Wjelelětnu nawodnicu rozžohnowali

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:
We wobłuku swjatočneje dwurěčneje Božeje mšě su wčera w Radworju wjelelětnu nawodnicu tamnišeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ Moniku Bukowu (nalěwo) na wuměnk rozžohnowali. Direktor Carity Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Matthias Mitzscherlich (naprawo) wuzběhny dźěło Moniki Bukoweje, kotraž je dom na wšě 40 lět nawjedowała. Za dobre zhromadne dźěło dźakował je so jej tež wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU). Nowa nawodnica dźěćaceho domu je 32lětna Andrea Henichowa. Po kemšach běchu wosadni na přijeće a bjesadu do dźě­ćaceho domu prošeni. Foto: Bosćij Handrik

W Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA su wčera kurs za šiće z mašinu zakónčili. Wot póndźele běchu so na nim Hanna­ Schickert, Wanda Schweitzer, Alina Šołćic, Viola Schickert, Leoni Bulankec, Emila Šwanec a Marta Handrikec (wotlěwa) wobdźělili. Pod wěcywustojnym nawodom Weroniki Köhleroweje šijachu sej dźěći mjez druhim pisane toški. Foto: Feliks Haza

Wučerjo najebać přistajenjadale trěbni

štwórtk, 21. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/JaW). Druhe połlěto 2018/2019 zahaja na sakskich šulach z něhdźe 670 nowowob­sadźenymi wučerskimi městnami. Přiwšěm wučerjo we wšěch šulskich družinach dale pobrachuja. Wo tym informuje medijowy rěčnik sakskeho kultusoweho ministerstwa Dirk Reelfs w nowinskej zdźělence. „Štyri razy wob lěto swobodne městna na kubłanišćach wupisujemy. Terminaj 1. nowember a 1. meja stej při tym skerje na přidružnikow wu­směrje­nej, k 1. februarej a 1. awgustej pytamy wukubłanych pedagogow“, rozłožuje nowinski rěčnik Reelfs.

Tež Budyski Serbski muzej ma w zymskich prózdninach wosebite poskitki za šulerjow. Wčera wužištaj Johan a Sarah składnosć, so hromadźe z Rebeccu Wöppelowej (wotlěwa) z wuměłskimi twórbami zaběrać. Jutře, štwórtk, steji žiwjenje Milčanow a Łužičanow w srjedźišću prózdninskeho poskitka. Foto: SN/Maćij Bulank

Premjera zabawneho popołdnja

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:
Mjez wopytowarjemi prěnjeho zabawneho popołdnja za dźěći a staršich pod hesłom „Hrajkownja“ bě tež Mersiowskec swójba z Budyšina. Na poskitk běchu woni přez flajer storčili. W Röhrscheidtowej bašće je sobudźěłaćer Rěčneho centruma WITAJ­ Lorenc Jankowsky (zady) wčera hrajki, towaršne deskowe hry kaž tež tykanc, sad a kofej spřihotował. Ze zarjadowanjom chce wón k tomu přinošować, serbskosć w sprjewinym měsće šěrić. Kubłanski projekt je wuslědk namjeta, kotryž bě Jankowsky we wobłuku zeńdźenja rozmołwneho koła Budyski kraj předstajił a je jón nětko zhromadnje z RCW zwoprawdźił. Foto: SN/Maćij Bulank

Wojerecy (AK/SN). Wuski zwisk z praksu a zhromadne dźěło z mnohimi zawodami a zarjadnišćemi wokoliny stej we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje „Konrad Zuse“ (BSZ) wosebje wažnej. To wuzběhny nawodnica Kathleen Stephan­ na njedawnym dnju wotewrjenych duri.

Hinak hač w druhich tajkich kubłanišćach zjednoća Wojerowski BSZ hnydom pjeć šulskich družin. Su to powołanska šula z dualnym wukubłanjom, powołanska fachowa šula z ćežišćomaj socialnistwo/hladanje starych a chorych, fachowa wyša šula z abituru z ćežišćemi hospodarstwo a zarjadnistwo kaž tež strowota a socialne, powołanski gymnazij za hospodarstwo, strowotu a socialnistwo a skónčnje fachowa šula za socialne z ćežišćom statnje připóznateho kubłarja. W šuli je so 24 wukubłanskich zawodow a kooperaciskich partnerow předstajiło. Jich paleta sahaše wot dźěłoweje agentury přez meblowy zawod MAJA hač k Běłowodźanskej rězniskej firmje Willms.

Viadrina znowa na prěnim městnje

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Frankfurt n. W./Słubice (RD/SN). Hižo druhi króć za sobu su Europsku uniwersitu Viadrina w Frankfurće nad Wódru z titulom „Najwoblubowaniša uniwersita Němskeje“ počesćili. Tole zdźěla „StudyCheck.de“, najwjetši portal posudźowanja wysokich šulow kraja. Zakład su posudki, kotrež su studowacy a absolwenća minjene lěto internetnje posrědkowali.

Viadrina bě z 8,90 dypkami najlěpje wotrěznyła a móžeše so přirunujo z lětom 2018 samo hišće polěpšić. Hižo loni bě wona najwoblubowaniša wysoka šula, tehdy z 8,88 dypkami. Hódnoćili běchu kategorije kaž studijne wobsahi, docentki a docentow, kubłanske zarjadowanja, wuhotowanje kubłanišća, organizaciju a biblioteku. K tomu přińdźe prašenje, hač móhli wysoku šulu dale poručić. Europska­ uniwersita Viadrina­ docpě kwotu daleporučenja 97 procentow.

Wuznamjenjeni wobdźělnicy 56. zwjazkoweho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ za region Sakska-Łužica su minjenu sobotu mytowanski koncert w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wuhotowali. Mnozy z nich, mjez nimi tójšto młodych Serbow, kwalifikowachu so za krajne wurisanje w Lipsku. Huslerka Annika Jannasch (5. wotlěwa) bu nimo toho za čestne myto města Wojerec­ nominowana a budźe na zahajenskim koncerće tamnišich 54. swjedźenskich dnjow hudźby hrać. Foto: Ulrike Herzger

Mjez knihami

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:
Paul Mikławšk (nalěwo) a Helena Dubawic, šulerjej 4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule, dožiwištaj wčera ze swojej rjadownju w Budyšinje rjany projektny dźeń. Mjez druhim pobyštaj w Smolerjec kniharni. Foto: SN/Hanka Šěnec

Prěni krok za rěčnu šulu

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Prěni kurs hornjo­serbšćiny za přistajenych wot Załožby za serb­ski lud spěchowanych institucijow je so minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje zahajił. Po naprašowanju w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, Serbskim ludowym ansamblu, Serbskim muzeju a Serbskim instituće přizjewi so 15 zajimcow. W kursu za započatkarjow pak maja jenož dwanaće městnow. „To wobkruća sylnu potrjebu“, zwěsća załožbowy direktor Jan Budar w nowinskej zdźělence.

Mjez kursistami su na přikład z NSLDź zarjadniski direktor Ronald Kohrs, šef­sekretarka, sobudźěłaćerjo rekwizity, wabje­nja a pokładnje. Dalšaj wobdźělnikaj, asistent intendantki a archiwar, pochadźataj z SLA. Kurs, wotměwacy so stajnje pjatk popołdnju, nawjeduje Dušan Šołta, docent na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Wón přewjeduje kursy hornjoserbšćiny tež za sobudźěłaćerjow sakskeho kultusoweho ministerstwa. Załožba za serbski lud dalekubłanje zarjaduje. Kaž w nowinskej informaciji dale rěka, „twori wona tak prěni krok natwara Šule za hornjoserbsku rěč a kulturu“.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND