Drěmajo čakać?

póndźela, 31. awgusta 2020 spisane wot:
Hač su šulscy nowačcy a jich starši zašłu nóc derje spali? Dźensa dźě je so za abejcejnikow dyrdomdej zahajił – nowy žiwjenski wotrězk – wšědny wopyt šule. W kóždej swójbje z nowačkom je z tym nowy rytmus zwjazany. Tež hdyž chcył tón abo tamny rano radšo hišće trochu podrěmać, w Němskej knježi šulska winowatosć. Tak zawěsće wšitcy swoje zmysły wosebje napinaja, šulerjo, starši kaž wučerjo. Što pak, dyrbja-li so ći najmłódši hišće wot prěnjeho šulskeho dnja z wobmjezowanjemi bědźić? Njemyslu při tym w prěnim rjedźe na te korony dla, wjele bóle na starosće šulskich nawodow a nošerjow, zo njeje přiběraceje ličby šulerjow hižo dosć rumnosćow. Zo bychu woni wuspěšni byli, trjebaja w šuli dobre wuknjenske wuměnjenja. A k tomu słuša kóždemu šulerjej přiměrjene městno. Prašam so tuž, hač njeje wuknjenje doma perspektiwa? Abo čakamy drěmajo, zo so šulerske ličby zaso pomjeńša? Milenka Rječcyna

Dźiwadło za hortowe dźěći

póndźela, 31. awgusta 2020 spisane wot:

Chrósćicy (SN/MiR). Chowancy Chróšćanskeho horta, kiž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, mějachu posledni tydźeń prózdnin wosebity poskitk. Zhromadnje z klankodźiwadźelnikom Lutzom Männelom zaběrachu so z twarom a wuhotowanjom ručnych klankow. Zmóžniła bě to załožba „Ingrid Wüsteney“. Karin a Jürgen Wüsteney staj ju załožiłoj ze zaměrom, wuměłske twórby swojeje dźowki zjawnosći spřistupnić a wuměłsce zajimowane dźěći spěchować.

Starši so přesadźili

pjatk, 28. awgusta 2020 spisane wot:

Budyšin/Radwor (SN/at). Radworska serbska staršiska iniciatiwa je swój zaměr docpěła. Z nowym šulskim lětom budźe na Serbskej zakładnej šuli „dr. Marja Grólmusec“ w prěnim lětniku serbska rjadownja, kaž Domowina dźensa zdźěli.

„Wjeselimy so, zo je so šulska konferenca srjedu jednohłósnje za to rozsudźiła, w prěnim lětniku serbsku rjadownju ze 14 dźěćimi zarjadować“, wuzběhny zastu­pjerka iniciatiwy Katrin Suchec­Dźisławkowa. Dźěći tam nětko serbsce alfabetizuja. Staršiska iniciatiwa dźakuje so nawodnicy kubłanišća Angeli Rynčowej a koordinatorej za serbske naležnosće w Budyskej wotnožce LaSuB Bosćijej Handrikej. Runje tak skrućeše jim nowa wjesnjanostka Madeleine Rentsch rjap.

Staršiska iniciatiwa nadźija so nětko bórzomneho koncepta za zwyšenje ličby hodźin wučby serbšćiny.

Wo wulkim wuspěchu angažementa serbskich staršich rěči předsyda Do­mo­wina Dawid Statnik. Jako tajki je so na šulskej konferency wobdźělił. „Tu je so přikładnje pokazało, zo móža starši sylna móc być, dokelž ma wola staršich po za­konjach jara wysoku hódnotu.“

Chrósćicy (SN/MiR). Hižo wot póndźele wopytuje skupina zajimcow lětuši kurs čěšćiny w Chrósćicach. Tam přiswojeja sej pola wučerja Jana Breindla mjez druhim znajomosće wo nałožowanju čěskich ličbow­. Při tym bě wčera wosebje wu­šiknosć jazyka prašana. Tak prócowachu so studenća němskeho pochada runje tak kaž Serbja-rentnarjo abo sobudźěłaćerjo serbskich institucijow a Budyskeho krajnoradneho zarjada wurjekować mjez druhim słowo „čtyři“, štož njebě tak jedno­re. „Serbscy wobdźělnicy zwěsćeja, zo su rozdźěle mjez čěšćinu a serbšćinu, byrnjež Serbja zasadnje Čechow derje rozu­mili, dosć wulke“, praji Jan Breindl.

