Prócuja so wo twar mošeje

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Erfurt (B/SN). Nimo hižo wobstejaceje mošeje w Berlinje chce muslimska wosada Ahmadiyya dalšu w Erfurće-Marbachu natwarić. Na wuchodźe maja muslimojo swoje Bože słužby dotal w bydlenjach abo w něhdyšich wobchodach. Te pak su po informacijach wosadow dale a bóle přepjelnjene, dokelž ličba ćěkancow přiběra. Erfurtska wosada ma 70 sobustawow. Nabožinske zhromadźenstwo Ahmadiyya Muslim Jammar (AMJ) rozumi so jako swětowe islamske reformowe hibanje. Po swójskich podaćach zastupuje jeničce měrliwe hódnoty islama, kaž su to runohódnosć muža a žony, dźělenje nabožiny wot stata, skónčenje namócnych akcijow w mjenje islama a dodźerženje w koranje zapřijatych čłowjeskich prawow. W Němskej ma AMJ po swójskich podaćach 35 000 sobustawow a wudźeržuje 39 mošejow, 225 wosadow, jedyn TV-sćelak a jedne nakładnistwo.

Wobswětowa encyklika

Orientacija dale a wažniša

wutora, 21. junija 2016 spisane wot:

Aue (B/SN). Wot 8. do 12. junija wotmě so w Aue 49. konferenca cyrkwinskeho parlamenta Ewangelsko-metodistiskeje cyrkwje we wuchodnej Němskej. 150 delegatow ze Sakskeje, Durinskeje a Saksko-Anhalskeje so na njej wobdźěli. Pod hesłom „Orientacija w njepřewidnym času“ maja z konferency wuńć „sylne wobsahowe impulsy“ za docpěće noweje jasnosće a zahoritosće za dalši puć našich wosadow“, rěka w programowym zešiwku. Ewangelsko-metodistiskej cyrkwi mjez Erfurtom a Žitawu, Dessauwom a Plauenom přisłuša 14 000 wěriwych w 120 wosadach.

Hrónčka korana rozhorjeja

Athen (B/SN). Wšědne čitanja z korana w islamskim póstnym měsacu ramadan křesćanow rozhorja. Turkowska telewizija TRT Diyanet recitacije rano w dwěmaj wusyła. Grjekske wonkowne ministerstwo kritizuje turkowske zarjady z wótrymi słowami a mjenuje islamske modlitwy w swětowym herbstwje kultury na spočatku ramadana jako akt bjez respekta.

Koncil so skónčnje wotměwa

Schorlemmer hori so za bamža

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Wittenberg (B/SN). Bamž Franciskus je za ewangelskeho teologu a něhdyšeho wojowarja za čłowjeske prawa w NDR Friedricha Schorlemmera „woprawdźity křesćan“. W interviewje nowiny Zeit wu­zna Wittenbergski farar: „Někotři mje kritizuja, zo sym pjany za bamžom. Ja praju: Ně, ja so horju za bamža!“ Franciskus wukonja swoje zastojnstwo bjez nadutosće. „Tohodla respektuju bamža jako swojeho ,Romskeho biskopa‘.“ Bamž njeskutkuje jeno w zastojnstwje – wón je tež čłowjek a móže so tuž tež mylić. „My křesćenjo mamy zrozumić, zo njejsmy wěrnosć ze łžicami jědli.“

Zhromadnje wustupować

Lipsk (B/SN). W globalnych prašenjach měli cyrkwje po měnjenju Erfurtskeho starobiskopa Joachima Wanki doraznišo zhromadnje wustupować. „Ekologiske prašenja a prašenja za sprawnosću a měrom su za nas wšěch palace – to móhło nam wšěm tyć“, rjekny Wanke na Dnju katolikow w Lipsku. Wěste hospodarske modele njehodźa pak so křesćansce wujasnić. „Stary socializm je na ludźoch zaprajił – snano móhł so wón ze swjatymi zdokonjeć, ale nic z ludźimi herbskeho hrěcha, kaž my wšitcy smy.“

Lipsk za kadźidłom wonjał

Bamž imama přijał

wutora, 07. junija 2016 spisane wot:

Rom (B/SN). Historiske zetkanje bamža Franciskusa z imamom Kairoskeje uniwersity, Ahmedom Mohammedom al-Tayyebom, we Vatikanje 23. meje bě po přetorhnjenju poćahow z najwažnišej wysokej šulu sunnitiskeho islama „wu­znamna kročel přibliženja a poselstwo“, rjekny bamž po 25 minutow trajacej awdiency. Po słowach rěčnika Vatikana Federica Lombardija wotmě so rozmołwa w jara přećelskej atmosferje. W srjedźišću stejachu wotpokazanje namocy a terorizma, połoženje křesćanow na Bliskim wuchodźe a jich škit.

Rubiško nosyć njezakazać

Franciskus – swědomje swěta

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Aachen (B/SN). Bamž Franciskus swojej cyrkwi do swědomja rěči, ale tež Europje a swětej. Za to dósta wón njedawno Karlowe myto. Štó to hižo móže? Swětej do swědomja rěčeć, porokować, warnować runje tak kaž zmužitosć dawać? Awtorita Franciskusa ma swój zakład we wosobinskej ponižnosći. K tomu přińdźe jeho zmužitosć, wěcy direktnje a jasnje mjenować. Tež jeho gesty maja w přiběracym medialnym času wulki wuznam. A Franciskus tole wobknježi: hłuboki pokłon při modlitwje, myće nohow jatym w romskim jastwje, wobjimanje zbrašeneho muža na Pětrowym naměsće, prěnje pućowanje k ćěkancam na kupje Lampedusa. Před Běły dom we Washingtonje je wón z małym awtom přijěł, z kupy Lesbos je ćěkancow sobu domoj wzał atd. Mjez njewěriwymi je wón runje tak woblubowany kaž mjez wěriwymi.

Film wo swjatym Benje

Swoju rólu njenadhódnoćić

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus je měšnikam a dostojnikam cyrkwje porokował, zo swoju rólu lajkam napřećo nadhódnoćeja. „Klerikalizm zabywa, zo słušatej widźomnosć a sakramentalnosć cyrkwje wšemu ludej Božemu, a nic jeno někotrym wuzwolenym“, rěka w njedawno wozjewjenym lisće swjateho wótca. Duchowni su runja wšitkim tamnym přez křćeńcu najprjedy jónu lajkojo.

Pruwuja wukubłanje měšnikow

Wien (B/SN). Centralna Vatikanska kongregacija za klerus dźěła na nowych směrnicach za wukubłanje měšnikow. Přičina za to su změny dušepastyrskich metodow w cyrkwi. Wjetšu wahu změjetej nětko kulturny kontekst kaž tež prewencija znjewužiwanja, podšmórny sekretar kongregacije, arcybiskop Jorge Carlos Wong.

Duchowneju wuswobodźić

Zjězd katolikow – přećel klimy

srjeda, 18. meje 2016 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Stoty zjězd katolikow kónc meje w Lipsku ma wobswět a klimu jenož minimalnje poćežować. Wšitke emisije, zawinowane přez zarjadowanja, budu registrowane, rjekny jednaćel zjězda katolikow Martin Stauch. Za kóždu pře­trjebanu papjeru, kóždy liter wody abo bencina płaći so na kóncu wurunanje, štož budźe po słowach Staucha něhdźe 23 000 eurow wučinjeć. Pjenjezy maja so wužiwać za pomocny projekt w Indiskej.

Křesćanske hódnoty

Schneeberg (B/SN). Za dźěći wokoło Schwarzenberga hač do Zwickauwa wobsteji wot lěta 2000 ewangelska zakładna šula w Schneebergu. Šěsć lět pozdźišo je tamniše šulske towarstwo hišće wyšu šulu wotewrěło. Wothłós je jara dobry, zdźěli farar Frank Meinel z nošerskeho zwjazka za šule. „Wobě stej mjeztym kruty dźěl kubłanskeje krajiny w zapadnych Rudnych horinach. Dohromady 460 šulerjow w Schneebergu wuwučuje 40 pedagogow. Šulske žiwjenje ma swój zakład w posrědkowanju křesćanskich hódnotow, socialneje kompetency, škita přirody a indiwiduelneho spěchowanja. Wosebitosć je wučbny předmjet diakonija.

Policisća dušinje přećeženi

Naiwna Europa

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:

Zürich (B/SN). Islam ma wot swojeho załoženja před 1 300 lětami zaměr, křesćanow ze Srjedźneho wuchoda wuhnać. Tele měnjenje zastupuje syrisko-ortodoksny biskop za Šwicarsku a Awstrisku Dionysos Isa Gürbüz w dźeniku Tages Anzeiger, wuchadźacym w Zürichu. Po jeho słowach bě so genocid na křesćanach hižo w 7. lětstotku skradźu započał. Tež w přichodnych lětach budźe na Srjedźnym wuchodźe knježić „duch terora“. Nimo toho je naiwne do toho wěrić, zo so muslimscy ćěkancy Europje přiměrja a zo su z křesćanami w měrje hromadźe žiwi. Ja do toho wěrju, zo ličba tu zasydlacych so muslimow dale přiběra a zo budu křesćenjo potom tež tu přesćěhani. „Štož so dźensa na Bliskim wuchodźe stawa, stanje so tež tu w Europje.“ Gürbüz nochce k hidźe namołwjeć, 1 300 lět přesćěhanja pak jeho wuča, zo njesměš muslimam wěrić.

Chorownja před insolwencu

Zjězd Christival z piknikom

wutora, 03. meje 2016 spisane wot:

Karlsruhe (B/SN). Zetkanje z wjace hač 14 000 wobdźělnikami planuja cyrkwje w Karlsruhe. Składnostnje młodźinskeho zjězda Christival 2016 wot 4. do 8. meje chce dźěłowe zjednoćenstwo křesćanskich cyrkwjow (ACK) 7. meje wuhotować wječorny piknik za Christival a za jeje wobdźělnikow a hosći na Karlsruheskej hrodowej zahrodźe. To rjekny tamniši ewangelski dekan Thomas Schalla. Młodźinske zetkanje steji pod hesłom „Jězus wujednawa“. Zjězd, za kotryž je so hižo wjace hač 13 000 młodostnych nad 14 lětami přizjewiło, ma „wobdźělnikam zmóžnić, zo rěča wo prašenjach wěry a žiwjenja ze swojeje perspektiwy a wuwiwaja nowe formy křesćanskeho młodźinskeho dźěła“. Posledni Christival wotmě so lěta 2008 w Bremenje.

Bamž pućuje do Kawkaza

Vatikan (B/SN). Wot 24. do 26. junija wopyta bamž Armensku, wot 30. septembra do 2. oktobra Azerbajdźan a Georgisku. Jězbu do Armenskeje zwjazuje, chcyjo nochcyjo ze spominanjom na přesćě­howanje Armenjanow přez Osmaniske mócnarstwo před 100 lětami.

Přećiwo neutraliće cyrkwjow

Škitać cyrkwje w Egyptowskej

wutora, 26. apryla 2016 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Křesćanske cyrkwje w Egyp­towskej maja so lěpje škitać. Najwyša rada za islamske naležnosće chce wozjewić směrnicy, informuje misionska powěsćernja Fides. Směrnicy maja na to skedźbnjeć, zo hodźi so respektabelne zhromadne žiwjenje wšelakich nabožinow wot korana wotwodźeć, zdźěli ministerstwo za nabožne naležnosće. Zdobom připowědźi egyptowske knježerstwo přiručku wo wopačnych předstawach wo islamje.

Nadpady na domy ćěkancow

Berlin (B/SN). W Němskej bu wot spočatka lěta 2016 znajmjeńša 118 nadpadow na domy ćěkancow skućenych. W 112 padach běchu prawicarscy złóstnicy za to zamołwići, piše zwjazkowe ministerstwo nutřkowneho w Berlinje. Ličby zapřijimaja zwěsćene nadpady hač do 15. februara. Nadpadaj w Clausnitzu a Budyšinje njejstej w statistice hišće zapřijatej. Po informacijach ministerstwa jedna so w lěće 2016 w 27 padach wo namócne delikty, wo wěcnu škodu (43 padow) kaž tež wo 31 propagandowych deliktow, nimo­ toho wo 17 padow zapalerstwa.

Katechizm w pismje Brailleho

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND