Drježdźany (SN/MiR). Sakske knježerstwo je wčera wobzamknyło, zo smědźa dźěćace dnjowe přebywanišća a šule zaso dźěłać kaž w času do pandemije. Wuměnjenje je, zo wobsteji stabilna sydom­dnjowska incidenca pod połsta. To předwidźi nowe škitne rjadowanje wo koronje, kotrež bě krajne knježerstwo srjedu wobzamknyło. Rjadowanje ma wot přichodneje póndźele, 31. meje, płaćić. Trěbna je zakładna hódnota (Schwellenwert) pod połsta po pjeć na so slědowacych dźěłowych dnjach we wotpowědnym wokrjesu. Potom płaći prawidłowne dźěło wot zapřichodneho dnja. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, budźe to w Budyskim wokrjesu najzašo wot 2. junija móžno.

Sorabistika digitalnje

wutora, 25. meje 2021 spisane wot:
Budyšin (SN). Na Instituće za sorabistiku w Lipsku móža so zajimcy za studij sorabistiki nětko digitalnje wo wobsahach studija informować. Wot dźensa hač do 4. junija přewjeduja tam digitalne informaciske dny wo studiju 2021 z čitanjemi a seminarami. Wobdźělnicy zhonja wo serbskich stawiznach a serbskimaj rěčomaj. Tak rěčitaj dr. Jana Šołćina wo studiju wučerstwa w hornjoserbšćinje, Till Vogt wo samsnym předmjeće w delnjoserbšćinje. Dr. Timo Meškank wěnuje so mjez druhim serbskim kulturnym fenomenam a pisomnemu wurazej w hornjoserbšćinje. Nawoda instituta prof. Edward Wornar zaběra so ze serbskej rěčnej wědomosću. Dalšej referentaj staj Mato Šlegel a Stanislav Tomčík. Zapřijate do aktulaneho digitalneho poskitka su dale wobsahi wo mjeńšinowym studiju. Zajimcy za studij móža so wo prašenjach wotběha studija abo fachowych kombinacijow ze sobudźěłaćerjemi instituta na wosobinsku rozmołwu dorěčeć. Informacije namakaja zajimcy, kotřiž chcedźa powšitkownje wo studiju sorabistiki zhonić z noweho flajera na web-stronje .

Wotpinajo sonić

wutora, 25. meje 2021 spisane wot:
Budyšin (SN/MiR). Sej měr popřeć njesłuša dźensa jenož mjez dorosćenymi k trěbnym chwilam wšědneho dnja. Tež dźěćom je wotpinanje wažny srědk so wšědnje wočerstwić. Rěčny centrum WITAJ je wudało brošurku z 25 tekstami, kotrež słuža wotpinanju dźěći. Přidata je cd, tak zo móža sej dźěći teksty tež same naposkać. Tak doleća sej wone za krótki čas do raja fantazije a přińdu k měrej. Kaž RCW zdźěli, móža sej zajimcy poskitk za škitnu płaćiznu pjeć eurow w Budyskim RCW wobstarać. Powědančka hodźa so wužiwać doma runje tak kaž w šulskej wučbje.

Budźak je klinkał ...

štwórtk, 20. meje 2021 spisane wot:
... a šulerjo kaž tež pěstowarske dźěći su sej dźensa rano spar z wočow trěli. Ći jedni z wulkim zadźiwanjom, tamni z wulkej radosću. Přičina je, zo smědźa nětko zaso wšitcy do dźěćacych dnjowych zarjadnišćow a šulskich kubłanišćow chodźić. Dźěl šulerjow bě so minjene tydźenje na to zwučił doma wuknyć. Druzy zaso su so bědźili, zo dyrbja so sami starać. Přiwšěm sej myslu, zo přesahuje wjeselo, zaso bjez wobmjezowanjow, znajmjeńša na zakładnych šulach, wuknyć móc. Tež hudźbne šule kaž tohorunja priwatni wučerjo za hudźbnje zajimowanych móža wot dźensnišeho swojich chowancow jednotliwje wuwučować. A hišće něšto je jasne: Šulerjo smědźa zaso do kupanskeje hale, zo bychu płuwać wuknyli. Wot přichodneje póndźele njetrjebaja starši žadyn negatiwny test předpołožić, zo bychu dźěći w šuli abo horće wotedać a wotewzać móhli. Štó by sej hdy myslił, zo změjetej ličba 100 a 50 jónu ­tajku wulku hódnotu? Ja znajmjeńša nic. Milenka Rječcyna

Korona tójšto nastorčiła

wutora, 18. meje 2021 spisane wot:
Wšitko ma swoje špatne a dobre stronki. Sada to, kotruž tuchwilu časćišo słyšu. A hladajo na połoženje koronawirusa dla su to tež wěrne słowa. Ma dźě korona za wšitkich tójšto špatnosćow, myslimy-li na wobmjezowanja a zapřimnjenje do wosobinskich prawow jeje dla. A přiwšěm ma wona tohorunja swoje dobroty. Tak bu korony dla njesměrnje wjele we wobłuku serbskich digitalnych medijow nastorčene a pospěšene. Na přikład mějachmy myto „Serbski poskitk tydźenja w syći“ Załožby za serbski lud abo schadźowanku online. Mnohe dalše móhł naličić, kotrež njebychmy měli, njeby-li nas koronakriza k tomu nućiła. Najnowši tajki poskitk w syći je podcast Worklečanskeje wyšeje šule. Chwalu sej iniciatiwu a kreatiwnosć zamołwitych, předewšěm w tymle času. Wučerjo a wučerki, kiž wobstajnje za nowymi pućemi a móžnosćemi pytaja šulerjam a šulerkam wědu na zajimawe a atraktiwne wašnje posrědkować, zasłužeja sej zjawnu chwalbu a připóznaće. Janek Wowčer

Wuknjacych w šulach dale testować

póndźela, 17. meje 2021 spisane wot:

Drježdźany (SN/JaW). Wot kónca apryla rjaduja wobmjezowanja korony dla po wšej Němskej z tak mjenowanym „zwjazkowym borzdźidłom“, kotrež je tež za wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc zawjazo­wace. Mjeztym wšak tež w Hornjej Łužicy sydomdnjowska incidenca dale spaduje. Tak ležeše wona w Budyskim wokrjesu dźensa po Roberta Kochowym instituće ze 108,1 šesty dźeń za sobu pod 165, štož rěka, zo smědźa po wukazach wo škiće přećiwo koronawirusej poprawom zajutřišim pěstowarnje zaso wotewrěć a na šulach wučbu we wotměnje poskićeć.

Kursy kompletne

srjeda, 12. meje 2021 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Załožba za serbski lud informuje, zo je digitalna platforma „Online serbšćinu wuknyć“ dospołna. Pod www.sprachkurs.sorbischlernen.de móža zajimcy wobě serbšćinje wotnětka we wobłuku dohromady dźesać kursow na třoch niwowach nawuknyć. Nowe su delnjoserbske poskitki A1–B1 za započatkarjow z wujasnjenjemi a prezentacijemi w jendźelšćinje. Tak su kursy nětko tež w dalšich dźělach swěta přistupne.

We wosom tematiskich kapitlach namakaja wužiwarjo cyłkownje něhdźe 480 nadawkow a hrow, tematizowace na přikład słowoskład a gramatiku kaž tež wěnowace so „připosłuchacemu rozumjenju“. Z „wirtuelnymi ekskursijemi“ je nimo toho móžno ze stawiznami Serbow so zeznajomić. Kubłanski poskitk wudospołnjeja biografije wuměłcow, informacije wo serbskich institucijach a „awtentiske přikłady za konwersaciju“.

„Rěčny kurs ...“ znowa wušoł

wutora, 11. meje 2021 spisane wot:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładni­stwje Domowina wušoł je štwórty nakład knihi „Hornjoserbšćina za samo­studij – Rěčny kurs za njebojaznych“. Knize přidata je CD z wubranymi tekstami a přikładami. Material nadźěłałoj staj awto­raj dr. Jana Šołćina a prof. Edward Wornar. Kniha měri so na zajimcow, kotřiž chcedźa hornjoserbšćinu w samostudiju nawuknyć. Při tym kładźetaj awtoraj wosebitu wažnosć na to, posrědkować gramatiske znajomosće. Po předźěłanju wučbnicy móže wuknjacy mjez druhim jednore originalne teksty rozumić.

Digitalna wuměna šulow

pjatk, 07. meje 2021 spisane wot:
Wuknjacy 10. lětnika Serbskeje wyšeje šule Ralbicy Syman-Jan Klemenc, Damian Matik a Victoria Langec (wotlěwa) su digitalnu wuměnu z jědnatkarjemi Delnjoserbskeho gymnazija w Choćebuzu zahajili. Za to produkowachu šulerki a šulerjo ­wobeju kubłanišćow serbskorěčne wideja a zwukowe nahrawanja. W nich swojej ­kubłanišći hornjo- a delnjoserbsce předstajeja a wuměnjeja sej wuknjenske nazhonjenja ­za čas pandemije, rěča pak tež wo prašenjach identity a wo tradicijach. ­Předsydstwo ­Serbskeho šulskeho towarstwa projekt podpěruje. Foto: Jan Rjeda

W foyeru Slepjanskeje zakładneje šule „Dr. Marja Grólmusec“ je Rownjanski wuměłc a wučer wyšeje šule Jörg Tausch (nal.) ­nasćěnowy wobraz z portretom spjećowarki wuhotował. Wčera su jón w přitomnosći nawodow zakładneje šule Petry Rübesamoweje a wyšeje šule Jana Hrjehorja (napr.) kaž tež wjesnjanosty Jörga Fundy (CDU, druhi wotprawa) oficialnje přepodali. Foto: Patrick Stützer

nawěšk

nowostki LND