Lukašenko kritizuje cyrkej

póndźela, 31. awgusta 2020 spisane wot:

Minsk (B/SN). Prezident Běłoruskeje Aleksander Lukašenko je so zjawnje hóršił, zo podpěruja cyrkwje demokratiske hibanje w swojim kraju. „Mje zadźiwa stejišćo našich konfesijow“, pisa Lukašenko na swojej internetnej stronje. „Duchowni njeměli opozicionelnych podpěrać. Stat njebudźe tomu přihladować. Cyrkwje měli so hańbować. Politika nima­ w cyrkwi ničo pytać.“ Nimo druhich nabožinow tež EU wólbny wuslědk z 9. awgusta njepřipóznawa. Knježerstwo bě wozjewiło, zo je 80 procentow Běło­rusow za Lukašenka hłosowało, štož prawdźepodobnje njetrjechi. Wosebje katol­ska cyrkej žada sej narodny dialog. Wjetšina wobydlerstwa Běłoruskeje su prawosławni křesćenjo, něhdźe 15 procentow su katolskeje wěry.

Ličba hłód tradacych stupa

Wobydlerjam Beiruta pomhać

póndźela, 24. awgusta 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je biskopow, měšnikow a rjadnikow w Libanonje namołwjał, potrjechenym wobydlerjam wosebje bliscy być. Katastrofa eksplozije w Beiruće žada sej wot wšitkich „za de­rjeměće tutoho woblubowaneho kraja hromadu dźeržeć a dźěłać“, rjekny bamž. W tutym času njesměła cyrkej ćerpjacych ludźi samych wostajić. Po njedawnej sylnej detonaciji, při kotrejž je znajmjeńša 150 ludźi zahinyło, hroža krajej hłód a problemy ze zastaranjom.

Nowy farar

Posrědkuje na Bliskim wuchodźe

póndźela, 17. awgusta 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Pietro Parolin, 65lětny kardinalny sekretar Vatikana, je so aktiwnje do konflikta na Bliskim wuchodźe zašaltował, schadźujo so z posołami Israela a USA. Kardinalny sekretar zwurazni starosć bamžowskeho zarjada hladajo na „ćežku situaciju“. Israelske knježerstwo planuje dźěle palestinskeho regiona wobsadźić. Parolin je přećiwo tajkemu „jednostronskemu postupowanju, štož jednanja wo měr na Bliskim wuchodźe nimoměry poćežuje. Israel kaž Palestina matej prawo na swoju eksistencu.“

Što rěkatej amen a haleluja

Bonn (B/SN). Wjele słowow ze Swjateho pisma pochadźa z hebrejšćiny abo grjekšćiny. Słowo „amen“, pola ewangelskich Serbow „hamjeń“, wužiwaja, dźensa tež w zjawnym žiwjenju po cyłym swěće, bjez toho zo jeho woznam znaja. Słowo je wotmołwa na Chrystowy paćer a je ze židowskeje tradicije přewzate. Wone woznamjenja telko kaž „tak njech je“. Wopřijeće pochadźa ze židowsko-křesćanskeje tradicije a rěka: „Chwalće Boha“. Słowo steji často na spočatku abo na kóncu psalmow. Z wopřijećom „haleluja“ křesćenjo ze słowom w ewangeliju přitomneho Chrystusa česća.

Přećiwo alkoholizmej

póndźela, 10. awgusta 2020 spisane wot:

Waršawa (B/SN). Biskopska konferenca Pólskeje wěriwych namołwja tónle měsac so alkohola wzdać. „Alkoholizm po­trjechi wjetšinu pólskeje ludnosće, ale w towaršnosći so problem lědma zjawnje jewi“, praji rěčnik biskopskeje kon­ferency. Cyrkej přeje sej měsac strózbosće a wočakuje, zo biskopja to podpěraja. Alkoholikarjo sami sej zwjetša wjace pomhać njemóža, tež přiwuzni trjebaja pomoc. „Fachowcy definuja alkoholizm jako kompleksnu a lesćiwu chorosć z rozdźělnymi formami a symptomami“, wurěčnik wujasnja. W lěće 2011 wozjewi swětowa strowotniska organizacija WHO rozprawu wo wužiwanju alkohola na swě­će. W Pólskej pije jednotliwc 12,5 litrow čisteho alkohola wob lěto. Přerězk na swěće leži pola šěsć litrow. Němcy lětnje­ 11,8 litrow čisteho alkohola pija.

Kemše wšědnje w interneće

Namołwja swět k přewrótej

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:

Vatikan (B/SN). K towaršnostnemu přewró­tej namołwja kardinal Gualtiero Basset­ti, předsyda italskeje biskopskeje konferency, hladajo na koronakrizu. Na Božej mši w Romje wón rjekny: „Pak docpěje­my nětko sprawniši swět, abo dožiwi­my jako njewuznamni statisća mrěće našeje ciwilizacije.“ Katolskich wěriwych napomina Bassetti „k wjetšemu angažementej. W krizy trjebamy ludźi, kiž stanu so z posołom Chrysta.“

Biografiju Scheipersa wudał

Essen (B/SN). Joachim Seeger, teologa a historikar z Poruhrskeje, je na Bratislavskej Universiće swj. Hilžbjety spisał doktorske dźěło wo biografiji fararja Herrmanna Scheipersa (1913–2016). Wědomostnik rysuje žiwjenje a skutk ně­hdyšeho měšnika w biskopstwje Drježdźany-Mišno jako přisłušnika „mjeńšiny tych Němcow, kotřiž nacionalsociali­stiski a po tym komunistiski režim cyle jednorje njewotpokazachu, ale so jemu aktiwnje wobarachu“. Hromadźe ze zbóžnym Alojsom Andrickim tradaše Scheipers wot lěta 1941 w koncentraciskim lěhwje Dachau.

Za swobodu měnjenja

Wučerjow nabožiny powołał

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Na swjatočnej Božej mši w Drježdźanskej katedrali je biskop Heinrich Timmerevers 10. julija šěsć žónskim a šěsć mužam cyrkwinsku dowol­nosć wučenja Missio Cannonica spož­čił. Woni smědźa nětko we wobłuku biskopstwa Drježdźany-Mišno jako wučerki abo wučerjo nabožiny skutkować. W swojim prědowanju pokaza biskop na to­, zo je wěra kaž wulke twarnišćo. Wučacy nabožiny maja nadawk, pomhać dorostowacym při orientaciji a jich přewodźeć w pytanju za křesćanskej wěru.

Diakonija bilancowała

„To jara boli“

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus jara wobža­ruje, zo ma so Istanbulska cyrkej Hagia Sofia (přełožene: Swjata mudrosć) z mošeju stać. „Myslu na swjatu Sofiju, a to mje jara boli“,­ rjekny pontifeks w Romje. Tur­­kow­ske sudnistwo bě status Hagije­ jako muzej anulowało. Prezident Recep Tayyip Erdoğan na to přikaza, Hagiju Sofiju jenož­ hišće za islamske mo­dlenje wote­wrěć. Twarjenje we wutrobje stareho města­ w Istanbulu bě něhdy najwjetša křesćanska cyrkej a słuša do swětoweho herbstwa UNESCO.

Cyrkwinska reforma traje

Cyrkej dobyća poswjećena

póndźela, 13. julija 2020 spisane wot:

Moskwa (B/SN). Srjedź junija je patriarch Kyril třeću najwjetšu katedralu Ruskeje jako Cyrkej dobyća poswjećił. Wona ma słužić dopomnjeću na Druhu swětowu wójnu. Pod 100 metrow wysokej złoćanej kuplu ma 6 000 ludźi městno. Ke katedrali wjedźe 1 418 metrow dołha hasa – telko dnjow traješe wójna sowjetskeho wójska přećiwo Němskej. Na multimedialnych monitorach podłu puća móža sej wopytowarjo fota wobhladać a čitać mjena 33 milionow sowjetskich wojakow, kotřiž su we wójnje wojowali. W rusko-ortodoksnej cyrkwi maja wojerske cyrkwje dołhu tradiciju.

Kubłanska kriza so přiwótřa

Genf (B/SN). Na 1,2 miliardźe dźěći po cy­łym swěće njemóžetej po infor­ma­ciji UNICEF koronapandemije dla hižo­ do šule chodźić. Dokelž nimaja mnohe z nich žadyn přistup k interne­tej abo k druhim medijam, zo móhli sej samostatnje wučbnu maćiznu přiswojić, so globalna kubłanska kriza dale přiwótřa. Tak rozprawja dźěćacy pomocny skutk, w kotrymž so tež křesćenjo čestnohamtsce angažuja. Po analyzy UNICEF ma w 74 mjez 127 krajemi swěta mjenje hač połojca ludnosće přistup k internetej.

Wustajeja wobrazy Raffaela

Rasizmej znapřećiwić

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Washington (B/SN). Dźewjeć fakultow za afroameriske studije w USA žada sej wot swojich wysokich šulow konsekwentniše postupowanje přećiwo rasizmej. W zjawnym lisće soli­darizowachu so fakulty z tuchwilnymi zjawnymi protestami přećiwo rasizmej a namocy policije. List podpisali su zjawne wosobiny a nawodźa afroameriskich studijow na University of Notre Dame kaž tež Uniwersitow Georgetown, Fordham a Villanova.

Měšniske seminary njezawrěć

Nowa prezidentka synody

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Stawiznarka Bettina Westfeld je nowa prezidentka ewangelskeje krajneje synody Sakskeje. 44lětna Drježdźanjanka je na konstituowacym posedźenju 28. synody sobotu w Drježdźanach w třećim wólbnym kole trěbnu wjetšinu dweju třećinow hłosow dóstała. Jenički napřećiwny kandidat Christoph Apitz z Vogtlanda bě swoju kandidaturu po druhim wólbnym pře­běhu cofnył.

Kriza změni cyrkej

nawěšk

nowostki LND