Na papjerje ze Schlemy pisał

póndźela, 20. awgusta 2018 spisane wot:

Bad Schlema (B/SN). Wodowe znamjo dopokazuje, zo je swětoznaty komponist Johann Sebastian Bach někotre ze swojich kompozicijow něhdy originalnje na papjeru pisał, kotraž pocha­dźeše z papjernika (Papiermühle) Oberschlema. Njewšědnosć tež je, zo bu prěni přełožk lutherskeje hamtskeje biblije z lěta 1625 na runje tajku papjeru ćišćany a je hač do dźensnišeho zdźeržany. 74lětny Ullrich Espig z Bad Schlemy, kiž je sam w papjerowej industriji dźěłał, zajimuje so wot dźěćatstwa za stawizny a wuwiće papje­ry. Nětko je chroniku wo tym spisał a ju zajimcam předstajił.

Kritizuje škitarjow klimy

El Gore chwali bamža

póndźela, 13. awgusta 2018 spisane wot:

Washington (B/SN). Nošer Nobeloweho myta a něhdyši wiceprezident USA Al Gore je bamža Franciskusa za jeho zasadźenje za škit klimy chwalił. W inter­viewje z rozhłosowym sćelakom Vatican News demokratiski politikar zwurazni, zo jeho wobswětowa encyklika „Laudato si“ a žadanja swjateho wótca zahorjeja. Gore wuzběhny Franciskusowe njepřestajne zasadźenje wo rozrisanje klimoweje krizy a je „dźakowny za jasnosć moraliskeje mocy, kotruž wón předstaja“. Zdobom pokazuje bamž na chudych, kotřiž su wot změny klimy najbóle po­trjecheni. Wosebje zbožowny je Gore, zo je Franciskus na njedawnej konferency we Vati­kanje zastupjerjow wulkich producentow wolija napominał, so wo produkciju čistych ćěriwow starać.

Bachowe wubědźowanje

Žada sej škit ćěkancow

póndźela, 06. awgusta 2018 spisane wot:

Radebeul (B/SN). Diakonija Sakskeje podpěruje peticiju „Křesćanska čłowjesko-prawniska a solidarna migraciska politika w Europje“ z prezidija Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja. Mjenowany spis namołwja knježerstwa Europskeje unije, ćěkancow škitać. „Wšědnje so ludźo w Srjedźnym morju dale tepja. Němska njeměła sćěhować europske knježerstwa, kotrež tomu z populistiskich přičin njezadźěwaja. Tajka politika spřećiwja so křesćanskim zakładnym zasadam“, rěka w peticiji.

Cyrkej inwestuje do wětrnikow

Erfurt (B/SN). Němski ewangelski cyrkwinski dźeń (DEKT) je do dweju wětr­nikoweju připrawow inwestował. Po magacinje Der Kirchentag bu cyłkownje 110 000 eurow za wětrnikowy park sewje­rozapadnje Erfurta nałoženych. Wětrnikowej připrawje stej dotal hač do 715 000 kilowattowych hodźin miliny wob lěto produkowałoj. Jednu třećinu dochodow chce cyrkej wužiwać za projekty na juhu kraja kaž tež za regionalne cyrkwinske wobswětowe projekty. W Dortmundźe so wot 19. do 23. junija 2019 přichodny ewangelski cyrkwinski dźeń wotměje.

Čerwjene linije za AfD

Měli so wotewrěć

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Ottmaring (B/SN). Klóštry a rjadnicy měli so po měnjenju patra Aloisa Schlachtera bóle za towaršnosć wotewrěć. „Swět měli přiwzać, kajkiž je, nic, kajkiž dyrbjał być“, rjekny rektor Misionskeho domu misionarow Drohotneje kreje w šwabskim putnikowanišću Maria Baumgärtle. Jako přikład mjenowaše pater Schlachter cyrkwinski azyl, kotryž móža tež rjady poskićeć, wón praji.

Kritizuje wotehnaća

Wo nabožinach rozswětleć

póndźela, 23. julija 2018 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) ma rozswětlenje wo islamje za wuměnjenje integracije w Němskej. Wón skedźbnja w tym zwisku na „rozswětlenje wo křesćanstwje. Kóžda kultura, kotraž­ njeje ze swojej nabožinu rozswětlenje dožiwiła, njehodźi so integrować, je přećiwna kultura a wjedźe faktisce k zamy­lenjam, čemuž mamy zadźěwać.“

Wótra kritika lěhwow dla

Brüssel (B/SN). Zastupjerjo cyrkwjow a pomocnych skutkow su wuslědki wjerško­weho zetkanja Europskeje unije kri­tizowali. Vatikanski zamołwity za mi­graciju Michael Czerny warnowaše před lěhwami ćěkancow w Libyskej. Kraj njehodźi so za to, „rozrisać europske pro­blemy“. Azylowa ekspertka Carity Europy Leila Bodeux rjekny, zo njeje Libyska docyła kmana idejowe prašenja rozrisać.

Medali za swoju knihu dóstał

Krajny biskop w Ruskej

póndźela, 16. julija 2018 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Krajny biskop Carsten Rentzing bě spočatk julija na kołojězbje po Ruskej. Wón přebywaše tam ze swo­jej sydomwosobowej delegaciju ze Sakskeje a wopyta Ewangelsko-luthersku cyrkej europska Ruska (ELKER) na wše­lakich městnach. Na programje ste­jachu Pětrohród, Moskwa, Orenburg na južnym Uralu a město Ufa. ELKER wobsteji wot lěta 1992 a je ze 170 wosadami a gmejskimi skupinami zjednoćena do jědnaće propstownjow. Tak je wona najsylniša regionalna cyrkej w Zwjazku Ewangelsko-lutherskeje cyrkwje w Ruskej, Ukrainy, Kazachstana a srjedźneje Azije.

Sakscy fararjo wupomhaja

„Pětr a wjelk“ nětko za pišćele

póndźela, 09. julija 2018 spisane wot:

Magdeburg (B/SN). Hłowne mysle bajki „Pětr a wjelk“ su nětko tež wobstatk noweje pišćeloweje twórby, kotraž zaklinča wčera tydźenja w Magdeburgskej hłownej cyrkwi. Na pišćelach hrał je tachantski kantor Barry Jordan, Sabina Lattorf wustupowaše jako rěčnica. Wobrazowe projekcije podšmórnychu začuća hudźby komponista Sergeja Prokofjewa.

Zwóńkow a domownikow přijał

Drježdźany (B/SN). Na tradicionalne přijeće k česći swjateho Bena witaše Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers njedawno 180 muži a žónskich – domownikow a zwóńkow bi­skop­stwa. Woni dźě su ći prěni a posledni na naj­wšelakorišich zarjadowanjach, biskop Timmerevers podšmórny. Nawoda katolskeho běrowa w Sakskej Daniel Frank wuzběhny w postrownej narěči jich trěbne dźěło zaćichim.

Kritizuja eksport bróni

Wučba přećiwo antisemitizmej

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Berlin (B/SN). Berlinska CDU je žadanje za wólnym předmjetom w šuli zesyl­niła. Wučba nabožiny jako alternatiwa k předmjetej etika móhła wažny přinošk w boju přećiwo antisemitizmej być a­ móhła k tomu přinošować, zo muslimscy młodostni nabožinu wopak njeinterpretuja.

Přepytuja wěstotu cyrkwje

Berlin (B/SN). Po zasadźenju policije z wužiwanjom bróni w Berlinskej katedrali, při čimž buštej dwě wosobje zranjenej, pruwuje cyrkwinska wosada móžne konsekwency. Prědar Thomas C. Müller pokaza pak na to, zo ma Berlinska hłowna cyrkej hišće bóle zawěsćena być hač druhe Bože domy. Wosada dźěła hro­ma­dźe z priwatnej wěstotnej słužbu, kotraž tam wodnjo a w nocy stražuje.

Pisane stawizny traja 120 lět

Magdeburg (B/SN). Na swoje 120lětne wobstaće móžeše katolska pěstowarnja swj. Marije w Magdeburgu-Sudenburgu njedawno spominać. We wobłuku swjedźenskeho tydźenja so na to dopominachu, kak běchu šěre sotry z kongregacije swj. Hilžbjety dom 1898 załožili a zo ma wón zawěrno pisane stawizny.

Hódnoty za towaršnosć

Wobžaruja wuslědk

póndźela, 25. junija 2018 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Wotstronjenje zakaza wotehnaća přez ludowy rozsud w Irskej Vatikan jara wobžaruje. „Wěrju, zo njemóžeš tu žohnowanje wozjewić“, rjekny prezident Bamžowskeje akademije za žiwjenje, arcybiskop Vicenco Paglia. „Nětko dyrbimy hladać, na kotre zakonske rjadowanje so politikarjo dojednaja.“ Hač do kónca lěta ma so nowy zakoń, kotryž wotehnaće hač do dwanateho tydźenja samodruhosće dowola, schwalić.

Nowy bus za zbrašenych

Zhorjelc (B/SN). Nowy bus za zbrašenych ma Caritas w Zhorjelcu. Jim móža nětko wosebje ambulantne słužby wolóžić. Z „Akciju čłowjek“ je so poradźiło, wobstarać mały bus z dźewjeć městnami. 70 procentow cyłkownych kóštow, ni­male 50 000 eurow, přewza mjenowana akcija. Bus zasadźa hižo w Mengelsdorfskim domje Carity na lětušim swjedźenju wobydlerjow.

Vatikan přiručku wotpokazał

Zastupjerjo LWB pola bamža byli

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Vatikan/Hannover (B/SN). Delegacija zastu­pjerjow Lutherskeho swětoweho zwjazka (LWB) je so 4. junija na priwatnej awdiency z bamžom Franciskusom zetkała. Zwjeseliła je jeho wuměna myslow, kak hodźi so duch reformaciskeho ju­bileja dale njesć, rozłoži nawoda dele­gacije a předsyda Němskeho narodneho ko­miteja LWB, Schwerinski krajny biskop Gerhard Ulrich, w Hannoveru. „Dźeržimy so zhromadźenstwa a chcemy jako lutheranojo k tomu přinošować.“ W Romje wotměchu so dalše rozmołwy z kurijowym kardinalom, z prezidentom bamžowskeje rady k spěchowanju jed­noty křesćanow a z prefektom kongre­gacije wěry.

Móža so z Alexu modlić

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND