Naprawy trěbne

póndźela, 17. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Vatikan (B/SN). Koronapandemija wjedźe ke chudobje a k wuzamknjenju z dźěłowych wikow. To bój wo pódu, bydlenje a dźěło mjez bědnymi a zanjecha­nymi hišće bóle přiwótřa, rjekny bamž Franciskus njedawno w sćelaku Dom­radio. W populistiskich systemach njejsu „ludźo protagonisća swojeho wosuda, ale njewólnicy ideologije“. Bamž wob­stawa na tym, zo ma kóždy čłowjek prawo na dostojne žiwjenje. Za katolsku ­cyrkej je socialna sprawnosć njedźě­lomnje z připóznaćom – tež spritualnych – hódnotow a kulturu kóždeho ludu zwjazana.

Bamž přećiwo namocy

Vatikan (B/SN). Na dnju maćerjow je bamž Franciskus we wobłuku připołdnišeho modlenja na Pětrowym naměsće namóc přećiwo žonam wótrje kritizował. Runje nětko stawa so wjele žonow z woporom „choreje formy lubosće. Štóž sej čłowjekow wokoło sebje česći, dyrbi jich swobodu akceptować“, praji Franciskus. Tež w zašłosći je wón stajnje zaso změnu nastajenja k žónskim a wobchada z nimi namołwjał.

Zwólniwosć so šćěpić rozdźělna

wozjewjene w: Cyrkej a swět
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND