Z nowej adwentnej hwězdu

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:
Hodźij (SN). Ewangelska wosada w Hodźiju dóstanje nowu adwentnu hwězdu. Dotalna, kotruž su dlěje hač połsta lět wužiwali, je spočatk lěta při wichoru na zemju padnyła a so skóncowa, kaž Hodźijski wosadny farar a serbski superintendent Krystof Rummel zdźěli. Nowa hwězda ma něhdźe 1 500 eurow płaćić. Wona přińdźe znowa z Ochranowa. Fachowcaj z Ochranowskeje manufaktury staj sej hižo zhromadnje z wosadnymi a fararjom wobhladałoj, kak nowu hwězdu bjez wobškodźenja o mjez cyrkwinymaj wěžomaj připrawitaj.

Wěžu wotstronić abo zachować

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:

Wohnjowobornu gratownju w Šćeńcy chcedźa přetwarić a saněrować

Šćeńca (AK/SN). Wohnjowobornu gratownju w Šćeńcy přetwarić a saněrować, tomu je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přihłosowała. Při jednym hłosawzdaću je wjetšina radźićelow wudawki we wysokosći 144 000 eurow za Šćeńčansku woboru wobzamknyła. Předewzaće financuja z gmejnskeho budgeta, a to z dochodow z přemysłoweho dawka. 124 000 eurow je předwidźanych za přetwar a saněrowanje wozydłoweje hale. 20 000 eurow nałoža za natwar elektroniskeje sirenoweje připrawy.

Naprawa w Šćeńcy je nuznje trěbna. „Plan wo wohnjoškitnej potrjebje nas k tomu namołwja. Runje tak su zakonske předpisy wohnjoškit a wuchowanistwo nastupajo“, je wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) radźićelam rozkładł. Zdobom wón wuwědomi, zo „runje Šćeńčanska městna wobora wysoku wšědnu zasadźensku hotowosć zawěsća. Jej mnozy aktiwni kameradźa přisłušeja. Jich chcemy z wobzamknjenjom podpěrać.“

Ptački z cyłeho swěta předstajili

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:
600 wopytowarjow je sej sobotu a njedźelu wustajeńcu pyšnych ptačkow w Hodźiju wobhladało. Přeprosyło běše „Towarstwo přećelow ptačkow Budyšin z. t.“. W Hodźijskej starej sportowni běchu čłonojo towarstwa 40 woljerow a dźewjeć ptačich witrinow natwarili. Mjez wustajerjemi běchu plahowarjo z Hućiny, Rakec, Wuric abo Mučowa. Na wustajeńcy móžachu sej zajimcy mjez druhim z Awstralskeje pochadźaceho papagajika (Wellensittich), ary (Ara) z Južneje Ameriki abo Europsku tupifilu (Dompfaff) wobhladać. Nimale wšě kontinenty swěta běchu z ptačinu w Hodźiju zastupjene. Předsyda towarstwa Heinz Schlanstedt z Rakec běše z wustajenskimaj dnjomaj jara spokojom. „Wažne towarstwu je, zo přińdu zajimcy do rozmołwy a zo móža zjawnosći swoje dźěło z ptačkami, kaž tež wuspěchi w plahowanju tutych, pokazać“, wón wuzběhny. Wobćežne pak je, tak Schlanstedt dale, zo je lěto a ćešo, zapłaćomne wustajenišćo namakać. Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa

Njewočakowane wuwića

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:
Hamor (AK/SN). Gmejna Hamor je přizjewjenych wróćopłaćenjow přemysłoweho dawka, změnow w městnowym planje kaž tež stupacych wudawkow dla w septembrje dodatny hospodarski plan 2021/2022 nastajiła. W zarjadniskim etaće jewja so 98 000 eurow mjenje dochodow a 573 000 eurow wudawkow. Wjetše poćežowanje wučinja na přikład wokrjesny wotedawk na Zhorjelski wokrjes we wysokosći 187 000 eurow. K tomu dyrbi gmejna 158 000 eurow za wudźeržowanje wudać. „Najwjetše zwyšenje mamy we wobłuku připokazanjow a wotedawkow“, zdźěli komornik Maximilian Schöbel. „To zaleži na wyšich wudawkach za kraj, připokazanjach za personal a kowid-19, kotrychž dotal hišće njebě abo jenož mało.“ Dochody so tohorunja zwyša, na přikład přez předaće gmejnskich lěsnych ležownosćow. Najwjetše zniženje dochodow wučinjeja wotćahi dawkow a wotedawkow. W dalšich lětach liči komornik ze stupacymi dochodami na zakładźe po­wšitkownych klučowych připokazanjow. Najwjace wudawkow ma gmejna za wěcne podpěry (Sachleistung) a posłužby, tak na přikład při wudźeržowanju ležownosćow.
Zrudny napohlad skići so wopytowarjej tele dny w Miłorazu pola Slepoho. Hrožaceho wotbagrowanja Wochožanskeje brunicoweje jamy dla su mnozy wobydlerjo swoju wjes hižo wopušćili a so druhdźe zasydlili. Někotři su do Trjebina přećahnyli, druzy do Slepoho, hdźež na kromje wsy tak mjenowany Nowy Miłoraz nastawa. Jednotliwcy pak su rozsudźeni w swojej starej domiznje wostać. We wuludnjenej wsy nětko bagry wšědnje na tym dźěłaja, mjeztym wuprózdnjene statoki stareje serbskeje holanskeje wsy spotorhać. Foto: Trudla Malinkowa

Krótkopowěsće (03.11.22)

štwórtk, 03. nowembera 2022 spisane wot:

Kulturny potencial rozjimali

Slepo. Župa Jakub Lorenc-Zalěski je we wobłuku wčerawšeje bjesady w Slepom wo přichodźe Serbskeho kulturneho centruma diskutowała. Něhdźe 30 čłonkow a čłonow je sej potencial w swojej kón­činje wuwědomiło, wuzběhujo mjez druhim mnohe aktiwne towarstwa, dudakowy festiwal a wubědźowanje wo najlěpši warjeny twarožk lěta.

Dotal žanych dopóznaćow

Budyšin. Po palerskim nadpadźe na planowany kwartěr za ćěkancow „Sprjewiny hotel“ minjeny pjatk w Budyšinje wobšěrne přepytowanja traja. Kaž krajny kriminalny zarjad (LKA) informowaše, njeje žanych nowych dopóznaćow skućićelow nastupajo. Tuchwilu su zwěsćowarjo přičiny wohenja městnosć přepytowali a slědy zawěsćili, praji rěčnica LKA wčera na naprašowanje.

Za demokratiju a integraciju

„Trio a kumple“ zahudźa

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Budyšin. Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin a Załožba za serbski lud přeprošujetej na nazymski koncert ze skupinu „Trio a kumple“ 5. nowembra we 18 hodź., na žurlu SLA. Zastupne lisćiki za pjeć eurow budu při wječornej kasy na předań.

Filmy Nowaka-Njechorńskeho

Budyšin. We wobłuku rjadu „Łužiske dohlady“ pokazaja zajutřišim, pjatk, 4. nowembra, na žurli Serbskeho ludoweho ansambla wot 19.30 hodź. filmy, nastate po scenarijach Měrćina Nowaka-Njechorńskeho. Zastup płaći 8 resp. potuńšeny 6 eurow.

Serbske kemše w Drježdźanach

Drježdźany. Serbja w sakskej krajnej stolicy su na maćernorěčnu Božu mšu njedźelu, 6. nowembra, w 16 hodź. do cyrkwje swj. Antonija na Bünauwskej 10 w Drježdźanach-Löbtauwje přeprošeni.

Wo hladanskej swójbje

Policija (02.11.22)

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Ćežke njezbožo z motorskim

Zubornička. 51lětny bě předwčerawšim, póndźelu, dopołdnja ze swojim Renaultom na Bartskej droze w Zuborničce po puću a chcyše nalěwo do Budyskeje dróhi wotbočić. Při tym wočiwidnje na předjězbu 46lětneho motorskeho njedźiwaše, kotryž jězdźeše na Budyskej, tak zo staj wobaj do so zrazyłoj. Jězdźerja Jawy ćežko zranjeneho do chorownje dowjezechu.

Zahaja zažne wobdźělenje

srjeda, 02. nowembera 2022 spisane wot:

Měšćanska rada přednaćisk za plan wužiwanja ležownosćow schwaliła

Kulow (AK/SN). Město Kulow ze swojimi jědnaće wjesnymi dźělemi ćěri plan wužiwanja ležownosćow doprědka. Jednohłósnje wobzamkny měšćanska rada minjeny tydźeń schwalenje přednaćiska. Tutón budu nětko zjawnje wupołožić. Nošerjo zjawnych zajimow a wobydlerjo móža so k tomu wuprajić. „Plan wužiwanja ležownosćow ma twarske a dalše wužiwanje w komunje přihotować. Wón njetwori twarske prawo, wolóži pak naćisk wobtwarjenskich planow. Kóždy smě a je namołwjeny we wobłuku wobydlerskeho wobdźělenja přeća abo kritiku wuprajić. Za to je nětko runje prawy wokomik“, wuswětli Marina Botta ze zamołwiteho planowanskeho běrowa Haß krajinowi architekća Radeberg.

W oranžeriji Njeswačanskeho hrodoweho parka zaměstnjena kofejownja ma noweho wotnajerja. Wo hosći lokala La Romantica stara so nětko ze swojimi pomocnikami Italčan Antonio Kofone. Woseje přijomne je ambiente před kofejownju pod hoberskimi starymi štomami. Krasne wjedro minjeny kónc tydźenja je tam runjewon ke kofejpiću wabiło, štož staj tež Marina Hazyna z Dobrošic a Manfred Laduš z Wětrowa (wotlěwa) rady wužiłoj. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND