Čestnohamtsce skutkowacy zajimcy podpěruja team sobudźěłaćerjow w Krabatowym młynje

Mnozy šulerjo z cyłeje Sakskeje su loni wo Krabaće wuknyli, su zeznali powědki wo nim, ale tež wo Serbach. Kubłanske dźěło na dožiwjenskim statoku Krabatowy młyn Čorny Chołmc ma wysoku hódnotu.

Z mnohimi projektami a poskitkami je dožiwjenski statok Krabatowy młyn Čorny Chołmc loni docpěł něhdźe 2 400 šulerjow. Předewšěm dźěći z 5. a 6. lětnikow je wužiwaja. Nimo šulow z bliskich městow a wsow su tam tež rjadownje z Drježdźan, Coswiga a Zhorjelca byli. „Kubłanske dźěło ma za nas wulku hódnotu a je nam markowe znamjo. Z tym wabimy do zjawnosće a chcemy je wobstajnje dale wuwiwać“, potwjerdźa jednaćel zarjadnišća Tobias Ćižik.

Chcedźa dale zhromadnje dźěłać

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Z časa přewróta je Budyska Serbska fachowa šula za socialne zwjazana z dr. Hubertusom Šenkom. Wosebite zasłužby ma wón při wukubłanju serbskorěčnych kubłarjow a kubłarkow. Wosebje dowěrliwe zhromadne dźěło měješe mjez druhim z Miłočanskim Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom (CSB).

IT-technika za serbske institucije

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Do rjadu sto wustajerjow na lětušich wikach Nawi přichoda w Budyskej powo­łanskej akademiji (BA) słušeše posłuž­bowe předewzaće Infotech, załože­ne před 25 lětami w Zhorjelcu. Wone słuša do kruha nawjedowacych předewzaćow po cyłej Sakskej a Braniborskej w branši.

Budyšin (CS/SN). Sebastian Michel z Budyšina, kiž je předewzaće na tudyšich wikach­ zastupował, bě sam na Budyskej BA studował. Předewzaće Infotech je partner za praksu za tele kubłanišćo, a to mjeztym 15 lět. Dobre zwiski wudźeržuje Infotech tež ze serbskimi institucijemi. „Instalujemy soft- a hardware kaž tohorunja internetne zwiski za Ludowe nakładnistwo Domowina a za Załožbu za serbski lud“, wón rozłoži. W pismach su serbske znamješka drje předinstalowane, ale wone so do mejlowych adresow za­twarić njehodźa. To pak za wšitke pisma z wosebitymi znamješkami płaći. Na stejnišću Infotech je so 17lětny Tim Große rozhladował. Šuler Wojerowskeho Leóna Foucaultoweho gymnazija chce po maturje w IT-branši dale wuknyć.

Mnohe šansy w regionje

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Wukubłanske městna na wšitkich hospodarskich polach

Šulerjo, kotřiž po 9., 10., 12. abo 13. lět­niku šulu z wuswědčenjom wuchodźa, maja w Hornjej Łužicy mnohe šansy na powołanske wukubłanje. Na to pokazachu wukubłanske a studijne wiki Nawi přichoda zańdźenu sobotu w Budyskej powołanskej akademiji (BA). Tam zastupjene běchu předewzaća z najwšelako­rišich branšow, mjez nimi wulke zawody kaž Bombardier. Patrick Sauer, kiž je tam něhdy sam wučomnik był, pytaše za stejnišći w Budyšinje a Zhorjelcu młodych­ ludźi. W sprjewinym měsće prašeja so předewšěm za mechatronikarjemi, kotřiž maja zawodne wukubłanje přez Industrijnu a wikowansku komoru w Drježdźanach. W Zhorjelcu trjebaja twarcow jězdźidłow a fachowcow za metalowu techniku. Ći maja wukubłanje direktnje­ na městnje, a to na tamnišej powołanskej šuli. „Chcemy, zo młodźi ludźo w regionje wostanu“, rjekny Patrick Sauer. Powěsć, zo njeje Němska železnica wozy, kotrež su w Budyšinje a Zhorjelcu twarili wotewzała, jeho hněwa. Wšako bě kritiku zbudźił zmylk software, za kotryž Budyscy a Zhorjelscy twarcy ničo nje­móža.

Za hraće póćmje dobra zhromadnosć trěbna

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Do dźiwadła hić a hrajerjow na jewišću wobkedźbować je mnohim, tež dźěćom a młodostnym, samozrozumliwa naležnosć. Što pak, hdyž na jewišću žanych akterow nje­widźiš, ale jeničce rekwizity? To je dźiwa­dło z ultrawioletnej swěcu (Schwarzlicht­theater). Tajke dožiwichu wutoru šulerjo Budyskeho Philippa Melanchthonoweho gymnazija, Ewangelskeje zakładneje šule Huska a Budyskeje spěchowanskeje Lipoweje šule, jědnaće wučerjow a dalši hosćo na jewišću Kamjentneho domu. Pjeć wuknjacych 5. a 7. lětnika Melanchthonoweho gymnazija bě we wobłuku cyło­dnjowskeho poskitka wšelake sceny nazwučowało.

„Sym so spočatk šulskeho lěta na gymnaziju prašała, hač móhła tam ze šulerjemi dźiwadło hrać. Pjećo, třo hólcy a dwě holcy, nětko sobu činja. A tak tydźensce jónu probujemy“, rozłožuje nawodnica poskitka Kristina Schormann, „šulerjo su pak tež paslili a eksperimentowali. Wšako měješe jich inscenacija powabna być.“ Tak su woni błyšćate kulki so čumpać a pisane pismiki po jewišću rejwać dali. W Budyskim Kamjentnym domje je Schormann dobreho partnera namakała.

Dohromady 1 600 wopytowarjow je wčera we Wojerowskej Łužiskej hali na dwěmaj předstajenjomaj dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla dožiwiło. Předstajenje su woni přewšo napjeće sćěhowali a so jara wjeselili, zo móžachu ptački na kóncu tola hišće kwasować. Nałožk dźě běchu dźěći minjene tydźenje same tež pěstowali, a tak jón wotpowědnje derje znaja. Radźeny ptačokwasny program spisała bě Jěwa-Marja Čornakec,­ Conni Wolf bě hudźbu z trochu južnym přizynkom skomponowała. Finale­ tworjachu wčera mali wopytowarjo a su sej pěseń wo ptačim kwasu­ zhromadnje zaspěwali. Foto: Jost Schmidtchen

Za digitalizaciju kubłanišćow

wutora, 04. februara 2020 spisane wot:

Wojerecy/Drježdźany (SN/at). Wosom Wojerowskich šulow móže so na spěchowanske srědki wjeselić, kotrež móža za digitalne wuhotowanje swojeho kubła­nišća wužiwać. Kaž sakske kultusowe ministerstwo zdźěli, přepoda statny sekretar Herbert Wolff symboliski šek 1,5 milionow eurow z digitalneho pakta wyšemu měšćanosće Stefanej Skorje (CDU) zajutřišim we Wojerecach.

Ministerstwu předleži nastupajo di­gitalny wutwar tuchwilu 30 próstwow šulskich nošerjow we wobjimje 20,8 milionow eurow. 18 próstwow ze sumu 8,4 milionow eurow su hižo přizwolili. Próstwy nastupaja dotal 49 šulow. Hač do lěta 2024 přewostaja Zwjazk 225 milionow eurow a po połojcy swobodny stat a šulscy nošerjo 25 milionow eurow za digitalne wuhotowanje.

Potom móža zakładne šule Při Wo­rjole „Handrij Zejler“, „Při parku“, „Při Halštrowje“, 4. zakładna šula „Lipowa šula“­, wyšej šuli „Na kromje města“ a „Při planetariju“ kaž tež Lessingowy a Léona Foucaultowy gymnazij započeć swój koncept wo medijowym kubłanju a medijowy wuwićowy plan zeskutkownjeć.

Do studija na akademiji počuchać

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Sakske powołanske akademije reaguja ze swojimi poskitkami jara fleksibelnje na potrjebu hospodarstwa. Tak su wone atraktiwne młodym ludźom kaž tež předewzaćam samym.

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Budyska powołanska akademija wabi nětko nowych studentow. Wot 17. do 21. februara móžeš tam do studija takrjec počuchać. Naprawa to, kotraž bě hižo loni dobry wothłós žnjała. Młodostni móža sej w tym času labory na campusu spři­stupnić. Zdobom maja składnosć zwěsćić, kotry studijny směr móhł zakład jich powołanskeje karjery być. Tak móža so wobhonić wo hospodarskim inže­­njerstwje, wo elektrotechnice, medicinskej technice, hospodarskej informatice a wo managemenće zawodnych resursow resp. public managemenće. Akademija skići informaciske a wuwučowanske zarjadowanja kaž tež pospyty a zwučowanja. Pod móža so zajimcy přizjewić.

Wulki zajim za Nawi přichoda knježił

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Wobšěrny přehlad wo wukubłanju a studiju w regionje skićeše sobotu Nawi přichoda na Budyskej studijnej akademiji. Nimo akademije předstajichu tam tež Powołanskošulske centrumy Budyšin, Kamjenc a Radeberg. Mjez sto wustajerjemi běchu zastupjerjo rjemjesła, strowotnistwa, socialnistwa, wikowanja, gastronomije a wěstoty kaž tež z industrije a ratarstwa.

Serbsko-němski swět

póndźela, 03. februara 2020 spisane wot:
Budyska powołanska akademija (BA) wabi studentow z wosebitym poskitkom, z dualnym studijom. To rěka: Na akademiji móža sej studowacy teoretisku wědu přiswojić a w zawodźe praktiske nazhonjenja zběrać. Tak su po wuspěšnym zakónčenju z wotzamknjenjom bachelora derje na powołanski swět přihotowani, njerozsudźa-li so na wysokej šuli ze studijom pokročować. Dotal je na Budyskej BA zas a zaso tež zajimcow serbskeho pochada ze serbskim předewzaćom abo instituciju za studijneho partnera. Mjeztym skutkuja woni we Łužicy, po wšej Němskej abo we wukraju. Škoda tuž, zo njeje akademija jako kubłanišćo do swojeho wabjenja tež serbsku rěč zapřijała, kaž bě to před lětami při předstajenju noweje prezentacije připowědźiła. Jendźelskorěčne wobsahi maja, štož mam za prawe. To je rěč swěta. Přiwšěm, naš łužiski swět je swojorazny jónkrótny – wón je serbsko-němski a mjezynarodny. Milenka Rječcyna

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND