Krabat na wobrazomaj widźeć

póndźela, 09. nowembera 2020 spisane wot:
W juliju a awgusće su Kulowsku Krabatowu zakładnu šulu wobšěrnje wobnowili. Tak móžachu wuknjacy nowe šulske lěto tež w nowym rjanym twarjenju zahajić. ­Jako pak po nazymskich prózdninach zaso do šule přińdźechu, běchu wšitcy ­zahorjeni. Na chódbomaj wuhladachu spodobnej dwurěčnej wobrazaj Krabata. Tak nětko kóždy poćah k mjenu šule widźi a móže wo wuznamje historiskeje figury ­za dźensniši dźeń rozmyslować. Foto: Lubina Dučmanowa

Nowe knihi za šulsku biblioteku

pjatk, 06. nowembera 2020 spisane wot:
Wjacore nowostki móža sej šulerki a šulerjo Ralbičanskeje wyšeje šule wotnětka w tamnišej bibliotece wupožčić. Wčera je jim Załožba čitanja (Stiftung Lesen) z Mainza pakćik knihow přewostajiła. Šulerskej rěčnicy Victoria Langec a Leticija Frenclec (wotlěwa) wjeselitej so runja sobuwuknjacym nad nowostkami za šulsku biblioteku. Pakćik Załožby čitanja wobsahowaše wjac hač 20 twórbow dźěćaceje a młodźinskeje literatury, słuchoknihow kaž tež přirodowědnych publikacijow. Delanske kubłanišćo hižo štyri lěta ze załožbu hromadźe dźěła. Kóžde lěto přewjeduja tež ­medijowu dźěłarničku, lětuša bě spočatk oktobra. Foto: Jan Rjeda

Nazhonjenja za žiwjenje

štwórtk, 05. nowembera 2020 spisane wot:

Přichodnaj kubłar a pedagoga so wo dźěći a młodostnych starałoj

Lětuše rěčne a prózdninske lěhwo Serb­ske­ho šulskeho towarstwa steješe na hračkach. SŠT jako zarjadowar dyrbješe přebytk we wočerstwjenišću „Querxenland“ we Wodowych Hendrichecach, kiž bě za julij planowany, korony dla wot­prajić. Kónc awgusta pak dojědźe sej tam tola hišće šwarna ličba dźěći a młodostnych na zhromadny přebytk.

Wažne je wabić

Štyrjo młodźi kubłarjo starachu so wo wobdźělnikow lěhwa. Mjez nimi bě Fa­bian­ Ćěsla, w tym času wukubłanc na kubłarja na Budyskej Serbskej fachowej šuli za socialnistwo. Wón je zdobom we Wotrowskim dźěćacym dnjowym přeby­wanišću „Dźěćacy raj“ přistajeny SŠT. Nimo­ njeho je so tež student wu­čerstwa w Lipsku za gymnazije w předmjetomaj sport a serbšćina Matej Wjeńka wo dźěći a młodostnych starał.

Nawodnica rěčneho a prózdninskeho lěhwa bě studentka wučerstwa za za­kładne šule w Drježdźanach Michaela Młynkec. Do kruha słušeše dale student wučerstwa za předmjet hudźba w Drježdźanach Syman Hejduška.

Hudźbna šula zaso online dźěła

štwórtk, 05. nowembera 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Spočatk tydźenja hišće steješe na internetnej stronje Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule, zo chcedźa dale we wobmjezowanym wobłuku wuwučować. Předwidźane běše, zo jenož jedyn wučer a jedyn šuler zhromadnje hudźitaj. Samsny dźeń pak so situa­cija změni, a poskitk njehodźi so zwoprawdźić. Wšako sakske postajenja wo škiće před koronu hudźbnym šulam prezencne dźěło zakazuja. „Njezadwělujemy pak“, měni nawodnica zarjadnišća Charlotte Garnys, „naši wučerjo su hižo za čas lockdowna dopokazali, zo sej pomhać wědźa.“ Wjace hač 70 procentow šulerjow bě nalěto z wučerjemi online zwučowało. A tak wědźa sej to nawodnica a fachowi wučerjo tež tónkróć předstajić. Zdźěla wuwučuja woni w swójskich rumnosćach hudźbneje šule, štož je w Budyšinje a Kamjencu móžne.

Wjeleworštowe dopomnjeće

wutora, 03. nowembera 2020 spisane wot:

Europska uniwersita Viadrina a Filmowy festiwal Choćebuz kooperujetej

Choćebuz/Frankfurt nad Wódru (RD/SN). „Stawizniske wobrazy a předstajenja wójny­ we (wuchodo)europskim filmje“ je titul masterskeho seminara na fakulće za kulturne wědomosće Europskeje uniwersity Viadrina Frankfurt nad Wódru w zymskim semestrje 2020/2021. Semi­nar wuhotuja we wobłuku zhromadneho dźěła z Filmowym festiwalom Choćebuz, z online-časopisom „Novinki“ a ze Swobodnej uniwersitu Berlin.

W srjedźišću seminara steji ćežišćo „Close Up WWII“ Choćebuskeho filmowe­ho festiwala, z kotrymž wěnuja so z rozdźělnych perspektiwow Druhej swětowej wójnje w aktualnych filmach a w filmach- ­klasikarjach. Studowacy so na festiwalu wobdźěleja, kotryž bu koronapandemije dla na 8. do 13. decembra přestorčeny. Woni rozestajeja so we wobłuku seminara wědomostnje z tym, kak su stawizny we festiwalowych přinoškach předstajene a publikuja na kóncu semestra filmokritiske eseje w „Novinkach“.

Adwentna knižka wušła

srjeda, 28. oktobera 2020 spisane wot:
Budyšin (SN). W schleswigsko-holsteinskim nakładnistwje Butze Verlag je minjeny tydźeń adwentna knižka za dźěći wušła. Awtorka nowostki „Fräulein Schmollbraten feiert Advent“ je Měrka Mětowa. Publikacija słuša do rjadu adwent­­nych knižkow nakładnistwa, funguje­ kaž adwentny kalender a wusměrja so na čitarki a čitarjow wot pjeć lět. Knižka­ wobsteji ze 24 kapitlow. Sta­wiznički, kotrež su dnjam přirjadowane, dyrbiš po ličbje a jim přidatych motiwach w knižce namakać.

Malešecy (LuK/SN). Malešanska Witaj-pěstowarnja „K wódnemu mužej“, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, zhladuje lětsa na 20lětne wobstaće. 2. oktobra zetkachu so tuž jeje chowancy, jich starši a kubłarki pěstowarnje, zo bychu zhromadnje tónle wosebity podawk woswjećili. Koronawirusa dla njejsu sej na to žanych hosći přeprosyli, ale su zhromadnu twarsku akciju na pěstowarskej zahrodźe přewjedli. Zaměr dźěłow njebě jenož hajić mjezsobnu zhromadnosć, ale skrućić serbskorěčne znajomosće dźěći a jich staršich. Za po­twjerdźenje tohole naroka su wšitcy wobdźěleni zhotowili taflički z wobrazami wšelakich gratow, kotrež za dźěło trjebaja. Tež wosebite jědźe běchu tam pomjenowane. Na tafličkach, kotrež běchu laminěrowali, móža nětko serbske pomjenowanja słyšeć. Za to je jim Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) Budyšin wosom Bookii-pisakow přewostajił. Tónle poskitk wosebje dźěći, zdźěla pak tež starši wužiwaja.

Dźěći Radworskeho serbskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ su wčera Franciskusowu zahrodu w Budyskim klóštrje klarisow wopytali. Tam rozłoži jim sotra Marija Klara wjele zajimaweho kołowokoło elementow, kotrež móža wopytowarjo ­ze swojimi zmysłami w zahrodźe začuwać. Foto: SN/Hanka Šěnec

Na zastup do powołanskeho žiwjenja přihotowani

póndźela, 19. oktobera 2020 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). W ramiku swjatočneje eksmatrikulacije na Budyskej powołanskej akademiji (BA) přija zańdźeny pjatk w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle 127 absolwentow swoje wopismo. Woni běchu w lěće 2017 započeli na BA studować. Jenož 13 dyrbja dalši króć na pruwowanjach swoje zamóžnosće dopokazać.

Nowych studentow witał

pjatk, 16. oktobera 2020 spisane wot:
Direktor instituta za Sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće prof. Edward Wornar (napr.­) je wčera nowych studentow a nowe studentki na kubłanišću witał. Štyri Serbowki z Hornjeje Łužicy studuja tam wotnětka serbšćinu na wučerstwo za zakładne šule. Samsnemu wukubłanju, ale w delnjoserbšćinje, wěnujetej so studentce z Delnjeje Łužicy. Dale maja na instituće třoch stipendiatow Załožby za serbski lud z Čěskeje. Wulki dźěl čitanjow tež w zymskim semestrje digitalnje přewjeduja. Wčera su w Lipsku tohorunja wjacore serbske institucije – mjez druhim Domowina, Rěčny centrum WITAJ a Serbski institut – wo swojej dźěławosći rozprawjeli. Foto: Matej Dźisławk

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND