Wobydlerjam Beiruta pomhać

póndźela, 24. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je biskopow, měšnikow a rjadnikow w Libanonje namołwjał, potrjechenym wobydlerjam wosebje bliscy być. Katastrofa eksplozije w Beiruće žada sej wot wšitkich „za de­rjeměće tutoho woblubowaneho kraja hromadu dźeržeć a dźěłać“, rjekny bamž. W tutym času njesměła cyrkej ćerpjacych ludźi samych wostajić. Po njedawnej sylnej detonaciji, při kotrejž je znajmjeńša 150 ludźi zahinyło, hroža krajej hłód a problemy ze zastaranjom.

Nowy farar

Drježdźany (B/SN). Drježdźanska cyrkej Našeje knjenje bórze jedne z dweju far­ske­ju městnow znowa wobsadźi. Wo nje prócujetaj so dwaj kandidataj, kotrajž staj so hižo w juniju na Božich słužbach předstajiłoj, kaž to Załožba cyrkwje Našeje­ knjenje zdźěli. Jedna so wo Budyskeho tachantskeho fararja Christiana Tiedu a wukrajneho fararja Stephana Arrasa, tuchwilu skutkowaceho w ewangelskej wosadźe w Dublinje. Nowe wobsadźenje farskeho městna je trěbne, dokelž woteńdźe wjelelětny farar Sebastian Feydt kónc awgusta jako superintendent do Lipska. Štó z kandidatow cyrkej přewozmje, njeje­ hišće znate. Cyrkej nima swójsku wosadu w klasiskim zmysle, ale wja­za z Božimi słužbami a druhimi poskitkami domjacych a turistow.

Zakryty wołtar w cyrkwi

Drježdźany (B/SN). Njewšědna wuměłska instalacija je wot 13. awgusta w Drježdźanskej cyrkwi Martina Luthera widźeć. Šěsć metrow dołhi a přez štyri metry šěroki płat zakrywa wołtar ewangelskeje cyrkwje z lěta 1887 w nowo­romaniskim stilu. Zamołwity za to je Drježdźanski wuměłc Daniel Rode, kaž to Drježdźanska ewangelsko-lutherska wosada zdźěli. Rode je wupyšił płat z tekstom „I want to“ (serbsce: Ja chcu). Wuměł­ska akcija je hač do 30. awgusta za zjawnosć přistupna.

Přećiwo smjertnemu chłostanju

Manila (B/SN). Na spočatku wuradźo­wa­njow filipinskeho parlamenta wo znowazawjedźenju smjertneho chłostanja su katolscy biskopja zesylnili swoje wotpokazanje: „Smjertne chłostanje rani do­stoj­nosć čłowjeka, kotraž so tež po złóstnistwje njezhubi.“ Hakle 2006 bu smjertne chłostanje pod nawodom prezidentki Glorije Arroyo wotstronjene. Pod nowym prezidentom Rodrigom Duterte chcedźa je znowa zawjesć.

Wožiwja klóšter Memleben

Memleben (B/SN). Třo benediktinojo su abtownju Münsterschwarzach w běhu pjeć dnjow w něhdyšim klóštrje Mem­leben w dole rěki Unstrut znowa wožiwili. Projekt „Ora et labora“ běži wot 2011 a ma wopytowarjam dźensniše žiwjenje mnichow zbližić. Nimo hodźinskich modlitwow a nyšporow je tam klóšterska dźěłarnja přistupna a wjedu tam wote­wrjene rozmołwy. Klóšter Memleben běše­ w lěće 975 rjad benediktinow załožił. Jako kejžorska pfalca sta so wón z jednej z naj­wažnišich rezidencow Ottonskich knje­žićelow.

Nowinki

Biskopaj dóstanjetaj myto měra. Kar­dinal Reinhard Marx a ewangelski bayerski krajny biskop Heinrich Bedford-Strohm dóstanjetaj Augsburgske měrowe myto. Z počesćenjom hódnoća skutkowanje mužow, kotrajž njehladaštaj na rozdźělnosće, ale wuzběhowaštaj zhromadnosće, rjekny wyša měšćanostka Augsburga Eva Weber (CSU). Duchownaj přeco zaso swojej ruce wupřestrěštaj, w zastupnistwje swojich wěriwych. Wonaj koncentrujetaj so na to, štož wšitkich wjaza – zhromadnu wěru a měrliwu mjezsobnosć.

Carolin Hillenbrand, němska winowa princesna a teologowka, wabi za zjawnu rozmołwu wo wěrje. Nabožina móže być lěpk a nic klin w towaršnosći, rjekny 27lětna portalej „Vatican News“ w Romje. Rodźena w Heppenheimje studowaše wo­na politiske wědomosće a katolsku teologiju a pisa tuchwilu w Münsteru swoje doktorske dźěło. Nabožina a jeje zastojnstwo jako winowa princesna datej so derje zwjazać, praji Hillenbrand. Słowo wino so 400 razow w bibliji jewi. Při swojich terminach we winowym hospodarstwje přińdźe wona „husto do rozmołwy wo Bohu a wo połoženju na swěće“.

Modlće so za měr! Mjeztym 75 lět tra­jacy měr a 30 lět jednoty Němskeje stej nastork za pućowanje madony z Fatimy ­po wuchodnej Němskej. 1. awgusta je wo­na do biskopstwa Zhorjelc, do Kulowa dóšła. Mać Boža we Fatimje ludźi prosy: „Modlće so wšědnje róžowc wo měr na swěće a wo kónc wójnow.“ Naš nadawk je, ludźom pomhać poselstwo Našeje lube­je knjenje z Fatimy spóznać, po nim žiwi być a je rozšěrjeć. To stawa so po cyłym swěće přez katolsku cyrkej. Poselstwo ­Fatimy je dźěl nowoewangelizacije, rjekny farar Ansgar Florian w němskej a serbskej rěči na spočatku Fatima-nyšpo­ra njedawno w Kulowskej cyrkwi před postawu Fatimy. Nětko, w času nowych łamkow, pandemije z lestnym koronawirusom, wójnow w mnohich krajach, přirodnych katastrofow, razantnych změnow klimy, znowarozdźělenja hospodarskich a politiskich mocow na swěće, trjebamy měr a modlitwy. Z toho wu­cha­dźa próstwa maćerje Božeje: „Modlće so, modl­će so, modlće so!“ W Kulowje to činjachu, hromadźe z madonu z Fatimy. Farar Gabriš Nawka modleše so róžowc serbsce.

Spisowaćel Bernhard Schlink je w jara nabožnej swójbje wotrostł, kaž wón ilustrowanemu časopisej Die Bunte dowěrliwje wuzna. W protestantiskej teolo­giskej domjacnosći kubłany literat rozprawješe wo dźěćatstwje z modlitwu do a po jědźi, rano z hesłami ewangelskeho bratrowstwa, wječor z bibliju“, njedźelu pěstowachu chorale Bacha a chodźachu kemši. To njejsu wjace moje rituale, ale w dźěćatstwje mějach je rady“, rjekny 76lětny jurist. Tež domjacu hudźbu měje­še rady. Nan je so wróćo sćahnył do swo­jeje komorki, mać je so ze swojimi štyrjomi dźěćimi zaběrała „a je nas na mnohotne wašnje spěchowała“.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND