W prózdninach do horta

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Horty w serbskich a serbšćinu posrědkowacych dźěćacych dnjowych přebywanišćach su w zymskich prózdninach woblubowany cil šulskich dźěći. Wšako poskićeja tam kubłarki a kubłarjo jara wotměnjawy program.

Chrósćicy/Ralbicy (SN/MiR). W Chrósćicach na přikład su dźěći hromadźe wa­rili a sej filmowu komediju wobhladali. Dalši dźeń pućowachu po wsy, doniž njejsu na piknik pola kubłarki załožili. W Budyšinje dožiwichu wone w dźěćacej knihowni putace čitanje.

Dźěćom a młodostnym poboku

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Biskopičanska dźěćaca a młodźinska syć je powšitkownowužitny a nadregionalnje připóznaty swobodny nošer młodźinskeje pomocy. K partneram słušeja tež serbske cyłki kaž Pawk.

Biskopicy (SN/mwe). Na konferencu wo najwažnišich předewzaćach a zarjado­wanjach we wobłuku dobrowólnych socialnych słužbow, šulskeho socialneho dźěła, partnerstwow za demokratiju, mobilneho škita młodźiny a dyrdomdejskeho campa bě teamowy šef Biskopičanskeje dźěćaceje a młodźinskeje syće „KiJu-Netzwerk“ Andreas Mikus wčera nowinarjow přeprosył. K hižo wjelelětnym spušćomnym partneram słušeja tež serbske cyłki kaž młodźinske towarstwo Pawk, šule a zarjadnistwa w dwurěčnej kónčinje kaž tež młodźinske kluby, mjez druhim w Pančicach-Kukowje.

Wšako su mjez něhdźe 100 dobro­wólnu słužbu wukonjacymi tež serbscy młodostni a wosebje woblubowany je pola dźěći z Ralbic a wokoliny kóždo­lět­ny dyrdomdejski camp při Němskopazličanskim wulkohaće. „To je městnosć za wjele aktiwitow, wotměny, kreatiwity – ale tež za wočerstwjenje, prawy dyrdomdej a wjeselo“, w flajeru mjez druhim rěka.

Wuměłstwo w lutowarni widźeć

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:
Tuchwilu su widźeć w Kulowskej nalutowarni wuměłske twórby wosebiteho razu. Je to mjeztym hižo štwórta wustajeńca kursa za wuměłstwo Ewangelskeje wyšeje šule Wóslink, kotruž šulerjo w pjenježnym instituće pokazaja. Za lětušu přehladku su woni naćisnyli a twarili stólcy a su je na temu, kotruž su sej sami wuzwolili, wuhotowali. Foto: Daniela Jawinski

Mali wuměłcy tworja za wulki projekt

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Stróža (SN/MiR). W Stróži nastawa tuchwilu nowa kubłanska a přirodowa šćežka. Jeje wosebitosć budu wšela­ko­re interaktiwne elementy a wunoški z mnohich dźěłarničkow, kotrež so w bio­sferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty, kaž w tymle tydźenju, wotměwaja. W Domje tysac hatow maja wosom­ młodych wuměłcow mjez šěsć a dwanaće lětami z wokolnych wsow, z Drježdźan a Zhorjelca dobre wuměnjenja. Ida Harrecker z Drježdźan zhotowja skicu k swojemu powědančku z titlom „To, štož kóždy njewidźi“. Konrad Hacker z Bukojny (Buch­walde) pak dźěła na wuměłskej twórbje za swoje powědančko „Karp Blub“. Skicy so na linolej přenjesu a tak nastawa linolorězba.

Čestnohamtsce skutkowacy zajimcy podpěruja team sobudźěłaćerjow w Krabatowym młynje

Mnozy šulerjo z cyłeje Sakskeje su loni wo Krabaće wuknyli, su zeznali powědki wo nim, ale tež wo Serbach. Kubłanske dźěło na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc ma wysoku hódnotu.

Z mnohimi projektami a poskitkami je dožiwjenski statok Krabatowy młyn Čorny Chołmc loni docpěł něhdźe 2 400 šulerjow. Předewšěm dźěći z 5. a 6. lětnikow je wužiwaja. Nimo šulow z bliskich městow a wsow su tam tež rjadownje z Drježdźan, Coswiga a Zhorjelca byli. „Kubłanske dźěło ma za nas wulku hódnotu a je nam markowe znamjo. Z tym wabimy do zjawnosće a chcemy je wobstajnje dale wuwiwać“, potwjerdźa jednaćel zarjadnišća Tobias Ćižik.

Chcedźa dale zhromadnje dźěłać

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Z časa přewróta je Budyska Serbska fachowa šula za socialne zwjazana z dr. Hubertusom Šenkom. Wosebite zasłužby ma wón při wukubłanju serbskorěčnych kubłarjow a kubłarkow. Wosebje dowěrliwe zhromadne dźěło měješe mjez druhim z Miłočanskim Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom (CSB).

IT-technika za serbske institucije

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Do rjadu sto wustajerjow na lětušich wikach Nawi přichoda w Budyskej powo­łanskej akademiji (BA) słušeše posłuž­bowe předewzaće Infotech, załože­ne před 25 lětami w Zhorjelcu. Wone słuša do kruha nawjedowacych předewzaćow po cyłej Sakskej a Braniborskej w branši.

Budyšin (CS/SN). Sebastian Michel z Budyšina, kiž je předewzaće na tudyšich wikach­ zastupował, bě sam na Budyskej BA studował. Předewzaće Infotech je partner za praksu za tele kubłanišćo, a to mjeztym 15 lět. Dobre zwiski wudźeržuje Infotech tež ze serbskimi institucijemi. „Instalujemy soft- a hardware kaž tohorunja internetne zwiski za Ludowe nakładnistwo Domowina a za Załožbu za serbski lud“, wón rozłoži. W pismach su serbske znamješka drje předinstalowane, ale wone so do mejlowych adresow za­twarić njehodźa. To pak za wšitke pisma z wosebitymi znamješkami płaći. Na stejnišću Infotech je so 17lětny Tim Große rozhladował. Šuler Wojerowskeho Leóna Foucaultoweho gymnazija chce po maturje w IT-branši dale wuknyć.

Mnohe šansy w regionje

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Wukubłanske městna na wšitkich hospodarskich polach

Šulerjo, kotřiž po 9., 10., 12. abo 13. lět­niku šulu z wuswědčenjom wuchodźa, maja w Hornjej Łužicy mnohe šansy na powołanske wukubłanje. Na to pokazachu wukubłanske a studijne wiki Nawi přichoda zańdźenu sobotu w Budyskej powołanskej akademiji (BA). Tam zastupjene běchu předewzaća z najwšelako­rišich branšow, mjez nimi wulke zawody kaž Bombardier. Patrick Sauer, kiž je tam něhdy sam wučomnik był, pytaše za stejnišći w Budyšinje a Zhorjelcu młodych­ ludźi. W sprjewinym měsće prašeja so předewšěm za mechatronikarjemi, kotřiž maja zawodne wukubłanje přez Industrijnu a wikowansku komoru w Drježdźanach. W Zhorjelcu trjebaja twarcow jězdźidłow a fachowcow za metalowu techniku. Ći maja wukubłanje direktnje­ na městnje, a to na tamnišej powołanskej šuli. „Chcemy, zo młodźi ludźo w regionje wostanu“, rjekny Patrick Sauer. Powěsć, zo njeje Němska železnica wozy, kotrež su w Budyšinje a Zhorjelcu twarili wotewzała, jeho hněwa. Wšako bě kritiku zbudźił zmylk software, za kotryž Budyscy a Zhorjelscy twarcy ničo nje­móža.

Za hraće póćmje dobra zhromadnosć trěbna

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Do dźiwadła hić a hrajerjow na jewišću wobkedźbować je mnohim, tež dźěćom a młodostnym, samozrozumliwa naležnosć. Što pak, hdyž na jewišću žanych akterow nje­widźiš, ale jeničce rekwizity? To je dźiwa­dło z ultrawioletnej swěcu (Schwarzlicht­theater). Tajke dožiwichu wutoru šulerjo Budyskeho Philippa Melanchthonoweho gymnazija, Ewangelskeje zakładneje šule Huska a Budyskeje spěchowanskeje Lipoweje šule, jědnaće wučerjow a dalši hosćo na jewišću Kamjentneho domu. Pjeć wuknjacych 5. a 7. lětnika Melanchthonoweho gymnazija bě we wobłuku cyło­dnjowskeho poskitka wšelake sceny nazwučowało.

„Sym so spočatk šulskeho lěta na gymnaziju prašała, hač móhła tam ze šulerjemi dźiwadło hrać. Pjećo, třo hólcy a dwě holcy, nětko sobu činja. A tak tydźensce jónu probujemy“, rozłožuje nawodnica poskitka Kristina Schormann, „šulerjo su pak tež paslili a eksperimentowali. Wšako měješe jich inscenacija powabna być.“ Tak su woni błyšćate kulki so čumpać a pisane pismiki po jewišću rejwać dali. W Budyskim Kamjentnym domje je Schormann dobreho partnera namakała.

Dohromady 1 600 wopytowarjow je wčera we Wojerowskej Łužiskej hali na dwěmaj předstajenjomaj dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla dožiwiło. Předstajenje su woni přewšo napjeće sćěhowali a so jara wjeselili, zo móžachu ptački na kóncu tola hišće kwasować. Nałožk dźě běchu dźěći minjene tydźenje same tež pěstowali, a tak jón wotpowědnje derje znaja. Radźeny ptačokwasny program spisała bě Jěwa-Marja Čornakec,­ Conni Wolf bě hudźbu z trochu južnym přizynkom skomponowała. Finale­ tworjachu wčera mali wopytowarjo a su sej pěseń wo ptačim kwasu­ zhromadnje zaspěwali. Foto: Jost Schmidtchen

słowo lěta 2020

nawěšk