Wopačne hołdowanje

póndźela, 07. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je Mafiju kritizował, zo česćuja jeje přisłušnicy před swojimi domami na procesionach w južnej Italskej postawy swjateje Marije. Dźěłowa skupina na bamžowskej Marianskej akademiji měła w zhromadnym dźěle ze zastupjerjemi cyrkwje a wobkedźbowarjemi tajke zjawne pobožnosće zaměrnje wobkedźbować. Wosebje w Kalabriskej procesiony bamža starosća, dokelž tam šefam clana z Marijinymi postawami hołduja.

AfD polarizuje

Drježdźany (B/SN). Rosćaca towaršnostna polarizacija wotbłyšćuje so tež w katolskej cyrkwi biskopstwa Drježdźany-Mišno, rjekny biskop Heinrich Timmer­evers powěšćerni dpa. Problemy na přikład su, hdyž so čłonojo AfD w cyr­kwinskich gremijach angažuja abo hdyž wučerjo nabožiny z nimi sympatizuja. Towaršnostne problemy njehodźa so rozrisać, hdyž je ignoruješ abo bagatelizuješ. Trěbna je stajna zwólniwosć k rozmołwje, wažna pak je tež zmužitosć za jasne stejišćo. Prašenje, kak z tajkimi pozicijemi wobchadźamy, kotrež so jasnje wot křesćanskich zakładnych přeswědčenjow a wot Zakładneho zakonja zdaluja, zaběra mnohich wěriwych.

Wobchody njedźelu njewotewrěć

Berlin (B/SN). Ewangelska cyrkej Ber­lin-Braniborska-šleska Hornja Łužica je žadanje wikow, zo měło njedźelu wjace wobchodow w Berlinje wotewrjene być, znowa wotpokazała. Zakładny zakoń škita­ njedźelu jako „dźeń měra a dušineho wotpočinka. Škit njedźele je runje w časach korony nuzniši hač hdy prjedy“, wuzběhny biskop Christian Stäblein. Po jeho słowach bychu njedźelu wote­wrjene wobchody wosebje maćerje trjechili, dokelž stej dwě třećinje we wiko­wanju dźěławych žony.

Moderny přitwar za cyrkej

Drježdźany (B/SN). 128 lět stara neogo­tiska Tomašowa cyrkej w Drježdźanach-Gruna dóstanje moderny přitwar. Hač dosrjedź lěta 2021 nastanje tam płony twar z wosadnymaj rumnosćomaj na sto kwadratnych metrach, kaž čłon twar­skeho wuběrka Gerhard Schmidt zdźěli. Dotalne rumnosće w přizemju stareho wosadneho domu přetwarja a přenajmu je ekumeniskej pomocy za seniorow, kotřiž­ chcedźa tam wodnjo přebywać. Z herbstwa jednotliwca a z dalšich pjenježnych darow tónle 540 000 eurow drohi twar financuja.

Za Běłorusku so modlić

Zhorjelc (B/SN). Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt wěriwych namołwja, z wo­by­dlerjemi Běłoruskeje so solidarizować. Tuchwilne połoženje w tym staće „ma mnohe podobnosće ze situaciju 1989 w NDR, jako bu jebanstwo při komu­nalnych wólbach wotkryte“. Wažne pře­de­wšěm je, zo tam krejpřeleću zadźě­waja. Biskop Ipolt wěriwych namołwja za rozrisanje konflikta so modlić.

Nowinki

Bamž njepojědźe do wukraja. Lěto 2020 je za Franciskusa prěnje bjez wukrajneje jězby. Lětsa za měrc bě planowana wuprawa na kupu Malta. Koronapandemija pak je tomu zadźěwała. Wot lěta 1979 so taj­ke jězby prawidłownje wotměwachu. Bamž Franciskus je wot 2014 kóžde lěto znajmjeńša štyri razy we wukraju přebywał a so z wěriwymi zetkawał, so z nimi modlił a rozmołwjał. Planuja pak nětko zaso generalne awdiency swjateho wótca z hosćimi.

Winowe woblatka předawa pjekarnja hostijow w frankskim Neuendettelsauwje. Dokelž w časach korony na Božim wotkazanju w ewangelskich cyrkwjach zhromadne piće z jednoho kelucha wobmyslenjow hygieny dla móžno njeje, su tam mysličku zrodźili dźěl wody w ćěsće z winom narunać. Tak rozprawja wjed­nica pjekarnje, wyška Neuendettelsauerskich diakonisow Erna Biewald. Winowa hostija je přidatny poskitk, wšako su dobri protestanća zwučeni na Bože wot­kazanje z winom.

Cyrkwinske azyle su lětsa lědma komplikowane sudniske jednanja wuskut­kowali. Kaž Zwjazkowy zarjad za migra­ciju a ćěkancow (BAMF) zdźěli, zwěsćichu tam wot januara do kónca julija tři procenty rozsudźenych padow z njewšědnej „krutosću“. Centralnemu zarjadej BAMF su lětsa 169 naležnosćow z 241 woso­bami cyrkwinskeho azyla přizjewili, kotrež­ mějachu tak mjenowany Dublinski poćah. To rěka, zo je poprawom druhi stat hač Němska za nje zamołwity. Zwjazk a kraje běchu lěta 2018 wobzamknyli, zo hodźi so čas za Dublinske pady w cyrkwinskim azylu na 18 měsacow podlěšić.

Patrej benediktinow Anselmej Grünej je koronakriza pokazała, zo mamy wšitcy kedźbliwje a zamołwiće ze sobučłowjekami wobchadźeć. 75lětny rjadnik rjekny w interviewje z časopisom rtv, zo wěri do žedźby ludźi za wěru a strowej spiritualitu. W zašłym času je dale a wjace ludźi wo rozmołwu z nim prosyło, dokelž so wón sam w času korony lědma w zjawnosći pokaza. Na cyrkwje Anselm Grün apeluje „rěč a rituale namakać, kotrež ludźi­ dźensa narěča a změruja“.

Astrofyzikar a wědomostny žurnalist Harald Lesch wuznawa so ke křesćanskej wěrje. Na prašenje w interviewje składnostnje jeho 60. narodnin, hač Bóh eksistuje, wón wotmołwi: „Hdyž nic ma so wón wunamakać.“ W telewiziji bě Lesch hižo časćišo zwuraznił, zo wón w přirodźe ze stworićela wuchadźa. „Na argument, zo so wěra a přirodowěda wu­zamkujetej, wotmołwju: Mój přećelo, ty nimaš žanoho zdaća wo přirodowědźe.“

Awtorka krimijow Donna Leon njebě „ženje wosebje wěriwa“. To rjekny wona dźenikej Neue Osnabrücker Zeitung. Jeje mać pak bě katolska a je kemši chodźiła. Krótko do jeje smjerće so ju Donna Leon wopraša, hač wona woprawdźe do Jě­zusa, do njebjes a do žiwjenja po smjerći wěri. Wotmołwa maćerje „to by rjenje było“ bě za nju „najlěpša, kotruž sym hdy w prašenjach wěry słyšała“.

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND