Namołwja swět k přewrótej

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). K towaršnostnemu přewró­tej namołwja kardinal Gualtiero Basset­ti, předsyda italskeje biskopskeje konferency, hladajo na koronakrizu. Na Božej mši w Romje wón rjekny: „Pak docpěje­my nětko sprawniši swět, abo dožiwi­my jako njewuznamni statisća mrěće našeje ciwilizacije.“ Katolskich wěriwych napomina Bassetti „k wjetšemu angažementej. W krizy trjebamy ludźi, kiž stanu so z posołom Chrysta.“

Biografiju Scheipersa wudał

Essen (B/SN). Joachim Seeger, teologa a historikar z Poruhrskeje, je na Bratislavskej Universiće swj. Hilžbjety spisał doktorske dźěło wo biografiji fararja Herrmanna Scheipersa (1913–2016). Wědomostnik rysuje žiwjenje a skutk ně­hdyšeho měšnika w biskopstwje Drježdźany-Mišno jako přisłušnika „mjeńšiny tych Němcow, kotřiž nacionalsociali­stiski a po tym komunistiski režim cyle jednorje njewotpokazachu, ale so jemu aktiwnje wobarachu“. Hromadźe ze zbóžnym Alojsom Andrickim tradaše Scheipers wot lěta 1941 w koncentraciskim lěhwje Dachau.

Za swobodu měnjenja

Wučerjow nabožiny powołał

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Na swjatočnej Božej mši w Drježdźanskej katedrali je biskop Heinrich Timmerevers 10. julija šěsć žónskim a šěsć mužam cyrkwinsku dowol­nosć wučenja Missio Cannonica spož­čił. Woni smědźa nětko we wobłuku biskopstwa Drježdźany-Mišno jako wučerki abo wučerjo nabožiny skutkować. W swojim prědowanju pokaza biskop na to­, zo je wěra kaž wulke twarnišćo. Wučacy nabožiny maja nadawk, pomhać dorostowacym při orientaciji a jich přewodźeć w pytanju za křesćanskej wěru.

Diakonija bilancowała

„To jara boli“

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus jara wobža­ruje, zo ma so Istanbulska cyrkej Hagia Sofia (přełožene: Swjata mudrosć) z mošeju stać. „Myslu na swjatu Sofiju, a to mje jara boli“,­ rjekny pontifeks w Romje. Tur­­kow­ske sudnistwo bě status Hagije­ jako muzej anulowało. Prezident Recep Tayyip Erdoğan na to přikaza, Hagiju Sofiju jenož­ hišće za islamske mo­dlenje wote­wrěć. Twarjenje we wutrobje stareho města­ w Istanbulu bě něhdy najwjetša křesćanska cyrkej a słuša do swětoweho herbstwa UNESCO.

Cyrkwinska reforma traje

Cyrkej dobyća poswjećena

póndźela, 13. julija 2020 spisane wot:

Moskwa (B/SN). Srjedź junija je patriarch Kyril třeću najwjetšu katedralu Ruskeje jako Cyrkej dobyća poswjećił. Wona ma słužić dopomnjeću na Druhu swětowu wójnu. Pod 100 metrow wysokej złoćanej kuplu ma 6 000 ludźi městno. Ke katedrali wjedźe 1 418 metrow dołha hasa – telko dnjow traješe wójna sowjetskeho wójska přećiwo Němskej. Na multimedialnych monitorach podłu puća móža sej wopytowarjo fota wobhladać a čitać mjena 33 milionow sowjetskich wojakow, kotřiž su we wójnje wojowali. W rusko-ortodoksnej cyrkwi maja wojerske cyrkwje dołhu tradiciju.

Kubłanska kriza so přiwótřa

Genf (B/SN). Na 1,2 miliardźe dźěći po cy­łym swěće njemóžetej po infor­ma­ciji UNICEF koronapandemije dla hižo­ do šule chodźić. Dokelž nimaja mnohe z nich žadyn přistup k interne­tej abo k druhim medijam, zo móhli sej samostatnje wučbnu maćiznu přiswojić, so globalna kubłanska kriza dale přiwótřa. Tak rozprawja dźěćacy pomocny skutk, w kotrymž so tež křesćenjo čestnohamtsce angažuja. Po analyzy UNICEF ma w 74 mjez 127 krajemi swěta mjenje hač połojca ludnosće přistup k internetej.

Wustajeja wobrazy Raffaela

Rasizmej znapřećiwić

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Washington (B/SN). Dźewjeć fakultow za afroameriske studije w USA žada sej wot swojich wysokich šulow konsekwentniše postupowanje přećiwo rasizmej. W zjawnym lisće soli­darizowachu so fakulty z tuchwilnymi zjawnymi protestami přećiwo rasizmej a namocy policije. List podpisali su zjawne wosobiny a nawodźa afroameriskich studijow na University of Notre Dame kaž tež Uniwersitow Georgetown, Fordham a Villanova.

Měšniske seminary njezawrěć

Nowa prezidentka synody

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Stawiznarka Bettina Westfeld je nowa prezidentka ewangelskeje krajneje synody Sakskeje. 44lětna Drježdźanjanka je na konstituowacym posedźenju 28. synody sobotu w Drježdźanach w třećim wólbnym kole trěbnu wjetšinu dweju třećinow hłosow dóstała. Jenički napřećiwny kandidat Christoph Apitz z Vogtlanda bě swoju kandidaturu po druhim wólbnym pře­běhu cofnył.

Kriza změni cyrkej

Žada sej měr w Libyskej

póndźela, 22. junija 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je so na Bože ćěło njedźelu připołdnju w krótkim prědowanju a po modlitwje Jan­dźel­knjeza na swětowe zhromadźenstwo ze žadanjom wobroćił, zastajić namóc­ w Libyskej. Po jeho słowach steji sewjero­afriski kraj krótko před eskala­ciju, dokelž skradźu dźeń a wjace bróni a wojowarjow dowožuja. Swjaty wótc wuwiće z wulkej starosću a bolosću sćěhuje.

Chinscy křesćenjo solidarni

Wobrónjenje přiběrało

póndźela, 15. junija 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Wudawki za wobrónjenje su loni po cyłym swěće tak jara rozrostli kaž minjene dźesać lět nic. Tak inwestowachu USA jeničce loni cyłkownje 732 miliardow dolarow do swojeho wojerstwa, zdźěli slědźerski institut za měr Sipri­ w Stockholmje. Nimo Ameriki mějachu najwjetši wojerski etat China, Indiska, Ruska a Sawdi-Arabska, štož wučinješe 62 procentow wšěch swětowych wojerskich wudawkow. Němska ležeše loni za Francoskej na 7. městnje a suny so tak porno lětu 2018 wo dwě městnje doprědka. Wot časa globalneje financ­neje krizy 2008 je so trend wobrónjenja strašnje pospěšił, informowachu měrowi slědźerjo w powěsćach Vatikana.

Kak dale po synodalnym puću?

Dźak zjawnym medijam

póndźela, 08. junija 2020 spisane wot:

Magdeburg/Berlin (B/SN). Zastupjerjo diecezanskeje a katolskeje rady wuchodnych biskopstwow su so zjawnym me­dijam za live-wusyłanja Božich słužbow za čas korony dźakowali. Wotpowědne listy­ pósłachu intendantam, programowym direktoram a redakciskim nawodnistwam. Wujednali běchu je 25. apryla we widejokonferency „wuchodneju radow“. Tež předsyda rady katolikow Da­gobert Glanz słuša k podpisarjam. Lětne zetkanje diecezanskeje a katolskeje rady słuži tomu, sej informacije wuměnjeć a zhromadne stejišća sej zdźěłać.

Nowy akcijny program

Kroča po nowych pućach

wutora, 02. junija 2020 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Z Božej słužbu w Lipšćanskej ewangelskej cyrkwi swj. Mikławša su spočatk meje fararja Lüdera Laskowskeho do noweho misionskeho zastojnstwa zapokazali. Słužbu jako farar započa wón 2009 we wosadźe Großschirma. W tym času bě tež zamołwity za stu­dentow Freibergskeje Hórniskeje akademije. Nadawk 46lětneho duchowneho w Lipsku nětko je, wuwiće cyrkwin­skeho skutkowanja w nowych dźělach města nawjedować. Ewangelsko-lutherski cyrkwinski wobłuk w Lipsku tak swoje skutkowanje rozšěri. W přichodnych dźesać lětach ma znajmjeńša 30 000 bydlenjow w nowych měšćan­skich­ ­dźělach, kaž na přikład při ně­hdyšim ­hłownym dwórnišću w Gohlisu, nastać. Z diakoniju ma Laskowski wšelke socialne projekty wuwiwać a wothłosować. Wjace k tomu pod www.kirche-die-weiter-geht.de

Dušepastyrstwo při telefonje

nawěšk

nowostki LND