Zdobom ze serbšćinu so zeznajomili

srjeda, 05. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Na Slawiniadźe mytowani  Foto: Jana Šołćina Na Slawiniadźe mytowani Foto: Jana Šołćina
Wostrowc (SN/JBo). Na štwórtej sakskej Slawiniadźe wobdźěli so 38 wuknjacych minjeny pjatk a sobotu w Mjezynarodnym zetkawanskim centrumje Marijinym dole pola Wostrowca. Po oficialnym zahajenju, na kotrymž mjez druhim serbski rěčespytnik dr. Fabian Kaulfürst přitomnych na žiwe wašnje tež w serbskej rěči witaše, poskićachu młodym za słowjanske rěče so horjacym pospytowanske kursy w pólšćinje, rušćinje, čěšćinje, ukrainšćinje a serbšćinje. Alena Hiccyna, wučerka Serbskeho gymnazija Budyšin za rušćinu a serbšćinu, kaž tež wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta dr. Jana Šołćina, stej z mnohostronskimi prezentacijemi a interaktiwnymi dźěłarničkami wosebitosće Serbow předstajiłoj. Předewšěm, tak pozadkowa ideja Slawiniady, maja so młodostni tu z pomocu w šuli nawuknjeneje słowjanskeje rěče, tamnu, jim hišće cuzu słowjansku rěč wotkrywać a spytać, někotre rěčne konteksty rozumić. Sobotu wobdźěłachu šulerjo a šulerki w měšanych mustwach rěčne nadawki na dwěmaj stacijomaj. Na zakónčacym zarjadowanju najlěpšich mytowachu.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND