Wo jednotu wěry wojować

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Würzburg (B/SN). Němski katolski biskop ekumeny Gerhard Feige je po po­hrjebje 91lětneho něhdyšeho Würzburgskeho biskopa Paula Wernera Scheele na to­ pokazał, zo bě njeboćički w swojich poćahach k reformaciskim cyrkwjam a wosebje w dialogu ze starokatolskej cyr­kwju kaž tež k orientalsko-ortodoksnym cyrkwjam do přichoda pokazowace po-srědkowanja zdokonjał. „Jeho ekumeniske skutkowanje njech je nam nadawk, w boju wo jednotu wěry njepopušćić.“

Počesća Angelu Merkel

Prěnje Bože mšě po nadpadach

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

Colombo (B/SN). Tři tydźenje po nadpadach z 258 mortwymi móžachu kato­likojo w Sri Lance Bože mšě zaso oficialnje swjećić. Kaž zjawne medije rozprawjachu, wopytachu tysacy křesćanow cyr­kwje w stolicy Colombo. Bože domy wobstražowali su wojacy z awtomatiskimi brónjemi. Mjeztym je policija wjace hač 150 podhladnych zajała – mjez druhim islamskeho duchowneho, kiž měješe zwisk z atentatnikami.

Charta na dobro ćežko chorych

Z čłowjekami njewikować

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Wot 8. do 11. apryla wotmě so w gmejnje Sacrofano blisko Roma mjezynarodna konferenca ze 160 wobdźělnikami, kotruž bě Vatikan organizował. Bamž Franciskus je na konferency raznje zasudźił wikowanje z čłowjekami, wosebje z dźěćimi a žonami. „Štóž so z tajkim złóstnistwom womaza, tón jenož druhim škodu njenačinja, ale tež sebi samomu“, rjekny bamž a žadaše sej wuše zhromadne dźěło cyrkwje z politiskimi a towaršnostnymi akterami w boju přećiwo wikowanju z čłowjekami. Biskopja, rjadnicy a sobudźěłaćerjo iniciatiwow za čłowjeske prawa wuradźowachu w mnohich dźěłowych skupinach.

Za nabožinsku swobodu

Vatikan (B/SN). Mjezynarodna komisija teologow Vatikana je studiju k nabožinskej swobodźe předpołožiła. W njej wona wuzběhnje, zo stej na fundamentalizmje tež liberalny stat a etiski relatiwizm sobu wina. Swětonahladna neutralita nabožinskim formam wuraza w zjawnym žiwjenju faktisce zadźěwa. To přisporja namócne a totalitarne ideologije runje tak kaž militantne formy nabožiny.

Spowědne potajnstwo

Hesło „měrliwa rewolucija“

póndźela, 20. meje 2019 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Hesło „Měrliwa (r)ewolucija“ steji lětsa nad čitanskim rjadom w Magdeburgu. Při tym ma so kritisce hladać na podawki před 30 lětami, ale tež na wuwiće hač do dźensnišeho. Prěni přednošk bě 23. januara wo temje „Politiske łamki“ – štó su namrěwcy měrliweje rewolucije“. Přichodne čitanje je 19. junija „Posledni hasnje swěcu? Lóšt na jutře w cyrkwi – wužadanje a přicpěwanje?“ Přednošować budźe teologa a fyzioterapeut z Würzburga dr. Wunibald Müller. Hłowni moderatorojo rjadu su teologa a nawoda krajneje centrale za politiske kubłanje w Magdeburgu Maik Reichel, teologa a wojowar za wobydlerske prawa Frank Richter a fararka w Magdeburgu Waltraut Zachhuber.

Składuja za Notre-Dame

Pady hnydom přizjewić

póndźela, 13. meje 2019 spisane wot:

Rom (dpa/SN). Bamž Franciskus je wšej katolskej cyrkwi přikazał, pady splažneho znjewužiwanja hnydom přizjewić. Wotpowědny wukaz płaći za duchownych a rjadnikow wot junija, kaž Vatikan zdźěla. „Bě-li tutón zawjazk dotal we wěstym zmysle wosobinskemu swědomju přewostajeny, je to nětko uniwerselny prawniski předpis“, zdźěli šefredaktor komu­nikaciskeho wotrjada Vatikana Andrea­ Tornielli. Zakoń płaći wot 1. ju­nija. Přiwšěm njeje předwidźane pady znjewužiwanja tež statnym institucijam přizjewić. W japoštołskim spisu „Wy sće swětło swěta“ nimo toho rěka, zo měli katolske biskopstwa po cyłym swěće najpozdźišo hač do junija přichodneho lěta „jedne abo wjacore zjawnosći trajnje a lochko přistupne“ informaciske městnosće za to zarjadować. Katolska cyrkej tči hižo lěta dołho skandalow seksual­neho znjewužiwanja dla w mnohich krajach swěta – tež w Němskej – w jednej z najćešich krizow. Za čas pontifikata předchadnika Benedikta XVI. bě so wu­kopało, zo běchu so mnozy duchowni na dźě­ćoch přešli a zo je to cyrkwinska wyšnosć kryła.

Swjaty dźeń Božeho spěća

póndźela, 06. meje 2019 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Po cyłej Němskej a we wjetšinje europskich krajow, kaž w Danskej, Awstriskej, Šwicarskej, Nižozemskej a Francoskej je swjedźeń Božeho spěća křesćanski swjaty dźeń, lětsa 30. meje. Datum je stajnje 40 dnjow po jutrach a dźesać dnjow do swjatkow. Wot lěta 383/384 wopomina so Jězusowe wěšćenje: „Ja sym wot Wótca wušoł a na swět přišoł; znowa wopušću swět a du k Wótcej.“ (Jan 16,28)

Přećiwo krejnym testam

Marburg (B/SN). Dźěłowa skupina křesćanskich medicinarjow we wobłuku studentskeje misije Němskeje wupraja so w stejišću přećiwo planowanemu přewzaću kóštow dwělomneho krejneho testa za samodruhich přez chorobnu kasu. „Zběrać genetiske wuslědki, najhusćišo nastupajo trizomiju 21, je za potrjechene dźěćo principielnje bjez medicinskeho wužitka“, rěka w stejišću. Spóznata tri­zomija wjedźe w 90 procentach padow k přetorhnjenju samodruhosće. Wot konwencije Zjednoćenych narodow žadana runosć šansow za zbrašenych płaći potom jeno za tych, „kiž su proces se­lekcije – hač do poroda – přetrali.“

Stwórbu Božu zachować

Modlić so a surfować

póndźela, 29. apryla 2019 spisane wot:

Dissen (B/SN). W Hannoverskej krajnej cyrkwi mamy drje prěnjeho „kite-pastora“ Němskeje. Farar Erich Neumann z Dissena při Teutoburgskim lěsu je wukubłany wučer za kitesurfowanje – je to sportowa družina, při kotrejž so móc wodźeneho zmija wužiwa za pohibowanje na wodźe. Wot swojeje krajneje cyrkwje so wón nětko wo 25 procentow ze słužby wuswobodźi, zo by nastupajo časy surfowanja móhł nawjedować wot Swobodneje cyrkwje baptistow a wot krajneje cyr­kwje njeseny misionski projekt „ewigkite“. Nawjedowacy referent za Misionske słužby Hannoverskeje krajneje cyrkwje Philipp Elhaus k tomu rjekny: „Hdźež ludźo wjace kemši njepřińdu, tam přińdźe cyrkej k ludźom.“

Wjace pomocy woporam

Starosća so wo Burkina Faso

srjeda, 24. apryla 2019 spisane wot:

Mnichow (B/SN). Mjezynarodny katolski misionski skutk missio starosća so přiběraceho terora w Burkina Faso dla. Nowe lěto su w tutym zapadoafriskim kraju wuwzaćny staw wukazali. „Ludźo so boja, tola njesměmy so panice podać“, rjekny duchowny Jacob Lompo z diecezy Fada N’Gourma. Wěstotne połoženje je jara njestabilne, zdźěli missio Mnichow. Burkina Faso bě dołhi čas kótwica stability w njestabilnej kónčinje.

W Jemenje hela na zemi

Ćichi pjatk kemši hić

póndźela, 15. apryla 2019 spisane wot:

Wien (B/SN). Awstriski ewangelski biskop Michael Bünker namołwja wěriwych w swojim kraju, ćichi pjatk we wulkej ličbje kemši hić. Pozadk toho je rozsud aw­stri­skeho knježerstwa, wotstronić ćichi pjatk za ewangelsku mjeńšinu wěriwych w Awstriskej jako swjaty dźeń a jón jako wosobinski swjaty dźeń swjećić. Nětko dyrbja ewangelscy křesćenjo pola swojeho dźěłodawarja za to wose­bity dowol­ přizjewić, hdyž chcedźa ćichi pjatk dale swobodne měć. „Za nas ewangelskich wěriwych je ćichi pjatk wosebje wažny“, pisa biskop cyrkwje Augsburgskeho wu­znaća w zjawnym lisće. „Mnohe křiže w zjawnym rumje pokazuja, kak zakorjenjeny ćichi pjatk w našej kulturje je.“

Muzej ma so zaso mošeja stać

Wotwažuja zhromadnosće

póndźela, 08. apryla 2019 spisane wot:

Tutzing/Magdeburg (B/SN). Nawodźa ewangelskeje a katolskeje cyrkwje Němskeje su zhromadne pozicije we wobchadźe z ćěkancami wuzběhnyli. W diskusiji „Mandźelstwo za wšitkich“ su pak po słowach katolskeho Magdeburgskeho biskopa Gerharda Feigi etiske pozicije rozdźělne. Tohodla je wažne tež dale w rozmołwje wostać, rjekny předsyda eku­meniskeje komisije katolskeje biskop­­ske- je konferency na kóncu posedźenja ­w ewangelskej akademiji Tutzing. Społnomócnjeny ewangelsko-lutherskeje cyr­kwje za ekumenu Karl Hinrich Manzke wu­zběhny, zo při wšěch rozdźělnych nahladach žaneje přičiny njeje z jednym hłosom njerěčeć. Mjeztym zo w mnohich ewangelskich krajnych cyrkwjach hižo homoseksualne pory žohnuja a jich mandźelski zwjazk kaž mjez mužom a žónskej mjeztym runostajeja, katolska cyrkej žohnowanje jenakosplažnych porikow nadal wotpokazuje.

Pomhaja w Ugandźe

nawěšk

nowostki LND