Pytaja nowych wobornikow

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:

Sydom planowych městnow we Wojerecach njewobsadźenych

Wojerecy (AK/SN). Za powołansku wohnjowu woboru Wojerecy a za integrowane regionalne wuchowanišćo wuchodna Sakska maja so nuznje njewobsadźene planowe městna wobsadźić. To podšmórny na wčerawšim posedźenju Wo­jerowskeje měšćanskeje rady Benny ­Bastisch, kiž je wot nowembra 2019 nawoda fachoweho wobłuka wohnjowa wobora města Wojerecy. Tutomu wobłukej přisłušeja wohnjowa wobora, wu­chowanska słužba a wuchowanska centrala. Jednohłósnje měšćanscy radźićeljo wobzamknychu, płaćacy stop wobsa­dźenja městnow za přichodne lěto cofnyć.

Dohodowne spěšnotestowanje

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:
Budyski krajnoradny zarjad bě móžnosć dohodowneho korona-spěšnotesta w sprjewinym měsće a we Wojerecach poskićił. Terminy za dwójce 400 testow běchu po wozjewjenju póndźelu hižo wječor wuknihowane. Dźensa bě tak daloko. W Budyskej sportowni na Třělnišću a we Wojerowskim VISAVIS na Hrodowym naměsće (naše foto) su pomocnicy Němskeho čerwjeneho křiža nosowe zetrěća přewjedowali. Po 15 mjeńšinach zhonichu ludźo swój wuslědk. W pozitiwnym padźe su lěkarjo wobkrućacy PSR-test hnydom na městnje wukonjeli. Foto: Gernot Menzel

Jednaja samaritansce

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:
Wolóženja z kruteho lockdowna za hodowne dny su ze swojim socialnym pozadkom w zmysle swójbow. Słyšimy pak zdobom warnowanja před třećej žołmu korony jako sćěh, zo směmy so w kruhu najblišich zetkawać. Hač w tajkich wokomikach na wšitkich tych myslimy, kotřiž so w chorownjach a jich intensiwnych stacijach wo kowid-pacientow staraja? Kóždažkuli pomoc je tam witana, to wusłyšu z informacijow, kotrež smy z Budyskeje, Kamjenskeje a Wojerowskeje chorownje dóstali. Tež wone běchu w minjenych lětach zatamane lutować. W aktualnej fazy koronapandemije su palnišća kaž ženje do toho. Tohodla je to wulki wosobinski přinošk na dobro ćežkochorych a jich swójbow: Hdyž hladarki a hladarjo swój předwidźany dowol mjez hodami a Nowym lětom njenastupja, zo bychu za kolegowki a kolegow zaskočili, kotřiž swójskeje chorosće abo karanteny dla na dźěło njepřińdu. Jich jednanje je samaritanske a wulkotny hodowny dar. Axel Arlt

Krótkopowěsće (23.12.20)

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:

Dale na wysokim niwowje

Budyšin. Wysoki niwow nowonatyknjenjow z koronawisusom do hód njepopušći. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu wčera 278 dalšich padow, dźesać pacientow w starobje 71 do 98 lět je zemrěło. Schorjenych je 2 796 (-51), z nich w klinice 154 (-4) lěkuja. Wokrjes Zhorjelc rozprawješe wčera wo 249 nowoinfekcijach a dalšich sydom smjertnych padach. Tamniša incidenca je 644,97, Budyska 658,3.

Hodowne hudźbne widejo

New York. „Christmas Time is Here“ je titul noweho hudźbneho wideja Caroliny Eyckec. Spěw z lěta 1965, kotryž staj Vince Guaraldi a Lee Mendelson za wosebite telewizijne wusyłanje „A Charlie Brown Christmas“ skomponowałoj, je serbska hudźbnica za teremin a hłós aranžowała. Přidatnje je tež karaoke-wersiju na swojim Youtube-kanalu wozjewiła.

Za wotewzaće njewotewrjeć

Budyšin. Wobchody njesmědźa wotewrjeć, zo bychu tam kupcy do toho online skazane twory wotewzali. Tomu přizwolić je Sakske wyše zarjadniske sudnistwo Budyšin wčera wotpokazało. W chwatnym jednanju sudnicy rozsudźichu, zo je jenož wobchodam a wikam wšědneje po­trjeby a zakładneho zastaranja dowolene wotewrjeć.

Policija (23.12.20)

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:

Paduši hnydom dwójce we wsy

Nadźanecy. W běhu něšto dnjow su paduši hnydom dwójce Nadźanecy (Nadelwitz) pola Budyšina „wopytali“. Kaž policija rozprawja, so woni hižo minjeny kónc tydźenja do składa awtowych wobručow zadobychu a dotal njeznatu ličbu kompletnych wobručow rozdźělnych fabrikatow pokradnychu. Kotry wobjim rubizna ma a kelko wěcneje škody je při padu­stwje nastało, dotal znate njeje. Wčera wječor pobychu cuzy znowa w Nadźanecach a spytachu so tam do kontejnera firmy zadobyć. Při namócnym zachadźenju načinichu skućićeljo něhdźe 2 000 eurow wěcneje škody. Do kontejnera zadobyć pak so jim přiwšěm njeporadźi. Přisłušna kriminalna słužba wobaj padaj přepytuje – mjez druhim tež, hač jedna so wo samsnych kriminelnych ludźi.

Bjesada po nowym puću

srjeda, 23. decembera 2020 spisane wot:

Drježdźany (BD/SN). Korony dla njemóžachu Drježdźanscy Serbja swoje decemberske zetkanje wot wobliča k wobliču přewjesć. Tuž so předwčerawšim digitalnje zhromadźichu, kóždy doma za kompjuterom abo smartfonom. Dźesać stajnych wobdźělnikow a dwaj hosćej z Choćebuza su so na bjesadźe towarstwa Stup dale wobdźělili, rozjimujo swoje naležnosće w maćernej hornjo- a delnjoserbšćinje. Přezjedni sej běchu, zo dyrbjeli serbske institucije, medije a towarstwa hladajo na infekciske połoženje wjace digitalnych poskitkow wuwiwać a je wšitkim Serbam, wosebje dźěćom a młodostnym, z hudźbu a filmom runje tak kaž z literaturu a dźiwadłom poskićić. Drježdźanska bjesada w maćernej rěči chce dale po nowym digitalnym puću ­kročić. Přichodnu 11. januara tuž znowa online přewjedu.

Zarjadnišća dale začinjene

Hrodźišća z čaru zwjazaja

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:

Na kromje Wotrowa nowe dwurěčne tafle připrawili

Wotrow (SN/MWj). Kamjenski Muzej zapad­neje Łužicy je wčera swój projekt „Archeologiska hrodźišćowa čara Hornjeje Łužicy“ zwoprawdźeć započał. Při 16 hrodźišćach Budyskeho wokrjesa nastajeja nětko wobšěrne informaciske tafle­ w němskej a serbskej rěči. Start bě wčera při Wotrowskim hrodźišću. Tam je minjene tydźenje Měrko Pohonč dotalne informaciske tafle při hornim a delnim zachodźe hrodźišća wotšrubował, staja­dła wurjedźił a pomolował. Nimo toho su wón a čłonojo bywšeje wjesneje rady a Wotrowska młodźina schód na hrodźišćo ponowili a ławki nastajeli. Bě to projekt we wobłuku sakskeho fondsa „Čiń sobu!“, kotryž bě Wotrowčan loni zapodał a přizwoleny dóstał, zo móhł stare tafle­ ponowić. Hakle pozdźišo so wukopa, zo planowaše Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy hrodźišćowu čaru a tohorunja nowe tafle. Tak hodźeše so za Wotrow woboje zwjazać.

Plan šulskeje syće wobzamknjeny

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:

Zhorjelc. Njedostatkej wučerkow a wučerjow wotpomhać wostanje wažne ćežišćo dźěła Zhorjelskeho wo­krjesa. To wuchadźa z njedawno wobzamknjeneho wokrjesneho plana šulskeje syće. Wokrjes Zhorjelc wuznawa so kruće k tomu, serbsku rěč spěchować a sylnić. „K tomu zdobom słuša, šule přesahowacy koncept 2plus na Slepjanskej zakładnej a wyšej šuli dale wjesć. Ze šulskimaj direktoromaj kaž tež z Domowinu wusko hromadźe dźěłamy. Cil wostanje: Wšitke dźěći w Němsko-serbskim šulskim centrumje Slepo měli na kubła­nišću aktiwnu serbsko-němsku dwu­rěčnosć docpěć, a to najebać zakładny rěčny niwow“, podšmórny nawodnica šulskeho a sportoweho zarjada Zhorjelskeho wo­krjesa Marlies Wiedmer-Hüchelheim na wuradźowanju wokrjesneho sejmika. Tón je na to jednohłósnje „dźělny plan šulskeje syće za powšitkowne šule wokrjesa Zhorjelc“ wobzamknył. Krajny rada Bernd Lange (CDU) rěčeše wo jasnym wotumje. Tak je wokrjes jednanja­kmany.

Kedźbliwe wóčko měć

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:
Njewěm, kak husto sym minjene lěta nimo Wotrowskeho hrodźišća nóžkował a so stajnje tróšku mjerzał, zo běchu stare informaciske tafle dospołnje dodźeržane. Serbski tekst na nich drje bě rjenje spisany, přederje spóznajomny pak hižo njebě, dokelž rozpukana barba dźeń a bóle wotpadowaše. Ćim bóle mje zwjesela, zo tam nětko na hornim a delnim zachodźe nowe dwurěčne tafle wo tym informuja, kotry wuznamny swědk dawnych łužiskich stawiznow z Wotrowskim hrodźišćom mamy. A derje, zo mamy ludźi kaž Měrka ­Pohonča, kiž je so za to angažował. Nadźijomnje nětko prawje wjele zajimcow tam pozastanje a so wo nastaću hrodźišća wobhoni. A runje tak so nadźijam, zo budu woni to tež scyła móc. Kak husto dźě dyrbimy wo tym rozprawjeć, zo je zaso raz něchtó něhdźe něšto złowólnje skóncował a tež tajke informaciske tafle rozbił. Mějmy tuž wšitcy kedźbliwe wóčko na nowe tafle, hdyž tam přichodny čas nimo nóžkujemy. Marian Wjeńka

W radnicy hodowny dar dóstałoj

wutora, 22. decembera 2020 spisane wot:
Dźesaćlětna Madlenka a jeje šěsćlětny bratr Quentin móžeštaj so wčera w Budyskej radnicy nad hodownym darom božeho dźěsća (Anna-Maria Bretschneiderec) wjeselić. Dźěsći z Chelna běchu we wobłuku lětušeje akcije adwentneho kalendra jako dobyćerjow wuzwolili. Dar přewostaji jimaj swójba Heintze z Wódrjeńcy (Oderwitz), kotraž skutkuje ze swojimi wozami na hermankach. Madlenka a Quentin staj šulerjej Radworskeje zakładneje šule. Foto: Carmen Schumann

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND