Wulki zajim za Nawi přichoda knježił

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wobšěrny přehlad wo wukubłanju a studiju w regionje skićeše sobotu Nawi přichoda na Budyskej studijnej akademiji. Nimo akademije předstajichu tam tež Powołanskošulske centrumy Budyšin, Kamjenc a Radeberg. Mjez sto wustajerjemi běchu zastupjerjo rjemjesła, strowotnistwa, socialnistwa, wikowanja, gastronomije a wěstoty kaž tež z industrije a ratarstwa.

Serbsko-němski swět

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:
Budyska powołanska akademija (BA) wabi studentow z wosebitym poskitkom, z dualnym studijom. To rěka: Na akademiji móža sej studowacy teoretisku wědu přiswojić a w zawodźe praktiske nazhonjenja zběrać. Tak su po wuspěšnym zakónčenju z wotzamknjenjom bachelora derje na powołanski swět přihotowani, njerozsudźa-li so na wysokej šuli ze studijom pokročować. Dotal je na Budyskej BA zas a zaso tež zajimcow serbskeho pochada ze serbskim předewzaćom abo instituciju za studijneho partnera. Mjeztym skutkuja woni we Łužicy, po wšej Němskej abo we wukraju. Škoda tuž, zo njeje akademija jako kubłanišćo do swojeho wabjenja tež serbsku rěč zapřijała, kaž bě to před lětami při předstajenju noweje prezentacije připowědźiła. Jendźelskorěčne wobsahi maja, štož mam za prawe. To je rěč swěta. Přiwšěm, naš łužiski swět je swojorazny jónkrótny – wón je serbsko-němski a mjezynarodny. Milenka Rječcyna

Tiket ma přińć

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN). W nowym šulskim lěće 2020/2021 chcedźa w Sakskej kubłanski tike­t zawjesć. Tak znajmjeńša je stare sakske knježerstwo do wólbow přizje­wiło. Koalicija pak so rozsudow dla dliji, byrnjež sej frakcija Lěwicy w krajnym sejmje srjedu žadała spěšnje postupować. Frakcije CDU, Zelenych a SPD pak pře­ćiwo próstwje hłosowachu.

Rěčnik Lěwicy za mobilitu Marco Böhme rozjasni: „Njejsmy jeničcy, kotřiž sej po cyłej Sakskej jednotny, přez cyłe lěto płaćiwy a w kóštach přihódny tiket za šulerjow žadaja. W lěće 2014 běštej CDU a SPD w koaliciskim zrěčenju přilubiłoj, za to namjet hač do kónca lěta 2015 před­po­łožić. To pak so stało njeje. Njepomha tež ničo, zo bu krótko do wólbow krajneho sejma šulerski tiket za wólny čas zawjedźeny, kotryž hakle wot 14 hodź. płaći.“

Wulka chwalba a dźak!

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:
Wobhladaš-li sej dźensniši Dźěćiznak z ptačokwasnymi hosćinami pěstowarnjow je widźeć, zo je nałožk wjeršk lěta. Přikładnje a jara dostojnje su dźěći a kubłarjo kwasne ćahi a programy přihotowali. Hač we Wotrowje, Kulowje, Rakecach, Radworju, haj samo w Drježdźanach su dźěći w serbskich narodnych drastach­ rejowali, spěwali a hrónčka přednjesli. Kóžde lěto znowa pisany program na nohi stajić je kubłarkam a kubłarjam wužadanje. Tohorunja přihotuja narodne drasty a je dźěćom zwoblěkaja, za čož je wjele přihotow a pilnych pomocnikow trěbnych. Na tymle městnje wuprajam tuž chwalbu a dźak wšěm tym, kiž nam kóžde lěto wuběrne ptačokwasne programy wobradźeja a nałožk pěstuja. W přichodnymaj Dźěćiznakomaj chcemy hišće dalše ptačokwasne ćahi kaž na přikład Ralbičanski, Ćišćanski abo Malešanski pokazać, a tak pilne dźěło dźěći a kubłarjow počesćić. Bianka Šeferowa

Stipendije za rěčny kurs w Čěskej

wutora, 28. januara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam tež lětsa stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny, a to w Praze wot 24. julija do 21. awgusta a w Českich Budějovicach wot 16. awgusta do 7. sep­tembra. Sposrědkowanje stipendijow ma na starosći Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, ). Zajimcy njech tu hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa. K tomu słušatej nimo wupjelnjeneho přizjewjenskeho formulara krótki žiwjenjoběh (čěsce abo jendźelsce) a krótka argumentacija, čehodla so wo stipendij požadaja. Ličba stipendijow je wobmjezowana. Dokładniše informacije nańdu zajimcy pod www.witaj-sprachzentrum.de.

Intensiwny rěčny kurs čěšćiny wopři­jima wot póndźele do pjatka w dopoł­­dnišich a zažnych popołdnišich hodźinach wučbu čěšćiny na rozdźělnych rěčnych niwowach wotpowědnje zamóžnosćam wobdźělnikow kaž tež přednoški wo čěskich stawiznach a kulturje w jendźelšćinje a čěšćinje.

Kulturno-zabawny ramikowy program je fakultatiwny – su to poskitki čěskich filmow a koncertow, zhromadne wopyty muzejow, wulěty a dalše.

Kwasuja po cyłej Łužicy

póndźela, 27. januara 2020 spisane wot:

Dźěći na mnohich městnach ptačokwasne programy pokazali

Budyšin (SN/BŠe). Po cyłej Łužicy předstajeja dźěći tele dny ptačokwasne programy, kotrež běchu minjene tydźenje pilnje nazwučowali. Hižo štwórtk su hortowe dźěći Slepjanskeje pěstowarnje „Pfiffikus“ kwasowali. Witaj-skupina chowancow AWO-pěstowarnje Budyskeje Strowotneje studnje dojědźe sej pjatk dopołdnja do hladarnje starych „Sonnenhof“ na Tuchorskej, hdźež su so wobydlerjo jara nad jich wopytom a ptačokwasnym programom wjeselili.

Radworski dźěćacy dom „Alojs Andricki“ je pjatk prěni raz ptači kwas w hosćencu „Meja“ pokazał. Tam maja jewišćo a wjele městna za přihladowarjow, kotřiž běchu we wulkej ličbje přitomni. Nimo staršich, dźědow a wowkow a zdźěla tež kmótow dźěći su tež wuměnkarjo wosady přišli a sej spodobny program lubić dali. Na čole ćaha steješe lětsa braška Quentin Kral, kiž witaše hosći w mjenje njewjesty Milenki Eiseltec a nawoženje Janeka Měrćinka.

Domyswjećenje z hudźbu

póndźela, 27. januara 2020 spisane wot:
Runje tak kaž duchowni w serbskich katolskich wosadach domy a bydlenja wěriwych swjeća, činja to hižo něšto lět w internaće Budyskeho Serbskeho gymnazija. Tam bě tele dny Budyski tachantski farar Wito Sćapan (prědku) na wopyće. Z nim su młodźi wobydlerjo zhromadnje modlili a młodźinske kěrluše spěwali. Wuprosychu sej tak žohnowanje za dom a za wšitkich, kotřiž tam bydla. W próstwach skedźbnjachu šulerjo tež na to, zo jich wšědny wobswět a jich derjeměće samozrozumliwej njejstej a zo so za to dźakuja. Greta (prěčna pišćałka), Jakub (keyboard) a Antonijo (husle) su kěrluš šulerjow a kubłarjow na swojich instrumentach přewodźeli. Foto: Weronika Cyžowa

Wojerecy (AK/SN). Stawizniske rozesta­jenje z nacionalsocializmom je trěbniše a aktualniše hač hdy prjedy. K tomu šulerski projekt „Přećiwo zabyću“ wot lěta 1996 wobstajnje přinošuje. Z nim su dotal wjac hač 2 000 šulerkow a šulerjow docpěli. To podšmórny předsydka Wojerowskeho regionalneho dźěłoweho městna za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA) Helga Nickich wčera k zahajenju projektneho dnja z časowymi swědkami we Wojerowskim woby­dler­skim centrumje Piwarska 1. „Tema je hladajo na politisku situaciju jara aktualniša. Partnerojo zetkawaja so we wobłuku projekta zamołwiće na jednej wysokosći. Šulerjo a wučerjo projekt ze swojim angažementom wožiwjeja“, wona měnješe. Wuknjacy z wyšeju šulow „Při planetariju“ a „Na kromje města“, Léona Foucaultoweho a Lessingoweho gymnazija kaž tež Johanneuma běchu wčera pó­dla. Časowi swědcy abo jich potomnicy rozprawjachu wo hnujacych dóńtach.

Lětuši dźeń wotewrjenych duri w Křesćan­skej zakładnej šuli Wóslink­ bě znowa jara wuspěšny.

Wóslink (DJ/SN). Zajim dźěći a jich staršich, po Wóslinčanskim křesćanskim šul­skim domje so rozhladować, bě – kaž wočakowane – jara wulki. Tak mějachu wjacori wopytowarjo sobotneho zarjadowanja ćeže parkowanske městno namakać.

Za wurjadny dźeń běchu wuknjacy zakład­neje kaž srjedźneje šule z wučerku Andreju Stein program nastudowali. Tak přitomnym swoje talenty hnydom k zazběhej pokazachu. Mjez druhim činješe to na hudźbnym polu Jasmin z 10. lětnika, kotraž je song spěwarki Billie Eilish­ „Everything I wanted“ wuběrnje před­njesła. Tež dźiwadźelnicy ze 6. a 8. lětnika mějachu swój wulki wustup runje tak kaž młódši z 2. lětnika. Přiklesk hosći su sej­ wšitcy zasłužili. Po programje wotewrěchu w jědźerni kubła­nišća kofejownju. Při dobrej šalce bunjaceho kofeja a skibce tykanca dóńdźe k płódnej wuměnje nazhonjenjow.

Porjedźenka

štwórtk, 23. januara 2020 spisane wot:
W přinošku wo załoženju spěchowanskeho towarstwa za Worklečansku wyšu šulu ze 17. januara je so zmylk stał. Mylnje w artiklu pisachmy, „... přisydnikaj staj Diana Šołćina a Beno Hojer“. Prawje ma rěkać, zo stej Doreen Zelnakowa a Diana Šołćina přisydnicy spěchowanskeho towarstwa Worklečanskeho kubłanišća. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Redakcija SN

nawěšk

nowostki LND