Skupina dźěła

štwórtk, 03. februara 2022 spisane wot:

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Wodźenska skupina 2plus sakskeho ministerstwa za kultus (SMK) je wčera pod nawodom jeho referentki Kerstin Wittig online wuradźowała. We wobłuku wjacore hodźiny trajaceho wuradźowanja zaběrachu so zastupjerjo Domowiny, Rěčneho centruma WITAJ, Budyskeje a Radebeulskeje wotnožki krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) kaž tež Serbskeho šulskeho towarstwa ze stawom ewaluacije koncepta 2plus. Prjedy hač budu wuslědki wozjewjene, je trjeba so dale z dotalnymi wuslědkami rozestajeć.

Wjace hač 60 zajimcow je so wčera na Budyskim powołanskošulskim centrumje (BSZ) wo aktualnych wukubłanskich ­móžnosćach wobhoniło. Nimo abitury skići BSZ tež tradicionalne powołanske wukubłanje w socialnym a techniskim wobłuku. Zawodnej přednoškaj měještaj Eberhard Funke a Manja Seidel. Wonaj staj tež na prašenja wotmołwjałoj. Foto: Werner Lindner

Za demokratiju serbsce wabić

póndźela, 31. januara 2022 spisane wot:

Spěchowanski program „Partnerstwo za demokratiju Budyskeho wokrjesa“ podpěruje ludźi a iniciatiwy, kiž zasadźeja so za zhromadne žiwjenje połne respekta. Podpěru dóstawaja při tym ze zwjazkoweho programa „Demokra­tisce žiwi być!“.

Wojerecy/Biskopicy (SN/MiR). Za swój aktualny projekt „Na jenakej runinje“ wabi Partnerstwo za demokratiju Budyskeho wokrjesa w němskej a serbskej rěči­. Sandra Schäfer, kotraž zajimcow pora­dźuje, wuswětla: „Namołwjeni, nam swoje ideje z mjenowaneho wobłuka podać, su wobydlerjo, iniciatiwy a towarstwa w měsće Wojerecach a we woko­linje. Runje tam su hišće mnozy ludźo, kotřiž serbsce rěča, štož rady připóznawamy. Tuž informacije tež w serbskej rěči posrědkujemy.“ Za dwurěčnosć wuprajił je so wosebje přewodźenski wuběrk programa „Partnerstwo za demokratiju“.

Na kóncu swojeho wukubłanja na pišćeletwarca je wosom wučomnikow minjeny pjatk w Budyskej pišćeletwarskej firmje Eule swoje praktiske pruwowanje złožiło. Šesćo z nich su w zawodźe wuknyli, tamnaj w Podstupimje a Sieversdorfje. Tak kaž Tobias Herling dyrbjachu woni mjez druhim drjewjane dźěle na rozdźělne wašnje zwjazać. Foto: SN/Hanka Šěnec

„Premjerna rjadownja“ w NSLDź

štwórtk, 27. januara 2022 spisane wot:
W Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle bě předwčerawšim 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule z hosćom. We wobłuku dołhodobneho projekta „Premjerna rjadownja“, kotryž přewodźa přihoty na prapremjeru „Šěrcec Hanka“, zaběraja so šulerki a šulerjo hromadźe z wučerku Dianu Šołćinej intensiwnišo z jednotliwymi temami hry. Wutoru wobdźělichu so na wječornej probje krucha, kotryž změje 12. februara swoju ­prapremjeru. Worklečenjo wužiwachu składnosć, so po probje z dźiwadźelnikami kaž tež z awtorku-režiserku hry Esther Undisz a z dramaturgowku Madleńku Šołćic rozmołwjeć a prašenja k inscenaciji a kołowokoło dźiwadła stajeć. Foto: Diana Šołćina

W Ćišćanskej pěstowarni móža kubłarki z dźěćimi wotnětka kamishibai-dźiwadło wužiwać a je na te wašnje na přikład z předźěłanjom lena zeznajomić. Regionalna rěčnica Domowiny Sonja Hrjehorjowa (2. wotlěwa) je kulisu a rysowanki wčera přepodała. Rysowanki je Wojerowska ludowa wuměłča Sigrun Nazdalina zhotowiła. Foto: Katrin Demczenko

Dynamiski projekt z dynamiskim personalom

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:

Rěčny centrum WITAJ je so w dwěmaj lětdźesatkomaj k wjelewobsažnej instituciji za spěchowanje serbskeju rěčow wuwił

Rěčny centrum WITAJ je loni 20. róčnicu załoženja swjećił. Bosćan Nawka je so z nawodnicu RCW dr. Beatu Brězanowej wo jubileju, stawiznach a perspektiwach wotrjada Domowiny za wožiwjenje, spěchowanje a rozšěrjenje serbskeju rěčow rozmołwjał.

Knjeni dr. Brězanowa – 20 lět, to je šwarna doba. Što Wam jako prěnje do myslow přińdźe, zhladujeće-li na prěnjej lětdźe­satkaj skutkowanja RCW?

Worklecy (SN/MiR). Šulerjo dweju rjadownjow 6. lět­nika Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Worklecy běchu wčera chětro napjeći. Wědźachu, zo maja, ně, zo chcedźa wosebity nadawk spjelnić. Su so tuž na wopyt z Ludoweho nakładnistwa Domowina wjeselili.

Lektorka Weronika Žurowa a zhotowjer Tomaš Šołta rěčeštaj ze šulerjemi wo zhromadnym projekće „Naša serbska kniha“. Ze stron kubłanišća budu jón ­wučerjej za serbšćinu Šćěpan Wjeńka a Katka Bukowa kaž tež wučerka za wuměłske kubłanje Claudia Čornakowa přewodźeć. „Z projektom jako LND swój wotpohlad dale wjedźemy, zwisk do šulow nawjazać a šulerjow wo nastaću serbskeje literatury informować“, zwurazni Weronika Žurowa, „zdobom chcemy jich zajimować za powołanja, kotrež móža pozdźišo w nakładnistwje wuknyć a wukonjeć. A nimo toho nam wo to dźe dźěći do pisanja tež literarnych tekstow zmužić.“ Zo by so to wšo radźiło, chcedźa šulerjo přichodne tydźenje w swojich wsach pytać za wosebitymi městnosćemi, kaž su to typiske statoki, małe a wulke haty, pomniki abo kamjenje a dalše.

Nowe powěsće pisać

štwórtk, 20. januara 2022 spisane wot:
Bjezdwěla budu dźensa někotři, čitacy w SN přinošk wo knize, kotruž chcedźa Worklečanscy šulerjo spisać, rjec: „Ow jej, hižo zaso baje a powěsće. Te tola znajemy. Što ma na nich nowe być?“ Měnjenje to, kotrež je zrozumliwe, hdyž jenož zwjeršnje na ideju šulerjow, wučerjow ­a iniciatorow Ludoweho nakładnistwo Domowina hladamy. Tola za njej chowa so wjace hač dobre žro. Hólcy a holcy su so we wobłuku wučby ze serbskimi powěsćemi a legendami zaběrali. Nětko dźe jim wo to, wotkryć sej wosebitosće swojeje wsy a sej wo nich baje wumyslić. To je prawdźepo­dobnje wužadacy nadawk. Ja znajmjeńša wěm sej předstajić, zo zhonju „nowosće“ wo Handrikec haće a Psyčim kěrchowje we Worklecach, wo wišninje na fararjec ladku a dźěrach na Winowej horje w Smječkecach. Snano čitamy wo wo­dźiznach w Nowej Wjesce, wo tykowanym statoku we Wěteńcy abo wo zhubjenej, ­lěpje njewidźomnej studni w Chrósćicach. Štó to hižo wě? Milenka Rječcyna

Dźěći Worklečanskeho horta su nowe lěto raz na hinaše wašnje zahajili. Někotre z nich běchu minjene dny jako hwězdni ­spěwarjo po puću. Kubłarki pokazachu jim tuž film, z kotrehož zhonichu, za kotre projekty budu nazběrane pjenjezy ­hwězdnych spěwarjow lětsa wužiwane. Na to podachu so po skupinkach do Worklečanskeje kapałki, zo bychu po kěrlušu a modlitwje wo třoch kralach a woznamje jich darow rěčeli. Foto: Chrystina Pašcyna

nawěšk

nowostki LND