Recepty za nuzowy pad

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:

Berlin (B/SN). Zwjazkowy zarjad za škit wobydlerstwa a katastrofowu pomoc je hromadźe z Bonnskimi pomocnymi organizacijemi wubědźowanje wo najlěpšu „kucharsku knihu za nuzowe pady“ wupisał. Hač do 15. meje móža ludźo recepty zapodać, za kotrež njetrjebaš ani milinu ani wodu z honača. Akcija ma pokazać na wužitk zastaranja w nuzy „za wšě pady“. Dobra rada njeměri so tu jenož na rezerwu žiwidłow, ale ma zdobom praktisku pomoc skićić, pisa ewangelski tydźenik Der Sonntag. Nimo 50 najlěpšich receptow měła kucharska kniha tež na to skedźbnjeć, kak dołho so jědź dźerži a kak móžeš sam žiwidła plahować.

Złóstnistwa chłostać

Jutry lětsa hinak swjećić

póndźela, 06. apryla 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN) Bamž Franciskus swjeći jutry 12. apryla a je njepřestorči. Wone tworja wutrobu liturgije lěta a njehodźa so přesunyć. Myće nohow zeleny štwórtk pak wupadnje. Biskopam a měšnikam Vatikan poruča, wot zeleneho štwórtka hač do jutrow tež „bjez fyziskeho wobdźělenja“ wěriwych koronapandemije dla Bože mšě swjećić. Tak namjetuje, wosady wo słužbnych časach přez Twitter informować a wšelake materialije poskićić, zo móhli ludźo swjatočnosće doma sćěhować a sobu swjećić. Ćichi pjatk modli so bamž wosebity paćer za zemrětych a tych, kotřiž su na koronawirus schorjeli. W jutrownej nocy chce wón křćenski slub po zwučenym wašnju wobnowić.

Žada sej wjace angažementa

Wobrjady lětsa bjez kemšerjow

póndźela, 30. měrca 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Martrowny tydźeń płaći w běhu cyrkwinskeho lěta we wšěch kře­sćan­skich konfesijach jako najwažniši. Wosebje su to zeleny štwórtk, ćichi pjatk a ćicha sobota, hdyž wěriwi na wosebite wašnje na ćerpjenje, wumrěće a zrowastanjenje Chrystusa spominaja. Hišće ženje­ njejsu tute wobrjady we Vatikanje bjez kemšerjow přewjedli. Lětsa pak budźe bamž Franciskus prěni raz najwažniše liturgije za zawrjenymi durjemi swjećić. „Njejsym dotal wo žanej přirunajomnej situaciji słyšał, tež nic, jako w Romje cholera zachadźeše, abo we wójnskich časach“, praji Vatikanski fachowc Ulrich Nersinger Kölnskemu rozhłosowemu sćelakej Domradio.

Duchownje so zwjazać

Rasizm raznišo wotpokazować

póndźela, 23. měrca 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers žada sej po po­dawkach w Hanauwje a Halle wjace ciwilneje kuraže přećiwo rasizmej. „Njetrjebamy žane wohnjowe čerćiki, kotrež na torhošćach hidu wusywaja, ju w interneće šěrja a puć do parlamentow pytaja, zo bychu ju tam šěrili. Přeju sej kruty rjap ludźi w našim kraju, kóždužkuli namóc, kajkuž dźensa dožiwjamy, zahnać“, pisa Heinrich Timmerevers na Facebooku. W Hanauwje bě prawicar dźewjeć ludźi, kotřiž mějachu wukrajne korjenje, zatřělił. W Halle bě prawicarski ekstremist spytał, synagogu nadpadnyć. Při tym je dwě wosobje morił.

Křesćenjo a muslimojo

Wočakuje jasnu wotmołwu

póndźela, 16. měrca 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus war­nuje, zo stanje so zasadźenje přećiwo změnje klimy z ideologiskim rozestajenjom. Bohužel njeje nuznosć ekologiskeho přewróta ze stron politiki přeco hišće zrjadowana. „Dotalne wotmołwy su hišće­ jara słabe a mje starosća“, rjekny bamž. Klimowa konferenca w Madridźe bě alarmowaca. Trjebamy kolektiwnu wot­mołwu, kotraž derjeměće wšěch nad zajimy jednotliwcow staja.

Přichod njewěsty

Nowy poradźowar bamža

póndźela, 09. měrca 2020 spisane wot:

Frankfurt n. M. (B/SN). Bamž Franciskus je jednaćela křesćansko-islamskeho zetkawanskeho a dokumentaciskeho centruma dr. Tima Güzelmansura za poradźowarja Bamžowskeje komisije za nabožinske poćahi k muslimam powołał. Komisija ma dialog mjez cyrkwju a muslimami po cyłym swěće spěchować. Gü­zel­mansur narodźi so 1977 w Antiochiji, dźensa Antakya w Turkowskej. W lěće 1999 so wón do Němskeje přesydli, wot lěta 2000 do 2005 studowaše w Augsburgu filozofiju a katolsku teologiju.

Póstna akcija Misereor

Beirut (B/SN). Syriska ćerpi po słowach hłowneho jednaćela biskopskeho pomocneho skutka Misereor Pirmina Spiegela pod mjelčenjom mjezynarodneho zhromadźenstwa. Mjelčenje je „poslednja wulka bomba, kotraž tuchwilu pada“, rjekny monsignore Spiegel w telewiziji ARD. „Libanon a Syriska stejitej w fokusu lětušeje póstneje akcije Misereor. Syriska njemóže k měrej přińć, hdyž so wojer­ske mocy – Ruska, USA, Turkowska, Iran a Israel – wadźa a kóždy swoju lěpšinu pyta“, zwurazni Spiegel jako koncelebrant na Božej mši k zahajenju póstneje akcije w Erfurće.

Warnuje před AfD

Klětu ekumenisce swjećić

póndźela, 02. měrca 2020 spisane wot:

Leinefelde (B/SN). Mjeztym jědnaty króć su Eichsfeldske nory w Leinefeldskej cyrkwi swj. Bonifacija póstnisku Božu mšu swjećili. Farar Markus Könen witaše hosći z wosom karnewalskich wotrjadow, kiž běchu w swojich kostimach přišli. Nora­ móže tež raz přez postronki bić a činić, štož so jemu lubi, a njetrjeba so měć po etikeće, měnješe farar Könen. Klětu chcył wón ekumeniske póstniske kemše swjećić.

Ordiněruja dalšich rabinerow

Podstupim (B/SN). Na Abrahama Geigerowym kolegu rabinerow w Podstupimje změja bórze šěsć absolwentow. W juniju chcedźa jich w jednej z Berlinskich sy­nagogow ordiněrować. Jedyn z rabinerow stanje so ze židowskim kantorom a budźe oficialnje do zastojnstwa za­poka­zany. Nowi rabinerojo pochadźeja z Israela, Madźarskeje, Norwegskeje, USA a Čěskeje.

Swoju identitu zhubili

Čehodla róžowa póndźela?

póndźela, 24. februara 2020 spisane wot:

Köln/Mainz/Kulow (B/SN). Lědma štó drje so hišće praša, čehodla rěka dźensniša póndźela runje róžowa. Wot 11. do 19. lětstotka bě to w romsko-katolskej cyrkwi róžowa njedźela, hdyž je bamž zasłužbnym wosobinam za wosebite wukony złotu róžu přepodał. Hakle 10. februara 1823 přewjedźechu prěni karnewalowy ćah po Kölnje róžowu póndźelu. Wot toho časa dowola cyrkej stajnje pón­dźe­lu do popjelneje srjedy, šwikać zjawne wosobiny. Póstniske nory smědźa přez postronki bić a rozwólnje swjećić. W Němskej tón dźeń kóždolětnje wjace hač 150 tonow słódkosćow z póstniskich wozow přihladowarjam mjetaja. We wjer­chowstwje Andorrje a w Grjekskej je róžowa póndźela samo swjaty dźeń.

Wo mocy ewangelija

Kardinal strachuje so wo Irak

póndźela, 17. februara 2020 spisane wot:

Bagdad (B/SN). Kardinal Louis Raphael I. Sako, patriarch chaldejskeje cyrkwje, kotraž je z Romom uněrowana, žada sej z dorazom kulowate blido za měr w Iraku. Loni je wón wšě oficialne zarjadowanja k woswjećenju hodownych wobrjadow w cyrkwi wotprajił. „Ludźo w kraju so strachuja, zo so Irak stajnje bóle k bitwišću wuwije hač k suwerenej domiznje, kotraž je w stawje, swojich wobydlerjow a swoje bohatstwa škitać“, wón wujasni. Irak a region dokoławokoło njeho stej „wulkan krótko do wubucha“, praji wón w sćelaku Domradio.

Myto za zwjazk pohrjebnišćow

Křćeńca ma ćěkancow škitać

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Z jasnymi słowami kritizuje krajny biskop Ewangelskeje cyrkwje w srjedźnej Němskej Friedrich Kramer počinanje mnohich sudnistwow w azylowych jednanjach. „Wěrywuznaće ćěkancow pruwować sudnistwam njepřisteji. My jako cyrkej pruwujemy, hač je něchtó křćeny abo nic, a hdyž je křćeny, da to je. Ale rjec, zo je so jenož wukřćić dał, zo by tu wostać směł, je lózyskosć a wjedźe do časa inkwizicije.“ Biskop Kramer žada sej lěpše wukubłanje a dalekubłanje prawiznikow na temu nabožinska swoboda. Nimamy akceptować, zo „našich bratrow a sotry do smjerće sćelemy – křćeńca ma wotsunjenju požadarjow azyla zadźěwać, wšojedne, wo kotry kraj so jedna“, Kramer podšmórnje.

K njewěriwym styki nawjazać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND