Čehodla zwonja silwester zwony?

póndźela, 04. januara 2021 spisane wot:

Augsburg (B/SN). W silwesterskej nocy witaja zwony po wšěm swěće nowe lěto. Zwuk zwonow ludźi zdawna wobkuzłuje. Při zwonjenju rozeznawatej so swětne a cyrkwinske zwonjenje. Silwesterske zwonjenje jako swětne pochadźa ze srjedźowěka, jako wjetšina ludźi časniki njemě­ješe. Najćeši zwón w Němskej je Pětrowy zwón, waži 24 tonow a wisa w Kölnskej tachantskej cyrkwi. Tohorunja wisa tam najwjetši machotacy (schwingend) zwón „Dicke Pitter“. Wón bu 1923 kidany a ma rozměr 3,22 ­metrow. Najstarši zwón Němskeje je ­Lullusowy zwón w zwóńcy klóšterskeje ruiny w Bad Hersfeldźe. Wón pochadźa z lěta 1038. Najwjetši zwón swěta wisa w Myanmaru a je 3,70 metrow wysoki, ma přeměr 5 metrow a waži 87 tonow.

Kölnski signal je „zahubny“

Žłobik a hodowny štom stajili

póndźela, 28. decembera 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Na Pětrowym naměsće w Romje su na swjatočnej ceremoniji srjedź decembra žłobik natwarili a hodowny štom zaswěćili. Nadobne figury žłobika z keramiki su z regiona Abruzzow nad Adrijatiskim morjom, hodowny štom pak z južneje Słowjenskeje. 30 metrow wysoki šmrěk waži sydom tonow. Kardinal Giuseppe Bertello dźakowaše so darićelam a zwurazni, zo je žłobik kedźbyhódne wuměłstwo a šmrěk zwuraznja rjanosć Słowjenskeje.

Wulke a małe ćeže

Bože domy budu wotewrjene

póndźela, 21. decembera 2020 spisane wot:

Köln (B/SN). Někotre sakske wosady chcedźa swoje cyrkwje wopytowarjam lětsa přez hody wotewrjene wostajić. Cyrkwinski krajny zarjad podpěruje z tym akciju „Swěca wostanje zaswěćena – w Božej nocy“ z plakatami a dalšimi wabjen­skimi akcijemi. Pozadk akcije je, zo ma so při wšěch wobmjezowanjach korony dla mnohim ludźom wopyt w cyrkwi zmóžnić. Wšako hrozy strach, zo njemóža so wšitcy wěriwi na planowanych krótkich Božich słužbach wobdźělić – pak strowoty pak njewěstosće dla. „Wěriwym je zwučeny puć do cyr­kwje wažny, zo by jim hodowne poselstwo dóšło hač do wutroby. To ma tež lětsa tak być“, krajna cyrkej informuje.

Cyrkej měła zmužićiša być

Bamž kardinalow powołał

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Prěni króć w stawiznach je bamž­ Franciskus dweju duchowneju přez internet za kardinalow powołał. Dokelž njemóžeštaj biskopaj Cornelius Sim z Bruneija a Jose Fuerte Advincula z Filipinow koronapandemije dla do Roma přijěć, wobdźělištaj so wobaj přez widejo na Božej mši. Biret, kardinalski pjeršćeń a pomjenowanske wuswědčenje na kardinala přepodaštaj jimaj wotpowědnaj zastupjerjej Vatikana. Nimo mjenowaneju je Franciskus w Pětrowej cyrkwi jědnaće dalšich muži na kardinalow powyšił. Cyłkownje pomjenowa wón z dotal 95 najwjace kardinalow, Jan Pawoł II. porno tomu w 26 lětach skutkowanja jako pontifeks jenož 65 a Benedikt XVI. štyrjoch wjace. Z tuchwilnych 229 kardinalow ma jeno 128 prawo, bamža wolić.

Kritizuja znjewužiwanje křiža

Bilz: Pokutny dźeń wulki dar

póndźela, 07. decembera 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Krajny biskop Tobias Bilz pokaza so w přinošku za pokutny dźeń dźakowny za to, zo je tón w Sakskej přikazany swjaty dźeń. „To je wulki dar. Móžemy přidatny dźeń wužiwać, zo bychmy sej swój žiwjenski puć wuwědomili, a móžemy z Bohom wo tym rěčeć.“ Čas tuchwilneho nowemberskeho lock­downa ma biskop Bilz za wužadanje a za to, zo „wobmjezowanja ćešo znjesemy hač w nalěću. Mnozy storča na hranicy swojich mocow“. Bilz wabješe za sylnišu dowěru do Jězusa, kiž je wšitkich bědnych a trapjacych k sebi wołał. Nimo toho­ napomina wěriwych za kedźbliwiši mjezsobny wobchad.

Koronatelefon wotšaltowany

Sto lět znowazałoženja

póndźela, 30. nowembera 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je najstarše na wuchodźe Němskeje. Jeho dieceza přihotuje dostojny jubilej pod motom „100 dobrych přičinow“. Předwčerawšim, na předwječoru prěnjeho adwenta, je biskop Heinrich Timmerevers z liturgiskim nyš­porom w Lipšćanskej propstowskej cyrkwi swj. Trojicy jubilej swjatočnje zahajił. Symbolisce chcedźa jubilejne lěto přewodźeć z łódźu, kotraž často cyrkej symbolizuje. „Wona wjedźe swojich wěriwych přez najwjetše wichory časa a bjerje nam strach“, je biskop Timmerevers přeswědčeny. Wosebity dźeń biskopstwa budźe klětu 20. junija při Łobju w Drježdźanach.

Wita wuprajenja bamža

Erfurt (B/SN). Erfurtski moralteologa Josef Römelt wita wuprajenja bamža Franciskusa k homoseksualnym žiwjenskim zhromadnosćam. „Bamž tłóči w katolskej cyrkwi na nowe zrozumjenje, kotrež tež runosplažnosć lubosće w swojej hłubokej čłowjeskosći respektuje a do towaršnosće integruje. Při tym wabi wón zdobom za diferencowane zrozumjenje žiwjenskich formow.“

Přećiwo znjewužiwanju

EKD-synodu skrótšić

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Hannover (B/SN). Tež njewotwisnje wot koronapandemije chce ewangelska cyrkej swoje lětne zhromadźizny krótšić, dokelž dyrbi lutować. Ewangelska cyrkej w Němskej (EKD), Zjednoćena ewangelsko-lutherska cyrkej Němskeje (VELKD) a Unija ewangelskich cyrkwjow (UEK) doporučeja přichodnemu parlamentej, posedźenske časy skrótšić. Synoda woznamjenja zhromadźiznu, na kotrejž so 120 synodalow kóžde lěto na rozdźělnych městnach zetkawa. Lětsa činja to digitalnje. Woni wuradźuja wo prašenjach cyrkwje a towaršnosće. Synoda słuša k nawjedowanskim organam EKD.

Božu stwórbu bóle škitać

Židźa wěsćiši hač před lětom

póndźela, 16. nowembera 2020 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Lěto po nadpadźe na Hallesku synagogu ma ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) Židow w Němskej za mjenje wohroženych. „Wězo njemóže to politika 100procentowsce rjec, ale zo smy po cyłej Němskej na kóždy pad wěsćiši hač před lětom, móžu tu z čistym swědomjom prajić“, wuzběhny Haseloff w nowinje Die Zeit. Zdźěłany wěstotny koncept poněčim zwoprawdźeja.

Rysuje puć k škitej klimy

Dźěćom a młodostnym poboku

póndźela, 09. nowembera 2020 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). W srjedźišću lětušeje akcije Bonifacijoweho pomocneho skutka steji njedźelu, 15. nowembra, skut­ko­wanje rjadniskich sotrow, kotrež dźěłaja w Magdeburgskim dźěćacym a mło­dźin­skim centrumje Don Boska. Centrum na se­wjeru města stajnje wot póndźele do soboty dźěći a młodostnych w starobje šěsć do 27 lět hospoduje. „Mnozy z nich wobhladuja centrum jako kót­wicu, kotrejež móža so dźeržeć a hdźež móža tež nadźiju, dowěru a wěstotu čer­pać­“, praji nawodnica domu sotra, Lydia­ Kaps. W zmysle Don Boska spož­čeja sobu­dźěłaćerki wopytowarjam přewod, kubła­nje a předewšěm domiznu.

Zasudźeja teror

Zhromadne wozjewjenje

póndźela, 02. nowembera 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). 22. oktobra wu­­zběh­nychu zastupjerjo čłonskich cyrkwjow „Lutherskeho swětoweho zwjazka“ w Srjedźnej Europje chutne wohroženje čłowjestwa přez koronapandemiju. Biskopja namołwjeja k mjezsobnej po­mocy, k přepruwowanju swójskeho žiwjenskeho wašnja a proša w modlitwje njepopušćić. Podpisał je wozjewjenje tež sakski krajny biskop Tobias Bilz.

Nastaće noweje Tory

nowostki LND