Surfuja po dyrdomdejach

štwórtk, 20. decembera 2018 spisane wot:

Mjeńšim a wjetšim dźěćom wužitnu zaběru poskićeć

Dyrdomdejsce so po rěči hibać njeje ćežko­ – předewšěm, hdyž zajimc po internetnej stronje dyrdomdej.de surfuje. Serbske šulske towarstwo je loni w nowembru prěnje poskitki na internetnej stronje wozje­wiło. Dotal ma wona tři wo­błu­ki, do kotrychž je tójšto idejow za­přijatych.

Na prěnim městnje steji wobłuk „Materialije“. Za nim chowa so tema „Sad je strowy“. Byrnjež dotal jenička tema była, je wona wobsahowje šěroko zapřimnjena. Dalše maja slědować. Dotal su hłownje kubłarki a kubłarjo k tomu přino­šowali a rubriki pjelnili. Wosebje wažne je, zo złožuja so na fachowje podkładźene informacije. Tuž je internetny poskitk tuchwilu wosebje za kubłarki/kubłarjow wunošny, byrnjež tež starši hižo sign­a­lizowali, zo doma ze swojimi dźěćimi inte­rnetnu stronu wužiwaja.

Žiwu wučbu stawiznow dožiwić móhli

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Solly Ganor bě hakle 13 lět. „Wójna je njejapcy přišła. Bomby padachu na naše město.“ Tak rysuje Ganor w knize „Druhe žiwjenje“ situaciju 1941 w swojej domiznje w Litawskej. Tydźenja je 150 šulerjow 8. do 10. lětnika Kulowskeje Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ w Třělerni napjeće na dožiwjenja hólčeca poskało. Dźiwadźelnik Thomas Darchinger čitajo a hudźbnik Wolfgang Lackerschmid na wibrafonje hrajo citowaštaj z dopomnjenkow mjeztym 90lětneho Sollyja.

Zakonjedawar ma na dobro serbšćiny jednać

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Wuslědki eksterneje ewaluacije serbskich poskitkow primarneho schodźenka w Braniborskej, kotrež bě tamniše ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport do nadawka dało, su nětko zjawnje přistupne. Jednaćelski direktor Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće prof. Edward Wornar bě je spočatk měsaca w Choćebuskim měšćanskim domje předstajił.

Wo wučerjow šło

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakski krajny sejm je na swojim wčerawšim posedźenju zakonske zakłady za zastojnistwo a dalše finan­cielne polěpšenja za wučerjow tworił. „Tak njenawjaza Sakska při płaćenju wučerjow jenož na druhe zwjazkowe kraje, ale steji w někotrych wobłukach samo na čole“, rjekny sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU).

Wot 1. januara 2019 móža so połnje wukubłani wučerjo w Sakskej hač do zakónčenja 42. žiwjenskeho lěta ze zastojnikom stać. Tež přihotowanska słužba ma přichodnje jako zastojniski poměr płaćić. Wjace hač 5 300 pedagogow je hižo­ próstwu na zastojnistwo stajiło. Wučerjo na dalewjeducych šulach bjez zastojnistwa dóstawaja wot januara nimo zasłužby w skupinje 13 po wjetšinje měsačnu přiražku 170 eurow.

W jednym dypku Sakska wšitke tamne zwjazkowe kraje přesahuje: Wukubłani wučerjo zakładnych šulow njebudu hižo w mzdowej skupinje 11, ale 13 zastopnjowani resp. jako zastojnicy w skupinje A 13. Tele naprawy, tak so minister Piwarc nadźija, budu wučerjow za dźěło w Sakskej wabić. Wšako je potrjeba wukubłanych wučerjach dale wulka. Lětnje budu 1 500 wučerjow zdobyć dyrbjeć.

Z pedagogowku so rozžohnowali

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:
Serbska zakładna šula Ralbicy ze swojimi 118 šulerjemi je pjatk w tamnišej sportowni na swój wot lěta 1992 pospochi přewjedźeny tradicionalny dohodowny koncert přeprosyła. Wjac hač 300 maćerjow a nanow, wowkow a dźědow a dalšich hosći dožiwi dušu wokřewjacy koncert. Wšitke rjadowniske cyłki běchu ze swojimi rjadowniskimi wučerkami do programa, kotryž­ wopřiješe hodowne přihoty zwjazane z předstajenjom bajkow, zapřijate. Kulturna­ skupina šule bě program ze spěwom „Měrnje bliži so nam swětło“ zahajiła. Ze sylnym přikleskom dźakowachu so wopytowarjo wučerce Weronice Statni­kowej (nalěwo), kotraž měješe za wšitke dotalne adwentne koncerty cyłkownu kulturnu zamołwitosć, a su so z njej rozžohnowali. Pedagogowka poda so kónc lěta na wuměnk. Foto: Alfons Handrik

Wulka próca so wudaniła

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Tójšto ludźi adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“ wopytało

Radwor (SN/BŠe). Zo słušeja dohodowne wiki w Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ mjeztym k wjerškam adwentneho časa, je so wčera a zawčerawšim zaso zas wobkrućiło. Na woběmaj dnjomaj bě tamniša „Slavia“ kopata połna ludźi. Cyły tydźeń běchu šulerjo zarjadowanje přihotowali, a kaž nawodnica kubłanišća Hilža Štilerowa wuzběhny, z wjele kreatiwitu a z wulkej disciplinu adwentnu pychu, paslenki a chłóšćenki přihotowali. A próca je so wudaniła. Nimale cyła zhotowjena adwentna dekoracija – wěncy z hałžkami abo hablemi, słomjane hwězdy, wudźěłki z drjewa abo hliny – bě njedźelu popołdnju wupředata.

Kónc tydźenja za serbske swójby

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Smochćicy (aha/SN). Kubłanski kónc tydźenja je wot minjeneho pjatka do wčerawšeho Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA w Smochčanskim Domje biskopa Bena přewjedło. Na dźesatym tajkim zarjadowanju wobdźěli so wosom staršiskich porow z 23 dźěćimi. Mjeztym zo starši na přednoški słuchachu, starachu so kubłarce Borbora Šeferowa­ a Wórša Čórlichowa kaž tež Annett­ Mikelowa wo dźěćacu zaběru.

Mjez na swójbne kubłanje wusmě­rjenymi přednoškami bě tema „Rituale w swójbje“, kotrejž wěnowaše so Barbara Köppel. Fachowa poradźowarka za pě­stowarnje w nošerstwje Wojerowskeho dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) wabješe k zajimawej powučnej diskusiji. Hižo­ k za­zběhej pjatk wječor bě přednošk Měrka Šenka, kiž bě w lěće 2014 a loni stajnje cyłe lěto w Awstralskej po puću,­ tež za dźěći přewšo zajima­wy, dokelž­ móžeštaj jeho­ synaj w sta­robje třoch a pjeć lět to a tamne k rja­nym wo­brazam wudospołnjejo­ rjec.

Tójšto překwapjenkow přihotowali

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:
W Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ přihotuja tuchwilu we wobłuku projektneho tydźenja dohodowne wiki, kotrež přewjedu zajutřišim, sobotu, a njedźelu w „Slaviji“. Kóžde druhe lěto překwapjeja šulerjo a wučerjo wopytowarjow z wosebitymi idejemi. Martin (zady) a Leon na přikład staj marmeladu wariłoj. Dalši paslachu pychu, kotruž móža sej ludźo potom dypkownje k prěnjemu adwentej kupić.­ Tež wudźěłki z drjewa abo płata a słomjane hwězdy su šulerjo zhotowili. Wose­bity přinošk kulturneho razu budźe musical „Cyketarušk Rumpi we Łužicy“, kotryž sobotu kaž njedźelu w 15 a 17 hodź. předstaja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Šulerjo 4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule kaž tež čěscy šulerjo su so wčera na němsko-čěskim wobswětowym projekće přirodoškitneje stacije Wuchodna Hornja Łužica wobdźělili a sej do biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži dojěli. Mjez druhim wopytachu tam šulski muzej, hdźež pisachu na stare wašnje z tintu a pjerom a zhonichu wot zamołwiteje domizniskeho towarstwa Radiška za Stróžanski šulski muzej Marlis Konjechtec dalše zajimawostki. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zažnodźěsćowske kubłanje podpěrać

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Kak wažne je zažnodźěsćowske kubłanje­ na sakskej politiskej runinje, prašachu so wčera kubłarjo a starši chowancow Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ zapósłan­cow frakcije CDU Sakskeho krajneho sejma Lothara Biensta, Franka Hir­chi a Marka Šimana.

Radwor (SN/BŠe). Strona CDU chce hladansku kwalitu w sakskich pěstowarnjach polěpšić. To je hłowne wuprajenje kubłanskopolitiskeho rěčnika frakcije CDU w krajnym sejmje Lothara Biensta. Po wjelelětnym boju budu w klětušim etaće sakskeho sejma přihoty a dodatne dźěła kubłarjow přidatnje sobu do dźěłoweho časa zapřijate.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND