Zjězd Christival z piknikom

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Karlsruhe (B/SN). Zetkanje z wjace hač 14 000 wobdźělnikami planuja cyrkwje w Karlsruhe. Składnostnje młodźinskeho zjězda Christival 2016 wot 4. do 8. meje chce dźěłowe zjednoćenstwo křesćanskich cyrkwjow (ACK) 7. meje wuhotować wječorny piknik za Christival a za jeje wobdźělnikow a hosći na Karlsruheskej hrodowej zahrodźe. To rjekny tamniši ewangelski dekan Thomas Schalla. Młodźinske zetkanje steji pod hesłom „Jězus wujednawa“. Zjězd, za kotryž je so hižo wjace hač 13 000 młodostnych nad 14 lětami přizjewiło, ma „wobdźělnikam zmóžnić, zo rěča wo prašenjach wěry a žiwjenja ze swojeje perspektiwy a wuwiwaja nowe formy křesćanskeho młodźinskeho dźěła“. Posledni Christival wotmě so lěta 2008 w Bremenje.

Bamž pućuje do Kawkaza

Vatikan (B/SN). Wot 24. do 26. junija wopyta bamž Armensku, wot 30. septembra do 2. oktobra Azerbajdźan a Georgisku. Jězbu do Armenskeje zwjazuje, chcyjo nochcyjo ze spominanjom na přesćě­howanje Armenjanow přez Osmaniske mócnarstwo před 100 lětami.

Přećiwo neutraliće cyrkwjow

Škitać cyrkwje w Egyptowskej

wutora, 26. apryla 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Křesćanske cyrkwje w Egyp­towskej maja so lěpje škitać. Najwyša rada za islamske naležnosće chce wozjewić směrnicy, informuje misionska powěsćernja Fides. Směrnicy maja na to skedźbnjeć, zo hodźi so respektabelne zhromadne žiwjenje wšelakich nabožinow wot korana wotwodźeć, zdźěli ministerstwo za nabožne naležnosće. Zdobom připowědźi egyptowske knježerstwo přiručku wo wopačnych předstawach wo islamje.

Nadpady na domy ćěkancow

Berlin (B/SN). W Němskej bu wot spočatka lěta 2016 znajmjeńša 118 nadpadow na domy ćěkancow skućenych. W 112 padach běchu prawicarscy złóstnicy za to zamołwići, piše zwjazkowe ministerstwo nutřkowneho w Berlinje. Ličby zapřijimaja zwěsćene nadpady hač do 15. februara. Nadpadaj w Clausnitzu a Budyšinje njejstej w statistice hišće zapřijatej. Po informacijach ministerstwa jedna so w lěće 2016 w 27 padach wo namócne delikty, wo wěcnu škodu (43 padow) kaž tež wo 31 propagandowych deliktow, nimo­ toho wo 17 padow zapalerstwa.

Katechizm w pismje Brailleho

Chcedźa teologiju zesylnić

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). Senat a arcybiskopstwo Berlin chcetej seminar za katolsku teologiju na Swobodnej uniwersiće (FU) zesylnić. Knježacy měšćanosta Michael Müller (SPD) a arcybiskop Heiner Koch chcetaj so zhromadnje za to zasadźić, zo zarjaduje so wučbny stoł (Lehrstuhl) na seminarje a so trajnje wobsadźi.

Starosć wo wuslědki wólbow

Magdeburg/Dessau-Roßlau (B/SN). Anhaltski cyrkwinski prezident Joachim Liebig starosći so přez wuslědki wólbow do krajneho sejma, „zastróžany přez wulku ličbu ludźi w našim kraju, kiž po wšěm zdaću začuwaja, zo na nich nichtó njesłucha a jich nichtó njerozumi“. Wón ma strach před tajkimi negatiwnymi konsekwencami za Saksko-Anhaltsku.

Wo křesćanach w orienće

Drasty za Indomeni

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Münster (B/SN). Transport Němskeje załožby za drasty je jutry wotjěł do grjekskeho regiona Indomeni. Tam dohladuje biskop Grjekskeje ewangelskeje cyrkwje hromadźe z teamom pomocnikow ně­hdźe 16 000 ćěkancow. Ludźo, kotřiž pochadźeja zwjetša z kónčin wobydlerskeje wójny na Bliskim wuchodźe, nadźijeja so při hranicy k Makedonskej, zo směli dale do srjedźneje Europy. Tuchwilu su špatneho wjedra dla drasta a črije nuznje trěbne. Dalše pod: www.kleiderstiftung.de

Biskop: Assada njezatamać

Ličba katolikow přiběra

wutora, 05. apryla 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Ličba katolikow na swěće spěšnišo přiběra hač wobydlerstwo. To wuchadźa z najnowšich wozjewjenjow z Vatikana. Wot lěta 2005 do 2014 postupi ličba katolikow wo 14,1 procent na 1,272 miliardow. Swětowe wobydlerstwo rozrosće w samsnym času wo 10,8 procentow. Podźěl katolikow powjetši so wot 17,3 na 17,8 procentow.

Bamž přijědźe do Krakowa

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus přijědźe wot 27. do 31. julija na swětowe zetkanje młodźiny do Krakowa. Wopytać chce wón tež něhdyše němske nacistiske zaničowanske lěhwo Auschwitz-Birkenau a sanktuarij Božeje miłosće w Krakowje-Łagiewnikach. Na najwuznamnišim putniskim městnje w Częstochowje budźe swjaty wótc Božu mšu k 1050. róčnicy „wukřćića Pólskeje“ swjećić.

Wo lutheranu w Americe

Planuje hobersku cyrkej

srjeda, 30. měrca 2016 spisane wot:

Lobamba (B/SN). Kral Swasilanda Mswati III. chce při wšej wulkej chudobje w swojim kraju za 157 milionow dolarow cyrkej natwarić dać, kotraž skići 30 000 ludźom městno. Nětko namołwja wón ludnosć, za to pjenjezy zběrać. Aktiwisća Prawiznicy za čłowjeske prawa w Swasilandźe tutu namołwu zasudźeja, prajo: „Tuchwilu njemóže ani wjetšina woby­dlerstwa Swasilanda sama bjez jałmožny druhich přežiwić.“

Strach wostanje

Mnichow (B/SN). Atentaty přez sebje­mordarjow islamskeje teroristiskeje skupiny Boko Haram načinjeja w sewjernym Kamerunje dale paniku. „Je to kaž ko­lektiwna psychoza“, rozprawja biskop Ateba Edo, „mnozy njechodźa tam, hdźež so ludźo zhromadźuja.“ Jeho biskopstwo na hranicy k Nigeriji je hižo 55 000 ludźi wopušćiło. Wojersce je Boko Haram zničena, zwostanu jemu jenož hišće skupiny,­ kotrež skućeja sebjemordarske nadpady. To pak strašnu situaciju hišće­ pohórša.

Zadwělowanje na Ukrainje

Caritu podpěrać

wutora, 22. měrca 2016 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Zo njebychu čestnohamtske projekty Carity z financnych přičin zwrěšćić trjebali, eksistuje wot lěta 2010 fonds Carity w zwisku z awtotwarcom Hyundai. Tón podpěruje něhdźe 40 skupin po tysac eurach wosebje za projekty, kotrež spěchuja socialny angažement młodych ludźi, jich mjezsobne ze­znaće abo kubłanske šansy. Próstwy stajić za prěnje poł lěta hodźa so hač do 31. měrca pod www.caritas.de/ehrenamtsfonds/sozialcourage.

Cyrkwi zasudźatej hidu

Drježdźany (B/SN). Wobě wulkej cyrkwi w Sakskej stej zasudźiłoj njepřećelske zjawy cuzym napřećo w Clausnitzu a Bu­dyšinje. „Werbalne a psychiske wohro­ženje ludźi, kotřiž w našim kraju za škitom pytaja, a ludźi, kiž chcedźa jim škit skićić, njeměła naša towaršnosć na lochke ramjenja brać“, rěka w zhromadnej de­klaraciji. Podawkaj stej „pokazałoj hrózbnu hidu dźělow ludnosće ćěkancam napřećo­, štož će zastróža a rudźi“. Křesćenjo Sakskeje začuwaja wosebitu wino­watosć, so dale angažować za ludźi w nuzy a ćěkancow.

Loni 223 konfliktow na swěće

Bamž ćěkancow witał

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je na Pětrowym naměsće ćěkancow witał. Wón apelowaše, zo njeměli woni při wšěch wobstejnosćach zmužitosć zhubić. „Njedajće sej wzać nadźiju do Boha a žiwjensku radosć, kotrejž wuchadźatej z nazhonjenja Bójskeje miłosće.“

Němski klóšter pomórany

Jerusalem (B/SN). Němski klóšter benediktinow Dormitio w Jerusalemje su njeznaći znowa atakowali z antikřesćanskimi parolemi. Woni pomórachu sćěny a durje klóštra z hebrejskimi parolemi kaž „křesćenjo do hele“, „smjerć křesćanam“ abo „wjećba za Israelitow“. Mniša žadaja sej nětko wjace škita wot israelskich statnych zarjadow.

Drježdźanska Caritas 100 lět

Reformowana cyrkej pyta ideje

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Emden/Drježdźany (B/SN). Z cyłoněmskej konferencu w Emdenje je Ewangelska reformowana cyrkej Němskeje zahajiła podralětny „proces do přichoda“. K zetkanju w Jasco bibliotece zetka so 200 delegowanych ze sewjerozapada kaž tež z Bayerskeje a Sakskeje. Cyrkej steji před daloko sahacymi změnami: Ličba sobustawow woteběra a tak tež dochody, rjekny jeje cyrkwinski prezident Martin Heimbucher. 145 wosadow po cyłej Němskej z dohromady 180 000 sobustawami je tuž namołwjene, přichod swojeje cyrkwje aktiwnje wuhotować.

Myto za integraciju

Essen (B/SN). 12. raz je črijace předewzaće Deichmann wupisało Spěchowanske myto Deichmanna za integraciju. Na zahajenju z 100 000 eurami dotěrowaneje cyłoněmskeje akcije rjekny patronka Nazan Eckes, zo je integracija hladajo na trajace připućowanja tak aktualna kaž ženje do toho. „Wona pak jenož funguje, hdyž so kóždy w towaršnosći praša: Što móžu ja přinošować?“, wuzběhny Eckes. Spěchowanske myto spožčeja šulam, iniciatiwam kaž tež małym a srjedźnym předewzaćam, staracym so wo zanjechanych młodostnych.

Wubědźowanje dobył

Wo ćěkancach wěcownje rěčeć

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Berlin (B/SN). „Alianca za swětowu wotewrjenosć, solidaritu, demokratiju a prawniski stat“ je zwjazk organizacijow a zhromadźenstwow nabožinow, sporta, kultury a hospodarstwa. K tomu słušatej tež wobě wulkej němskej cyrkwi. Tale alianca žada sej wěcownu debatu wo přijimanju ćěkancow: „Namołwjamy wšitkich, wěcownje wo ćěkancach a zapućowarjach rěčeć, zo bychmy migrantsku krizu rozrisać móhli“, piše alianca.

Pytaja kwartěry za zjězd

Lipsk (B/SN). Hosćo stoteho zjězda katolikow wot 25. do 29. meje w Lipsku maja tež we „łožach protestantow“ wotpočnyć móc. Ewangelsko-lutherski superintendent města Martin Henker podpěruje pytanje 4 000 priwatnych kwartěrow. Dosaha jednore łožo abo konopej, najlěpje kombinowane z małej snědanju. „My smy w měsće wikow zwučeni na hospodliwosć – tuž, lubi měšćenjo, zwěrće sej“, rjekny tež kulturny měšćanosta Michael Faber na zahajenju akcije „Priwatny kwartěr – hósć pyta hospodu“.

Młodźina so zaso zetka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND