Jubilejne lěto za židow

póndźela, 22. februara 2021 spisane wot:

Düsseldorf (B/SN) W Němskej mamy mjeztym 1 700 lět židowske žiwjenje. Najstarše tudyše pisomne žórło pochadźa z lěta 321 wot kejžora Konstantina. Předsyda nošerskeho towarstwa jubilejneho lěta Matthias Schreiber wupraji so w interviewje z katholisch.de k židowskim korjenjam křesćanstwa, k antisemitizmej w Němskej a k zamołwitosći křesćanskich cyrkwjow napřećo židowskim sobučłowjekam. Schreiber je ewangelski farar a dźěła dźensa jako cyrkwinski a nabožinski społnomócnjeny w statnej kencliji w Düsseldorfje.

Na „dróhu smjerće“ njezabyć

Bonn (B/SN). Zastupjerjo katolskeho kubłanskeho skutka su na swětowym dnju židowstwa a křesćanstwa wopory nacionalsocializma wopominali a k stražliwosći a čłowjeskosći namołwjeli. Tak napominaše bamž Franciskus we wosebitym poselstwje, zo njeměłoj so tajka hida a namóc kaž w času holocausta hižo wo­spjetować. „Wobhladajće sej, kak běchu tehdy započeli dróhu smjerće, ničenja a brutality twarić.“ Křesćenjo měli sej přeco znowa wuwědomjeć, zo je so Jězus jako žid narodźił a jako žid na křižu wudychał.

Róžowa póndźela w Kölnje

póndźela, 15. februara 2021 spisane wot:

Köln (B/SN). Dokelž póstniske ćahi lětsa wupadnu, přewjedźechu přećah dźensa w miniaturnej formje a klanki w póstniskich kostimach přez město rejowachu! Wot lěta 1802 zahorjatej legendarnej a typiskej klance na kijach Tünnes a Schäl Kölnskich wobydlerjow. Při tym rěčitej wonej w Kölnskim dialekće. Ze sydom do wósom kilometrow dołhim póstniskim přećahom z něhdźe 10 000 wobdźělnikami bě w zašłych lětach Kölnjanski ćah najwjetši w cyłej Němskej. Lětsa stejachu we wulkej hali jenož 16 miniaturnych póstniskich wozow. Róžowa póndźela je wusko z katolskej cyrkwju zwjazana. Swjedźeń wotměje so stajnje póndźelu do popjelneje srjedy. Wot 11. do 19. lětstotka počesćichu bamžojo njedźelu do róžoweje póndźele zasłužbne wosobiny ze złotej róžu. Dokelž wotměwaše so hłowna zhromadźizna karnewalskich towaršnosćow přeco póndźelu po tutej njedźeli, pomjenowachu ju norojo róžowu póndźelu.

Bamž planuje jězbu do Iraka

póndźela, 08. februara 2021 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus chce najebać wobmyslenja do Iraka lećeć. „Tež hdyž budźe mje wjetšina Irakčanow pandemije dla jenož w telewiziji sćěhować móc, móža woni začuwać, zo je bamž mjez nimi“, rjekny pontifeks w rozmołwje ze žurnalistami we Vatikanje. Hižo Jan Pawoł II. bě so w lěće 2000 nadźijał, zo móže Irak wopytać. Politiskich napjatosćow dla pak jězbu njenastupi. Franciskus nochce tamnišich ludźi znowa přesłapić. „Hdyž ćerpja, jich tróštujemy“, wón wuzběhny. We wobłuku wopyta wot 5. do 8. měrca chce so swjaty wótc na mjezynabožnym modlenju z křesćanami, muslimami, židami a dalšimi wobdźělić.

Zběraja pjenjezy za Etiopisku

Erfurt (B/SN). Wołanje za pomoc kardinala Souraphiela, arcybiskopa Addis Abeby, a Petrosa Bergi, kiž socialne projekty na městnje rjaduje, zbudźi da­rjensku akciju Erfurtskeho biskopstwa. W slumach a předměstach Addis Abeby, stolicy Etiopiskeje, maja so wutworić wuměnjenja za myće rukow. Darowanska akcija započa so w adwenće a dale traje. Dotal su 3 800 eurow nazběrali.

Židźa nětko wěsćiši

Bamž chwali žurnalistow

póndźela, 01. februara 2021 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Nimo chwalby wupraja so bamž tež k strachej pohubjeńšaceje so kwality přinoškow ze stron žurnalistow. „Hdyž žurnalisća sej hižo swoje póduše njewotběhaja a so wjace z ludźimi njezetkawaja a jenož jedyn wot druheho kopěruja“, je to strašne wuwiće. Na cyr­kwinskim swětowym dnju za komunikaciske srědki 24. januara chwaleše Franciskus njebojaznych a zmužitych žurnalistow, kotřiž so za demokratiju, za sła­bych a přesćěhanych zasadźeja.

Zakazać jadrowe brónje

Bonn (B/SN). Jako „wulku kročel doprědka do swěta bjez atomowych bróni“ je zamoł­wity za měr Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Renke Brahms, zrěčenje UNO wo zakazu jadrowych bróni mjenował. „Mjez křesćanami z cyłeho swěta knježi přezjednosć, zo maja so wšitke atomowe brónje zničić. Woni su kruće přeswěd­čeni, zo njehodźa so atomowe brónje hižo­ wusprawnić.“ Dojednanje su lěta 2017 cyłkownje 53 krajow swěta pola UNO w New Yorku podpisali. Pjeć oficialnych atomowych mocow USA, Ruska, China, Francoska a Wulka Britaniska pak je dale wotpokazuja. Tež Němska njeje zrěčenju hišće přihłosowała.

Ćěkancy su podobizny Boha

Biskop rěči k njekřesćanam

póndźela, 25. januara 2021 spisane wot:

Zhorjelc (B/SN). Biskop Wolfgang Ipolt ze Zhorjelca je so w nowolětnym po­strowje na njekřesćanow swojeho biskop­stwa wobroćił. „Přeju wam wšěm, zo so přeco zaso mjez sobu natykujeće z nadźiju, zo w kóždejžkuli njewěstosći tež paniskemu strachej spřećiwiće.“ Bis­kop Ipolt zakónči swój postrow ze słowami: „Jenož tak do noweho lěta so kopolić, ­abo samo ze strachom a starosćemi so do njeho podać njeje naš zaměr. ­Zwěrju sej z wami za zhromadnym směrom ­pytać.“

Namołwja k solidariće

Drježdźany (B/SN). Prezident Sakskeho krajneho sejma Matthias Rößler (CDU) wšitkich ludźi namołwja, za čas koronapandemije w solidariće njepopušćić. „Tež w lěće 2021 dźe wo ‚my‘, nic wo ‚ja‘, nic wo indiwidualnosć“, rjekny CDU-politikar w swojej nowolětnej narěči krajnemu sejmej. Dźe wo „lubosć k blišemu, wo mjezsobnu kedźbnosć na dobro towaršnosće, wo křesćanske hódnoty. Koronapandemija je katastrofa, kotraž so cyle pomału wotměwa. Njemóžeš wšitko na stat, na profesionelnych pomocnikow suwać“, rjekny ewangelsko-lutherski křesćan. „Wo koronadiktaturje rěčeć je njezamołwite.“

Přewod mrějacych zaručić

Skónčnje zakonsce rjadowane

póndźela, 18. januara 2021 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je zakonsce noworjadował, zo smědźa žony oficialnje zastojnstwo lektorki abo pomocnicy při wudźělenju swjateho woprawjenja wukonjeć. Tež ministrantki smědźa nětko oficialnje k wołtarjej słužić. Ze změnu cyrkwinskeho prawa „Spiritus Domini“ kanon 230 § 1 cyrkwinskeho zakonja je po cyłym swěće wužiwana praksa skónčnje prawnisce rjadowana.

Pomhaja po cyłym swěće

Lipsk (B/SN). Skutk Gustava Adolfa (GAW) spěchuje lětsa cyłkownje 132 projektow w 50 wukrajnych partnerskich cyrkwjach z cyłkownje 1,6 milionami eurow. Hromadźe z direktnym partnerstwom regionalnych skupin GAW su pjenjezy skła­dowali. Mjez projektami su 39 w Europje. Prezidentka GAW, prelatka Gabriele Wulz, wujasni, zo nochce pomocny skutk być ­jenož towarstwo „za twar cyrkwjow“, ale tež sotry a bratrow po wěrje podpěrać, jich wěru zachować a skrućić. GAW, załoženy 1832 w Lipsku, podpěruje protestantisku cyrkej w diasporje. Skutk dopomina na lutherskeho šwedskeho krala Gustava Adolfa II. (1594–1632).

Spěchuja chude dźěći

Lětsa digitalnje po puću

póndźela, 11. januara 2021 spisane wot:

Berlin (B/SN). Němska kanclerka Angela Merkel a zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier chwalitaj sej lětuše ­widejowe poselstwo hwězdnych spěwarjow a so jim po samsnym puću dźa­kujetaj. „Činiće něšto cyle drohotneho, za­sadźeće so za druhich. Pomhaće ludźom, kotrymž so špatnišo dźe, dźěćom z chudšich krajow, dźěćom, kotrež maja bědne žiwjenje“, praji zwjazkowy pre­zident. ­Wokoło Třoch kralow ćahnu hwězdni spěwarjo poprawom dom wot domu a zbě­raja pjenjezy. Pandemije dla to tónkróć móžno njeje. Wot lěta 1959 je so­ tale­ pomocna akcija na najwjetšu swěta wuwiła. Na njej wobdźěla so po cyłej­ Němskej stajnje něhdźe 300 000 dźěći a młodostnych. Wot spočatka akcije nazběrachu tak 1,19 miliardow eurow za 75 600 projektow.

Póstny čas a prawidła

Čehodla zwonja silwester zwony?

póndźela, 04. januara 2021 spisane wot:

Augsburg (B/SN). W silwesterskej nocy witaja zwony po wšěm swěće nowe lěto. Zwuk zwonow ludźi zdawna wobkuzłuje. Při zwonjenju rozeznawatej so swětne a cyrkwinske zwonjenje. Silwesterske zwonjenje jako swětne pochadźa ze srjedźowěka, jako wjetšina ludźi časniki njemě­ješe. Najćeši zwón w Němskej je Pětrowy zwón, waži 24 tonow a wisa w Kölnskej tachantskej cyrkwi. Tohorunja wisa tam najwjetši machotacy (schwingend) zwón „Dicke Pitter“. Wón bu 1923 kidany a ma rozměr 3,22 ­metrow. Najstarši zwón Němskeje je ­Lullusowy zwón w zwóńcy klóšterskeje ruiny w Bad Hersfeldźe. Wón pochadźa z lěta 1038. Najwjetši zwón swěta wisa w Myanmaru a je 3,70 metrow wysoki, ma přeměr 5 metrow a waži 87 tonow.

Kölnski signal je „zahubny“

Žłobik a hodowny štom stajili

póndźela, 28. decembera 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Na Pětrowym naměsće w Romje su na swjatočnej ceremoniji srjedź decembra žłobik natwarili a hodowny štom zaswěćili. Nadobne figury žłobika z keramiki su z regiona Abruzzow nad Adrijatiskim morjom, hodowny štom pak z južneje Słowjenskeje. 30 metrow wysoki šmrěk waži sydom tonow. Kardinal Giuseppe Bertello dźakowaše so darićelam a zwurazni, zo je žłobik kedźbyhódne wuměłstwo a šmrěk zwuraznja rjanosć Słowjenskeje.

Wulke a małe ćeže

Bože domy budu wotewrjene

póndźela, 21. decembera 2020 spisane wot:

Köln (B/SN). Někotre sakske wosady chcedźa swoje cyrkwje wopytowarjam lětsa přez hody wotewrjene wostajić. Cyrkwinski krajny zarjad podpěruje z tym akciju „Swěca wostanje zaswěćena – w Božej nocy“ z plakatami a dalšimi wabjen­skimi akcijemi. Pozadk akcije je, zo ma so při wšěch wobmjezowanjach korony dla mnohim ludźom wopyt w cyrkwi zmóžnić. Wšako hrozy strach, zo njemóža so wšitcy wěriwi na planowanych krótkich Božich słužbach wobdźělić – pak strowoty pak njewěstosće dla. „Wěriwym je zwučeny puć do cyr­kwje wažny, zo by jim hodowne poselstwo dóšło hač do wutroby. To ma tež lětsa tak być“, krajna cyrkej informuje.

Cyrkej měła zmužićiša być

nawěšk

nowostki LND