Na zahrodźe talentow

srjeda, 05. julija 2023 spisane wot:

Smjerdźečanske Serbske kubłanske srjedźišćo LIPA kroči w swojej tradiciji z nowymi idejemi dale, so na zetkanišćo serbskich swójbow a serbstwu přichilenych ludźi wuwiwać.

Smjerdźaca (SN/MiR). Mjeztym něhdźe wosom lět ležachu rekwizity a klanki w fundusu Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT), kotrež běše něhdy Mikławš Krawc w swojich inscenacijach zasadźił. Z přistajenjom Hanki Šěnec – zamołwita za rěčne projekty – a Michelle Mikławškec – zamołwita za swójbne kubłanje – wotewrě Serbske šulske towarstwo nětko wulku šansu, wuměłstwo klankarstwa na dobro towarstwa wožiwić. Dźěći, ale tež dorosćeni su z wulkimi wočemi před kulisu na zahrodźe LIPY w Smjerdźacej sedźeli, jako tam z klinkačkom na předstajenje klankodźiwadła witachu.

Michelle Mikławškec je nowa sobudźěłaćerka w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej. Dźensa 22lětna pochadźa z Rachlowa pola Kulowa. Po maturje na Wojerowskim Lessingowym gymnaziju je so wona na studij socialneje pedagogiki a managementa na Fachowu wysoku šulu do Drježdźan podała. Loni w awgusće je so wona pola Serbskeho šulskeho towarstwa za dźěłom prašała a krótko po tym je dźensniša Wojerowčanka w Ralbičanskim dźěćacym dnjowym přebywanišću dźěłała. „Při tym sym žłobik w Smjerdźacej kaž tež pěstowarnju a hort w Ralbicach zeznała“, wona powěda.

Dobry signal na šuli w Bórkowach

wutora, 04. julija 2023 spisane wot:

Bórkowy (SN/mb). Za wuradźowanje šulskeje konferency šule „Mina Witkojc“ w Bórkowach su sej wčera wjac chwile hač hewak brali, wšako stejachu tež konkluzije z prawicarskich počinanjow (SN rozprawjachu) na dnjowym porjedźe. Po rozprawje wjednicy šule Manuele Schichanoweje su so detailam programa dźesać dypkow wěnowali.

Mjez druhim su porjad domu wudospołnili a tam eksplicitnje naspomnili, zo su tu přećiwo ekstremizmej, homofobiji a rasizmej nastajeni. Před měsacomaj staj wučerjej tutoho kubłanišća zjawnosć wo tym informowałoj, zo skupina prawicarsce wusměrjenych młodostnych na šuli sobušulerjow terorizuje a naci-parole rozšěrja. Tež šulski zarjad je so wobšěrnje z naležnosću zaběrał, nimo toho su ludźo na podobne zjawy na druhich šulach regiona skedźbnili, a w Choćebuzu je 150 ludźi před šulskim zarjadom za „šule bjez diskriminacije“ demonstrowało. Heike Apeltowa, regionalna rěčnica a zastupjerka Domowiny w šulskej konferency, ma wčerawše wobzamknjenje „za dobru kročel a wuraz toho, zo je so mjeztym wjele hibało.“

Znaja wšitke serbske pismiki

wutora, 04. julija 2023 spisane wot:
Na Budyskej Serbskej zakładnej šuli su šulerki a šulerjo 1. lětnika minjeny štwórtk ­„Pismikowy swjedźeń“ swjećili. Dźěći znaja nětko kónc šulskeho lěta cyły serbski a wulki dźěl němskeho alfabeta. Do rjadownje chodźi 18 šulerjow, z kotrychž maja šesćo znajomosće na serbskim maćernorěčnym niwowje. Rjadowniska wučerka ­Gabriela Bajtlowa (nalěwo) a referentka Michaela Młynkec stej hordej, zo wšitcy, ­byrnjež mjez nimi dźěći z němsko-, pólsko-, portugalsko- kaž tež ukrainskorěčnym pozadkom byli, we wučbje, zdźěla pak tež mjez sobu, serbuja. Foto: Milenka Rječcyna

Chrósćicy (SN/MG). Wjacezaměrowa hala „Jednota“ je była połna wobsadźena ze staršimi, přiwuznymi, přećelemi lětušich maturantkow a maturantow Budyskeho Serbskeho gymnazija (SGB). Napjatosć w rumje bě přewšo prezentna a jako zaćahnu chowancy gymnazija do hale, bě ta abo tamna sylza we wočomaj přitomnych wuhladać. 1. serbska kulturna brigada wotewri swjatočnosć ze kruchomaj z oratorija „Hrodźišćo“. Po spěwanju młodych wuměłcow, powita šulski nawoda René Wjacławk wšěch přitomnycho.

Na kotre wašnje móža starši kaž tež kubłarjo a kubłarki tomu wotwobarać, zo stanje so mobbing mjez dźěćimi wšědna naležnosć? To bě tema dźěłarnički wčera wječor w Smjerdźacej.

Smjerdźaca (SN/MiR). Dźěłarničku, kotruž Serbske šulske towarstwo wčera poskićeše, je wospjet sobudźěłaćych wšelakich kubłanišćow kaž tež staršich do Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA w Smjerdźacej přiwabiło. Powšitkowna předstawa, zo dźěći namóc njewužiwaja, ke kotrejž słuša mjez druhim mobbing, njewotpowěduje realiće. Tuž maja so na polu kubłanja zamołwići z tym rozestajeć a nimaja preč hladać, su-li dźěći bjezradne. Zdobom maja so swojim stracham stajić, zo móhli konflikty mjez sobu a w nich samych rozrisać.

Zmužitaj anonymcaj

wutora, 27. junija 2023 spisane wot:
Ciwilna kuraža chowa so w kóždym z nas. Dyrbimy sej jenož wuwědomić zo ju mamy a zo ju zasadźimy. Braniborskaj wučerjej, kotrajž staj anonymny list prawicarskoekstremnych zjawow na Bórkowskej šuli dla pisałoj, ju na kóždy pad mataj. Spěšnje bu jasne, štó wonaj staj. A nětko? Dźěl kolegow, pozdaću njejsu woni ze šmóranjow, prawicarskeje hudźby a demokratiju hanjacych parolow potrjecheni, njesteja za nimaj. Prašam so, hač njeby lěpje było, měł wučer w swojim zastojns­twje tež swoje politiske stejišćo zwuraznić. By-li tomu tak było, potom by so spěšnje wotkryło, hač wučer to zastupuje, štož je korjeń prawow w našim staće – demokratija. A hdyž nic? Potom dyrbjał dźěłodawar reagować. Přiwšěm, a tež to je demokratija, swójske měnjenje smě kóždy zastupować. A demokraća su kmani z tym wobchadźeć. Tuž mam za zahubne, zo braniborske ministerstwo za kubłanje so dotal w naležnosći słowa njejima resp. njereaguje. Milenka Rječcyna

Ljubljana (SN/MiR). Wjeršk přebytka 1. serbskeje kulturneje brigady w słowjenskej stolicy Ljubljana bě wčera wječor koncert w tamnišej baroknej katedrali, kotraž je poswjećena swj. Mikławšej z Myry. Słowjency praja jej Stolnica svetega Nikolaja.

Ze swojeho přebywanišća, něhdyšeho wojerskeho jastwa, kotrež je na moderny hostel přetwarjeny, mějachu spěwarki a spěwarjo něhdźe 20 minutow běžeć, zo bychu sej do domu w centrumje Ljubljany dóšli. Holcy su w swojich pyšnych wosebje napadnyli a na te wašnje někotrehožkuli zajimca přidatnje na koncert wabili. Hižo wutoru běchu młodostni na wšelakich městnosćach města rejowali a spěwali kaž tež flajery z přeprošenjom na koncert rozdźělili. „Publikum, tež hdyž mały, je nam z wutrobu přituleny był“, praji wuměłski nawoda brigady Friedemann Böhme, „wšako spěwarki a spěwarjo přewšo dynamisce a w intonaciji čisće twórby wšelakich komponistow zanjesechu. To bě woprawdźe rjany koncert.“

Ze swojim talentom prosće do LIPY

srjeda, 21. junija 2023 spisane wot:

Smjerdźaca (SN/MiR). Serbske kubłanske srjedźišćo LIPA je nětko tež „zahroda talentow“. Projekt je spěchowany ze srědkow „Simul+fonds Čiń sobu!“. Z ideju je zaměr zwjazany, zo stanje so LIPA kontaktne městno za kolesowarjow a pućowacych, kotřiž chcedźa přijomnu njedźelu w zhromadnosći dožiwić. Na zahrodźe samej maja zajimcy kóždeje staroby składnosć při kofeju, tykancu a chłódnym piwje swój talent prezentować.

Kaž Michelle Mikławškec ze SŠT, kotraž je za projekt zamołwita, zdźěli, je „kóždy wutrobnje přeprošeny sebje a swój talent předstajić abo sej program wobhladać“. Do projekta zapřijeći su jako organizatorojo Serbske šulske towarstwo, serbske kubłanske srjedźišćo LIPA, wosada, Smjerdźečanska młodźina kaž tež wo­hnjowa wobora. Prěnje talenty, kotřiž tutu njedźelu na nowym jewišću wustupja, su rejwarki z LIPY. Na to předstajitej so sobudźěłaćerce SŠT Hanka Šěnec a Michelle Mikławškec jako hrajerce klankodźiwadła z premjernej hru „Pintlašk“. „Hra w hornjoserbskej rěči traje něhdźe poł hodźiny.

Do lěća z FAB-mobilom

wutora, 20. junija 2023 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Wuměłski, kulturny a do přichoda skutkowacy labor FAB-mobil zmóžnja hižo nětko dohlad do swojich lěćnych poskitkow. Nowostka z kreatiwnych laborow je zjawne zetkanje syće wšitkich sakskich digitalnych dźěłarnjow wot 7. do 9. julija w Zhorjelskim sociokulturnym zetkanišću „Kühlhaus“.

Najwažniše temy dźěłarničkow a rozmołwow su prašenja wusměrjene, kak je móžno cilowu skupiny docpěć. Dale dźe wo prawnisku wěstosć a wo to, nowe technologije mjez sobu wjazać. Kaž załožer předewzaća FAB-mobil Bosćij Pjaca zdźěli, „je wažne, zo nastawa mjez jednotliwymi laborami, kotrež su po wšej Sakskej zasydlene, a dalšimi zajimcami wuměna nazhonjenjow a móžnosć mjezsobneje podpěry.“ Za zajimcow, kotřiž chcyli so na zetkanju syće wobdźělić, maja hišće někotre swobodne městna.

Serbska debata

nowostki LND