Lukašenko kritizuje cyrkej

póndźela, 31. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Minsk (B/SN). Prezident Běłoruskeje Aleksander Lukašenko je so zjawnje hóršił, zo podpěruja cyrkwje demokratiske hibanje w swojim kraju. „Mje zadźiwa stejišćo našich konfesijow“, pisa Lukašenko na swojej internetnej stronje. „Duchowni njeměli opozicionelnych podpěrać. Stat njebudźe tomu přihladować. Cyrkwje měli so hańbować. Politika nima­ w cyrkwi ničo pytać.“ Nimo druhich nabožinow tež EU wólbny wuslědk z 9. awgusta njepřipóznawa. Knježerstwo bě wozjewiło, zo je 80 procentow Běło­rusow za Lukašenka hłosowało, štož prawdźepodobnje njetrjechi. Wosebje katol­ska cyrkej žada sej narodny dialog. Wjetšina wobydlerstwa Běłoruskeje su prawosławni křesćenjo, něhdźe 15 procentow su katolskeje wěry.

Ličba hłód tradacych stupa

Berlin (B/SN). Diakonija-katastrofowa po­moc liči koronapandemije dla ze stupacym hłodom a alarmuje zjawnosć. „Hišće ženje njebě telko ludźi na swěće na pomoc pokazanych“, rjekny prezidentka ewangelskeho pomocneho skutka Cornelia-Füllkrug-Weitzel při předstajenju lětneje rozprawy 2019. Ličba akutnje hłód tradacych móhła so po hódnoćenju UNO hač do kónca lěta podwojić a we wosebje wohroženych krajach wot 135 milionow ludźi na 265 milionow zwyšić. Sylnych wobmjezowanjow korony dla su miliony ludźi swoje dochody zhubili, płaćizny žiwidłow su na přikład přez zawrjenje mjezow zdźěla masiwnje přiběrali. Michael Frischmuth, nawoda kontinenta Azije, rjekny, zo su pomocne programy na połoženje pandemije při­podobnjene a zo su zdźěla tež stare instru­menty humanitarno-křesćanskeje pomocy zaso aktiwizowane. Jako přikład mjenowaše wón poliw­kowe kuchnje, z kotrymiž docpěwaš na přikład w Indiskej relatiwnje spěšnje miliony pućowacych dźěłaćerjow.

Mjenje pjenjez wosadam

Drježdźany (B/SN). Wosady krajneje ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Sakskeje dyrbja so klětu korony dla na wjele mjenje­ pjenjez krajneje cyrkwje nastajić, a to na nimale połsta procentow, pisa 40lětny prezident zarjada krajneje cyr­kwje, Hans-Peter Vollbach w předsłowje hospodarskeje rozprawy 2021. Město 16 eurow chcedźa jenož hišće wosom eurow za kóždeho wosadneho płaćić. Wosady měli w najhóršim padźe swoje składo­wane pjenjezy wužiwać, zo bychu skrótšenja wurunali, rjekny prezident. Wupad cyrkwinskeho dawka hač do 20 procentow je najwjetša strata krajneje cyrkwje.

Nowinki

Předań na njedźelach je tema zjawnych debatow. Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica je sej kónc awgusta znowa škit njedźele žadała. Wikowarjo běchu sej na wjacorych njedźelach žadali, zo smědźa swoje wobchody w Berlinje wotewrěć. Zakładny zakoń Němskeje pak škita njedźelu jako dźeń „wotpočinka a dušineho wokřewjenja“. „Hladajo na čas korony su wosebje žony w zašłym času byli jara zapřehnjene a nětko bychu zaso dwě třećinje dźěławych žonow w drobnym wikowanju jako předawarki přidatnje dźěłać měli. Runje wone su sej njedźelny wotpočink zasłu­žili“, měni biskop Stäblein.

Biskopska konferenca je na Twitteru zastupjena. Biskopja chcedźa bóle prezentni w socialnych medijach być. Nowinarska agentura DBK je wopodstatniła, zo su spočatk awgusta zapołožili wosebitu webstronu, kotraž budźe bórze oficialnje přistupna. Hižo w februarje su wosebitu stronu na Facebooku zarjadowali: , kotruž je mjeztym wjace hač 4 000 ludźi wopytało. Dokelž pak su stronu w někotrych padach za wopačne powěsće znjewužiwali, je biskopstwo na Twitterowym accounće pod katholisch.de lisćinu wopodstatnjenych biskopskich stronow k dispoziciji stajiło.

Čłowjek ma prawo na sebjemordarstwo, pisa ewangelsko-lutherski tydźenik krajneje cyrkwje Sakskeje w awgusće. Z wida Hannoverskeho krajneho biskopa Ralfa Meistera ma čłowjek prawo na sebjemordarstwo. „Při čimž njeměnju prawo juristisce, ale rozumju je teologisce jako­ jednu móžnosć“, wón rjekny. W debaće wo znowarjadowanju pomocy při mrěću w Němskej zwurazni wón swoje dwěle, zo móže zakoń tole jedno­zmyslnje definować. Rozmyslowanja hódna je jemu poradźowanska winowatosć, po móžnosći z přiwuznymi a lěkarjemi. „Měli wšitke móžnosće wužiwać, zo wostanje žiwjenje žiwjenjahódne hač do poslednjeho zdychnjenčka“, žadaše sej teologa.

Rownišćo z dwanaće štomowymi ro­wa­mi je sej socialny dróhowy magacin Asphalt w pohrjebnym lěsu Deister pola Hannovera kupił. Móžnosć so tu pochować dać, ma kóždy z wonych 200 předawarjow nowi­ny Asphalt, kotřiž su wšitcy wot chudo­by potrjecheni – jako alternatiwa k anonymnemu pohrjebej za chudych. Wudawki přewozmje dróhowa nowina.

Mobilny telefon časćišo wědomje hasnyć, poruča Kölnski kardinal Rainer Maria Woelki. Jónu pušćić a wotstawk zdobyć je wažne za swójske žiwjenje, rje­kny wón w biskopskim słowje k dnjej w Kölnskim biskopskim radijowym sćelaku Domradio. „Dokelž so ći jeno z prawym wotstawkom poradźi, wěcy prawje posudźować. Njejsmy potom sami hižo­ srjedźišćo, wokoło kotrehož so wšitko wjerći“, Woelki wuzběhny. „Spóznawamy zwiski znowa – a móžemy lěpje priority za naše žiwjenje sadźeć. My čłowjekojo, my směmy runjež jónu ,wotšaltować‘.“

Politikarce Zelenych Katrin Göring­Eckardt ćežko padnje, so wosadneho spěwanja za čas koronapandemije wzdać. „Tak spěwamy ,Tebje my Boha chwalimy‘ cyle jednorje pod dušu, rjekny předsydka frakcije Zelenych w Zwjazkowym sejmje „zeitzeichen“. 54lětnej teologowce, kotraž steješe wot 2009 do 2013 na čole synody EKD, je po swójskich słowach „cyle­ normalna zhromadnosć pobrachowała“, jako Bože słužby hižo njewot­měwachu. „Sym potom tež zaso na Bože słužby chodźiła, jako bě to dowolene. Tola to potom njeje to samsne, hdyž njesměš spěwać.“

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND