Wjele zajimcow přiležnosć wužiwało a so wobhoniło

srjeda, 29. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski gymnazij w Budyšinje je minjeny tydźeń 31. króć swoje durje zajimcam wotewrěło. Wjele šulerjow bě najwšelakoriše poskitki z wučerjemi kubłanišća přihotowało. Tole wopytowarjam pokazać bě wulke wjeselo. Bernard Marian Jéenel Serbski gymnazij w Budyšinje je minjeny tydźeń 31. króć swoje durje zajimcam wotewrěło. Wjele šulerjow bě najwšelakoriše poskitki z wučerjemi kubłanišća přihotowało. Tole wopytowarjam pokazać bě wulke wjeselo. Bernard Marian Jéenel

Dźeń wotewrjenych duri na Budyskim serbskim gymnaziju z wjele poskitkami a informacijemi

Drje bě 21. nowember w Budyšinje chětro kurjawojty dźeń, tola Serbski gymnazij so na wšitkich etažach wosebje błyšćeše.

Najebać to, zo njemějachu gymnaziasća na tymle dnju žanu wučbu, bě wulka syła šulerjow w kubłanišću po puću. Woni dźeń wotewrjenych duri přihotowachu. Tak rozdźělichu mjez druhim informaciski material. Někotři pak zwučowachu hišće na swojich instrumentach, kaž na akordeonje abo gitarje. A wězo wotbłyšćowachu so wšudźe módro, čerwjena a běła barba.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Tež chór 1. serbskeje kulturneje brigady je durje awle wotewrěł a wopytowarjam zmóžnił, so na zjawnej probje wobdźělić. Tam zwučowachu pilnje za wustup na schadźowance.
dalši wobraz (2) Zo maja na Budyskim Serbskim gymnaziju wuběrne wuměnjenja za wuknjenje, bě we wšelakich rumnosćach wočiwidne. K tomu słušeja na přikład tež tablety, na kotrychž móžachu so zajimcy na dnju wotewrjenych duri wuspytać.
dalši wobraz (3) Šulerjo wotmołwjachu na prašenja staršich, kotřiž so z mysličku noša, swoje dźěći na gymnaziju wuwučować dać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND