Za wólby so modlić

wutora, 15. awgusta 2017 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Štóž ma wolić, ma so bědźić – ně wšak! Miliony žonow a muži bychu so wjeselili, bychu-li scyła swobodnje wolić móhli. Bórze wotměja so wólby Němskeho zwjazkoweho sejma. Přičiny dosć za hłowny pastoralny wotrjad wo­zjewjenjow našeho biskopstwa, přeprosyć k „modlitwje do wólbow.“ W tajkej mjez druhim rěčnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Michael Baudisch prosy: „Ty Božo wšěch časow ... Dźakujemy so Ći za měr a swobodu a za wšo, štož naše towaršnostne žiwjenje zmóžnja ... Prosymy Će, skrućuj našu wolu, zo w zjawnosći a politice swoju zamołwitosć jako křesćenjo spóznawamy.“

Bamž Franciskus je šansa

Dortmund (B/SN). Prezident Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja 2019 w Dortmundźe Hans Leyendecker je křesćanske cyrkwje namołwjał dźělenje přewinyć. Lajske hibanja w katolskej kaž tež w ewangelskej cyrkwi su k tomu dawno zwólniwe, jenož klerus drje trjeba hišće chwile, rjekny žurnalist na wokrjesnym cyrkwinskim dnju w Dortmundźe. Runje nětko móhło jara wuspěšne być wo jednotu so prócować. Přetož „tajkeho bamža kaž Franciskusa tak spěšnje wjace nje­změjemy“.

Nowy arcybiskop Mailanda

wutora, 08. awgusta 2017 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Mailandski swjećacy biskop a generalny wikar Mario Enrico Delpini je nowy arcybiskop diecezy. Bamž Franciskus je jeho 7. julija pomjenował. Runočasnje přiwza bamž próstwu kardinala Angela Scoly, kiž chcyše starobnych přičin dla wotstupić. Scola bě najwjetšu diecezu Italskeje z pjeć milionami katolikami šěsć lět nawjedował.

Kardinal ma posrědkować

San Salvador (B/SN). Nowy pomjenowany kardinal Gregorio Rosa Chavez z El Salvadora ma po woli bamža być z po­srědnikom mjez Južnej a Sewjernej Koreju. To rjekny swjećacy biskop San Salvadora na Božej mši ze salvadorijanskimi biskopami. Bórze poda so wón do Seoula, zo by so tam wo aktualnej situaciji informował.­

Biskop starosći so wo katolikow

Fulda (B/SN). Biskop Regensburga Rudolf Voderholzer starosći so wo rólu katolikow w němskej politice. Politiska wjetšina za „Mandźelstwo za wšěch“ da w nim starosć rosć, zo stanu so katolikojo w politice w kraju bjezdomni, rjekny Vor­derholzer před něhdźe 1 300 wobdźělnikami na kongresu „Radosć na wěrje“ we Fuldźe na tamnišim forumje němskich katolikow.

Wjace mortwych ciwilistow

wutora, 01. awgusta 2017 spisane wot:

Kabul (B/SN). W Afghanistanje su prěnje połlěto 2017 po zdźělenju UNO, Wysokeho komisariata za čłowjeske prawa, 1 662 ciwilistow, dwaj procentaj wjace hač loni w samsnym času, morili. Přiběrała je ličba morjenych a zranjenych žonow a dźěći. 174 žónskich su morili a 462 zranili, to je přiróst wo 23 procentow. 436 dźěći je zahinyło, štož je dźewjeć procentow wjace, a 1 141 mjeńšich dźěći bu zranjenych. Byrnjež UNO za swoju rozprawu dosć dokładnje­ rešeršowała, móhła woprawdźita ličba woporow a ranjenych hišće wjetša być.

Afghaniskich ćěkancow škitać

Drježdźany (B/SN). Caritas biskopstwa Drježdźany-Mišno namołwja sakske krajne knježerstwo, ze swobodneho stata najprjedy jónu žanych ćěkancow do Afghanistana njewotsunyć. Tam su woni w najwjetšim straše, dokelž so połoženje wěstoty w Afghanistanje dale pohu­bjeńša, wuzběhny direktor Carity Ma­thias Mitzscherlich. Wěstota nawrótnikow njeje zaručena. Tole wobkrućeja tež pomocnicy Carity international. W žanym druhim kraju njeje telko terorowych nadpadow kaž w Afghanistanje.

Krej na rownym płatnje

Cyrkwi zasudźatej protesty

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Bonn (B/SN). Wobě wulkej cyrkwi w Němskej běštej we wobłuku wjerška G 20 namołwjałoj k měrliwym a konstruktiwnym protestam. Kritika na politice G 20 je trěbna, rjeknyštaj předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, a bayerski ewangelski krajny biskop Heinrich Bedford-Strohm. Mnohe kraje hroža, zo njepřewozmu hižo zamołwitosć za derjeměće swěta. Rosćaca njerunosć pak swětowu stabilitu wosłabja. Zo je k eska­laciji dóšło, biskopaj raznje zasudźataj.

Wo awtonomnych systemach

K smjerći kardinala Meisnera

wutora, 18. julija 2017 spisane wot:

Köln (B/SN). K smjerći kardinala Joachima Meisnera pisa předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, mjez druhim: „Z jeho smjerću zhubi cyrkej w Němskej wěriweho katolika, kiž je hač do kónca swoju poziciju zaběrał, je stał k swojim přeswědčenjam a je mnohe lěta swoju wědu a swoje kompetency katolskej cyrkwi wěnował. Je zmužity wojowar był.“ Njeboćički je woporliwje katolsku cyrkej w dźělenej Němskej sobu tworił. Wosebje w NDR, hdźež běše swjećacy biskop w Erfurće a po tym biskop w Berlinje, chcyše wón katolikow ke Chrystusej wjesć. A jako předsyda biskopskeje konferency móžeše wjele wuskutkować, stajnje z wotstawkom k mócnarjam, dokelž bě jemu swoboda wěry to najwažniše.

Benediktinojo z nowym nawodu

Rom (B/SN). Abt Gregory Polan z USA je nowy primas benediktinow. Wuzwoleny bu wón za naslědnika Němca Notkera Wolfa, kiž bě zastojnstwo po 16 lětach złožił. Abtowy primas je najwyši reprezentant wšitkich 22 000 benediktinow a benediktinkow swěta.

Cyrkej kritizuje CSU

Rozdźěle njezamjelčeć

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Posołka reformacije Margot Käßmann žada sej hladajo na ekumeniske přibliženje wuznaće k trajnym rozdźělam ke katolskej cyrkwi. „W konfesionelnych rozdźělach chowa so tež kreatiwna móc“, rjekny 58lětna teologowka. „Zjednoćena cyrkej by runje tak wostu­dła była kaž zjednoćena strona.“ Něhdyša biskopka a předsydka rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej mjenowaše na přikład bamžowstwo, česćowanje swj. Marije kaž tež zrozumjenje cyrkwje a eucharistije jako trajne diferency.

Křesćenjo maja so dźeń a ćešo

Dźěći na kromje smjerće

wutora, 04. julija 2017 spisane wot:

Genf (B/SN). Połoženje w Jemenje je po słowach generalneho sekretara UNO Antónija Guterresa hoberska tragedija. Ludnosć pod wobydlerskej wójnu ćerpjaceho kraja trada pod najwjetšim hłodom swěta. Po wótrych apelach kraja připrajichu Němska a dalše staty na njedawnej konferency dawaćelow miliardu dolarow jako pomoc. Wosebje potrjechene su tam po pomocnym skutku UNO Unicef dźěći. Kóžde dźesać mjeńšin zahinje dźěćo njedosahaceho zežiwjenja dla. Přežiwjenje cyłeje generacije je wohrožene.

Styki z Pólskej pohłubšić

Berlin (B/SN). Berlinski arcybiskop Heiner Koch chce cyrkwinske „styki ze susodnej Pólskej pohłubšić“. To je přede­wšěm wažne hladajo na tuchwilne napjatosće w Europskej uniji, tak w prašenju ćěkanskeje politiki.

Vatikan přepytuje rjad

Mjenje pjenjez za hudźbu

wutora, 27. junija 2017 spisane wot:

Budyšin/Zhorjelc (B/SN). Cyrkwinska hudźba we Łužicy dóstanje přichodnje mjenje pjenjez wot regionalneho kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Přerěznje sydaše dotal na 90 000 euro za předewzaća cyrkwinskich hudźbnych skupin, kantorstwow a dalšich angažowanych. Kulturny konwent pak je nětko rozsudźił, zo mjez druhim hudźbu na kemšach financielnje hižo njepodpě­ruje. „Jenož jara naročne poskitki“ budu hišće spěchowane, wobkrući sekretar kulturneho ruma Joachim Mühle. Fa­chowa skupina sej wšitke zapodate projekty wobhlada a poda poručenja. Rozsud tworitaj mjez druhimi krajnaj radaj Budyšina a Zhorjelca Michael Harig a Bernd Lange (wobaj CDU).

IS ćěkancow zamordował

We wěrje so derje čuje

wutora, 20. junija 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel, dźowka ewangelskeho fararja, so w křesćanskej wěrje derje čuje. „Wona mi pokazuje: Dawa něšto nade mnu a we mni, štož da mje zrozumić, zo sym Bože stworjenje, z kmanosćemi, kotrež pak su tež wobmjezowane“, rjekny 62lětna w Berlinje. Tele dopóznaće wuči ju „wěstu ponižnosć“ a dowola jej, po zmylkach zaso doprědka hladać. Křesćanska wěra je zdobom poselstwo, zo njemóža zmylki čłowjeka zničić. Z wěry wona zdobom spóznawa, zo ma „so zasadźeć za dostojnosć čłowjeka“.

Wužiwaja pjenjezy za brónje

Lipsk (B/SN). Předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Heinrich Bedford-Strohm deal z brónjemi mjez USA a Sawdi-Arabskej wótrje kritizuje. Hdyž jenički bombowc 1,2 miliardźe dolarow płaći a „swětowe zhromadźenstwo runočasnje ani 4,4 miliardy dolarow nima, zo by katastrofalny hłód we wuchodnej Africe wotwobarało, je to skandal“, rjekny ewangelski krajny biskop na cyrkwinskim dnju w Lipsku. USA běchu kónc meje ze Sawdi-Arabskej brónjenske zrěčenje w rozměrje 100 miliardow eurow wotzamknyli.

Strategiska sćerpliwosć trěbna

Bamž powoła kardinalow

wutora, 13. junija 2017 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Prěni raz bu duchowny ze Šwedskeje za kardinala powołany. Bamž Franciskus wozjewi pomjenowanje biskopa Andersa Arboreliusa ze Stockholma za kardinala. Dale chce wón 28. julija na kardinalow pozběhnyć biskopow Jeana Zerbo (Bamako, Mali), Juana Jose Omella (Barcelona), Louisa-Mariju Ling Mangkhanekouna (Pakse, Laos) kaž tež swjećaceho biskopa Gregorija Rosu Chaveza (El Salvador).

Ćěkancy su witani

Lipsk (B/SN). Pod hesłom „Dóšli – při­wzaći“ wotmě so we wobłuku ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Lipsku lětuši zetkawanski dźeń za wusydlencow. Na dwurěčnej Božej słužbje w Mikławšowej cyrkwi wuzběhny krajny biskop Carsten Rentzing zwólniwosć, na nowych městnach a daloko wot domizny znowa za­počinać. „Wy sće žiwy přikład za to, štož mjenujemy integraciju“, Rentzing podšmórny, „lubosć Boža nas dźerži – wšojedne na kotrym městnje.“ Loni je 325 ćěkancow do Sakskeje přišło, lětsa dotal 52.

Tilich přihłosuje dialogej z AfD

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND