Wučerjo njejsu

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Nawoda Budyskeho Powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku Uwe Richter chce we wukubłanskim lěće 2019/2020 druhu rjadownju za wukubłanje kubłarjow a kubłarkow wotewrěć. Kaž hižo we wobstejacych rjadownjach chcedźa serbskich zajimcow wosebje spěchować. Byrnjež w šulskim lěće 2016/2017 maćernorěčnych zajimcow za wukubłanje njeměli, rěčeše předsydka sakskeje serbskeje rady Marja Michałkowa lětsa w juliju wo tym, zo „zajim tež dwě rjadowni dowola“. Uwe Richter to wobkrući. Tež lětsa mějachu znowa wjace požadanjow hač městnow. Hižo loni w aprylu bě Richter SN rjekł, zo „změja w šulskim lěće 2017/2018 dwě rjadowni“. Rjadownju zarjadować pak so dotal po­radźiło njeje. „Přičina su pobrachowacy wučerjo“, praji nawodnica Serbskeje fachoweje šule za socialnistwo Elke Jäckel. Jednu nowu wučerku na štyri hodźiny wob tydźeń maja. Wot spočatka šulskeho lěta je to přidatnje k třom tam skutkowacym serbskim pedagogam wučerka Budyskeje SWŠ Kerstin Klingnerowa. Wona podawa serbšćinu na maćernorěčnym niwowje a posrědkuje wědu wo Witaj-kubłanju.

Sakska zaběra poslednje městno

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Gütersloh/Drježdźany (dpa/SN). W Sakskej je po aktualnym přepytowanju přemało kubłarkow a kubłarjow w dźěćacych přebywanišćach. Najebać snadne polěpšenje je personalny kluč we woběmaj starobnymaj skupinomaj hižo lěta špatniši hač we wuchodoněmskim přerězku, rěka we wčera wozjewjenej studiji Bertelsmannoweje załožby. W měrcu 2017 dyrbješe so w žłobikach statistisce kóžda fachowa móc wo 6,4 dźěći starać, w pěstowarnjach wo 13. Wuchodoněm­ski po­měr wobličichu z 1:6 resp. 1:11,9. Bertelsmannowa załožba poruči poměr 1:3 za žłobiki a 1:7,5 za pěstowarnje.

„Kwalita w přebywanišćach je so po wšej Němskej polěpšiła, rozdźěl mjez krajemi pak wosta“, rjekny čłon před­sydstwa Bertelsmannoweje załožby Jörg Dräger. Hižo wot lěta 2014 je Badensko-Württembergska hladajo na personalny kluč w žłobikach (1:3,1) a w pěstowarnjach (1:7,1) w Němskej na wodźacym městnje. Sakska zaběra pola najmłódšich ze 1:6,4 poslednje městno. Přiwšěm su mjez wokrjesami wulke rozdźěle. Załožba trochuje, zo trjeba swobodny stat 17 500 přidatnych kubłarjow.

Zhromadne wuknjenje wažne

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Serbska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor je wotewrjena za wšěch

To prěnje, štož wopytowarjej Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ napadnje, hdyž po nowotwarje domskeho dźe, su durje do rjadowniskich stwow. Wone zmóžnjeja ći dohlad do rumnosćow. Delnja połojca duri ze škleńcy je zamlóčena, horni dźěl je jasny, přewidny. Tak zetkawatej so woči hosća z tymi wučerja a šulerjow. Na prěni pohlad to zamyla. Jako wopytowar so samo trochu stróžiš, hdyž takrjec njejapcy nimale w rjadowni stejiš. Wšako nochce nichtó mylić, hdyž nimo stwow dźe. „Wězo, šulerjo a wučerjo widźa, zo něchtó nimo dźe, ale mylić so njedadźa. Su so spěšnje na nowosć zwučili“, měni šulska nawodnica Hilža Štilerowa.

Tuchwilu dosć wučerjow

Informatiwny poskitk za jubilej

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Aktualne wudaće magacina „Lutki“ steji pod hesłom „20 lět Witaj w praksy“. Jedna tema je přednošk Petry Bačcyneje, nawodnicy dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w Pančicach-Kukowje, kotrež je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy.

Budyšin (SN/MiR). Petra Bačcyna wěnowaše so na dalekubłanskim zarjadowanju RCW w Budyskim Serbskim domje temje „Stopnjowanje rěčnopedagogiskeje kwality nastupajo kubłanje dźěći w serbšćinje“. Na jubilej zawjedźenja koncepta Witaj w praksy dopominaja w najnowšej brošurce tež wjacore fota. Swjedźenske dalekubłanje w Budyskim Serbskim domje za kubłarki a kubłarjow, skutkowacych pola wšelakich nošerjow, bě mjez druhim witany informatiwny poskitk.

Dalše ćežišćo su online-poskitki za nawuknjenje serbšćiny. Skrótka a jadriwje rozłožuja w zešiwku wuknjenski portal „sorbischlernen.de“ a „Onlineserbscewuknyć“, dale postupowanje při złoženju rěčneho certifikata za hornjo- a delnjoserbšćinu kaž tež wuznam digitalneho słownika Soblex. Za powabliwe maja aplikaciji „Serbsce lochko“ a „Serbsce w sto sekundach“.

Kubłanski srědk

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:
W pěstowarnjach čakaše tele dny překwapjenka na dźěći. W jich faškach abo w skupinskej stwě ležeše za kóžde z nich zešiwk „Lutki“. Sobudźěłaćerka RCW Weronika Butendeichowa bě jón wosobinsce do dźěćacych dnjowych přebywanišćow, kotrež maja Witaj-skupiny, dowjezła. Serbske šulske towarstwo swój Staršiski list na podobne wašnje rozšěrja. Sobudźěłaćerki SŠT Marlis Młynkowa, Monika Süßowa a Marja Jaworkowa jón tohorunja wjackróć wob lěto do kubłanišćow woža. Posoljo njejsu při tym jenož witany listonoš. Jim skići so zdobom składnosć, nowosće zhonić, z kubłarkami/kubłarjemi wo starosćach rěčeć a ideje za dalše wudaća rodźić. Derje, zo stej brošurce serbsce a němsce, staršiski list tež delnjoserbsce, spisanej a zo jej darmotnje rozdawaja. Tak móža wšitcy wšitko čitać a zrozumić, tež starši, kotřiž serbšćinu njewobknježa. Mam wobaj zešiwkaj za aktiwny kubłanski srědk. Milenka Rječcyna

Tójšto změnow na šulach

wutora, 14. awgusta 2018 spisane wot:

Ideje kultusa zwoprawdźeja na wšitkich družinach kubłanišćow

Drježdźany (SN/MiR). Sakske ministerstwo za kultus je w nowym šulskim lěće na zakładnych kubłanišćach nowy šulski porjad zawjedło. Z nim chcedźa indi­widualne spěchowanje šulerjow sylnić a fleksibelnišo wuhotować. Za kóžde dźěćo chcedźa tuž wuwićowy staw zwěsćić a z toho pedagogiske naprawy wotwodźeć. Nowy porjad zmóžnja prewentiwne naprawy kaž tež spěchowanje wosebje nadarjenych šulerjow.

Płody jim „do huby rostu“

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Zahroda Radworskeje serbskeje wyšeje šule je woprawdźita zelena oaza

Radworska wyša šula „Dr. Marja Gról­musec“ ma wosebje powabliwu šulsku zahrodu. Tam so wot zažneho nalěća wšitko zeleni, a hač do nazymy žněja šulerjo z wulkej radosću to, štož je pod jich wušiknymi rukami narostło a zrawiło.

Zelena oaza njeje něhdźe na kromje terena kubłanišća, ale je wosrjedź šul­ske­ho twarjenja zaměstnjena. W Radworju njejsu sej městnosć dźěći zakładneje šule jako šulsku zahrodku wotkryli, za­běrace so z temu we wobłuku wěcneje wučby. Ně, su to dźewjatkarjo a dźesat­karjo, kotřiž so wo zahrodku staraja. Ći młódši z nich sad a zeleninu sadźeja a plahuja. A ći starši z wotchadneho 10. lětnika smědźa sej tam wšědnje přestawki popřeć. Dobra duša projekta je Monika Naglo­wa, wučerka matematiki a geografije. „Zajimuju so za zahrodu a posrěd­ku­ju šulerjam rady dobry poměr k při­ro­dźe“, wona měni. W lěće 2012 bě so wšitko započało. Te­hdyši „wulcy“ běchu so na 48hodźinskej akciji wobdźělili a sej teren wosrjedź kubła­nišća wotkryli. Pomhał je jim při tym Radworčan Ludwig Sachsa, kiž ma takrjec „zeleny palc“.

Wróći so bliže k ródnej wsy

štwórtk, 09. awgusta 2018 spisane wot:

Sabina Jurencec je wosom lět z wulkim angažementom na Wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo wuwučowała. Wot noweho šulskeho lěta skutkuje wona nětko na wyšej šuli samsneho mjena w Radworju, bliže k swojej ródnej wsy Pančicam-Kukowej.

Slepo (AK/SN). „Wuwučować bjez wjesela? Wučba bjez smjeća? To njemóžu sej předstajić“, měni Sabina Jurencec z Pančic-Kukowa. „Jeli so w šulskej hodźinje ze šulerjemi njesměju, da něšto njetrjechi.“ Sprawna, direktna a konsekwentna chce wona jako wučerka być – awtentiska a runje tajka kaž hewak tež.

Z hobbyja chce powołanje sčinić

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Wučerstwo je Ralbičanej Bosćijej Bejmje wěc wutroby. Wón studuje předmjetaj sport a geografija w Halle. Njedawno přebywaše wospjet jako kubłar w rěčnym lěhwje Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach. „To je dobra składnosć, so w praksy wupruwować. W běhu studija dźě mamy złožić prak­tikum na polu zwonka­šulskeho dźěła.“ Lětuša wobsadka lěhwa je so Bosćijej Bejmje wospjet jara spo­dobała. Za połdra lěta­, tak so nadźija, budźe wón referendar. Za wučerstwo na gymnaziju je so wědomje rozsudźił. „Ze staršimi šule­rjemi móžeš hižo směški a tryski činić, woni to rozumja. Njetrjebaš jim telko rozjasnić, dokelž sej sami wšelake wobsahi wotkrywaja.“ Po studiju by rady w abo blisko domizny skutkował.

Wočerstwjace dny srjedźišća LIPA

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:

Smjerdźaca (aha/SN). Třeći raz mjeztym je Smjerdźečanske kubłanske srjedźišćo LIPA w lěćnych prózdninach za dźěći wo­čer­stwjace sportowe dny přewjedło. Hižo znatej terminaj stej stajnje do prěnjeho kaž tež do poslednjeho tydźenja prózdnin zapołoženej. Mjeztym zo běchu so spočatk julija pjatnaćo wobdźělili, je jich tele dny 27 dźěći. Přewšo dobreho wothłosa dla njemóžachu hišće wjace přizjewjenjow přijimać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND