Kultura na wjes

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:
Drježdźany (SN/MiR). Sakska statna mini­sterka za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) dr. Eva-Maria Stange (SPD) je prezentowała koncept wo kulturnym kubła­nju dźěći a młodźiny. „Wuměłstwo a kultura matej za wšěch docpějomnej a zapłaćomnej być – w městach a na wsach“, rjekny ministerka minjenu srjedu na posedźenju krajneho sejma. Knježerstwo je hižo 23. oktobra koncept na wědomje brało a jeho zwoprawdźenje do nadawka dało. Koncept běchu minjenej lěće pod nawodom SMWK w nutřkomi­niste­rial­nej dźěłowej skupinje zhromadnje z ministerstwomaj za kultus kaž tež za­ socialne a runostajenje na­dźěłali. Do pro­cesa zapřijeli su kulturne rumy, kultur­ne zarjadnišća, přisłušne třěšne zwjazki a dalšich partnerow. Nětko jich do konkretneho zwoprawdźenja kon­cepta zapřijmu. „Kulturny zajim dźěći a młodostnych na wsach je runje tak wulki kaž w městach. Hubjeneho bli­skowobchada, pobrachowaceje mobility a wyšich kóštow dla pak maja woni njelěpšiny.

Łužica zapřijata

pjatk, 09. nowembera 2018 spisane wot:

Praha (SN/MiR). Towarstwo přećelow Serbow (SPL) w Praze přewjedźe zhromadnje ze zwjazkom wučerjow stawi­znow jutře w Serbskim seminarje kolokwij na temu Čěska a łužiska statnosć. Přičina zarjadowanja je 100. róčnica załoženja Čěskeje republiki. Póńdźe tež wo zwisk k předchadźacym kralowskim dynastijam. „Čłonojo zwjazka wučerjow stawiznow tworja wulki dźěl publikuma. To je nam jara wažne. Chcemy dźě jim předstajić čěsko-serbske temy a zbližić wuznam serbskeje Łužicy za dźěl čěskich stawiznow“, rozłožuje předsyda SPL Lukáš Novosad.

Domiznowědne temy mytowane

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/MiR). Mjez dobyćerjemi lětušeho Sakskeho myta za přeslědźenje domizny su tež štyri temy z poćahom na Łužicu. Spěchowanske myto za mło­dźi­nu w hódnoće 500 eurow přija Leon Babucke z Radebeula za DVD „Wulki přiro­doškitny projekt łužiska jězorina“. Martha Hansetz, Ella Hauke, Finn Margraf a Leonore Schuster pod nawodom Iny Züchner z Wojerec dóstachu 500 eurow za zdźěłanje DVDje „Disco, Dada, DDR“. Čestne wopismo a knižny dobropis połsta eurow spožčichu Erhardej Dietmarej Lenzej ze Spitzkunnersdorfa za „Wjesnu chroniku Póckowy – Domiznowědne zwěsćenje wobstatka“, a Ralph-Klaus Winkler z Kinsporka je so zaběrał z pochowanišćom za wójnskich jatych w Kinsporku a z tamnišim lěhwom za jatych w lětach 1914 do 1919.

Myta w cyłkownej hódnoće 9 250 eurow je sakski statny sekretar za kultus Herbert Wolff zańdźeny pjatk w Drježdźanskim měšćanskim muzeju přepo­dał. Je to mjeztym jědnate wubědźowanje. Z počesćenjom hódnoći ministerstwo wu­rjadne wukony a zasłužby na polu sakskeho domiznowědneho slědźenja.

Prawe wurjekowanje sej wotposkać

póndźela, 29. oktobera 2018 spisane wot:

Štóž rěč wuknje, přiswoja sej prawe pisanje słowa, kotrež w słowniku namaka. Ćešo je słowa prawje wurjekować. Za to maja wuknjacy delnjoserbšćiny na portalu www.dolnoserbski.de pod Nimsko-dolnoserbski słownik nětko nowu podpěru. Kliknyš-li pódla po­dateho serbskeho wuraza na symbol wótřerěčaka, zaklinči wurjekowanje.

Budyšin (SN/at). Kak su sobudźěłaćerjo delnjoserbskeho wotrjada Serbskeho instituta w Choćebuzu za tule posłužbu trěbne zwukowe dataje zdźěłali, wo tym je dr. Fabian Kaulfürst minjenu srjedu w Röhrscheidtowej bašće čłonam kuratorija a přiradźe slědźenišća, institutnikam a dalšim zajimcam přednošował.

Kita husličkarja wožiwili

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:

Wulkotna premjera z překwapjacymi idejemi za serbskeho klasikarja

Za mnje najrjeńšo je, widźeć napjatosć młodych přihladowarjow na klankodźiwadłowych předstajenjach. Woči přeradźa jich wćipnosć. Woni chcedźa wědźeć, što so na jewišću stawa – a to hnydom a spěšnje. A njetraje dołho, zo su do jednanja dospołnje zanurjeni.

Tak bě tomu tež zańdźenu njedźelu popołdnju w Budyskim Dźiwadle na hrodźe, byrnjež skerje dorosćeni rynki stólcow pjelnili. Tam knježeštej bjesada mjez wulkimi a pišpot mjez małymi wopy­to­warjemi. Premjera inscenacije „Kito husličkar“ bě tak wabjaca, zo běše mała žurla­ na prěnim poschodźe hrajnišća hač na poslednje městno wobsadźena.

Són kaž w bajce

štwórtk, 18. oktobera 2018 spisane wot:
Zawěšk so zběhnje, započina so hra z wobsahom, kotryž je z literatury znaty. Před jewi­šćom sedźa mali přihladowarjo, za­nurjeni do jednanja. To je realita. A nětko són. Po předstajenju knježi w foyeru wulkotna nalada. Dźěći sej hrajkaja z marionetami, proša staršeju wo klanku za klankacu stwu, wumoluja wobrazy abo su interaktiwnje po dźiwadle po puću. Snano pak su tež w knize čitali, kotraž ma runje samsny wobsah kaž dźiwadłowa hra abo musical. Serbski ludowy ansambl to čini. Na ptačim kwasu dóstawaja dźěći husto programowy zešiwk z wobsahom hry a wumolowanku abo paslenku. Na to dyrbjach myslić,­ jako běch na předstajenju aktual­neje klankodźiwadłoweje inscena­cije NSLDź „Kito hus­lič­kar“. Programowy zešiwk podawa wažne informacije a spo­dobnu ilustraciju. Njeby rjenje było měć tež knihu „Kito husličkar“ na předań? Nažel pak je ta w lěće 1979 wudata dawno ro­zebrana. Milenka Rječcyna

Lipsk (LW/SN). Na Instituće za sorabi­stiku Lipšćanskeje uniwersity zahajichu zańdźeny štwórtk nowy semester z nastajenjom studijneho plana. Jednaćelski direktor instituta prof. Edward Wornar je nowačkow kaž tež studentow dalšich lětnikow witał a wšěm wjele wuspěcha w nowym akademiskim lěće wupřał.

Dźesać nowačkow je tón dźeń w in­stituće studować započało, z nich třo z Hornjeje a dwaj z Delnjeje Łužicy wučerstwo. Dalše předmjety za nich su matematika a jendźelšćina. Jedyn student zahaji swój masterski studij na polu delnjoserbšćiny (sorabistika). Mjez studowacymi je stipendiatka Załožby za serbski lud. Třo studenća započachu z bachelorskim studijom mjeńšinowych rěčow a wuknu serbšćinu wot zakłada.

Budźmy sćerpni

wutora, 16. oktobera 2018 spisane wot:

Zymski semester akademiskeho lěta 2017/2018 běži. Wot spočatka oktobra so studentam na uniwersitach po cyłej Němskej zaso hłowy kurja – tak tež na Instituće za so­rabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Tam su semester z dźesać nowačkami zaha­jili. Prof. dr. Edward Wornar, jednaćelski direktor instituta, je swojich chowancow wšitkich wosobinsce witał. A přijěli su na zarjadowanje tež hosćo z Łužicy.

Na Techniskej uniwersiće Drježdźany wobsteji wotnětka tohorunja składnosć, chodźić na seminary, złožowace so na serbske temy. Nawoda tamnišeho Instituta za slawistiku prof. dr. Christian Prunitsch njeje k zahajenju semestra studentow a łužiskich zajimcow ekstra witał. Tónle wo­sebity poskitk pak so lětsa prěni króć wotmě­wa. A kaž kóždy wě, hakle po třoch lětach rěčimy wo tradiciji. Budźmy po­tajkim trochu sćerpni, klětu pojědźemy snano tež na witanje studentow w Drježdźanskej TU. Milenka Rječcyna

„Milenka“ nětko bjez pomocnicy

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:
Jadwiga Wejšina je w Rownjanskej pěstowarni „Milenka“ na posrědkowanje ­Rěčneho centruma WITAJ (RCW) wot septembra 2012 kubłarki při serbskorěčnym kubłanju dźěći podpěrała. Poradźowaše je nastupajo metodiku posrědkowanja serbšćiny, pomhaše jim při wuwiwanju materialijow a runje tak při nawuknjenju serbšćiny. Wosebje pak je so dźěćom wěnowała a jim serbšćinu posrědkowała a to wšědny dźeń, na projektach a swjedźenjach. Wčera nětko su so pěstowarki a dźěći z Jadwigu Wejšinej rozžohnowali. Dary, kulturny program chowancow domu, dźakne­ słowa jeho­ nawodnicy a kubłarkow kaž tež přistajenych Domowiny a RCW swědčachu wo wulkej dźakownosći. Foto: RCW/Jadwiga Kaulfürstowa

Inwestuja do nimale 450 šulow

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt a jeho kolega, minister za kultus Christian Piwarz (wobaj CDU), staj wčera w Drježdźanach přepodałoj inwesticiske­ plany za šule wokrjesam a bjezwokrjesnym městam.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND