23. měrca 2021 spisane wot:
Holcy a hólcy Kulowskeje Krabatoweje zakładneje šule su minjene dny zaso pilnje jutrowne jejka debili. Gizela Šołćina je hižo před tydźenjom rysowansku rumnosć spřihotowała, tak zo so lětsa wšitke rjadownje kubłanišća na wubědźowanju wo ­najrjeńše jutrowne jejko wobdźěla. Wona šulerjam pokaza, kak prawe serbske jejka wupadaja a što symbole na nich woznamjenjeja. Na wobrazu widźimy rjadownju 3a. Foto: Lubina Dučmanowa

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND