Bamž Srjedźnu Aziju wopytał

póndźela, 26. septembera 2022 spisane wot:

Nur-Sultan (B/SN). Prěni raz wobdźěli so bamž Franciskus na kongresu wjednikow swětowych a tradicionelnych nabožinow, zo by wón na mjezy mjez wuchodom a zapadom, mjez Aziskej a Europu posrědkował poselstwo přećiwo hidźe a wójnje, za měr a swobodu nabožinow, za wjace runoprawnosće a za mjezynabožny dialog. Bamž zwurazni, zo „njejsu nabožiny žadyn problem, ale dźěl rozrisanja. Bóh woznamjenja měr a wjedźe stajnje k měrej, ženje k wójnje“. W ludnosći Kazachstana hraje křesćanska nabožina podrjadowanu rólu. 70 procentow wobydlerjow Kazachstana su muslimojo.

Kritika na němskich biskopach

Cyrkwje kondolěrowali

póndźela, 19. septembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN) Po smjerći jendźelskeje kralowny Elizabeth II. su mnozy zastupjerjo cyrkwjow po cyłym swěće sobučuće wěriwych swójbnym zemrěteje po­srědkowali. Bamž Franciskus je w telegramje nowemu kralej Charlesej III. a cyłej kralowskej swójbje swoje žarowanje wuprajił. Wón wuzběhny „jeje přikład při spjelnjenju winowatosćow, jeje njepowalne swědčenje wěry wo Jězusu Chrystusu a jeje krutu nadźiju do spjelnjenja jeho slubjenjow.“ Wona je so z wjacorymi bamžemi zetkawała, pak w Romje pak w Jendźelskej. W lěće 2014 wopyta wona bamža Franciskusa. Tež primas anglikanskeho swětoweho zhromadźenstwa, arcybiskop Justin Welby z Canterburyja, wuzběhny w pismje 75 do 83 milionam Jendźelčanam po cyłym swěće, zo bě zemrěta kralowna „swěrna křesćanka, kotraž je kóždy dźeń swojeho žiwjenja we wěrje žiwa była.“ Wona je wječor ze styknjenymaj rukomaj před łožom klečo so modliła, kaž bě ju to mać nawučiła. Kralowna lubowaše klasiske kěrluše a krótke prědowanja, maksimalnje dwanaće mjeńšin. Elizabeth II. bě swětowa nawodnica anglikanskeje cyrkwje „Church of England“.

Jan Pawoł I. swjatoprajeny

póndźela, 12. septembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Jan Pawol I. (1912–1978) je po jenož 33 dnjach jako bamž na zajeće Božeje ručki zemrěł. Swjaty wótc Franciskus je njedawno na swojim prědowanju k swjatoprajenju Jana Pawoła I. na Pětrowym naměsće w Romje z dorazom před populistami warnował. Po jeho měnjenju wužiwaja tući krizowe časy, zo bychu jako dobroćeljo wustupowali a swoju nahladnosć a móc powjetšili. Strach hrozy, zo woni ludźi emocionalnje wobwliwuja. „Začuća rozčerćenosće abo stracha před přichodom polěkuja zranliwosći čłowjekow“, praji Swjaty wótc.

Jandźel Kalkutty

Emeritowaneho bamža wopytali

póndźela, 05. septembera 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). 27. awgusta je bamž Franciskus w Pětrowej cyrkwi w Romje dwaceći dalšich měšnikow ze štyrjoch kontinentow jako kardinalow postajił. Nowi kardinalojo wopytachu po tym emeritowaneho bamža Benedikta XVI. (2005–2013) w klóštrje „Mater Ecclesiae“ a modlachu so z 95lětnym zhromadnje „Salve Regina“. Pozběhnjenje wuzwolenych do stawa kardinala w purpurowej drasće bě zazběh zhromadźizny wšěch kardinalow, na kotrejž chcedźa wo přetwarje centralneho zarjada katolskeje swětoweje cyrkwje wuradźować.

Wosebite pišćele

Žadaja sej reformy

póndźela, 29. awgusta 2022 spisane wot:

Rom (B/SN). Katolikojo w Italskej přeja ­­sej wjace wotewrjenosće, transparency a wobdźělenje lajkow w zwisku ze synodalnym procesom na swěće, zdźěli italska biskopska konferenca. „Začuće, zo jedyn na druheho słucha, je zawěsće to najwjetše znowawotkryće synodalneho procesa a prěni nimoměry hódny wupłód“, pisaja w dokumenće na internetnej stronje biskopskeje konferency. Na naprašowanju je so 500 000 ludźi z 50 000 synodalnych skupinow wobdźěliło.

Młodźinske zetkanje

Taizé (B/SN). Prezidentka komisije Europskeje unije Ursula von der Leyen je 27. awgusta swětowe zetkanje młodźiny w francoskim měsće Taizé wopytała, zo by wo europskich temach z wobdźělnikami rěčała. Taizé je lětdźesatki woblubowane zetkanišćo swětoweje młodźiny. Frère Alois, prior bratstwa Taizé, wjeseli so, zo je so wot jutrow sem wjace hač 20 000 młodostnych ze wšeho swěta na tydźenskich zetkanjach k zhromadnemu modlenju, k rozmołwam w małych skupinkach a na praktiskim sobudźěle wobdźěliło. Bratstwu přisłuša sto mužow z 30 krajow, kotřiž su sobustawojo ewangelskeje a katolskeje cyrkwje.

Biskop zajaty

Z bamžom telefonował

póndźela, 22. awgusta 2022 spisane wot:

Kijew (B/SN). „Sym jemu wo ruskich nadpadach a wo zesylnjenym terorje napřećo našemu krajej rozprawjał“, praji ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj w swojej wšědnej widejowej powěsći wo njedawnym telefonaće z bamžom Franciskusom. „Sym so za jeho podpěru dźakował a smój rěčałoj wo tym, kak móžemoj zaso měr w kraju docpěć. Bamž nas podpěruje“, wón doda. Wobaj po­twjerdźištaj wospjet móc modlenja. Přeće bamža Franciskusa Ukrainu wopytać dale wobsteji. Romsko-katolski arcybiskop Lwiwa Mieczyslaw Mokrzycki warnowaše, zo powjedźe zaměr k dezastrej, jeli bamž najprjedy do Moskwy pojědźe a potom hakle do Ukrainy.

Zjawny list

Woblubowane zetkanja

póndźela, 15. awgusta 2022 spisane wot:

Rom(B/SN). Do swojeje měšniskeje swjećizny je Michele Madonna jako DJ w diskotekach skutkował. Dźensa organizuje w problemowych štwórćach Neapela partyje, na kotrychž so sta młodostnych wobdźěla. Kaž katolska powěsćernja rozprawja, je bamž Franciskus z měšnikom telefonował a so jeho woprašał, kak móže wón před telko młodostnymi rěčeć. Madonna jemu wotmołwi, zo njeje to problematiske, dokelž su to swjedźenje za młodostnych z křesćanskej disko-hudźbu a z momentami modlenja. „Prošu informujće mje běžnje wo tym“, bamž rozmołwu z měšnikom zakónči.

Zmužiće sonić

Kritika na stejišću z Vatikana

póndźela, 08. awgusta 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je na zmylk w komunikaciji při wozjewjenju Vatikanskeho stejišća k synodalnemu pućej bjez podpisma a datuma pokazał. Wotpósłar je Vatikanski statny sekretariat. W stejišću mjez druhim pisaja, zo nimaja biskopja a wěriwi prawo „k při­wzaću nowych reformow we wjednistwje a nowych wusměrjenjow wučby a moralki“. Přičina kritiki je, zo byštej so móhłoj cyrkwinska zhromadnosć na hrački stajić a jednotu cyrkwje wohrozyć. Na prašenje žurnalistow, hač tute stejišćo žadanemu dialogej nješkodźi, pokaza bamž na swój wosobinski list k „synodalnemu pućej“ z lěta 2019, kotryž dźensa hišće płaći.

Dokumenty dyrbja pruwować

„Pokutna jězba“ do Kanady

póndźela, 01. awgusta 2022 spisane wot:

Edmonton (B/SN). Bamž Franciskus je so na prěnjej wot šěsć stacijow wopyta w Kanadźe ze zastupjerjemi indigeneje ludnosće z First Nations, Inuitow a Metis kaž tež z premierministrom Justinom Trudeauwom zetkał. Swjaty wótc je na hnujace wašnje prawobydlerjow Kanady za přeńdźenja zastupjerjow katolskeje cyr­kwje na indigenych dźěćoch wo wodaće prosył. Přisłušnicy katolskeje cyrkwje a rjadniske zhromadźenstwa wobdźělichu so na projektach kulturneho ničenja a wunuzowaneje asimilacije prawobydlerjow. To měješe swój wjeršk w systemje internatnych šulow. Wot lěta 1880 běchu přez lětdźesatki něhdźe 150 000 indigenych dźěći swójbam wutorhnyli a do katolskich internatow zawlekli. W tutych šulach dožiwichu namóc, seksualne ­znjewužiwanje, tradachu hłód a bědźachu so z chorosćemi. Sta dźěći zemrěchu. Posledni tajki internat bu w lěće 1996 zawrjeny.

Rozestajenja wo sakramentach

Swjaty Wótc wopyta Kanadu

póndźela, 25. julija 2022 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Wot 24. do 30. julija wopyta bamž Franciskus kanadske města Edmonton, Quebec a Iqaluit při Sewjernym polarnym morju. Nimo toho wopyta wón wosadu Maskwacis a chce so na putniskej jězbje k swjatej Hanje pola Lac Sainte Anne wobdźělić. W srjedźišću jězby steja rozmołwy ze zastupjerjemi indigenych ludow First Nations, Metis ­a Inuits, zo by swjaty Wótc dokładnišo zhonił wo wosudach dźěći w tamnišich šulach Residential Schools a so za wobdźělenje katolskeje cyrkwje, wosebje w katolskich internatach, na nastatej škodźe zamołwił. W tutych šulach su dźěćom w 19. a 20. lětstotku swójsku rěč a kulturu rubili.

Teologija w dalokostudiju

nowostki LND