Posrědkuje na Bliskim wuchodźe

póndźela, 17. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Pietro Parolin, 65lětny kardinalny sekretar Vatikana, je so aktiwnje do konflikta na Bliskim wuchodźe zašaltował, schadźujo so z posołami Israela a USA. Kardinalny sekretar zwurazni starosć bamžowskeho zarjada hladajo na „ćežku situaciju“. Israelske knježerstwo planuje dźěle palestinskeho regiona wobsadźić. Parolin je přećiwo tajkemu „jednostronskemu postupowanju, štož jednanja wo měr na Bliskim wuchodźe nimoměry poćežuje. Israel kaž Palestina matej prawo na swoju eksistencu.“

Što rěkatej amen a haleluja

Bonn (B/SN). Wjele słowow ze Swjateho pisma pochadźa z hebrejšćiny abo grjekšćiny. Słowo „amen“, pola ewangelskich Serbow „hamjeń“, wužiwaja, dźensa tež w zjawnym žiwjenju po cyłym swěće, bjez toho zo jeho woznam znaja. Słowo je wotmołwa na Chrystowy paćer a je ze židowskeje tradicije přewzate. Wone woznamjenja telko kaž „tak njech je“. Wopřijeće pochadźa ze židowsko-křesćanskeje tradicije a rěka: „Chwalće Boha“. Słowo steji často na spočatku abo na kóncu psalmow. Z wopřijećom „haleluja“ křesćenjo ze słowom w ewangeliju přitomneho Chrystusa česća.

Žane atomowe brónje wjac

Bonn (B/SN). K 75. róčnicy ćisnjenja atomoweju bombow na Hiroshimu a Nagasaki je cyrkej politikarjow namołwiła wzdać so jadrowych bróni. „K tomu słušeja dowěrliwe rozmołwy a politiska wola k změnje“, žadaštaj sej předsyda katolskeje komisije Justitia et Pax, biskop ­Heiner Wilmer, a zamołwity rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Rehnke Brahms. Prěnje zakładne znamjo měła być ratifikacija zrěčenja wo atomowych brónjach přez UNO – tež přez Němsku.

Rjadnicu njezasudźić

Vatikan (B/SN). Kardinal kurije we Vatikanje, Michael Czerny, přisłušny za migraciju a ćěkańcow sudniske jednanje přećiwo abatisy Mechthild Thürmer w Bambergu wotpokazuje a zadźerženje rjadnicy wysoko hódnoći. „Bóh njech ju žohnuje!“ Nawodnica benediktinskeho klóštra při wšěm hroženju sudnistwa z jastwom potrěbnym dale cyrkwinski azyl zmóžnja. Abatisa z klóštra Kirchschletten je zasudźena njedowoleneje pomocy ćěkańcam dla. Sudnistwo chce ju z 50 dnjowymi sadźbami po 50 eurach chłostać.

Cyrkej starosći so wo wěriwych

Drježdźany (B/SN). Žony w Sakskej dóstawaja pozdźišo a mjenje dźěći. Ličba porodow loni ležeše w swobodnym staće pola 1,56, zdźěli statistiski zwjazkowy zarjad we Wiesbadenje. Z tym spaduja tež ličby křćeńcow a přiběra starosć cyrkwjow wo swojich wěriwych. Zdobom bě ličba nowonarodźenych ze 778 100 w Němskej wo 9 400 mjeńša hač w lěće 2018. Přerězna staroba žónskich, kotrež porodźichu swoje prěnje dźěćo, je w lěće 2019 dale postupiła, lěto do toho bě to 31,2 a 1990 hišće 25,4 lět.

Nowinki

Swójbny magacin ewangelskeho časopisa Sonntag wobsteji mjeztym dwě lěće. Krajny biskop Tobias Bilz, wudawaćel magacina, pisa k tomu w nalětnim zešiwku: „Magacin ‚Der SONNTAG‘ zdokonja cyle napřećiwne wěcy hromadu zwjesć a posrědkuje wjesołu zakładnu naladu, njeboji pak so tež chutnych temow.“ Biskop Bilz magacinej přeje, zo „čitacym dale hódne impulsy dawa, abo cyle jednorje wjeselo wobradźi“.

Vatikan so wotcuzbnja, měni Magdeburgski katolski biskop Gerhard Feige. Wón je dwělomny Vatikanski spis k reformam wosadow a wosadnych nawodnistwow z jasnymi słowami kritizował. „Jako wuknjacy přijimamy rady pokiwy“, rěka w jeho pastyrskim lisće wěriwym. „Jako biskop pak njedam so wot jich restriktiwnych přikazow lemić, dokelž je tójšto w nich woprawdźitosći cuze, wosebje štož našu ekstremnu situaciju diaspory potrjechi. Vatikan nam žane pozitiwne móžnosće rozrisanja njeposrědkuje, tež nic pobrachowacych měšnikow dla.“ Dalši biskopja a teologojo su tohorunja swoje starosće přichod katolskich wosadow nastupajo zwuraznili. Rozmołwy su nuznje trěbne.

Yiddish Summer Weimar je hudźbny festiwal a wotměwa so lětsa jenož pod hołym njebjom. Tak přewjeduja tam dźěłarnički a dohromady 24 koncertow. Wuměłstwowy nawoda festiwala Alan Bern je na akordeonje a klawěrje wjacore razy dožiwjomny. Zakónčacy koncert wšitkich wobdźělnikow wotměje so 22. awgusta na Weimarskim Beethovenowym naměsće.

Porynski prezes Manfred Rekowski wotpokazuje wótru kritiku něhdyšeje durinskeje ministerskeje prezidentki Christiny Lieber­knecht, zo su cyrkwje w koronakrizy zaprajili a statysacy ludźi samych wostajili. „Tajka kritika je nimale bjez kóždeho wopodstatnjenja“, praji 62lětny teologa. Předewšěm w chorownjach su mnozy dušepastyrjo w kontakće z personalom rozrisanja namakali.

Filmowa dźiwadźelnica Iris Berben je drje z cyrkwje wustupiła, ale wo sebi ­praji, zo ma katolske zakłady, po kotrychž je žiwa. Jako najćešej hrěchaj wobhladuje wona zawisć a skuposć. Woboje čłowjeka zwohidźa. 70lětna měni, zo „njesměš wočakowanja druhich za swoje měć. Tež hdyž trjebaš wjele energije, zo by sam po swojim puću kročił.“

Reformowe hibanje „My smy cyrkej“ namołwja katolsku cyrkej w zjawnym lisće, ze „synodalnym pućom“ pokročować. Reformowy proces měli „njepowalnje dale wjesć. Ani koronakriza ani najnowše směrnicy kongregacije Vatikana njesměli haćić“, rěka w lisće, kotryž su minjeny tydźeń w Mnichowje wozjewili. We wobłuku synodalneho puća zaběraja so zastupnicy cyrkwje a lajkojo z nutřkocyrkwinskimi prašenjemi. Klerusowa kongregacija Vatikana bě wukazała, zo je lajkam zakazane wosady nawjedować. To je tež mjez němskimi biskopami zdźěla raznu kritiku zbudźiło.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND