Kak žiwjenje ludźi škitać

póndźela, 18. februara 2019 spisane wot:

Berlin (B/SN). Wot 4. do 11. meje wotměje so lětuši ekumeniski Tydźeń za žiwjenje. Jeho hesło rěka „Žiwjenje škitać. Ludźi přewodźeć. Suicidam zadźěwać“. Rozłožić chcedźa tam móžnosće poradźowanja wobeju cyrkwjow, kak hodźi so sebjemordarstwu zadźěwać. Hladajo na to, zo registruja w Němskej kóžde lěto 10 000 sebjemordarstwow a mnohe pospyty, ma zarjadowanje pokazać na přičiny depresijow, smjertnych přećow, ale tež puće prewencije a skutkowniše zastaranje na suicid wohroženych ludźi.

Maja najćešu bibliju swěta

Kooperacija při wučbje

póndźela, 11. februara 2019 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Krajna cyrkej Sakskeje a biskopstwo Drježdźany-Mišno chcetej při šulskej nabožinskej wučbje wušo hromadźe dźěłać. Tohodla ma so naj­pozdźišo wot šulskeho lěta 2020/2021 konfesionelno-kooperatiwna nabožinska wuč­ba poskićić, praji ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing w Drježdźanach. Hromadźe z katolskim biskopom Heinrichom Timmereversom předstaji Rentzing prěni raz pozicisku papjeru „Konfesionelna kooperacija w nabožinskej wučbje w Swobodnym staće Sak­skej“. Wučbna maćizna leži w zhromadnej zamołwitosći, při kotrejž njejedna pak so wo ekumenisku nabožinsku wučbu­, podšmórnyštaj wobaj biskopaj. Konfesionelne rozdźěle maja so jasnje wu­zběhnyć. Tak nastanje nimo ewangelskeje a katolskeje nabožiny třeća forma nabožinskeje wučby.

Ćežke časy za křesćanow

Bamž US-biskopow namołwjał

póndźela, 04. februara 2019 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je so w lisće wobroćił na biskopow USA, kiž su so hladajo na skandal znjewužiwanja wróćo sćahnyli na tydźeń modlenja. Wón jich namołwja ke kročelam přećiwo „kultu­rje znjewužiwanja“ a jich warnuje před šćěpjenjom a wućeknjenjom jich zamołwitosće. Franciskus bě sej tute eksercicije wuraznje přał.

Mišter Eckhart za dźěći

Čłowječe kosće našli

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Rom (B/SN). Namakane čłowječe kosće na teritoriju Vatikana staraja so wo spekulacije. Před 35 lětami bě so tehdy 15lětna Emanuela Orlando zhubiła. Wot dźowki přistajeneho Vatikana njeje wot toho časa ani slěda. Tuž je wokoło tohole pada wjele tukanjow, kaž anonymne tele­fonaty, mafija a komploty wuchodneje tajneje słužby přećiwo bam­žej­ Janej Pawołej II. Hač so při namakanych kosćach wo Emanuelu Orlando jedna, njeje dotal jasne.

Zakituje wučbu nabožiny

Berlin (B/SN). Berlinski arcybiskop Heiner Koch je konfesionelnu nabožinsku wučbu zakitował. Předmjet pomha šulerjam, namakać „swójske stejišćo“ k swojej nabožinje, rjekny Koch w telewiziji ZDF. Konfesionelna wučba je lěpša hač nabožinskowučbny předmjet a je wuměnjenje za mjezsobnosć z druhimi nabožiami.

Zmužitosć k měrnosći měć

Cyrkej njewotwisna

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Kijew (B/SN). Katolscy biskopja Ukrainy witachu załoženje wot Moskwy nje­wot­wisneje „prawosławneje cyrkwje Ukrainy“. Předsyda romsko-katolskeje bi­skopskeje konferency, biskop Bronisław Bernacki, gratulowaše nawodźe noweje cyrkwje, metropolitej Epiphaniusej: „Nadźijam so płódneho zhromadneho skutkowanja.“ Měnjenja europskich zastu­pjerjow cyrkwjow a politikarjow su rozdźělne – wot witanja hač k wotpokazanju statusa njewotwisneje ortodoksneje Ukrainy. Ně­hdźe 70 procentow wot 45 mi­lio­now wobydlerjow Ukrainy so k prawosławnej cyrkwi wuznawa.

Zwada wo swjate woprawjenje

Mnichow (B/SN). Předsyda katolskeje Němskeje biskopskeje konferency kar­di­nal Reinhard Marx mjenuje zwadu wo dowolnosć ewangelskim mandźelskim, swjate woprawjenje přijeć, „fiasko“. Mnozy ludźo su kritisce reagowali „na tajke dźiwadło, kotrež su biskopja hrali“, Reinhard Marx měni. Nětko maja biskopja jednotliwje rozsudźeć, hač ewangelskim mandźelskim dowola, k swjatemu woprawjenju hić.

„Cyrkej ma tež ćěmne strony“

Za lěpšu politisku kulturu

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Düsseldorf/Mišno (B/SN). Bywši zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće Thomas de Maizière warnuje před tym, z přehnatymi a hrubymi rozestajenjemi politisku kulturu w Němskej wobškodźić. Přistojne mjezsobne wobchadźenje so pozhubja, rjekny de Maizière w Brüsselu wuchadźacej nowinje Rheinische Post. „Mamy w politiskej debaće lědma hišće rozdźěla mjez piano a fortissimo. Zwjetša je to jenož hišće fortissimo“, wobžaruje politikar CDU a čłon financneho wuběrka zwjazkoweho sejma.

Kak dołho hody swjećić?

Wołtar hač k jutram ponowja

póndźela, 07. januara 2019 spisane wot:

Róžant (B/SN). K jutram budźe wołtar Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje wot fachowcow wobšěrnje restawrowany. Tež wjace hač 400lětny original postawy maćerje Božeje je hač na krónu hižo wobnowjeny. Sotra Tadeja Zelnakec z klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje z toho wuchadźa, zo drjewjanu postawu swj. Marije prěni raz restawruja. „Po zdaću je wšitko na njej hišće originalne, barba z njeje pak so hladajcy pušća“, praji cistercienska.­ Zamołwite rjadnicy za putnisku cyrkej nadźijeja so jałmožnow. Po njedawnym­ hodownym koncerće je chór Lipa za ponowjenje postawy ma­ćerje Božeje hižo nahladnu sumu pjenjez z kolekty při drujach přewostajił. Nimo­ Wechselburgskeje je Róžeńčanska najwuznamniša putniska cyrkej w biskop­stwje.

Počesća mandźelskeju Kreyssig

Hody wšudźe hinak

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Paris (B/SN) Euronews rozprawjeja, kak su křesćenjo po cyłym swěće hody 2018 swjećili. W Sydneyju swjećachu Awstralčenjo z mnoho hosćimi při Sydney Bondi­ Beach. Policija měješe wjele dźěła z alkoholizowanymi domoródnymi ru­nje­ tak kaž z cuzymi. W najwjetšim mě­sće­ Pakistana, w Karatschi, je mała křesćanska wosada w Božej nocy pod krutym wěstotnym dohladom skromnje kemše swjećiła. W Peru swjeća hody w kóždej kónčinje z druhimi nałožkami. Wječor zakónča z wulkim wohnjostrojom po hodownej Božej mši. W Južnej Koreji bydli wjele křesćanow. Tu hody njeswjeća w swójbje, ale wšitcy zetkaja so w cyrkwi. Na spočatku předstaja ho­downu hru a přizamknje so Boža mša. Po tym wostanu wšitcy w cyrkwi a zhromadnje jědźa. Wjele młodostnych hnydom w cyrkwi přenocuje. Wječor ćahaja ludźo wjesele po hasach a spěwaja hodowne spěwy.

Chwali „Puće Knjeza“

„Milad Majid“ w Syriskej

štwórtk, 27. decembera 2018 spisane wot:

Damaskus (B/SN). Křesćenjo w Syriskej strowja so hody z „Milad Majid“, štož woznamjenja: Wjesołe hody. Swjeća tam hody podobnje kaž w Němskej. 25. decembra je tam najebać njeměr a wójnu swjaty dźeń, hačrunjež su tam jenož někak dźesać procentow ludnosće křesćenjo. Stawizny křesćanstwa w Syriskej sahaja hač do Antiochije, dźensnišeho města Antakya. Tam su so japoštoljo prěni raz křesćenjo mjenowali. Młody šuler Siwar­ praji wo hodźoch na Facebooku: „Knježi wójna a dožiwjamy wjele zła. Smy wjace doma hač w šuli. Stajimy hodowny štom a darimy sej maličkosće. Kóžda swójba je někoho zhubiła. Wažne nam je, zo hromadźe dźeržimy.“

Poruča orientacisku pomoc

Putnicy žadanja přednjesli

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Po 1 600 kilometrach puća za lěpšu klimu su putnicy w zwjazkowym hospodarskim ministerstwje w Ber­linje lisćinu žadanjow statnemu sekretarej Ulrichej Nussbaumej přepodali. Wón je so z putnikami intensiwnje rozmołwjał a pokaza so wotewrjeny nastupajo temu klimowa sprawnosć, měnjo: „Mje njetrjebaće přeswědčić.“ W septembru bě so klimowy putniski puć, organizowany wot wobeju wulkeju cyrkwjow, w Bonnje zahajił. Wot toho časa bě po wotrězkach 1 500 putnikow po puću. Dale wjedźeše puć přez Pólsku do Katowic, hdźež wotmě so hač do 14. decembra swětowa klimowa konferenca.

Prěni raz žónska na čole

Berlin (B/SN). Zwjazkowa zhromadźizna Pomocneho skutka kolpingow w Kölnje je Ursulu Groden-Kranich za nowu předsydku 1850 załoženeho katolskeho zwjazka wuzwoliła. Zapósłanča CDU je wučena bankownica. Jeje centralne temy w zwjazkowej politice su eu­rop­ska a swójbna kaž tež kulturna a medijowa politika. 53lětna nastupi zastojnstwo po Thomas Dörflingeru, kiž njebě po 14 lětach hižo jako předsyda kandidował. Pomoc­ny skutk kolpingow w Němskej ma 230 000 sobustawow.

Pater Rupert Mayer

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND