Trojozynk w Hórkach wustupił

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

60 wopytowarjow, mjez kotrymiž ­běchu dźěći ze staršimi kaž tež seniorojo, witaše předsydka towarstwa „Při skale“ a regionalna rěčnica za teritorij Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ ­ Katharina Jurkowa na nazymski koncert do Hórkow.

Zhorjelc. „Dobry dźeń, powšitkowna wobchadna kontrola, jězbnu dowolnosć a přizwolenje za jězdźidło prošu.“ Ničo njewšědne to hladajo na namołwu, wo kotruž policisća šoferow wšědnje proša. Wot 16. oktobra pak sej zastojnicy předewšěm na mjezy do Pólskeje a Čěskeje žadaja, zo maja wodźerjo transportnych jězdźidłow tohorunja nakładowanske płoniny pokazać. W jednotliwych padach kontroluje policija kófrowy rum wo­zydłow.

W nadawku wječornika podach so k němsko-pólskemu namjeznemu přechodej w Zhorjelcu a wobkedźbowach dźěło policije. Nimo toho prašach so šoferow, kotřiž z Pólskeje do Němskeje jědźechu, za jich zaćišćemi noweje situacije dla.

Struktury za strowotu

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:
Strowotnistwo je wažny faktor za atraktiwitu regiona: Štóž so boji, zo tule za swoje dźěćo sčasom termin pola dźěćaceho lěkarja abo za sebje pola fachoweho lěkarja njedóstanje, budźe wo tym přemyslować, hač so ze swójbu pola nas zasydli. A dale a starša ludnosć sej wěstotu přeje, zo nje­trjebaš so kóždeje wažneje operacije dla do Drježdźan podać. Do tuteje wěstoty słuša za dale a wjac ludźi tež, zo při operaciji roboter asistěruje. Tohodla je techniski postup, kaž jón nětko tež we Wojerowskim klinikumje pokazuja, w zajimje ludźi. Wosebje we Łužicy, hdźež ludźo tradicionelnje wuwiće techniki jako něšto pozitiwneho hódnoća. Hdyž wo změnje strukturow rěčimy, njesměmy na to zabyć, zo njeńdźe jeničce wo hospodarstwo abo kubłanje. To najwažniše, štož narodninarjam přejemy, je strowota. Za to móžeš sam wjele činić, ale druhdy je pomoc trěbna – tohodla sej přeju, zo budźe wuwiće strowotnistwa w změnje strukturow dale a wažnišu rólu hrać. Milenka Rječcyna

Krótkopowěsće (06.11.23)

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

Zastupowaca superintendentka

Niska. Slepjansku fararku Jadwigu Malinkowu je synoda ewangelskeho cyrkwinskeho wobwoda šleska Hornja Łužica na namjet superintendenta Daniela Schmidta jako zastupowacu superintendentku wobkrućiła. Synodalki a synodalojo su na posedźenju sobotu w Niskej tež třeće farske městno za słužbu w zastupnistwje schwalili, zo bychu za swjećenje božich słužbow fleksibelniši byli.

Dźak města Jurjej Łušćanskemu

Budyšin. Budyski měšćanosta dr. Robert Böhmer (njestronjan) je Jurjej Łušćanskemu k počesćenju z lětušim Mytom Ćišinskeho minjeny pjatk w mjenje města gratulował. Z wuměłskej twórbu dźakowaše so Böhmer jemu za wjelelětne spomóžne zhromadne dźěło. Serbski přełožk hesła města „Knježe, spožč rozrost“ je Łušćanski při restawrowanju radneje žurle sobu nastorčił a wobstarał.

Haink direktny kandidat CDU

Twarske dźěła w Rachlowje

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:
Twar při składowanskim basenku spjateho jězora w Rachlowje njedaloko Kubšic so tuchwilu wobšěrnje wuporjedźa. Kaž wudźerski zwjazk Elbflorenz z.t. jako mějićel wodźizny zdźěli, so po zniženju hładźiny nětko zwjeršne wobškodźenja wotstronja. Twarske dźěła, kotrež něhdźe tři štwórć lěta traja, běchu hižo w juniju zahajili. ­Kóšty, kotrež wudźerski zwjazk sam njese, wučinjeja něhdźe 200 000 eurow. Jězor słužeše do přewróta předewšěm tomu, bliske pola krjepić. W lěće 1999 je wudźerski zwjazk připrawu kupił a ju z toho časa wobhospodarja. Nimale štyri hektary wulki jězor je woblubowany rewěr wudźerjow a pućowacy popřeja sej při nim wotpočink. Kupanje pak je zakazane. Foto: Uwe Menschner

Policija (03.11.23)

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:

Njerjany žort

Wojerecy. Na Brězowym puću we Wojerecach bědźa so wobydlerjo ze sćěhami Halloweena. Njeznaći běchu na fasady wjacorych wjaceswójbnych domow jeja mjetali a powostanki njehodźa so lochce wotstronić. Wěcna škoda njeje znata.

Show bjez dowolnosće

Budyšin. Zastojnicy policije su wčera njedaloko Budyšina, při awtodróze A 4 jězdźidło zadźerželi, dokelž běchu swěcy jě­ducych slepili. 39lětny Bołharčan měješe wšelake srědki k wobswětlenju, kotrež so w krajach bliskeho wuchoda wužiwaja, za­twarjene. Šofer dyrbješe swěcy na městnje wutwarić a ma pjenježnu pokutu płaćić.

Dwórnišćo jako nowy centrum

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:

Běła Woda chce wjele lubjacy přetwar hač do 2026 zdokonjeć

Běła Woda (AK/SN). Běłowodźanske dwórnišćo ma so na centrum za kulturu a wobydlerjow přetworić. To je wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) njedawno při zahajenju projekta „Dwórnišćo plus“ potwjerdźił. „Měć dwórnišćo je za kóždu komunu wosebita wizitka. Wone je městnosć dochadźenja, přebywanja a rozdźělenja. Dwórnišćo w Běłej Wodźe měješe so w lěće 2013 přesadźić. Smy wjeseli, zo smy je jako komuna te­hdy za 59 000 eurow kupili“, wón wróćo zhladujo rjekny. Nětko do projekta 8,18 milionow eurow za přetwar a rozšěrjenje inwestuja. 7,8 milionow eurow přińdu ze zwjazkowych srědkow za změnu strukturow. Město same ma 390 000 eurow swójskeho podźěla zwjesć. Dwórnišćo je jedne ze štyrjoch projektow změny strukturow w měsće.

Do Hórkow z Trojozynkom

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:

Hórki. Na nazymski koncert ze skupinu Trojozynk su wšitcy zajimcy jutře, sobotu, 4. nowembra, w 19 hodź. na Smolic statok do Hórkow přeprošeni. Wjesne towarstwo „Při skale“ poskići k tomu słódnu wječer kaž tež piwo ze suda. Zastup płaći pjeć eurow.

Na trening do Jednoty

Chrósćicy. Štóž ma lóšt na rejowanje, njech přińdźe jutře, 4. nowembra, popołdnju w 15.30 hodź. do Chróšćanskeje wjacezaměroweje hale „Jednota“. Tam wotměje so rejwanska dźěłarnička Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor. Hólcy a holcy wot dwanaće lět su přeprošeni, so po modernych a tradicionalnych rytmach hibać. Sobu přinjesć měli jeničce dobru naladu a lóšt so pohibować.

Na Romanticu do SKI

Spominanje na Martina Luthera

pjatk, 03. nowembera 2023 spisane wot:

Delnja Hórka běše za čas Martina ­Luthera samostatna wjes. A hórku ­njedaloko wsy mějachu domoródni za swoju „domjacu“. Wjes blisko Budyšina njepřisłušeše tehdy tež hišće gmejnje Malešecy. Dźensa je wona do teritorija Budyskeho spjateho jězora zapřijata a přisłuša tuž městu Budyšinej.

Delnja Hórka (WL/SN). Před mjeztym 140 lětami, na česć 400. narodnin reformatora bě so česćowar Luthera, Delnjohórčanski wyši wučer Sperling, za twar pomnika reformatorej na bliskej hórce zasadźił, a wobydlerstwo ideju witaše. 10. nowembra 1883 bu połdra metra wysoki pomnik poswjećeny. Praworóžkata, k njebju wupřestrěwaca a lochce zwusčaca so stela steji na třoch schodźenkach a je w serbskej rěči popisana. Tam spominaja na dr. Martina Luthera a na to, zo je twjerdźizna Bóh a zo su Delnjohórčenjo pomnik k Božej česći stajili. Napis je blidarski mišter Bohuwěr Krjeńc zhotowił. Tež kamjentna ławka ma serbskorěčny napis, kiž na krasnosć Božeje stwórby pokazuje a wopytowarjow pohnuwa so po njej rozhladować. Cyłotne kóšty pomnika, wopřijace swjatočnosć, wučinjachu swój čas 230,38 hriwnow.

Jónu tak a jónu znak – potom zaso nawopak. Krasny napohlad na mystisce zdawacu so daloku krajinu za bliskim płotom skića nam tuchwilu přeco zaso rańše kaž tež wječorne hodźiny. Nazymski počas sej po wšěm zdaću wěsty njeje, hač by sej ze słónčkom do ćopłeho wulećał abo sej tola radšo z bližacej so zymu zarejował. Foto: Feliks Haza

HSSL23

nowostki LND