Terminy jenož online

srjeda, 29. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin. Zo bychu čakanske časy skrótšili a tak strach natyknjenja w čakarnjach jězdźidłowych přizjewjernjow w Budy­šinje, Wojerecach a Kamjencu pomjeńšili, nětko terminy za přizjewjenje jězdźi­dła wot spočatka tydźenja jenož hišće online rozdawaja. Priwatne wosoby móža sej same swobodny termin online ­rezerwować. Knihowanski system sćele jim hnydom wobkrućenje, kotrež dyrbja k terminej sobu přinjesć. Na e-mejlnu wotmołwu wěcywobdźěłarja njetrjebaja čakać. Online-serwis Budyskeho kraj­noradneho zarjada nańdu zajimcy ­pod www.landkreis-bautzen.de/kfz-kennzeichen.php.

Kubłansku wuprawu přesunu

Budyšin. Přihotowanski wuběrk seniorow Serbskeho šulskeho towarstwa je doskónčnje rozsudźił, zo za lětsa w meji planowanu pjećdnjowsku wuprawu „Podłu Romantiskeje dróhi“ koronapandemije dla klětu spočatk meje přewjedu. Zajimcow sčasom wo nowym terminje informuja, kaž předsydka SŠT Ludmila Budarjowa zdźěli.

Plan za Kamjensku kupjel steji

wutora, 28. apryla 2020 spisane wot:

Kamjenska płuwanska hala bě wospjet tema Budyskeho wokrjesneho sejmika. Hačrunjež su so jeho zapósłancy na dalše postupowanje dojednali, mjezsobne wumjetowanja wostanu. Zapósłanc SPD Gerhard Lemm měni, zo AfD kupjel za populizm znjewužiwa.

Kamjenc (UM/SN). Budyski wokrjesny sejmik je so na wčerawšim posedźenju na dalše postupowanje Kamjenskeje płuwanskeje hale dla dojednał. Jenož dwaj zapósłancaj hłosowaštaj přećiwo naćiskej wokrjesneho zarjada. Wobzamknjeny naćisk předwidźi, dotalne planowanja zakónčić a wotprědka započeć. „Wukopało so je, zo dotalny wotpohlad – kombinować sportowu a dožiwjensku kupjel – zwoprawdźomny njeje“, wuswětli naměstnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz (CDU). Wotpowědne plany pokazuja, zo tajka měšana kupjel wo wjele wjac pjenjez płaći hač předwidźane 15 milionow eurow. A nimo toho njehodźi so – kaž wotpohladane – we wobłuku programa GRW Infra spěchować.

Nowe kompjutery za šulu

wutora, 28. apryla 2020 spisane wot:

Digitalny pakt zmóžnja Hodźijej dospołnje nowe wuhotowanje

Hodźij (CK/SN). Po móžnosći hišće lětsa chce Hodźijska gmejna swoju zakładnu šulu z nowej kompjuterowej techniku wuhotować. To je tamniša gmejnska rada na swojim wuradźowanju minjeny štwórtk jednohłósnje schwaliła. Komuna dóstanje za to 97 600 eurow ze spěchowanskeho programa „Digitalny pakt za šule“. Pjenjezy chcedźa po słowach nawodnicy hłowneho zarjada Simony Kilank tež dospołnje wužiwać. 5 000 eurow za digitalnu taflu je tak a tak hižo w hospodarskim planje zapisane.

Předwidźane je, dwanaće rjadowniskich rumnosćow do syće zwjazać a z internetnym přistupom wuhotować. Kupić chcedźa 25 tabletow, k tomu 18 notebookow a 30 PCjow. Pjeć z nich trjebaja za dźěło z interaktiwnymi taflemi. Zakładna šula hižo dwě tajkej ma, jednu z njeju běchu hakle loni kupili. Nětko ma dalše pjeć digitalnych taflow dotalne stare zelene narunać. Dale inwestuja do tak mjenowaneho medijoweho wozyčka, zo móhli mobilne nastroje w tym času, hdyž so njewužiwaja, z milinu a aktualnymi programami zastarać.

Napadnje často so pali

wutora, 28. apryla 2020 spisane wot:
Hač drje je zapaler wina, zo maja wohnjowi wobornicy wokoło Hodźija tele dny wosebje wjele dźěła? Před něšto dnjemi paleše so při tamnišim młodźinskim klubje, hdźež policija zwěsći, zo běchu płomjenja z dweju městnow wuchadźeli. Minjeny štwórtk paleše so wosrjedź lěsa mjez Spytecami a Hodźijom. Tež tam běchu wohnjowi wobornicy zasadźeni. A w nocy na minjeny pjatk je so hižo zaso paliło, tónraz při dróze mjez Małej Prahu a Brězu (Birkau). Tam so wjacore awtowe wobruče palachu. K hašenju wołachu wobornikow z Hodźija, Spytec, Brězy a Prěčec. Dohromady bě 25 kameradow zasadźenych. Tež w tymle padźe policija přepytuje, hač jedna so snano wo zapalerstwo. Foto: Rocci Klein

We Wojerowskim zwěrjencu tuchwilu žanych wopytowarjow nimaja a tak tež žane dochody. Pjenježne wudawki pak wostanu. Přiwšěm spytaja ze situacije to najlěpše sčinić.

Wojerecy (SiR/SN). Na mnohich městnach we Wojerowskej coologiskej zahrodźe tuchwilu kćěje. Loni do zemje stykane kwětkowe cyble so nětko w najrjeńšej pyše pokazuja. Rjany napohlad měł wopytowarjow zwjeselić, wokomiknje pak je wón jeno sobudźěłaćerjam popřaty, kaž nawoda Eugène Bruins rozprawja. „Prózdny zwěrjenc ničo rjane njeje, to je cuze a njezwučene.“

A přiwšěm móže Bruins tež pozitiwne wěcy mjenować. Tak ma za něšto tydźenjow připrawa pinguinow doskónčnje saněrowana być. Mjeztym je znate, zo dóstanu pjeć pinguinow z Halle a dalše pjeć z francoskeho Beauvala. Twarske dźěła na wulkej insektowej lounge su tohorunja w dalokej měrje wotzamknjene. To wjeseli tež přichodnych wobydlerjow, kotrež so pola Silki Kühn zynčo přizjewjeja, hdyž zwěrjencowa pedagogowka insektowy hotel z bambusom, rohodźu a dalšimi maćizna wuhotuje.

Dohromady 35 000 škitnych zakryćow za nós a hubu je Budyski wokrjes minjene dny wšitkim šulam wokrjesa njewotwisnje wot nošerja rozdźělił. Organizowali a přewjedli su akciju sobudźěłaćerjo Techniskeho pomocneho skutka. Tež za Andreasa Heinricha a logistikarja Martina Lindemanna (wotlěwa) bě to organizatoriske wužadanje, dokelž su nimo toho desinfekciske srědki a gumijowe rukajcy rozwozyli. Foto: André Stickel

Krótkopowěsće (28.04.20)

wutora, 28. apryla 2020 spisane wot:

Žani dalši natyknjeni

Budyšin/Zhorjelc. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu njejsu wčera žanych nowych z koronawirusom inficěrowanych zwěsćili. Z 347 natyknjenych w Budyskim wokrjesu je so 235 dotal wu­strowiło. Karantenow je tučasnje 208. W Zhorjelskim wokrjesu je wot dotal 255 na­tyknjenych 108 wirus přewinyło. W karantenje je tam tuchwilu 259 ludźi.

W zastojnstwje wobkrućena

Budyšin. Birgit Weber wostanje přirjadnica krajneho rady Budyskeho wo­krjesa a nawodnica wobchodniskeho wobłuka 2 krajnoradneho zarjada. Wokrjesny sejmik je nazhonitu komunalnu politikarku, kotraž zastojnstwo wot lěta 2013 wukonja, wčera na wurjadnym posedźenju w Budyskim NSLDź znowa wuzwolił. Za nju hłosowaše 56 radźićelow, přećiwo njej 26, jedyn so hłosa wzda.

Přistup dale zakazany

Policija (28.04.20)

wutora, 28. apryla 2020 spisane wot:

Čumpjel pokradnyli

Wodowe Hendrichecy. Wobydlerjo jednoswójbneho domu we Wodowych Hendrichecach dyrbjachu njedźelu rano zwěsćić, zo běchu paduši na jich zahrodźe pobyli. Njeznaći běchu tam čumpjel krosnowanskeho nastroja pokradnyli. Mały rěbl, kotryž pochadźa najskerje z hinašeje zahrody, su za to ležo wostajili.

Rjane wjedro dale wužiwać

póndźela, 27. apryla 2020 spisane wot:
Měšćenjo wužiwaja kóždužkuli składnosć, zo móhli swoju blišu wokolinu wopušćić a so na wšelake wašnje zabawjeć, tak tež Budyšenjo kónc tydźenja. Wosebje powabliwe mnohim bě po přibrjohu spjateho jězora so wuchodźować. Wobkedźbujo po­wšitkowne předpisy škita korony dla dodźeržachu woni trěbny wěstotny wotstawk. Nalětnje wjedro a rozkćěwaca přiroda běštej swójbam, porikam a přećelskim kruham dobrej přewodnicy. Tež přichodne dny móžemy pod hołym njebjom přebywać. Tež w homeofficu dźěłacy móhli wonka dźěłać, maja-li balkon abo terasu. Wšako meterologojo rjane wjedro wěšća. Foto: SN/Hanka Šěnec

Jedne z městnow, hdźež w Budyšinje škit za nós a hubu poskićeja, je kofejownja a šwalčernja Lotte na Hošic hasy. Mějićelce Anja Schmidt­ a Katharina Pfeifer kaž tohorunja Franziska Margalle a Aenna Pfeifer (wotprawa) šija tajke zakryća tohorunja na ska­zanku. Štóž chce sej swój škit sam šić, dóstanje tam tež trěbny material. Foto: SN/Hanka Šěnec

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND