×

Powěsć

Failed loading XML...

Girafy maja na coo skedźbnjeć

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Do Wojerowskeho coowa chcedźa přichodnje wjace kubłanja, přirodoškita a slědźenja zapřijeć. Wón ma wopytowarjam tež wjace wje­sela wobra­dźeć. Tak rěka w aktualizowanym zwěrjencowym koncepće, kotryž su měšćanscy radźićeljo na swojim wčera­wšim posedźenju nimale jednohłósnje wobzamknyli. „Kročimy dale po swojim koncep­će geo-coowa“, podšmórny jednaćel tamnišeje zwěrjencoweje, kulturneje a kubłanskeje towaršnosće Arthur Kusber. Komunalne předewzaće je loni susodne ležownosće při zwěrjencu we wulkosći 13 000 kwadratnych metrow kupiło. Tak maja nětko dosć městna za moderne dźěłowe wuměnjenja z dobrym wobchadnym přizamknjenjom kaž tež za socialne rumnosće sobudźěłaćerjam.

Na chódniku wulka dźěra nastała

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:
Na chódniku Bertolta Brechtoweje we Wojerecach bě wčera rano něhdźe kwadratny meter wulka dźěra nastała, a to z dotal njeznateje přičiny. Dźěra je nimale 1,20 metrow hłuboka. Čłonojo wohnjoweje wobory městno zawěsćichu a přepodachu objekt zamołwitym města. Fachowcy pruwowachu, hač je zastaranska syć pod chódnikom wobškodźena, njemóžachu pak ničo zwěsćić. Po jich informacijach bu chódnik hakle loni znowa twarjeny. Hač su masiwne spadki minjenych dnjow zesunjenje zawinowali, njeje dotal znate. Foto: Jens Kaczmarek

Chwaćicy (ES/SN). Hač na poslednje městno wobsadźena bě minjenu njedźelu Chwačanska cyrkej. Tam rozžohno­wachu ewangelskeho fararja Wilfrieda Noacka na zasłuženy wuměnk.

Wilfried Noack bu spočatk septembra 1993 do zastojnstwa fararja zapokazany. Ze swojim čućiwym wašnjom zdoby sej wón spěšnje přichilnosć wosadnych a cyrkwinskeho předstejićerstwa. Do jeho časa jako farar sahachu wjacore naprawy k zachowanju cyrkwinskich twarjenjow a skrućenju wosady. Předewšěm twarske naprawy je w swojim 28lětnym skutkowanju w Chwaćicach přihotował a přewodźał. Wosebje wuzběhnyć ma so wobšěrne ponowjenje žarowanskeje hale kaž tež saněrowanje cyrkwineje wěže inkluziwnje jeje časnika. Dale su cyrkwine wokna, murju a naměsto před Božim domom ponowili. Jedyn z wjerškow w zastojn­stwje Wilfrieda Noacka bě 100. róčnica natwara Chwačanskeje cyrkwje 1999.

Poselstwo solidarity

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Z akciju „Wojerecy strowja Mosambik“ na podawki 1991 dopominali

Wojerecy (AK/SN). Wjace hač sto woby­dlerjow je so minjeny pjatk na njewšědnej akciji před Wojerowskej Łužiskej halu wobdźěliło. We wulkich pismikach bě tam na zemi čitać „HOYERSWERDA ­SAUDA MOCAMBIQUE“ (Wojerecy strowja Mosambik). Z tymile słowami solidarizowachu so z něhdyšimi mosambikskimi zrěčenskimi dźěłaćerjemi. Po wukročenjach přećiwo wukrajnikam 1991 dyrbjachu woni chcyjo nochcyjo město wopušćić. „Dopominamy na to a so tak z te­hdyšimi potrjechenymi solidarizu­jemy“, podšmórny Cindy Paulick jako ­sobuorganizatorka z iniciatiwy za ciwilnu kuražu. Sobu skutkowali su zastu­pjerjo towarstwow, politiskich stron, sportowych skupin, wohnjoweje wobory a mnozy dalši. „Chcemy wědu wo tehdyšich po­dawkach žiwu dźeržeć. Tu njeńdźe wo prašenje winy, ale wo zamołwitosć“, praji dalša organizatorka Sabine Proksch.

Krótkopowěsće (21.07.21)

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Korona-prawidła dale płaća

Drježdźany/Budyšin/Zhorjelc. Sakska je wobstejace prawidła koronawirusa dla njezměnjene hač do 25. awgusta podlěšiła, kaž su wčera po posedźenju kabineta w Drježdźanach wozjewili. Budyski wo­krjes informowaše wutoru wo dalšim na­tyk­njenju, incidenca wučinja tu po RKI dźensa 2,0. Wo­krjes Zhorjelc rozprawješe wo dwěmaj koronainfekcijomaj, dźensniša incidenca po RKI je tam 1,2.

Zhromadnje za akciski dźeń

Budyšin. Za wulki zaměr „ludźi pohibować“ dźěłatej Wokrjesny sportowy zwjazk Budyšin a Wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska hromadźe, štož stej wčera z podpisanjom dojednanja wobkrućiłoj. Partneraj chcetej „aktiwny dźeń“ wuwić, při čimž matej so pohibowanje w přirodźe a jězba z busom a ćahom ze sobu zwjazać. Premjera budźe 18. septembra na temu „Pućować, přirodu sej wotkrywać – z wjeselom“.

Njewšědny křiž za bamža

Policija (21.07.21)

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Twarski grat a material kradnyli

Wojerecy. Paduši běchu w nocy wot minjeneje njedźele na póndźelu we Wojerecach po puću. Woni měrjachu so na wšelki grat a twarski material, kotryž namakachu w pódlanskim twarjenju na kromje města. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 2 000 eurow. Wěcna škoda wučinja dwaceći eurow.

Na jězbje z čołmom do raja bajow

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Nimale 60 wobdźělnikow Chróšćanskeho wjesneho towarstwa Domizna a Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ poda so minjenu sobotu na wuprawu do Bórkowow. Jako so wobdźělnicy popołdnju při busowym zastanišću w Chrósćicach zetkachu, nochcyše nichtó tak prawje wěrić, zo planowane čołmikowanje woprawdźe budźe, wšako runje sylne zliwki zachadźachu. Před Choćebuzom pak so wulětnikarjam hižo słónco směješe, a w Bórkowach jenož hišće někotre łužički na dešćikojty dźeń dopominachu.

W Bórkowach poskića delnjołužiske zapisane kulturne towarstwo Studnja wosebitu dźiwadłowu jězbu z čołmikom do raja bajow. Na třoch čołmach dožiwi tuž skupina Hornjoserbow na hodźinje tra­jacej jězbje bajowe postawy kaž błudničku, wódneho muža a připołdnicu. Tele postawy a dalši su zdźěla tež delnjoserbsce rěčeli a spěwali. Wosebitosć tamnym turistam zawěsće bě, słyšeć z nimo jěducych čołmow rjane hornjoserbske pěsnje, kotrež sej wulětnikarjo zhromadnje zaspěwachu.

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:
Ralbicy. Nadawk za nakup noweho komunalneho traktora budźe jedna z temow posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w sportowym domje při Ralbičanskim sportnišću. Dale porěča radźićeljo wo nakupje notebookow za wučerki a wučerjow Ralbičanskeje zakładneje ­a srjedźneje šule.

Zastaruje kupacych a dalšich hosći

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často pak maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa hosćenc při lěsnej kupjeli w Nižej Wsy. (3)

Kompromis město skóržby

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Budyski wokrjes njeskorži přećiwo Sakskej nastupajo dźělny plan syće za powołanske šule. Wostanje tuž při tym, zo přeńdźe wukubłanje pjekarjow a frizerow z Budyskeho powo­łanskošulskeho centruma do Zhorjelca. Wjetšina wokrjesnych radźićelow je so na wčerawšim posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika přećiwo skóržbje rozsudźiła. Frakcija AfD bě namjet po­dała, w mjenowanej naležnosći skoržić.

Na posedźenju kulturneho a kubłanskeho wuběrka sejmika dnja 28. junija bě krajnoradny zarjad nadawk dóstał so wo­ kompromis starać. Kaž zastupjer kraj­neho rady Udo Wićaz wčera nowi­na­rjam rozłoži, bu tón z wokrjesom Zho­rjelc­ a z kul­tusowym ministerstwom docpěty. Wukubłanje pjekarjow hišće tři lěta w Budyšinje dale powjedu, přizje­wja-li pjekarske zawody z wokrjesa hač do 11. awgusta 16 wučomnikow-započatkarjow. Doba hodźi so wo dwě lěće podlěšić, zo móhli wšitcy, kotřiž su wukubłanje mjeztym w Budyšinje započeli, je tež tu zakónčić. Druhi dypk kompromisa před­widźi, zo mjenowane rjadowanje jenož płaći, hdyž wokrjes Budyšin njeskorži.

nawěšk

nowostki LND