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Porno předchadźacym lětam njeje so we wočer­stwjenišću „Querxenland“ we Wodowych Hendrichecach wjele změniło. „Mamy sej hladajo na škit před koronu bóle ruce desinfikować a při zastupje a wopušćenju jědźernje mamy nosyć nahubnik“, praji organizatorka rěčneho a prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa Marlis Młynkowa. Lětsa wotměja mjez druhim kazinowy wječork a wobhladaja sej w kinje film. Disko­teka pak njebudźe. Wčera dopołdnja je dohromady 44 wobdźělnikow rěčneho lěhwa SŠT – na čakanskej lisćinje je dźesać dalšich zajimcow – masku cebry pasliło. Z njej maja na lětušu zhromadnu wječer přińć, kotraž steji pod hesłom „dźungl“. Hač do soboty šulerjo serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulow hišće we Wodowych Hendrichecach přebywaja. Najmłódša wobdźělnica póńdźe wot přichodneje póndźele do 4. lětnika, najstarši do dźewjatki. Mjez wobdźělnikami su šulerjo z Kulowskeje zakładneje šule, z Budyskeho Serbskeho gymnazija a ze srjedźnych šulow z Radworja, Worklec a Ralbic.

Wabjenje za wučerjow trěbne

srjeda, 26. awgusta 2020 spisane wot:

W srjedźišću wčerawšeho zetkanja Rady­ za naležnosće Serbow w Brani­borskej stejachu kubłanske prašenja kaž zdobywanje kubłanskeho a wučerskeho dorosta.

Podstupim (SN/MiR). Předsydka rady Katrin Šwjelina zwurazni, zo na wukubłanskich wikach přemało za powołanje kubłarja a kubłarki abo wučerja a wučerki ze serbskorěčnymi kmanosćemi wabja. Zdobom wona na to skedźbni, zo je za wuwiwanje a produkciju wabjenskich srědkow financna podpěra trěbna.

Zemjepis serbsce

wutora, 25. awgusta 2020 spisane wot:
Budyšin (SN/bn). Rěčny centrum WITAJ wudawa w Ludowym nakładnistwje Domowina nowy rjad wučbnicow za předmjet geografije „Domizna a swět“. Prěnju publikaciju za 5. lětnik stej Hilža Mehrowa a Wórša Šołćina zeserbšćiłoj. Klětu ma kniha za 6. lětnik slědować. Wučbnicowy rjad ze stron originalneho nakładnistwa Westermann dospołnje předźěłachu. Wón wuńdźe w LND jako licencne wudaće. Zajimcy dóstanu knihi w Budyskej Smolerjec kniharni. Za šulske lěto 2020/2021 je RCW dotal 23 wučbnicow resp. dźěłowych zešiwkow zestajał. Hač do kónca lěta maja hišće sydom dalšich sćěhować.

Skónčnje zaso za bulom honili

póndźela, 17. awgusta 2020 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – Zeleno-běli Sepicy 2:3 (0:0)

Zestawa domjacych: Hejduška – Donat, Bětnar, K. Mark, Ph. Mark, Handrik, Špitank, Domaška, Kola, Jakubaš, Liznar, Dórnik, Dehn, Cyž

Nowa maćeršćina

pjatk, 14. awgusta 2020 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Šulerjo 5. lětnika móža wot spočatka noweho šulskeho lěta 2020/2021 z aktualizowaneho nakłada maćeršćiny wuknyć. Wosebitosć wučbnicy je, zo pokazuja w njej wotnětka na nowe digitalne srědki k nawuknjenju serbšćiny. Tak je mjez druhim digitalny wu­knjenski portal Krok po kroku zapřijaty. Wobkedźbowane su dale změny wučbneho plana. Gramatiski wobłuk je šulskej gramatice „Gramatika – Tabulki a pře­hlady za wučbu serbšćiny“ přiměrjeny. Maćeršćinu we wobdźěłanju Rěčneho centruma WITAJ wudało je Ludowe nakładnistwo Domowina.

Hotuja so na pospyt w Francoskej

pjatk, 14. awgusta 2020 spisane wot:
Na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow hotuja so na nowy a wažny eksperiment. W tamnišim fyzikaliskim centrumje zaběraja so z termoelektriskej konwekciju, wjerćatymi prudami k wuměnje energije abo ćopłoty. Pospyty chcedźa wot 31. awgusta hač do 11. septembra w francoskim Bordeauxje pod wuměnjenjemi bjezćežitosće přewjesć. Při tym wužiwaja přetwarjene pasažěrske lěta­dło. W nim móža ze wšelakimi manewrami w powětře bjezćežitosć napodobnić. Skupiny fyzikaliskich fachowcow uniwersity běchu hižo wjace hač dwanaće króć při tajkich spektakularnych eksperimentach pódla. Foto: Michael Helbig

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND