Reformowana cyrkej pyta ideje

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Emden/Drježdźany (B/SN). Z cyłoněmskej konferencu w Emdenje je Ewangelska reformowana cyrkej Němskeje zahajiła podralětny „proces do přichoda“. K zetkanju w Jasco bibliotece zetka so 200 delegowanych ze sewjerozapada kaž tež z Bayerskeje a Sakskeje. Cyrkej steji před daloko sahacymi změnami: Ličba sobustawow woteběra a tak tež dochody, rjekny jeje cyrkwinski prezident Martin Heimbucher. 145 wosadow po cyłej Němskej z dohromady 180 000 sobustawami je tuž namołwjene, přichod swojeje cyrkwje aktiwnje wuhotować.

Myto za integraciju

Essen (B/SN). 12. raz je črijace předewzaće Deichmann wupisało Spěchowanske myto Deichmanna za integraciju. Na zahajenju z 100 000 eurami dotěrowaneje cyłoněmskeje akcije rjekny patronka Nazan Eckes, zo je integracija hladajo na trajace připućowanja tak aktualna kaž ženje do toho. „Wona pak jenož funguje, hdyž so kóždy w towaršnosći praša: Što móžu ja přinošować?“, wuzběhny Eckes. Spěchowanske myto spožčeja šulam, iniciatiwam kaž tež małym a srjedźnym předewzaćam, staracym so wo zanjechanych młodostnych.

Wubědźowanje dobył

Wo ćěkancach wěcownje rěčeć

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). „Alianca za swětowu wotewrjenosć, solidaritu, demokratiju a prawniski stat“ je zwjazk organizacijow a zhromadźenstwow nabožinow, sporta, kultury a hospodarstwa. K tomu słušatej tež wobě wulkej němskej cyrkwi. Tale alianca žada sej wěcownu debatu wo přijimanju ćěkancow: „Namołwjamy wšitkich, wěcownje wo ćěkancach a zapućowarjach rěčeć, zo bychmy migrantsku krizu rozrisać móhli“, piše alianca.

Pytaja kwartěry za zjězd

Lipsk (B/SN). Hosćo stoteho zjězda katolikow wot 25. do 29. meje w Lipsku maja tež we „łožach protestantow“ wotpočnyć móc. Ewangelsko-lutherski superintendent města Martin Henker podpěruje pytanje 4 000 priwatnych kwartěrow. Dosaha jednore łožo abo konopej, najlěpje kombinowane z małej snědanju. „My smy w měsće wikow zwučeni na hospodliwosć – tuž, lubi měšćenjo, zwěrće sej“, rjekny tež kulturny měšćanosta Michael Faber na zahajenju akcije „Priwatny kwartěr – hósć pyta hospodu“.

Młodźina so zaso zetka

Prašeja so za biblijemi

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Stuttgart (B/SN). Naprašowanje křesćanskich ćěkancow za darmotnymi biblijemi w Němskej je po informaciji bibliskeho towarstwa wulke. Naprašowanja přichadźeja wosebje z wosadow, přijimanskich zarjadnišćow, pomocnych skupin kaž tež z křesćanskich skutkow, kaž bibliske towarstwo w Stuttgarće zdźěli. Wjace hač třećina naprašowanjow poćahuje so na wudaća Swjateho pisma w arabšćinje a 21 procentow jendźelšćinje.

„Luther mnichow wuhnał“

Přewjele syriskich ćěkancow

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Amman (B/SN). Kral Jordaniskeje Abdullah II. warnuje, wulkeje ličby ćěkancow w kraju dla, před sypnjenjom towaršnostnych strukturow. Jordaniska je docpěła hranicu poćežowanja. Syriscy migranća wučinjeja mjeztym 20 procentow wšeje ludnosće kraja. Štwórćina statneho budgeta běži do pomocy za migrantow.

Zwjazk měra 60 lět

Bamž do Šwedskeje

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus poda so 31. oktobra do Šwedskeje. Tam chce wón z nawodami Lutheroweho swětoweho zwjazka w Lundźe nawjedować ekumeniske wopominanske zarjadowanje k 500. róčnicy reformacije.

Myće nohow tež za žónske

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus změni za swětowu cyrkej oficialnje ritual myća nohow zeleny štwórtk. W přichodźe smědźa so tež žónskim a nic jenož mužam noze na Božej mši myć. Franciskus sam je hižo žónskim noze mył, bamžojo před nim běchu k tomu po tradiciji dwanaće měšnikow wuzwolili.

Putin přeprošuje Židow

Moskwa (B/SN). Ruski prezident Wladimir Putin je Židam w Europje poskićił, do Ruskeje wupućować. Nawodnistwo Europskeho židowskeho kongresa bě na rozmołwje w Krjemlu rozprawjało, zo je strach mjez europskimi Židami wulki před teroristami a radikalnymi prawicarskimi mocami. Ze Sowjetskeho zwjazka su Židźa emigrowali, nětko móžeja so woni zaso do Ruskeje nawróćić, dokelž je Putin fazu antisemitizma zakónčił.

Křesćenjo přimaja so bróni

Angažuja so za Boha a swět

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). W Němskej mamy po trochowanju Zwjazka němske załožby wjace hač 30 000 cyrkwinskich załožbow wšelakich prawniskich formow. Pod hesłom „Angažowane za Boha a swět“ wuda zwjazk knihu. Wona dawa wobšěrny dohlad do mnohotnosće cyrkwinskich załožbow, kotrež towaršnosć wobohaćeja.

Kak z ćěkancami wobchadźeć

Genf (B/SN). Zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) je warnował před towaršnostnymi konfliktami hladajo na ćěkancow. „Migracija ma tež swoju ćěmnu stronu“, rjekny de Maizière na konferency Ekumeniskeje rady cyrkwjow a UNO w Genfje. Knježerstwa měli strachi a starosće ludnosće chutnje brać. To nowe a cuze móhło tež křesćanow wohrozyć. Cyrkwjam Europy přicpěwa so nastupajo wobchad z ćěkancami wažna róla, rjekny de Maizière. Jako „rjap ciwilneje towaršnosće“ su to husto cyrkwinske wosady, kotrež pomhaja. Mnozy křesćenjo su čas a pjenjezy nałožili, zo bychu migrantow witali. Ze stron politiki, ciwilneje towaršnosće a priwatneho hospodarstwa pak ma so wjace činić.

Sta milionow migrantow

Bójska miłosć pomha

wutora, 26. januara 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je ćěkancow na Pětrowym naměsće we Vatikanje postrowił. Wón apelowaše, při wšěch ćežach a wobstejnosćach zmužitosć njespušćić. „Njedajće sej wzać nadźiju do Boha a žiwjensku radosć, prudźacej z nazhonjenja Bójskeje miłosće.“

Křesćenjo přesćěhani

Kelkheim (B/SN). Po podaćach křesćanskeho pomocneho skutka Open doors je tuchwilu po cyłym swěće něhdźe 100 milionow křesćanow swojeje wěry dla přesćěhanych, rjekny nawoda skutka, Markus Rode na předstajenju Indeksa přesćěhanja na swěće w lěće 2016 w Kelkheimje. Statistika pokazuje na 50 krajow, w kotrychž su křesćenjo w swojej nabožinskej swobodźe najbóle wobmjezowani. Wona tež na to skedźbnja, zo je so ličba morjenych křesćanow wěry dla wot lěta 2013 nimale podwojiła. W 35 z podatych 50 krajow je islamski ekstremizm „hłowne ćěridło“ přesćěhanja. Po Indeksu swětoweho přesćěhanja steji na prěnim městnje komunistiska Sewjerna Koreja. Druhe městno zaběra Irak, třeće Eritrea.

Słuži „Mein Kampf“ jasnosći?

Dóstanu twarske přiražki

wutora, 19. januara 2016 spisane wot:

Drježdźany/Paderborn (B/SN). Přiražki 225 000 eurow za twar a saněrowanje chce Bonifacijowy skutk katolikow Němskeje lětsa w biskopstwje Drježdźany-Mišno wudać. Spěchowane budu třěcha z koporoweho blacha Drježdźanskeje cyrkwje Jězusoweje wutroby kaž tež nowotwaraj pěstowarnje Lipšćanskeje Carity w Reudnitzu-Thonbergu a při nowej propstowskej cyrkwi wosrjedź Lipska.

Bamž reformy dale wjedźe

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus žada sej kónc skandalow we Vatikanje. Romska kurija je „powołana z přikładom być“. Swjaty wótc wuzběhny swoju wolu, zo chce njedostatki we Vatikanje wotstronić a reformowy kurs dale wjesć.

Wućek do wuměłstwa

Drježdźany/Lipsk (B/SN). Drježdźanske wuměłstwowe zběrki planuja lětsa projekt pod hesłom „Cuzy“ w Lipšćanskim Grassijowym muzeju za ludowědu. Wuměłcy, wědomostnicy kaž tež ćěkancy su přeprošeni, wuwiwać prezentacije k nětčišim politiskim temam. Nimo toho přihotuje Grassijowy muzej wustajeńcu na temu „Ćěkańca“.

Historiska kročel cyrkwjow

Za přesćěhanych so modlili

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Rom (B/SN). Syriska steješe w srjedźišću katolskeho „dnja modlenja za přesćěhanych křesćanow“ 26. decembra. Druhi dźeń hód su na wšěch Božich mšach wosebje spominali na bratrow a sotry wěry, kiž su po cyłym swěće wopory wumjezowanja a potłóčowanja. To zdźěli katolska Němska biskopska konferenca w Bonnje. 26. decembra je tež swjedźeń swjateho Šćěpana, prěnjeho martrarja křesćanstwa. Dźeń modlenja je dźěl lěta 2003 załoženeje iniciatiwy „Solidarita z přesćěhanymi a wobćežowanymi křesćanami w našim času“, z kotrejž skedźbnjeja biskopja kóžde lěto zjawnosć na diskriminaciju a přesćěhanje křesćanow po cyłym swěće.

Studijne městna za ćěkancow

Drježdźany (B/SN). Ewangelska wysoka šula Drježdźany skići wot lěća 2016 wosebite studijne městna ćěkancam w azylowym statusu. Dźesać městnow je za bachelorski studij socialne dźěło a elementarna pedagogika, wozjewi wysoka šula. Wona chce wukubłać fachowcow, „kotřiž skutkuja pozdźišo jako posrědkowarjo mjez kulturami a móža so na wysokim fachowym niwowje zanurić do integraciskeho skutkowanja“.

Wopory čakaja na wotrunanje

Ličba cyrkwjow přiběra

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Na Kubje ličba cyrkwjow přiběra. Tole rjekny generalna sekretarka tamnišeje cyrkwinskeje rady Dámaris González Naranjo na zarjadowanju ewangelskeho pomocneho skutka „Chlěb za swět“ w Berlinje. Kubaske cyr­kwje drje nimaja eksaktne daty wo swojich sobustawach, González Naranjo pak z toho wuchadźa, zo přisłušnicy nabožnych zhromadźenstwow na Kubje mjeztym wjetšinu ludnosće wučinjeja. Kaž w druhich krajach Łaćonskeje Ameriki konstatuja tam rozšěrjenje swjatkownych cyrkwjow. Nimo toho nowe, fundamentalistiske a konserwatiwne nabožinske hibanja, sobuskutkowanje žónskich w cyrkwjach abo mjezynabožinski dialog wotpokazuja.

Ruska škita nabožinske spisy

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND