Zhromadne dźěło hódnoćił

póndźela, 11. nowembera 2019 spisane wot:

Berlin (B/SN). „Skutkowanje towarstwow za křesćansko-židowske zhromadne dźěło je w zańdźenych 70 lětach dobre płody njesło“, rjekny biskop dr. Ulrich Neymeyer, předsyda podkomisije Němskeje biskopskeje konferency za nabožinske poćahi k židowstwu. Wón dźakowaše so za tutón angažement, z kotrymž su cyr­kwje swój poměr k židowstwu minjene lětdźesatki zasadnje změnili.

Bamž jako předmysler

Hladansku słužbu přewzali

póndźela, 04. nowembera 2019 spisane wot:

Erfurt/Ulm (B/SN). Pomocna słužba mal­tezow w Erfurće je 1. oktobra pře­wzała nošerstwo ambulantneje hladanskeje słužby „Pomocliwej ruce“ w durinskim Martinrodźe. „My přewozmjemy cyle wěsće hladansku słužbu při potrjebje tež z druhimi eksistowacymi słužbami, na přikład z našimi wopytami abo z našej ambulantnej hospicnej słužbu“, rjekny Winfried Weinrich, nawoda słužby maltezow w Erfurće.

Bjez cyrkwje žadyn přewrót

Köln/Lipsk (B/SN). K měrliwej rewolu­ciji 1989 njeby po posudku katolskeho Lipšćanskeho propsta Gregora Giele bjez cyr­kwinskeho zasadźowanja dóšło. Ewangelska cyrkej bě „hłowny akter měrli­weje rewolucije“. Wobě cyrkwi njeběštej tehdy jenož rumnosće přewostajiłoj, ale stej tež mnohich protagonistow zasadźiłoj, „kotřiž pokazachu iniciatiwu kaž předewšěm zmužitosć“.

Přilubja wosadam židow podpěru

Globalne lěto biblije

póndźela, 28. oktobera 2019 spisane wot:

Washington (B/SN). Zastupjerjo křesćanskich organizacijow z wjace hač 34 krajow zahajichu minjeny měsac we Washingtonskim Bibliskim muzeju kam­panju „2020 po Chrysće – Globalne lěto biblije“. Je to prěnja iniciatiwa toho razu, kotruž zamołwja Swětowa ewangelska alianca w zhromadnym dźěle z organi­zacijemi kaž z Misionskim towarstwom Wycliff a swětowym zjednoćenstwom CVJM. Kampanja chce mjez druhim k tomu pohonjeć, zo so křesćenjo we wšěch wobłukach žiwjenja ze słowom Božim bóle rozestajeja a wo nim rozmysluja.

Ćežka kooperacija

Ma zrozumjenje za frustraciju

póndźela, 21. oktobera 2019 spisane wot:

Freiburg (B/SN). Arcybiskop Freiburga Stephan Burger ma zrozumjenje za ža­danje, žónske na měšnicy wu­swjećić, njewidźi pak žanu móžnosć, cyrkwinskoprawniske předpisy změnić. Wón móže sej předstajić, zo „je frustrěrowace, hdyž je na zakładźe splaha přistup k tutomu powołanju zawrjeny“. Na wěcy samej njemóže arcybiskop ničo změnić, wón pak so za to zasadźuje, zo přińdźe wjace žónskich do nawjedowacych pozicijow.

Bamž dowola putnikowanja

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus dowola oficialne putniske jězby k marijanskemu hnadownemu městnu Medźugorje. Zdobom ma so tomu zadźěwać, zo so tole wułožuje jako připóznaće pozdatnych zjewjenjow, zdźěli Vatikan. Wo tutym městnje w Bosniskej-Hercegowinje bu prěni króć w lěće 1981 wo zjewjenjach rozprawjane. Hač do dźensnišeho so wizi­je wonych šěsć widźerjow dale po­srědkuja a mnozy putnicy su so hižo naka­zali. „Z Medźugorja wuchadźa wosebita hnada“, zdźěli Vatikan. Medźugorje je jedne z najwažnišich putniskich městnow swěta.

20 lět dušepastyr

Teologojo za synodalny puć

póndźela, 14. oktobera 2019 spisane wot:

Salzburg/Erfurt (B/SN). 240 němsko­rěč­nych teologow, mjez nimi zastupjerjo Erfurt­skeje Katolsko-teologiskeje fakulty, je so za synodalny puć wuprajiło. Syno­dalny puć mjenuje so reformowy projekt, kotryž ma tež krizu seksualneho znjewužiwanja na agendźe. Tón ma so rozsudnišo přewjesć. Wosebje wobkedźbować maja so wobchad z mocu, seksualna moralka a prašenje za celibatom. Nic na kóncu ma so chutnje rozmyslować wo městnje žónskich w klerikalnej cyrkwi přichoda.

Za krućiši wuběr měšnikow

Frankfurt n. M. (B/SN). Předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, žada sej krućiši wuběr přichod­nych měšnikow a lěpše poskitki w dalekubłanju duchownych. Tak chce so we wšěch biskopstwach zasadźić za winowatostny monitoringowy system, rjekny kardinal Marx nowinje Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Studenća teologije maja so hłubšo ze žiwjenskim wašnjom duchownych, ze znjewužiwanjom mocy a z wobdźělenjom žonow w cyrkwinskej słužbje rozestajeć.

Biskop přećiwo wuzamknjenju

Celibat wotstronić?

póndźela, 07. oktobera 2019 spisane wot:

Rom (dpa/SN). Z Božej mšu w katedrali swjateho Pětra w Romje započa so wčera Ama­conasowa synoda katolskeje cyr­kwje. Přichodne tři tydźenje chcedźa biskopja z Južneje Ameriki a druhich kóncow swěta kaž tež rjadnicy a wonkowni fachowcy wo wužadanjach w mjenowanej kónčinje rěčeć. Při tym dźe wo po­­łoženje indigenych ludow kaž tež wo ničenje wobswěta podłu rěki Amaconasa a wo nutřkocyrkwinske naležnosće. Hłowne hesło synody rěka: „Amaconas: Nowe puće za cyrkej a skutkownu ekologiju“. Sylniše pušćenje štomow a hoberske wohenje su w najnowšim času najwjetši tropiski dešćowy lěs do srjedźišća kedźbnosće swětoweho zhromadźenstwa stajili. Bamž Franciskus je hižo před dlěšim časom připowědźił, zo ma bój přećiwo woćoplenju zemje za jedne z ćežišćow swojeho pontifikata. Za to bě lěta 2015 encykliku wozjewił. Hižo do zahajenja synody bě ke kontrowersam wo jeje wobsahach dóšło. Hladajo na pobrachowacych duchownych w Amaconasowej kónčinje běchu namjetowali, indigenych zmandźelenych muži na duchownych wuswjećić.

Nowy wobraz swjateje Marije

póndźela, 30. septembera 2019 spisane wot:

Wittenberg (B/SN). Tuchwilnu wustajeńcu wo swj. Mariji we Wittenbergskim Augusteumje­ wobohaća z dalšim eksponatom. Je to wobraz „Madonna del Suffragio“ njeznateho wuměłca z italskeho města Chieti. Wosebita wustajeńca, kotraž rěka „Česćena. Lubowana. Zabyta. Marija mjez konfesijemi“, w měsće Luthera dotal wulki zajim zbudźa.

Dale hromadu zrostli

Sobuskutkowacy biskopja

póndźela, 23. septembera 2019 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Jako hosćićel pastoralki je Magdeburgski katolski biskop Gerhard Feige hłownohamtsce a čestnohamtsce skutkowacych w cyrkwi do Magdeburga přeprosył. Mjez tymi, kiž su wopyt připrajili, běchu tež ći tamni pjeć (arcy)biskopow, do kotrychž biskopstwow słušeja tež dźěle wuchodoněmskeje diaspory. Biskop Feige woswjeći z pastoralnymi wobdźělnikami a arcybiskopomaj Heinerom Kochom (Berlin) a Stefanom Heßu (Hamburg) kaž tež z biskopami Heinerom Timmereversom (Drježdźany-Mišno), Ulrichom Neymeyrom (Erfurt) a Wolfgangom Ipoltom (Zhorjelc) minjeny štwórtk Božu mšu. Biskopja­ so na dźělach programa wobdźělichu a hosćo dožiwichu jich tež jako akterow.

Tempolimit – peticija EKM

Marijiny mozaik na medali

póndźela, 16. septembera 2019 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Erfurtske tachantstwo je sej do medalje z kopora a slěbra Marijiny mozaik razyć dało. Na prědnjej stronje widźeć je tachantska hora ze swojimi cyrkwjemi, na zadnjej stronje mozaik swjateje Marije. Medalje w přeměru 40 milimetrow płaća 10 resp. 45 eurow a maja pomhać hišće trěbne twarske dźěła financować.

Pasy sami wotkołkować

Zhorjelcy (B/SN). Swoje putniske pasy móža sej putnicy nětko sami wotkołkować. Wot njedawna je w katedrali K swjatemu Jakubej kołk na lěwym stołpje před wołtarjom přičinjeny, při postawje swj. Jakuba. Wodnjo je Boži dom wotewrjeny na boku postawy swj. Ota.

Konferenca iritacije wujasniła

Lindau (B/SN). Ze žadanjemi ke škitej klimy a prawam žónskich je so swětowa zhromadźizna wo nabožinje a wo měrje w Lindauwje nad Bodamskim jězorom zakónčiła. Mjez druhim rěčachu zastupjerjo wšěch nabožinow wo po­łoženju Bohingya-ćěkancow w Bangladeshu. Iritacije mjez zastupjerjemi nabožinow z Myanmara a Bangladesha móžachu wujasnić, rjekny Denzil Abel z organizacije Religions for Peace.

Prěni biskop wuswjećeny

Bamž přećiwo wumjezowanju

póndźela, 09. septembera 2019 spisane wot:

Antananarivo (dpa/SN). Po tym zo bě bamž Franciskus Mosambik a Madagaskar wopytał, poda so swjaty wótc dźensa na kupu Mauritius, poslednju staciju swojeho wopyta w Africe. Lud kupy je přez zetkawanje wšelakich ludow nastał a čerpa z bohatosće wšelakich kulturow a nabožinow, bě nawoda swětoweje katolskeje cyrkwje we widejowym posel­stwje rjekł. Wčera je wón na Božej mši w Madagaskaru před wumjezowanjom druhich nabožinow warnował.

Namołwjataj k mjezsobnosći

nawěšk

nowostki LND